Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o garancijskom fondu

PREDLOG ZAKONA

O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA

O GARANCIJSKOM FONDU

Član 1.

U Zakonu o Garancijskom fondu („Službeni glasnik RS“, broj 55/2003), u članu 1. posle reči „preduzetnika“ dodaju se zapeta i reči: “ kao i rada poljoprivrednika (u daljem tekstu: privredni subjekti)“.

Član 2.

U članu 4. dodaje se stav 3. koji glasi:

“ Dinamiku dokapitalizacije Fonda određuje ministarstvo nadležno za poslove finansija, u iznosu opredeljenom zakonom kojim se uređuje budžet Republike.“.

Član 3.

U članu 5. posle tačke 2) dodaje se tačka 2a) koja glasi:

“2a) sredstava budžeta“.

Član 4.

U članu 6. stav 2. menja se i glasi:

„Fond može slobodna sredstva plasirati u prvoklasne hartije od vrednosti (hartije od vrednosti Republike Srbije, obveznice Republike Srbije po osnovu stare štednje i sl.) vodeći računa o ročnoj usklađenosti preuzetih garancijskih obaveza i rokova dospeća prvoklasnih hartija od vrednosti „.

Član 5

U članu 8. stav 3. posle reči:“ od 51%“dodaju se reči: “ udela, odnosno akcija sa pravom glasa“.

Član 6.

U članu 9. stav 1. reči:“ malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima“, zamenjuju se rečima: “privrednim subjektima“.

Posle stava 1. dodaju se novi st. 2, 3. i 4. koji glase:

„Ukupan nominalni iznos garancija i supergarancija iz stava 1. ovog člana koje se izdaju na zahtev banke i druge finansijske organizacije prema pojedinačnoj banci, može biti najviše do 20% iznosa kapitala Fonda, a prema pojedinačnom privrednom subjektu najviše do 5% iznosa kapitala Fonda.

Vlada Republike Srbije može, na obrazložen zahtev Fonda, povećati obim izdavanja garancija i supergarancija iz stava 2. ovog člana, za određeni vremenski period.“.

Dosadašnji stav 2. postaje stav 5.

Član 7.

U članu 11. stav 1. reči: “ osam članova“ zamenjuju se rečima: „četiri člana“.

Stav 2. briše se.

U dosadašnjem stavu 3. koji postaje stav 2. posle reči:“(u daljem tekstu: Vlada)“ dodaju se zapeta i reči: „na predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija“.

Dosadašnji stav 4. postaje stav 3.

Član 8.

U članu 12. stav 1. posle tačke 5) dodaje se nova tačka 5a) koja glasi:

„5a) vrši izbor revizora;“.

Tačka 8) menja se i glasi:

„8) određuje banke kod kojih će se voditi sredstva Fonda na osnovu javnog tendera;“.

U stavu 2. posle reči: „rada,“ dodaju se reči:“ finansijski plan,“.

Član 9.

U članu 13. stav 1. posle reči: „Vlada“ dodaju se zapeta i reči: „na predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija“.

Član 10.

U članu 15. stav 2. posle reči: „Vlada“dodaju se zapeta i reči: „na predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija“.

Član 11.

U članu 19. stav 2. reč: „privrede“ zamenjuje se rečju:“ finansija“.

Član 12.

U članu 20. st. 1. i 2. reč: „privrede“ zamenjuje se rečju:

„finansija“.

Član 13.

Vlada će, na predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija, imenovati predsednike i članove Upravnog i Nadzornog odbora i direktora Fonda u skladu sa odredbama ovog zakona, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 14.

Upravni odbor Fonda uskladiće Statut i Pravila poslovanja Fonda usklade sa odredbama ovog zakona, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 15.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Ostavite komentar