zakon o ratifikaciji145a lat doc

PREDLOG ZAKONA

O RATIFIKACIJI SPORAZUMA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I REPUBLIKE CRNE GORE O REGULISANJU ČLANSTVA U MEĐUNARODNIM FINANSIJSKIM ORGANIZACIJAMA I RAZGRANIČENJU FINANSIJSKIH PRAVA I OBAVEZA

Član 1.

Ratifikuje se Sporazum između Republike Srbije i Republike Crne Gore o regulisanju članstva u međunarodnim finansijskim organizacijama i razgraničenju finansijskih prava i obaveza, potpisan 10. jula 2006. godine, u Beogradu.

Član 2.

Tekst Sporazuma glasi:

S P O R A Z U M

IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I REPUBLIKE CRNE GORE O REGULISANJU ČLANSTVA U MEĐUNARODNIM FINANSIJSKIM

ORGANIZACIJAMA I RAZGRANIČENJU FINANSIJSKIH

PRAVA I OBAVEZA

Republika Srbija i Republika Crna Gora, nakon razgovora i pregovora vođenih u Beogradu 13. juna 2006. godine i Podgorici 28. juna 2006. godine,

u želji da, u interesu svojih država i njihovih građana, reše pitanja koja se odnose na članstvo u međunarodnim finansijskim organizacijama i utvrde pravednu raspodelu finansijskih prava i obaveza,

sporazumele su se o sledećem:

Opšte odredbe

Član 1.

Za potrebe ovog sporazuma:

„SFRJ“ označava bivšu Socijalističku Federativnu Republiku Jugoslaviju;

„SRJ“ označava bivšu Saveznu Republiku Jugoslaviju;

„DZ SCG“ označava bivšu državnu zajednicu Srbija i Crna Gora;

„Sporazum o pitanjima sukcesije“ označava Sporazum o pitanjima sukcesije sa Prilogom C (Finansijska aktiva i pasiva), koji je objavljen u „Službenom listu SRJ – Međunarodni ugovori“, broj 6/02.

Član 2.

Ključ za podelu nealociranih finansijskih prava i obaveza utvrđen je na osnovu učešća Republike Srbije i Republike Crne Gore u bruto društvenom proizvodu SRJ u periodu od 1994. do 1998. godine, u srazmeri 94,12% – Republika Srbija i 5,88% – Republika Crna Gora.

Članstvo u međunarodnim finansijskim organizacijama

Član 3.

Republika Srbija nastavlja članstvo DZ SCG u Međunarodnom monetarnom fondu sa postojećom kvotom (članski ulog), koja iznosi 467.700.000 specijalnih prava vučenja i ostvaruje pravo učešća u Odeljenju specijalnih prava vučenja, sa svim pravima i obavezama koje proističu iz tog članstva.

Finansijske obaveze prema Međunarodnom monetarnom fondu koje se odnose na članstvo i obaveze po osnovu finansijskih aranžmana, nastaviće da otplaćuje Republika Srbija.

Ukoliko Republika Srbija ostvari pravo na dobit od eventualne prodaje zlata Međunarodnog monetarnog fonda, Republici Crnoj Gori biće isplaćen pripadajući deo u srazmeri od 5,88% na ime razlike u ceni zlata po kojoj je Međunarodni monetarni fond 1978. godine odobrio deviznu protivvrednost za deo kvote uplaćen u zlatu (35 specijalnih prava vučenja ili 42,22 SAD dolara za uncu čistog zlata) i tržišne cene zlata.

U slučaju iz prethodnog stava, Republika Crna Gora preuzima obavezu da Republici Srbiji izvrši povraćaj sredstava u srazmeri od 5,88% sa pripadajućom kamatom, na ime otplaćenih dospelih, a neizmirenih obaveza SFRJ prema ovoj instituciji po osnovu sredstava iskorišćenih u okviru finansijskih aranžmana, kao i kamata na alokacije specijalnih prava vučenja, obračunatih do datuma potpisivanja ovog sporazuma.

Član 4.

Republika Srbija nastavlja članstvo DZ SCG u Grupaciji Svetske banke sa postojećim članskim ulogom, sa svim pravima i obavezama koje proističu iz tog članstva, i to u:

Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj (IBRD) sa 2.846 akcija;

Međunarodnom udruženju za razvoj (IDA) sa 52.017 glasova;

Međunarodnoj agenciji za osiguranje investicija (MIGA) sa 407 akcija;

Međunarodnoj finansijskoj korporaciji (IFC) sa 1.803 akcije.

Finansijske obaveze po osnovu članstva u Grupaciji Svetske banke nastale do dana potpisivanja ovog sporazuma, kao i sve buduće finansijske obaveze po tom osnovu nastaviće da otplaćuje Republika Srbija.

Član 5.

Republika Srbija nastavlja članstvo DZ SCG u Evropskoj banci za obnovu i razvoj (EBRD) sa postojećim brojem akcija (9.350) i pravom učešća u opštem povećanju kapitala.

Finansijske obaveze po osnovu članstva u ovoj banci nastale do dana potpisivanja ovog sporazuma, kao i sve buduće finansijske obaveze po tom osnovu nastaviće da otplaćuje Republika Srbija.

Republika Srbija se obavezuje da Republici Crnoj Gori izvrši povraćaj sredstava koja je Republika Crna Gora obezbedila po osnovu zajma odobrenog SRJ decembra 2000. godine od strane Vlade Švajcarske Konfederacije, radi izmirenja finansijskih obaveza za uplatu članskog uloga u iznosu od 202.822,37 evra, nakon dostavljanja instrumenta ratifikacije ovog sporazuma od strane Republike Crne Gore.

Član 6.

Republika Srbija nastavlja članstvo DZ SCG u Banci za razvoj Saveta Evrope (CEB) sa postojećim članskim ulogom u kapitalu koji iznosi 15.511.000 evra i dodeljenim učešćem u rezervama Banke u iznosu od 4.348.000 evra.

Finansijske obaveze po osnovu članstva u ovoj banci nastale do dana potpisivanja ovog sporazuma, kao i sve buduće finansijske obaveze po tom osnovu nastaviće da otplaćuje Republika Srbija.

Član 7.

Akcije bivše Narodne banke Jugoslavije (2.920) sa pripadajućom dividendom u Banci za međunarodne obračune (BIS), biće podeljene na način predviđen u članu 9. tačka 4) ovog sporazuma.

Narodna banka Srbije i Centralna banka Crne Gore sporazumele su se da obe centralne banke, srazmerno svom učešću u akcijama, nastave članstvo u Banci za međunarodne obračune (BIS), u skladu sa Statutom te organizacije.

Finansijska aktiva i pasiva

Finansijska aktiva

Član 8.

Strana finansijska aktiva SFRJ, koja je pripala SRJ na osnovu odredaba Sporazuma o pitanjima sukcesije u srazmeri 38,0%, a koju čine devizna sredstva na računima u inostranstvu, zlato, akcije i dividende kod Banke za međunarodne obračune (BIS), u skladu sa postignutim dogovorom država sukcesora, predmet je podele između Republike Srbije i Republike Crne Gore prema ključu navedenom u članu 2. ovog sporazuma.

Sastavni deo ovog sporazuma čine:

Prilog 1 – Pregled deviznih sredstava koja su predmet podele po osnovu Sporazuma o pitanjima sukcesije;

Prilog 2 – Pregled količine deblokiranog zlata izraženog u uncama;

Prilog 3 – Upisane akcije i pripadajuće dividende kod Banke za međunarodne obračune (BIS).

Član 9.

Strana finansijska aktiva iz člana 8. ovog sporazuma biće podeljena u skladu sa ključem iz člana 2. ovog sporazuma i to nakon dostavljanja instrumenta ratifikacije od strane Republike Crne Gore na sledeći način:

1a) Devizna sredstva u originalnim valutama, koja su deblokirana u inostranstvu do dana stupanja na snagu ovog sporazuma sa pripadajućom kamatom obračunatom na taj dan po stopi šestomesečni LIBOR (London Interbank Offered Rate), Narodna banka Srbije će, prema dispoziciji Centralne banke Crne Gore, preneti sa pripadajućom kamatom u roku od dva radna dana od dana prijema instrukcija za uplatu.

1b) Narodna banka Srbije će odmah po potpisivanju ovog sporazuma, o postignutom sporazumu obavestiti sve finansijske institucije kod kojih još nisu deblokirana devizna sredstva po Sporazumu o pitanjima sukcesije, a koja su u srazmeri 38,0% pripala SRJ i zatražiti da se raspodela deviznih sredstava kod ovih institucija izvrši u skladu sa dogovorom postignutim u ovom sporazumu.

U slučaju da devizna sredstva iz ove tačke budu preneta na račun Narodne banke Srbije nakon dostavljanja instrumenta ratifikacije ovog sporazuma od strane Republike Crne Gore, Narodna banka Srbije preneće ta sredstva prema dispoziciji Centralne banke Crne Gore u roku od dva radna dana od dana prijema instrukcija za uplatu.

2) Narodna banka Srbije izvršiće transfer pripadajućeg dela Republici Crnoj Gori od ukupno deblokiranog zlata u količini od 644.809,08 unci sa pripadajućom kamatom do dana dostavljanja instrumenta ratifikacije ovog sporazuma od strane Republike Crne Gore.

Prilikom obračuna kamate za zlato koristi se stopa “3-MONTH GOLD FORWARD LEASE RATE”.

3) Narodna banka Srbije će odmah po potpisivanju ovog sporazuma, obavestiti Banku za međunarodne obračune (BIS) o postignutom sporazumu i zatražiti da se raspodela deviznih sredstava i zlata, koji su pripali SRJ po osnovu Sporazuma o pitanjima sukcesije, izvrši u skladu sa dogovorom postignutim u ovom sporazumu.

4) Akcije sa pripadajućom dividendom bivše Narodne banke Jugoslavije u Banci za međunarodne obračune (BIS) biće podeljene u skladu sa ključem iz člana 2. ovog sporazuma.

Narodna banka Srbije će istog dana, a najkasnije narednog radnog dana od dana potpisivanja ovog sporazuma, obavestiti Banku za međunarodne obračune (BIS) o postignutom sporazumu sa instrukcijom da od ukupno 2.920 akcija kod BIS koje su pripale SRJ prema Sporazumu o pitanjima sukcesije, upiše na ime Narodne banke Srbije 94,12%, a na ime Centralne banke Crne Gore 5,88% akcija, kao i da pripadajuće dividende stavi u istom procentu na raspolaganje Narodnoj banci Srbije i Centralnoj banci Crne Gore.

Član 10.

Republika Crna Gora saglasna je da Republika Srbija za iznos od 2.500.000 SAD dolara, koji Vlada Republike Crne Gore i JP Aerodromi Crne Gore duguju Vladi Republike Srbije po osnovu Ugovora zaključenog 5. marta 2003. godine u vezi sa otuđenjem nepokretnosti iz svojine Republike Srbije (Aerodromi Podgorica i Tivat), umanji pripadajući deo Republike Crne Gore, koji se odnosi na devizna sredstva iz člana 9. ovog sporazuma.

Član 11.

Republika Srbija i Republika Crna Gora saglasne su da hartije od vrednosti, tj. akcije komercijalnih banaka po osnovu sanacije ili stečaja tih banaka, neće biti predmet podele u skladu sa ključem iz člana 2. ovog sporazuma, odnosno da će njihova podela biti izvršena po teritorijalnom principu.

Finansijska pasiva

Član 12.

Republika Srbija i Republika Crna Gora saglasile su se sa izvršenom podelom svih raspoređenih i neraspoređenih dugova u skladu sa ključem iz člana 2. ovog sporazuma, a koji potiču iz perioda SFRJ po svim finansijskim kreditima i zajmovima zaključenim do 20. decembra 2000. godine (međunarodne finansijske organizacije, Pariski klub poverilaca i ostalo).

Ovom podelom obuhvaćeni su i svi finansijski krediti i zajmovi koje su SRJ i DZ SCG zaključile nakon 20. decembra 2000. godine (međunarodne finansijske organizacije, Pariski klub poverilaca, Evropska zajednica i ostalo) za račun Republike Srbije i Republike Crne Gore.

Navedene obaveze iz st. 1. i 2. ovog člana nastaviće da otplaćuju Republika Srbija i Republika Crna Gora preko svojih centralnih banaka.

Podelom iz stava 1. ovog člana nisu obuhvaćene finansijske obaveze po osnovu kratkoročnog međubankarskog plasmana odobrenog bivšoj Narodnoj banci Jugoslavije od strane Bank of China 1997. godine u iznosu od 100.000.000 SAD dolara, koje je koristila Republika Srbija.

Podelom iz stava 2. ovog člana nisu obuhvaćene finansijske obaveze koje se odnose na zajam odobren SRJ decembra 2000. godine od strane Vlade Švajcarske Konfederacije radi izmirenja finansijskih obaveza po osnovu uplate članskog uloga kod Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), kod koje će nastaviti članstvo Republika Srbija.

Sastavni deo ovog sporazuma čini Prilog 4 – Pregled stanja spoljnog duga DZ SCG prema sporazumima koje je potpisala SRJ, odnosno DZ SCG.

Član 13.

Republika Srbija i Republika Crna Gora saglasne su da korišćenje već ugovorenih kredita i zajmova, do regulisanja članstva Republike Crne Gore u međunarodnim finansijskim institucijama prema kojima ima obaveze, nastavi da se obavlja preko Narodne banke Srbije, kao agenta u skladu sa potpisanim sporazumima i zakonima.

Član 14.

Deo spoljnog duga koji se odnosi na Pariski klub poverilaca, Republika Srbija i Republika Crna Gora nastaviće da otplaćuju u skladu sa potpisanim bilateralnim sporazumima sa zemljama članicama Pariskog kluba.

Narodna banka Srbije dostaviće Centralnoj banci Crne Gore pregled alociranog duga Republike Crne Gore prema zemljama članicama Pariskog kluba poverilaca po krajnjim korisnicima i nealociranog duga.

Alocirane neizmirene finansijske obaveze SRJ prema ovoj kategoriji poverilaca, preuzete po osnovu Sporazuma o pitanjima sukcesije, predmet su podele između Republike Srbije i Republike Crne Gore po teritorijalnom principu prema sedištu krajnjeg korisnika.

Nealocirane neizmirene finansijske obaveze prema ovoj kategoriji poverilaca (iz vremena SFRJ – preostale kao obaveza SRJ, odnosno DZ SCG, zamene – konverzije duga, originalno nealocirani dug), Republika Srbija i Republika Crna Gora otplaćivaće u skladu sa ključem iz člana 2. ovog sporazuma.

Član 15.

Komisija za utvrđivanje predloga obima imovine koja je neophodna za funkcionisanje institucija DZ SCG i Vojske Srbije i Crne Gore i obima, strukture i načina raspodele preostale imovine SRJ, donela je odluku dana 1. oktobra 2004. godine, da prihvati Predlog Potkomisije, za regulisanje međusobnih prava i obaveza Republike Srbije i Republike Crne Gore prema poveriocima Londonskog kluba, u kojem su se Republika Srbija i Republika Crna Gora saglasile da Republika Crna Gora bude oslobođena obaveza po osnovu izlaznih obveznica (API bondovi), ukoliko Narodnoj banci Srbije dostavi dokaze o dugu koji je otkupljen po ovom osnovu.

U slučaju da Republika Crna Gora ne poseduje dokaze o dugu koji je otkupljen u skladu sa stavom 1. ovog člana, preuzeće otplatu ovih obaveza.

Obaveze prema komercijalnim bankama poveriocima, koje se odnose na izlazne obveznice (API bondovi), a koje predstavljaju neregulisani deo duga sastoje se od alociranog duga i nealociranog duga, s tim što je nealocirani dug predmet podele u skladu sa ključem iz člana 2. ovog sporazuma.

Narodna banka Srbije dostaviće Centralnoj banci Crne Gore pregled alociranog i nealociranog duga Republike Crne Gore po izlaznim obveznicama (API bondovi).

Član 16.

Republika Srbija i Republika Crna Gora saglasne su da finansijske obaveze prema Evropskoj zajednici po osnovu zajmova makro-finansijske pomoći nastave da otplaćuju u srazmeri 90% – Republika Srbija i 10% – Republika Crna Gora.

Član 17.

Potražni klirinški saldo prema bivšem SSSR, za koji je utvrđen paritet klirinškog i konvertibilnog dolara, biće podeljen u skladu sa ključem iz člana 2. ovog sporazuma.

Način naplate ovih potraživanja bilateralno će regulisati svaka Republika u pregovorima sa Ruskom Federacijom.

Član 18.

Republika Srbija i Republika Crna Gora saglasne su da primenom ključa iz člana 2. ovog sporazuma, steknu akcijski kapital JUBMES banke, koji je pripao DZ SCG u srazmeri 38%, u skladu Sporazumom o pitanjima sukcesije.

Član 19.

Pitanje stare devizne štednje biće regulisano na način koji bude usvojen na pregovorima postignutim sa državama sukcesorima u okviru sprovođenja Sporazuma o pitanjima sukcesije na Stalnom mešovitom komitetu visokih predstavnika država sukcesora SFRJ.

Član 20.

Predmet podele između Republike Srbije i Republike Crne Gore biće i sva ostala finansijska aktiva i pasiva u okviru implementacije Sporazuma o pitanjima sukcesije, koja bude pripala SRJ u srazmeri 38%, na osnovu zajednički usvojenih odluka relevantnih Komiteta, kao i sve druge neregulisane finansijske obaveze prema inostranstvu.

Republika Srbija i Republika Crna Gora saglasne su da se preostala nealocirana aktiva i pasiva SRJ, kao i sve druge neregulisane finansijske obaveze prema inostranstvu iz stava 1. ovog člana podele u skladu sa ključem iz člana 2. ovog sporazuma.

Član 21.

Republika Srbija i Republika Crna Gora saglasne su da imaju dva predstavnika u okviru implementacije Sporazuma o pitanjima sukcesije, koji će zajednički nastupati i glasati u ime SRJ u okviru rada relevantnih Komiteta nadležnih za implementaciju Sporazuma o pitanjima sukcesije.

Član 22.

Ostala pitanja iz Sporazuma o pitanjima sukcesije, koja se ne odnose na Aneks C, rešavaće se sporazumno između Republike Srbije i Republike Crne Gore.

Razmena obaveštenja

Član 23.

Republika Srbija i Republika Crna Gora dogovorile su se da nadležni organi tih Republika razmenjuju sva potrebna obaveštenja, dokumentaciju i slično, potrebnu za primenu ovog sporazuma, kao i da zajedničkim dogovorom otklone nejasnoće koje mogu nastati u primeni odredaba ovog sporazuma.

Rešavanje sporova

Član 24.

Ovaj sporazum će se sprovoditi u dobroj veri, a eventualna sporna pitanja u vezi sa primenom ovog sporazuma rešavaće se sporazumno i u pregovorima između Republike Srbije i Republike Crne Gore.

Član 25.

Republika Srbija i Republika Crna Gora neće međusobno biti odgovorne za eventualne štete ili posledice, koje mogu da prouzrokuju treća lica u vezi sa realizacijom bilo koje odredbe ovog sporazuma.

Stupanje na snagu

Član 26.

Ovaj sporazum stupa na snagu danom ratifikacije od strane nadležnih organa predviđenih ustavima Republike Srbije i Republike Crne Gore, s tim što će instrumenti ratifikacije biti međusobno razmenjeni.

Član 27.

Ovaj sporazum sačinjen je u četiri istovetna primerka, od kojih po dva za svaku stranu potpisnicu.

U Beogradu, 10. jula 2006. godine

U ime Republike Srbije U ime Republike Crne Gore

Mlađan Dinkić, s.r. Igor Lukšić, s.r.

ministar finansija ministar finansija

Radovan Jelašić, s.r. Ljubiša Krgović, s.r.

guverner Narodne banke Srbije predsednik Saveta

Centralne banke Crne Gore

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”.

O B R A Z L O Ž E Nj E

I. USTAVNI, ODNOSNO PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbama člana 72. stav 1. tač. 1. i 4. Ustava Republike Srbije kojima je propisano da Republika Srbija uređuje i obezbeđuje odnose sa drugim državama i međunarodnim institucijama, kao i finansijski sistem i sistem u oblastima ekonomskih odnosa sa inostranstvom.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Razlozi za donošenje ovog zakona proizilaze iz obaveze da se ratifikuje Sporazum između Republike Srbije i Republike Crne Gore o regulisanju članstva u međunarodnim finansijskim organizacijama i razgraničenju finansijskih prava i obaveza, koji je potpisan 10. jula 2006. godine u Beogradu.

Naime, u skladu sa članom 60. Ustavne povelje DZ SCG, Republika Srbija postala je sledbenik DZ SCG i u celosti nasledila međunarodno pravni subjektivitet i međunarodne pravne dokumente, odnosno Republika Crna Gora kao osamostaljena država iskoristila je pravo na istupanje iz te državne zajednice.

Polazeći od preporuka koje su u svojim saopštenjima izdali predstavnici Evropske Komisije, Međunarodnog monetarnog fonda i Svetske banke, predstavnici Republike Srbije i Republike Crne Gore, kao i Narodne banke Srbije i Centralne banke Crne Gore na razgovorima i pregovorima koji su vođeni u Beogradu 13. juna 2006. godine i Podgorici 28. juna 2006. godine, razmatrali su pitanja koja se odnose na članstvo ovih republika u međunarodnim finansijskim organizacijama, kao i način na koji će se razgraničiti finansijska prava i obaveze između Republike Srbije i Republike Crne Gore, a radi unapređenja međusobnih odnosa dveju država.

Imajući u vidu da je uslov za implementaciju navedenog Sporazuma, odnosno uslov za primenu rešenja koja su predviđena tim Sporazumom – dan kad se taj Sporazum ratifikuje u skupštinama obeju republika potrebno je doneti predloženi zakon.

Sporazum reguliše ne samo članstvo u međunarodnim finansijskim organizacijama već i podelu finansijske aktive SFRJ koja je pripala SRJ, odnosno DZ SCG na osnovu odredaba Sporazuma o pitanjima sukcesije u srazmeri 38%, podelu finansijske pasive, svih raspoređenih i neraspoređenih dugova koji potiču iz perioda SFRJ, kao i svih finansijskih kredita i zajmova, koje su SRJ i DZ SCG zaključile sa inostranim poveriocima.

Ovim zakonom obezbeđuje se kontinuitet članstva Republike Srbije u Međunarodnom monetarnom fondu, Grupaciji Svetske banke, Evropskoj banci za obnovu i razvoj, Banci za razvoj Saveta Evrope, sa postojećom kvotom i članskim ulogom DZ SCG, kao i nastavak članstva Narodne banke Srbije u Banci za međunarodne obračune. Takođe se stvaraju uslovi da Republici Srbiji pripadne i 94,12% strane finansijske aktive SFRJ, koja je inače pripala SRJ na osnovu odredaba Sporazuma o pitanjima sukcesije u srazmeri 38%. Stranu finansijsku aktivu čine devizna sredstva na računima u inostranstvu, zlato, akcije i dividende kod Banke za međunarodne obračune.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

U članu 1. Predloga zakona predviđa se ratifikacija Sporazuma između Republike Srbije i Republike Crne Gore o regulisanju članstva u međunarodnim finansijskim organizacijama i razgraničenju finansijskih prava i obaveza.

U članu 2. Predloga zakona data je sadržina pomenutog sporazuma, i to:

Odredbama čl. 1. i 2. Sporazuma date su skraćenice koje se koriste u tekstu Sporazuma i utvrđuje se ključ za podelu nealociranih finansijskih prava i obaveza u srazmeri 94,12% – Republika Srbija i 5,88% – Republika Crna Gora, koji predstavlja učešće Republike Srbije i Republike Crne Gore u bruto društvenom proizvodu SRJ u periodu od 1994. do 1998. godine. Nealocirana finansijska prava i obaveze predstavljaju finansijsku aktivu i pasivu koja nije raspoređena po teritorijalnom principu.

Odredbama čl. od 3. do 7. Sporazuma uređena su pitanja koja se odnose na članstvo Republike Srbije u Međunarodnom monetarnom fondu, Grupaciji Svetske banke, Evropskoj banci za obnovu i razvoj, Banci za razvoj Saveta Evrope, Banci za međunarodne obračune, kvotu, članske uloge, broj akcija i glasova, finansijske obaveze po osnovu članstva u tim međunarodnim finansijskim organizacijama, kao i na pitanje regulisanja obaveze Republike Srbije prema Republici Crnoj Gori po tom osnovu.

U odredbama čl. 8. i 9. Sporazuma uređena su pitanja koja se odnose na podelu strane finansijske aktive SFRJ, koja je pripala SRJ na osnovu odredaba Sporazuma o pitanjima sukcesije u srazmeri 38%, koju čine devizna sredstva na računima u inostranstvu, zlato, akcije i dividende kod Banke za međunarodne obračune, i to prema ključu koji je utvrđen u članu 2. Sporazuma. Takođe je utvrđen način na koji se vrši podela finansijske aktive između Republike Srbije i Republike Crne Gore, odnosno način na koji će Narodna banka Srbije prenositi sredstva po tom osnovu Centralnoj banci Crne Gore.

Odredbama čl. 10. i 11. Sporazuma regulisano je da se Republici Crnoj Gori umanji deo koji joj pripada po osnovu deviznih sredstava za iznos koji Vlada Republike Crne Gore i JP Aerodromi Crne Gore duguju Vladi Republike Srbije u vezi sa otuđenjem nepokretnosti iz svojine Republike Srbije (Aerodromi Podgorica i Tivat). Takođe, se reguliše da akcije komercijalnih banaka po osnovu sanacije ili stečaja budu podeljene između Republike Srbije i Republike Crne Gore po teritorijalnom principu.

Čl. od 12. do 17. Sporazuma reguliše se podela finansijske pasive tj. svih raspoređenih i neraspoređenih dugova u skladu sa ključem iz člana 2. Sporazuma, a koji potiču iz perioda SFRJ, kao i svih finansijskih kredita i zajmova, koje su SRJ i DZ SCG zaključile sa inostranim poveriocima, zatim način izmirenja tih finansijskih obaveza koje će Republika Srbija i Republika Crna Gora otplaćavati preko svojih centralnih banaka. Takođe je regulisan i način na koji će Republika Srbija i Republika Crna Gora nastaviti da otplaćuju deo spoljnog duga koji se odnosi na Pariski klub poverilaca, deo neregulisanog duga prema stranim komercijalnim bankama – poveriocima, kao i finansijske obaveze prema Evropskoj zajednici (90% – Republika Srbija i 10% Republika Crna Gora). Odredbama Sporazuma uređen je i način naplate potraživanja Republike Srbije i Republike Crne Gore koja potiču iz klirinškog perioda poslovanja bivše SFRJ prema bivšem SSSR.

Odredbama čl. od 18. do 22. Sporazuma uređuju se pitanja koja se tiču sprovođenja Sporazuma o pitanjima sukcesije, i to akcijskog kapitala JUBMES banke, stare devizne štednje, podele ostale finansijske aktive i pasive koja bude pripala SRJ u srazmeri 38%, kao i svih neregulisanih obaveza prema inostranstvu. Republika Srbija i Republika Crna Gora dogovorile su se da preko svojih predstavnika u relevantim Komitetima nadležnim za implementaciju Sporazuma o pitanjima sukcesije, zajednički istupaju i glasaju u ime SRJ, dok će se druga pitanja iz Sporazuma, koja se ne odnose na Aneks C Sporazuma o pitanjima sukcesije rešavati sporazumno između Republike Srbije i Republike Crne Gore.

U članu 23. Sporazuma propisano je da će nadležni organi Republike Srbije i Republike Crne Gore razmenjivati sva potrebna obaveštenja, dokumentaciju i slično, što je potrebno za primenu tog Sporazuma, kao i da će zajedničkim dogovorom otklanjati eventualne nejasnoće u primeni ovog Sporazuma.

U odredbi člana 24. Sporazuma propisano je da će se sva sporna pitanja u vezi sa primenom ovog Sporazuma rešavati sporazumno između Republike Srbije i Republike Crne Gore.

Članom 25. Sporazuma utvrđeno je da, u slučaju da treća lica prouzrokuju eventualne štete ili posledice, pri realizaciji bilo koje odredbe ovog Sporazuma – Republika Srbija i Republika Crna Gora neće biti međusobno odgovorne.

Članom 26. Sporazuma utvrđeno je stupanje na snagu ovog Sporazuma i razmena instrumenata ratifikacije.

U članu 3. Predloga zakona predviđa se da ovaj zakon stupi na snagu narednog dana od dana objavljivanja.

IV. PROCENA IZNOSA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti dodatna finansijska sredstava u budžetu Republike Srbije.

V. ANALIZA EFEKATA ZAKONA

Donošenjem ovog zakona stvaraju se uslovi za regulisanje članstva i potvrđivanje kontinuiteta Republike Srbije u međunarodnim finansijskim organizacijama (Međunarodni monetarni fond, Grupacija Svetske banke, Evropska banka za obnovu i razvoj i Banka za razvoj Saveta Evrope). Ratifikacijom potpisanog Sporazuma biće stvoreni uslovi da se reguliše i članstvo Narodne banke Srbije u Banci za međunarodne obračune i time deblokiraju devizna sredstva i zlato SFRJ, koja su pripala SRJ na osnovu odredaba Sporazuma o pitanjima sukcesije u srazmeri 38%.

Donošenje ovog zakona imaće neposredni efekat i na nastavljanje i unapređenje saradnje Republike Srbije sa međunarodnim i drugim finansijskim institucijama i inostranim poveriocima, kao i korišćenje odobrenih finansijskih sredstava pod koncesionalnim uslovima, neophodnih za sprovođenje reformi u Srbiji. Takođe bi se time doprinelo daljem razvoju bilateralne saradnje između Republike Srbije i Republike Crne Gore.

Poseban značaj ovog zakona ogleda se u prihvatanju i verifikaciji obaveza od strane Republike Crne Gore po osnovu raspoređenih i neraspoređenih finansijskih obaveza bivše SFRJ, SRJ i DZ SCG prema inostranim poveriocima (međunarodne finansijske organizacije, Pariski klub poverilaca, strane komercijalne banke – poverioci, ostale Vlade i finansijske institucije). Pored toga, donošenjem ovog zakona obezbeđuje se nesmetano predstavljanje Republike Srbije i njeno učešće u radu Komiteta nadležnih za implementaciju Sporazuma o pitanjima sukcesije.

VI. RAZLOZI ZA RANIJE STUPANjE NA SNAGU ZAKONA

Naročiti opravdani razlozi za ranije stupanje na snagu ovog zakona (član 3. Predloga zakona), saglasno članu 120. Ustava Republike Srbije sastoje se u neophodnosti da se što pre stvori pravni osnov za stupanje na snagu Sporazuma između Republike Srbije i Republike Crne Gore o regulisanju članstva u međunarodnim finansijskim organizacijama i razgraničenju finansijskih prava i obaveza koji je potpisan 10. jula 2006. godine u Beogradu.

VII. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Razlozi za donošenje ovog zakona po hitnom postupku, saglasno članu 161. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije, proizlaze iz činjenice da je donošenje ovog zakona uslov za stupanje na snagu Sporazuma između Republike Srbije i Republike Crne Gore o regulisanju članstva u međunarodnim finansijskim organizacijama i razgraničenju finansijskih prava i obaveza koji je potpisan 10. jula 2006. godine u Beogradu.

Zakon je neophodno doneti po hitnom postupku, kako bi se izbegle štetne posledice do kojih bi došlo ako se Sporazum ne bi ratifikovao u što kraćem roku, čime bi se dovelo u pitanje sprovođenje odredaba potpisanog Sporazuma, kojim se regulišu značajna pitanja, kao što je članstvo Republike Srbije u međunarodnim finansijskim organizacijama i pravična raspodela finansijske aktive i pasive između Republike Srbije i Republike Crne Gore.

Ostavite komentar