Uredba o obrazovanju Saveta Republike Srbije za nacionalne manjine

Na osnovu člana 3. Uredbe o izmenama Uredbe o obrazovanju Saveta Republike Srbije za nacionalne manjine („Službeni glasnik RS”, broj 49/06),

Republički sekretarijat za zakonodavstvo utvrdio je prečišćen tekst Uredbe o obrazovanju Saveta Republike Srbije za nacionalne manjine.

Prečišćen tekst Uredbe o obrazovanju Saveta Republike Srbije za nacionalne manjine obuhvata:

1. Uredbu o obrazovanju Saveta Republike Srbije za nacionalne manjine („Službeni glasnik RS”, broj 104/04–osnovni tekst), iz koje je izostavljen član 8, kojim je uređeno kad ta uredba stupa na snagu,

2. Uredbu o izmeni i dopuni Uredbe o obrazovanju Saveta Republike Srbije za nacionalne manjine („Službeni glasnik RS”, broj 117/05), iz koje je izostavljen član 2, kojim je uređeno kada ta uredba stupa na snagu,

3. Uredbu i izmenama Uredbe o obrazovanju Saveta Republike Srbije za nacionalne manjine („Službeni glasnik RS”, broj 49/06), iz koje je izostavljen član 3, kojim je dato ovlašćenje za utvrđivanje i dostavljanje na objavljivanje prečišćenog teksta Uredbe o obrazovanju Saveta Republike Srbije za nacionalne manjine, i član 4, kojim je uređeno kada ta uredbe stupa na snagu.

Broj: 110-00-570/2006-01

U Beogradu, 12. jula 2006. godine

Republički sekretarijat za zakonodavstvo

Direktor,

Zoran M. Balinovac

U R E D B A

O OBRAZOVANjU SAVETA REPUBLIKE SRBIJE ZA NACIONALNE MANjINE

(prečišćen tekst)

Član 1.

Radi očuvanja, unapređenja i zaštite nacionalnih, etničkih, verskih, jezičkih i kulturnih posebnosti pripadnika nacionalnih manjina u Republici Srbiji obrazuje se Savet Republike Srbije za nacionalne manjine (u daljem tekstu: Savet).

Član 2.

Savet:

1. potvrđuje nacionalne simbole, znamenja i praznike nacionalnih manjina, na predlog nacionalnih saveta nacionalnih manjina (u daljem tekstu: nacionalni saveti);

2. razmatra nacrte zakona i drugih propisa značajnih za ostvarivanje prava nacionalnih manjina i o tome daje mišljenje Vladi;

3. prati i razmatra stanje ostvarivanja prava nacionalnih manjina u Republici Srbiji i stanje međunacionalnih odnosa u Republici Srbiji;

4. predlaže mere za unapređenje pune i delotvorne ravnopravnosti pripadnika nacionalnih manjina i razmatra mere koje u te svrhe predlože drugi organi i tela;

5. prati ostvarivanje saradnje nacionalnih saveta sa nadležnim organima Republike Srbije, autonomnih pokrajina i opština, gradova i grada Beograda;

6. razmatra uslove za rad nacionalnih saveta;

7. razmatra ostvarivanje međunarodnih obaveza u pogledu ostvarivanja prava pripadnika nacionalnih manjina u Republici Srbiji i međunarodnu saradnju nacionalnih saveta;

8. vrši i druge poslove određene zakonom.

Član 3.

Članovi Saveta su predsednik Vlade, ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu, ministar kulture, ministar prosvete i sporta, ministar vera, ministar pravde i ministar unutrašnjih poslova, kao predstavnici Vlade, predsednici nacionalnih saveta obrazovanih u skladu sa Zakonom o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina i predsednik Saveza jevrejskih opština Srbije i Crne Gore, koji ima položaj kao predsednik nacionalnog saveta.

Predsednik Vlade je predsednik Saveta.

Član 4.

Kad Savet u svome radu donosi odluke, odluka je donesena većinom glasova svih predstavnika Vlade i većinom glasova svih predsednika nacionalnih saveta.

Član 5.

Savet se sastaje po potrebi, a najmanje dva puta godišnje.

Na zahtev predsednika dve trećine nacionalnih saveta, predsednik Saveta dužan je da sazove sednicu Saveta.

Član 6.

Savet donosi poslovnik o svom radu.

Savet ima sekretara Saveta, koji priprema sednice Saveta.

Član 7.

Stručnu i administrativno-tehničku podršku radu Saveta pruža Služba za ljudska i manjinska prava.

Uslove za rad Saveta obezbeđuje Generalni sekretarijat Vlade.

Ostavite komentar