Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o porezu na promet

PREDLOG ZAKONA

O IZMENI I DOPUNI ZAKONA O POREZU NA PROMET

Član 1.

U Zakonu o porezu na promet (“Službeni glasnik RS“, br. 22/01, 73/01, 80/02 i 70/03), u članu 38. stav 4. tačka na kraju zamenjuje se zapetom i dodaju reči: “kao i na lica kojima je, usled specifičnosti delatnosti koje obavljaju, onemogućeno kreiranje aplikativnog programa u skladu sa tehničkim i funkcionalnim karakteristikama fiskalne kase.“.

Posle stava 4. dodaje se novi stav 5, koji glasi:

“Vlada Republike Srbije, na zajednički predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija i ministarstva nadležnog za poslove trgovine, turizma i usluga, utvrdiće kojim licima je, u smislu stava 4. ovog člana, usled specifičnosti delatnosti koje obavljaju, onemogućeno kreiranje aplikativnog programa u skladu sa tehničkim i funkcionalnim karakteristikama fiskalne kase.“.

Dosadašnji st. 5. i 6. postaju st. 6. i 7.

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”.

O B R A Z L O Ž E Nj E

I. USTAVNO-PRAVNI OSNOV

Osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 72. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, prema kome Republika Srbija, između ostalog, uređuje i obezbeđuje finansijski sistem i druge ekonomske i socijalne odnose od opšteg interesa, kao i u članu 69. stav 2. Ustava prema kome se sredstva budžeta obezbeđuju iz poreza i drugih zakonom utvrđenih prihoda.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Zakonom o porezu na promet je propisano da poljoprivredni proizvođači i vlasnici samostalnih zanatskih radnji koji na pijačnim tezgama i sličnim objektima prodaju poljoprivredne proizvode i sopstvene proizvode zanatstva i domaće radinosti, nemaju obavezu da evidentiraju promet preko fiskalnih kasa.

Međutim, polazeći od prakse zemalja koje su izvršile fiskalizaciju, kao i znatan inicijativa asocijacija i udruženja raznih delatnosti i komore da se od obaveze evidentiranja prometa preko fiskalnih kasa izuzmu pojedine delatnosti, a navodeći kao razlog nemogućnost iznalaženja adekvatnog softverskog rešenja za evidentiranje tog prometa usled specifičnosti njihove delatnosti, predlaže se da ta lica budu izuzeta od obaveze evidentiranja prometa preko fiskalnih kasa, o čemu bliže propise donosi Vlada Republike Srbije na predlog ministarstva nadlešnog za poslove finansija i ministarstva nadležnog za poslove trgovine, turizma i usluga.

III. SADRŽINA ZAKONA

Uz član 1.

Predlaže se propisivanje ovlašćenja Vladi Republike Srbije da, na predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija i ministarstva nadležnog za poslove trgovine, turizma i usluga, donese bliže propise o tome koja su lica izuzeta od obaveze evidentiranja prometa preko fiskalnih kasa zbog specifičnosti delatnosti koje obavljaju, a nemogućnost iznalaženja adekvatnog softverskog rešenja za fiskalnu kasu.

Uz član 2.

Predlaže se da ovaj zakon stupi na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”.

IV.EFEKTI PREDLOŽENIH MERA

Predloženim rešenjem stvoriće se još bolji uslovi za efikasniju kontrolu poreskih obveznika za koje postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalnih kasa.

V. RAZLOZI ZA HITAN POSTUPAK

Saglasno članu 157. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije, predlaže se da se ovaj zakon razmatra i donese po hitnom postupku kako bi se, s obzirom na značaj ovih predloženih rešenja, omogućilo da se definišu lica kojima je oteženo evidentiranje prometa preko fiskalnih kasa usled specifičnosti njihove delatnosti, a u cilju nesmetane primene Uredbe o načinu evidentiranja prometa preko registar kasa sa fiskalnom memorijom i o dinamici uvođenja tih kasa, kao i efikasnije kontrole poreskih obveznika za koje postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalnih kasa.

VI. SREDSTVA ZA SPROVOđENJE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti posebna sredstva u budžetu.

ODREDBE ZAKONA KOJE SE DOPUNjUJU I MENjAJU

Član 38.

Poreski obveznik – pravno lice i preduzetnik za svaki pojedinačno ostvareni promet proizvoda, odnosno za svaku pojedinačno izvršenu uslugu dužan je da kupcu proizvoda, odnosno korisniku usluge izda račun (fakturu) o vrsti, količini i ceni prodatih proizvoda, odnosno izvršenih usluga, a ako se promet evidentira preko registar-kase, odgovarajući isečak kasene trake na kojoj je taj promet evidentiran.

Lica koja vrše promet proizvoda na malo, odnosno promet usluga fizičkim licima, dužna su da evidentiraju svaki pojedinačni promet preko registar kase sa fiskalnom memorijom (u daljem tekstu: fiskalna kasa).

Obaveza izdavanja računa, odnosno registrovanja prometa preko fiskalne kase odnosi se na svako fizičko lice koje kod poreskog obveznika prodaje proizvode, odnosno vrši uslugu.

Obaveza iz st. 1. i 2. ovog člana ne odnosi se na poljoprivrednog proizvođača i vlasnika samostalne zanatske radnje koji na pijačnim tezgama i sličnim objektima prodaju poljoprivredne proizvode i sopstvene proizvode zanatstva i domaće radinosti, kao i na lica kojima je, usled specifičnosti delatnosti koje obavljaju, onemogućeno kreiranje aplikativnog programa u skladu sa tehničkim i funkcionalnim karakteristikama fiskalne kase.

Vlada Republike Srbije, na zajednički predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija i ministarstva nadležnog za poslove trgovine, turizma i usluga, utvrdiće kojim licima je, u smislu stava 4. ovog člana, usled specifičnosti delatnosti koje obavljaju, onemogućeno kreiranje aplikativnog programa u skladu sa tehničkim i funkcionalnim karakteristikama fiskalne kase.

Lice iz st. 1. i 2. ovog člana, dužno je da za prodate proizvode, odnosno izvršene usluge kupcu, odnosno korisniku usluge izda račun (fakturu), odnosno odgovarajući isečak kasene trake, bez obzira na to da li je kupac to posebno zahtevao ili ne. Kupac proizvoda, odnosno korisnik izvršene usluge dužan je da takav poreski dokumenat sačuva neposredno po izlasku iz radnje ili drugog poslovnog objekta i pokaže ga, na zahtev, organu nadležnom za poslove kontrole.

Vlada Republike Srbije donosi bliže propise o načinu evidentiranja prometa preko fiskalne kase i dinamiku uvođenja tih kasa, s tim što se uvođenje fiskalnih kasa mora završiti najkasnije do 31. maja 2004. godine.

Ostavite komentar