Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o porezu na fond zarada građana

PREDLOG ZAKONA

O PRESTANKU VAŽENjA

ZAKONA O POREZU NA FOND ZARADA

Član 1.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o porezu na fond zarada („Službeni glasnik RS“, broj 27/01).

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu 1. jula 2004. godine.

O B R A Z L O Ž E Nj E

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 72. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, prema kome Republika uređuje i obezbeđuje, između ostalog, finansijski sistem Republike.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

U cilju rasterećenja privrede, odnosno rasterećenja troškova radne snage i povećanog zapošljavanja, predlaže se ukidanje poreza na fond zarada počev od 1. jula 2004. godine. Efekat ovog rasterećenja za drugu polovinu 2004. godine procenjuje se na oko 8 milijardi dinara.

U proceduru donošenja, uz ovaj zakon je neophodno da idu i izmene i dopune Zakona o javnim prihodima i javnim rashodima, kao i izmene Zakona o lokalnoj samoupravi, s obzirom da je njihovo donošenje neophodno pre donošenja Zakona o budžetu Republike Srbije za 2004. godinu i Zakona o obimu sredstava i učešću opština, gradova i grada Beograda u porezu na zarade i porezu na promet u 2004. godini.

Obzirom da porez na fond zarada čini značajan deo ukupnih prihoda budžeta jedinica lokalne samouprave (oko 20%), neophodno je da se jedinicama lokalne samouprave od 1. jula 2004. godine nadomesti navedeni prihod, što se postiže povećavanjem njihovog učešća u porezu na zarade od 1. jula 2004. godine sa 5% na 30%, a opštinama kojima to nije dovoljno, od 1. jula 2004. godine povećava se stopa učešća u porezu na promet proizvoda i usluga, što se predlaže Zakonom o obimu sredstava i učešću opština, gradova i grada Beograda u porezu na zarade i porezu na promet u 2004. godini.

III. OBJAŠNjENjE POJEDINIH ODREDBI ZAKONA

1. Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o porezu na fond zarada („Službeni glasnik RS“, broj 27/2001 ).

2. Ovaj zakon stupa na snagu 1. jula 2004. godine.

IV. PROCENA IZNOSA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti posebna sredstva u budžetu Republike Srbije.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA PO HITNOM

POSTUPKU

Predlaže se da se ovaj zakon razmatra i donese po hitnom postupku u skladu sa čl. 157. i 158. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije, s obzirom da je njegovo donošenje neophodno pre donošenja Zakona o budžetu Republike Srbije za 2004. godinu i Zakona o obimu sredstava i učešću opština, gradova i grada Beograda u porezu na zarade i porezu na promet u 2004. godini, koji moraju da stupe na snagu najkasnije 1. aprila 2004. godine, kada prestaje privremeno finansiranje.

Ostavite komentar