Predlog zakona o regulisanju obaveza Republike Srbije po osnovu zajma za privredni razvoj

PREDLOG ZAKONA

O REGULISANjU OBAVEZA REPUBLIKE SRBIJE

PO OSNOVU ZAJMA ZA PRIVREDNI RAZVOJ

Predmet

Član 1.

Ovim zakonom uređuju se način i uslovi izmirenja obaveza Republike Srbije nastalih prikupljanjem deviznih sredstava putem namenske devizne štednje i izdavanjem obveznica koje glase na strana sredstva plaćanja po osnovu zajma raspisanog u skladu sa Zakonom o zajmu za privredni razvoj u Socijalističkoj Republici Srbiji (»Službeni glasnik SRS«, br. 25/89, 49/89, 56/89, 57/89, 9/90 i 32/90 i »Službeni glasnik RS«, broj 5/91 – u daljem tekstu: Zakon), kao i obezbeđivanje sredstava za ove namene.

Član 2.

Obaveze Republike Srbije (u daljem tekstu: Republika) iz člana 1. ovog zakona iznose ukupno 56 miliona evra i obuhvataju neizmirene obaveze nastale po osnovu prikupljanja deviznih sredstava, i to:

putem namenske devizne štednje u iznosu od 40 miliona evra;

izdavanjem obveznica koje glase na strana sredstva plaćanja u iznosu od 16 miliona evra.

Ukupna obaveza Republike iz stava 1. ovog člana utvrđena je primenom ugovorene kamatne stope na prikupljena devizna sredstva zaključno sa 30. junom 1999. godine, kao i kamatne stope od 2% na godišnjem nivou od 1. jula 1999. godine do dana dospeća obveznice kojom se izmiruje ovaj dug.

Konverzija različitih valuta u evro po obavezama iz stava 1. ovog člana, izvršiće se na dan izdavanja obveznica.

Sredstva za izvršavanje obaveza

Član 3.

Sredstva za izvršavanje obaveza Republike iz člana 1. ovog zakona obezbeđuju se u budžetu Republike.

Devizna sredstva za izvršavanje obaveza Republika može obezbediti kupovinom deviznih sredstava kod Narodne banke Srbije.

Način izvršavanja obaveza

Član 4.

Radi izvršavanja obaveza iz člana 1. ovog zakona prema licima koja ostvaruju prava po osnovu uplate deviznih sredstava građana po osnovu Zakona, radi namenske devizne štednje i kupovine obveznica koje glase na strana sredstva plaćanja (u daljem tekstu: lica koja ostvaruju prava po osnovu uplate deviznih sredstava) Republika će izdati obveznice.

Obveznicama iz stava 1. ovog člana izmirivaće se obaveze u ukupnom iznosu po svim osnovama za svako lice koje ostvaruje pravo po osnovu uplate deviznih sredstava prema sledećoj dinamici:

– 31. avgusta 2004. godine – do 530 evra;

– 31. avgusta 2005. godine – do 1.060 evra;

– 31. avgusta 2006. godine – do 5.000 evra;

– 31. avgusta 2007. godine – do iznosa konačne obaveze.

Iznosi iz stava 2. ovog člana uključuju i unapred obračunatu kamatu po stopi od 2% godišnje od dana izdavanja obveznica do roka dospeća.

Prava po osnovu uplate deviznih sredstava građana iz stava 1. ovog člana, ostvaruju i lica čija su potraživanja zastarela.

Izvršavanje obaveza iz stava 1. ovog člana vrši se po sprovođenju postupka prijave potraživanja i utvrđivanja visine potraživanja lica koja ostvaruju prava po osnovu uplate deviznih sredstava.

Član 5.

Ministarstvo nadležno za poslove finansija (u daljem tekstu: Ministarstvo) objaviće poziv za prijavu potraživanja po osnovu uplate deviznih sredstava građana koja je vršena po osnovu Zakona u najmanje dva dnevna lista koji se distribuiraju na celoj teritoriji Republike, u roku od sedam dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Poziv iz stava 1. ovog člana obavezno sadrži način prijave potraživanja, kome se podnosi prijava i ostale podatke u vezi sa podnošenjem prijava i obavljanjem administrativnih poslova u vezi sa tim.

Član 6.

Prijavu potraživanja iz člana 5. stav 1. ovog zakona lice koje ostvaruje pravo po osnovu uplate deviznih sredstava, može podneti u roku od 60 dana od dana objavljivanja poziva iz člana 5. stav 1. ovog zakona.

Po isteku roka iz stava 1. ovog člana, prestaje pravo na prijavu potraživanja po osnovu uplate deviznih sredstava po osnovu Zakona, osim u slučaju kad lice koje ostvaruje pravo po osnovu uplate deviznih sredstava ne prijavi svoja potraživanja zbog više sile, u kom slučaju to potraživanje može prijaviti u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Uz prijavu potraživanja obavezno se dostavljaju kopije ugovora o namenskim deviznim depozitima za privredni razvoj Republike, odnosno kopije obveznica izdatih u skladu sa Zakonom koje glase na strana sredstva plaćanja.

Obavljanje administrativnih poslova

Član 7.

Administrativne poslove u vezi sa izmirivanjem obaveza Republike prema licima koja ostvaruju prava po osnovu uplate deviznih sredstava vršiće Ministarstvo.

Član 8.

Utvrđivanje visine potraživanja po prijavi iz člana 6. ovog zakona vrši posebna komisija koju obrazuje Vlada Republike Srbije (u daljem tekstu: Vlada). Potraživanje se utvrđuje u ukupnom iznosu po svim osnovama, ukuljučujući i pripadajuću kamatu zaključno sa rokovima dospeća obveznica, za svako lice koje ostvaruje pravo po osnovu uplate deviznih sredstava.

Komisija iz stava 1. ovog člana donosi akt o utvrđivanju visine potraživanja, u roku od 25 dana od dana isteka roka za prijavu potraživanja iz člana 6. ovog zakona.

Protiv akta iz stava 2. ovog člana nije dopuštena žalba, ali se može voditi upravni spor.

Obveznice

Član 9.

Odluku o izdavanju obveznica iz člana 4. stav 1. ovog zakona donosi Vlada, u roku od 30 dana od dana isteka roka za prijavu potraživanja iz člana 6. ovog zakona.

Obveznicama iz stava 1. ovog člana izmiruju se obaveze prema licima čija su prava utvrđena na osnovu akta iz člana 8. stav 2. ovog zakona, pod uslovima i na način utvrđen odredbama ovog zakona i propisa donetih za sprovođenje ovog zakona.

Član 10.

Obveznice iz člana 9. stav 1. ovog zakona izražene su u evrima, emituju se u nematerijalnom obliku, bez kupona i registruju kod Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti A.D. Beograd (u daljem tekstu: Centralni registar).

Obveznice iz stava 1. ovog člana glase na ime i prenosive su, a isplaćuju se u evrima ili, na zahtev vlasnika tih obveznica, u dinarima.

Osnovne elemente obveznica iz stava 1. ovog člana, iznos emisije, kao i uslove distribucije i naplate obveznica propisuje Vlada.

Član 11.

Lica iz člana 9. stav 2. ovog zakona mogu obveznice koristiti i pre isteka roka dospeća, uz diskont po stopi utvrđenoj odlukom o izdavanju obveznica za visinu kamatne stope obveznica, i to za: plaćanje troškova lečenja u zemlji i u inostranstvu za bolesti koje se ne mogu lečiti u zemlji; nabavku lekova i ortopedskih pomagala u zemlji i u inostranstvu koja se ne proizvode ili prodaju u zemlji; plaćanje troškova sahrane.

Bliže uslove i način korišćenja obveznica, kao i iznos do kojeg se građanima priznaju prava radi plaćanja troškova iz stava 1. ovog člana bliže utvrđuje Vlada.

Obveznice se mogu koristiti pre isteka roka dospeća i za:

kupovinu akcija preduzeća u procesu privatizacije;

kupovinu stanova, stambenih objekata, poslovnog prostora, zemljišta i druge imovine u državnoj svojini;

kupovinu akcija ovlašćenih banaka.

Bliže uslove korišćenja obveznica za namene iz stava 3. tač. 1) i 2) ovog člana utvrdiće Vlada, a za nemene iz tačke 3) pomenutog stava – nadležni organ ovlašćene banke.

Vlasnik obveznica može tim obveznicama, u rokovima njihovog dospeća, plaćati porez na promet, akcize, porez na imovinu, porez na dohodak građana i porez na dobit korporacija.

U primarnoj prodaji obveznica lice iz člana 9. stav 2. ovog zakona oslobođeno je plaćanja poreza na promet, provizije na platni promet, poreza na kapitalnu dobit, poreza na finansijske transakcije, kao i drugih poreza.

Konverzija, povlačenje i isplata obveznica

Član 12.

Konverziju utvrđenih potraživanja iz člana 8. stav 2. ovog zakona, registraciju obaveznica u Centralnom registru, izdavanje potvrde o registraciji obveznica i isplatu obveznica vrši banka sa teritorije Republike koju će izabrati Ministarstvo u skladu sa zakonom kojim se uređuju javne nabavke.

Ministarstvo je dužno da narednog dana od dana izbora banke iz stava 1. ovog člana, objavi odluku o njenom izboru u najmanje dva dnevna lista koji se distribuiraju na celoj teritoriji Republike.

Ovlašćuje se ministar nadležan za poslove finansija da zaključi ugovor sa bankom iz stava 1. ovog člana.

Isplata obveznice izdate po odredbama ovog zakona može se izvršiti pošto se povuče, odnosno poništi obveznica izdata po Zakonu.

Uslove konverzije utvrđenih potraživanja iz člana 8. stav 2. ovog zakona, registraciju obveznica, način isplate, kao i povlačenje postojećih obveznica bliže će utvrditi Vlada.

Kupovina i prodaja obveznica

Član 13.

Domaće pravno lice i preduzetnik, domaće fizičko lice i građani na privremenom radu u inostranstvu, kao i strano fizičko i pravno lice, obveznice iz člana 4. ovog zakona mogu kupovati i prodavati na finansijskoj berzi za devize.

Devize iz stava 1. ovog člana, kao i devize ostvarene naplatom obveznica u roku dospeća, strano fizičko i pravno lice mogu slobodno transferisati u inostranstvo.

Član 14.

Banka koja je, u ime Republike, obavljala administrativne poslove u vezi sa zajmom za privredni razvoj, predaće Ministarstvu dokumentaciju i informativnu bazu koja se odnosi na administrativne i tehničke poslove u vezi sa realizacijom tog zajma, a koja je vođena u skladu sa odredbama Zakona, u roku od pet dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 15.

Lica koja su sredstva zajma koristila u skladu sa odredbama Zakona o korišćenju sredstava zajma za privredni razvoj u Socijalističkoj Republici Srbiji (»Službeni glasnik SRS«, broj 27/89 i »Službeni glasnik RS«, br. 49/92 i 70/94) dužna su da ta sredstva vrate Republici u skladu sa pomenutim zakonom, drugim zakonom i ugovorom o zajmu.

Imovina i sredstva fonda osnovanog u skladu sa odredbama Zakona o Narodnom fondu za privredni preporod u Socijalističkoj Republici Srbiji (»Službeni glasnik SRS«, br. 40/89 i 37/90) u svojini su Republike.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju obaveze banaka prema licima koja ostvaruju prava po osnovu isplate deviznih sredstava, kao i potraživanja ovih banaka iz istog osnova prema banci koja je, u ime Republike, obavljala administrativne poslove zajma, odnosno Republici.

Devizna novčana sredstva dobijena od strane banke administratora zajma, koja banke nisu isplatile licima koja ostvaruju prava po osnovu uplate deviznih sredstava, kao i druga sredstva koja su banke primile po odredbama Zakona, a nisu prenele banci administratoru ili nisu iskorišćena za namene utvrđene Zakonom, banke su dužne da prenesu Republici, odnosno ta sredstva predstavljaju potraživanja Republike prema tim bankama.

Obaveze korisnika zajma u pogledu vraćanja sredstava zajma iz stava 1. ovog člana, odnosno potraživanja Republike iz stava 4. ovog člana, mogu se namiriti i učešćem Republike u kapitalu tih lica, odnosno banaka, udelom u kapitalu ili dobijanjem akcija tih lica, odnosno banaka, u skladu sa zakonom.

Član 16.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da važe:

1) Zakon o zajmu za privredni razvoj u Socijalističkoj Republici Srbiji (»Službeni glasnik SRS«, br. 25/89, 49/89, 56/89, 57/89, 9/90 i 32/90 i »Službeni glasnik RS«, broj 5/91);

2) Zakon o Narodnom fondu za privredni preporod u Socijalističkoj Republici Srbiji (»Službeni glasnik SRS«, br. 40/89 i 37/90);

3) Zakon o korišćenju sredstava zajma za privredni razvoj u Socijalističkoj Republici Srbiji (»Službeni glasnik SRS«, broj 27/89 i »Službeni glasnik RS«, br. 49/92 i 70/94), osim odredaba kojima su uređene obaveze korisnika sredstava zajma u pogledu vraćanja odobrenih sredstava.

Član 17.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

O B R A Z L O Ž E Nj E

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbi člana 72. stav 1. tač. 4, 10. i 12. Ustava Republike Srbije, prema kojem Republika uređuje i obezbeđuje, između ostalog, finansijski sistem, sistem u oblasti ekonomskih odnosa sa inostranstvom, finansiranje ostvarivanja prava i dužnosti Republike utvrđenih Ustavom i zakonom, kao i druge odnose od interesa za Republiku Srbiju.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Razlozi za donošenje ovog zakona proizilaze iz obaveze koje je Republika Srbija preuzela kako po osnovu Zakona o zajmu za privredni razvoj u SRS („Službeni glasnik SRS“, br. 25/89…..32/90, „Službeni glasnik RS“, broj 5/91), tako i po osnovu Zakona o Narodnom fondu za privredni preporod u SRS („Službeni glasnik SRS“, br. 40/99 i 37/90).

Naime, devizna sredstva koja su prikupljena, putem namenske devizne štednje, kao i izdavanjem obveznica koje glase na strana sredstva plaćanja, kako nisu isplaćena građanima, ocenjeno je da je neophodno i pitanja po osnovu ovih obaveza regulisati, odnosno da bi Republika Srbija trebalo da obezbedi uslove za izmirivanje obaveza preuzetih na osnovu navedenih zakona. Ovo tim pre što je Republika Srbija, kao javni dug, preuzela servisiranje obaveza po osnovu takozvane stare devizne štednje građana i uredno je izmiruje.

Međutim, zbog ograničenih mogućnosti budžeta Republike Srbije, ovim zakonom se predlaže da se vraćanje po osnovu ovih obaveza, izvrši na taj način što bi se isplata vršila u visini određenih iznosa izdatih obveznica u evrima, sa rokom dospeća od četiri godine, odnosno počevši od avgusta 2004. godini, pa do avgusta 2007. godine. Predložena dinamika za izmirivanje obaveza prema licima koja ostvaruju pravo po osnovu uplate deviznih sredstava je usklađena sa dinamikom primenjenom u slučaju isplate stare devizne štednje, iz razloga što je ova dinamika već prihvaćena od strane lica koja imaju ovu vrstu potraživanja prema Republici Srbiji. U vezi sa tim, ocenjeno je da i iznosi za isplatu po ovom zakonu treba da budu isti sa iznosima po osnovu stare devizne štednje, tako da će u ovoj godini po ovom osnovu iznos isplate biti do 530 evra, za svako lice koje ostvaruje pravo po osnovu uplate deviznih sredstava, dok će u sledećoj godini ovaj iznos biti do 1060 evra, što je takođe identično rešenjima koja se primenjuju u slučaju isplate stare devizne štednje.

Obveznicama bi se moglo trgovati, odnosno obveznice bi se mogle slobodno prodavati pre roka dospeća, kao i na osnovu njih bi se stekla posebna, ovim zakonom, propisana prava. Odluku o izdavanju obveznica za ove namene doneće Vlada Republike Srbije. Isplatu obveznica vršiće banka koja će javnim tenderom biti izabrana od strane Ministarstva finansija, koje će preko sredstava informisanja obavestiti javnost o izboru banke.

Građani koji imaju prava po osnovu navedenih zakona, blagovremeno će, preko sredstava informisanja, biti obavešteni u kom roku, na koji način i kome da podnesu prijavu potraživanja radi ostvarivanja svog prava. Komisija koju će obrazovati Vlada Republike Srbije će utvrditi pravo na potraživanje po ovom osnovu odlukom, protiv koje će stranka moći da pokrene upravni spor.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

U članu 1. Predloga zakona, uređuje se predmet ovog zakona koji obuhvata način obezbeđivanja sredstava za izmirivanje obaveza Republike Srbije koje su nastale donošenjem Zakona o zajmu za privredni razvoj u Socijalističkoj Republici Srbiji, na osnovu koga su od građana prikupljena devizna sredstva radi obezbeđivanja sredstava za finansiranje privrednog razvoja.

U članu 2. Predloga zakona, daje se iznos neizmirenih obaveza Republike Srbije, nastale po osnovu prikupljanja deviznih sredstava i to namenske devizne štednje u iznosu od 40 miliona evra i izdavanjem obveznica koje glase na strana sredstva plaćanja u iznosu od 16 miliona evra. Ukupan iznos obaveze od 56 miliona evra, utvrđen je primenom ugovorene kamatne stope na prikupljena devizna sredstva zaključno sa 30. juna 1999. godine, kao i kamatne stope od 2% na godišnjem nivou od 1. jula. 1999. godine do dana dospeća obveznica kojom se izmiruje ovaj dug. Takođe, je propisano da će se konverzija različitih valuta u evro izvršiti na dan emisije obveznica.

Članom 3. Predloga zakona, utvrđuje se da će sredstva za izvršavanje obaveza biti obezbeđena u budžetu Republike Srbije, a da će se devizna sredstva za izvršenje obaveza mogu obezbediti kupovinom deviznih sredstava kod NBS.

U članu 4. Predloga zakona, reguliše se način izmirivanja obaveza koji podrazumeva da će lica koja imaju pravo na isplatu po ovom osnovu to pravo ostvariti na taj način što će im biti izdate obveznice Republike Srbije, koje će dospevati po propisanoj dinamici, i to prva obveznica dospeva 31. avgusta 2004. godine, i svake naredne godine takođe, 31. avgusta, zaključno sa 31. avgustom 2007. godine. Dinamika za izmirivanje obaveza je usklađena sa dinamikom primenjenom u slučaju isplate tzv. stare devizne štednje, iz razloga što je ova dinamika već prihvaćena od strane lica koja imaju ovu vrstu potraživanja prema Republici Srbiji. U vezi sa tim i iznosi za isplatu po ovom zakonu treba da budu isti sa iznosima po osnovu stare devizne štednje, tako da će u ovoj godini po ovom osnovu iznos isplate biti do 530 evra, što je takođe identično rešenjima koja se primenjuju u slučaju isplate stare devizne štednje. Pravo na isplatu imaju i lica čija su potraživanja zastarela. Izvršavanje obaveza će se izvršiti po sprovođenju postupka potraživanja i utvrđivanja visine potraživanja.

Članom 5. Predloga zakona, uređen je postupak prijavljivanja potraživanja. Naime, obavezuje se Ministarstvo finansija da objavi poziv za prijavu potraživanja u najmanje dva dnevna lista, kako bi svi zainteresovani građani mogli da budu informisani. U pozivu će biti navedeni podaci o načinu prijavljivanja potraživanja, kao i i ostali podci u vezi sa podnošenjem prijave i obavljanjem administrativnih poslova.

U članu 6. Predloga zakona je predviđen rok od 60 dana za podnošenje prijave, kao i šta građanin mora da podnese uz prijavu potraživanja. Ovim članom je predviđeno i da građanin koji u roku ne prijavi potraživanje, a imao bi prava na isplatu, ukoliko dokaže da je postojala viša sila, svoje potraživanje može da prijavi u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovog zakona, nakon čega mu prestaje pravo na prijavu potraživanja.

Članom 7. Predloga zakona, propisuje se da će administrativne poslove vršiti Ministarstvo finansija.

U članu 8. Predloga zakona, predviđa se obrazovanje komisije od strane Vlade Republike Srbije, koja će utvrđivati visinu potraživanja u kojoj će biti sadržana i pripadajuća kamata. Komisija će doneti odluku o utvrđenoj visini potraživanja u roku od 25 dana od dana isteka roka za prijavu potraživanja. Protiv odluke Komisije nije dopuštena žalba, ali se može voditi upravni spor.

U čl. 9. do 11. Predloga zakona, uređuju se pitanja koja se odnose na izdavanje obveznica koje će Republika idati u cilju izvršenja obaveza, struktura tih obveznica, kao i posebna prava koja će iz obveznica, imati lica koja ostvare prava na dobijanje obveznice po ovom osnovu. Takođe, se daju ovlašćenja Vladi Republike Srbije, da svojim aktima uredi bliže uslove i način korišćenja obveznica u vezi sa posebnim pravima iz obveznica.

Članom 12. Predloga zakona, propisuje se da će konverziju utvrđenih potraživanja u obveznice, njihovu registraciju kod Centralnog registra, kao i isplatu vršiti banka koju će odrediti ministarstvo po raspisanom tenderu. Takođe, su propisani rokovi u kojima ministarstvo mora da obavesti javnost koja je banka izabrana, zatim se daje ovlašćenje ministru finansija da zaključi ugovor sa bankom, kao i da će Vlada propisati uslove konverzije, registracije obveznica, način isplate, kao i povlačenja postojećih obveznica.

U članu 13. Predloga zakona, uređena su pitanja koja se odnose na kupovinu i prodaju obveznica.

U članu 14. i 15. Predloga zakona, uređuju se pitanja koja se odnose na predaju dokumentacije za obradu, utvrđuje da su sva prikupljena sredstva po Zakonu o korišćenju zajma za privredni razvoj u SRS prihod Republike Srbije, kao i da je imovina i sredstva Fonda, osnovanog u skladu sa Zakonom o Narodnom fondu za privredni preporod u SRS u svojini Republike Srbije. Takođe, je propisano da banke nemaju više obaveze prema licima koja ostvaruju ova prava, kao i da nemaju više potraživanja prema baci administratoru, odnosno Republici Srbiji, s obzirom da po ovom zakonu sve obaveze preuzima Republika Srbija. Što se tiče deviznih sredstava koje je banka administrator prenela bankama za izmirivanje ovih obaveza , a one to nisu učinile, ova devizna sredstva predstavljaju potraživanje Republike Srbije prema tim bankama. Predviđena je i mogućnost da se obaveze korisnika zajma prema Republici, odnosno potraživanja Republike mogu namiriti i učešćem Republike u kapitalu tih lica, odnosno banke.

U čl. 16. i 17. Predloga zakona, stavljaju se van snage zakoni na osnovu kojih su nastale obaveze po Republiku Srbiju, osim odredaba kojima su uređene obaveze korisnika sredstava u pogledu vraćanja odobrenih sredstava, kao i stupanje na snagu ovog zakona.

IV. PROCENA IZNOSA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona obezbeđena su sredstva u budžetu Republike Srbije za isplatu po ovom osnovu za 2004. godinu, a biće planirana i u narednim godinama do kraja otplate obaveze do 2007. godine.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENjE PO HITNOM POSTUPKU

Razlozi za donošenje ovog zakona po hitnom postupku, saglasno članu 157. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije, proizlaze iz činjenice da je Republika Srbija ove obaveze preuzela po osnovu Zakona o zajmu za privredni razvoj u SRS („Službeni glasnik SRS“, br. 25/89…..32/90, „Službeni glasnik RS“, broj 5/91), kao i po osnovu Zakona o Narodnom fondu za privredni preporod u SRS („Službeni glasnik SRS“, br. 40/99 i 37/90), a kako ih nije izvršila, neophodno je da se u što kraćem roku pitanja po osnovu ovih obaveza regulišu, odnosno da se što pre obezbede uslovi za izmirivanje obaveza preuzetih na osnovu navedenih zakona, kako bi se izbegle dalje štetne posledice koje mogu da nastanu po osnovu ovih potraživanja od Republike Srbije.

Ostavite komentar