Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o radiodifuziji

PREDLOG ZAKONA

O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADIODIFUZIJI

Član 1.

U Zakonu o radiodifuziji («Službeni glasnik RS», broj 42/02), član 23. menja se i glasi:

«Članove Saveta bira Narodna skupština Republike Srbije (u daljem tekstu: Skupština), na predlog ovlašćenih predlagača.

Ovlašćeni predlagači jesu:

1) nadležni odbor Skupštine;

2) skupština Autonomne pokrajine Vojvodine;

3) rektori univerziteta u Republici Srbiji, putem zajedničkog dogovora;

4) udruženja radiodifuznih javnih glasila u Republici Srbiji, udruženja novinara u Republici Srbiji, profesionalna udruženja filmskih i dramskih umetnika u Republici Srbiji i profesionalna udruženja kompozitora u Republici Srbiji, putem zajedničkog dogovora;

5) domaće nevladine organizacije i udruženja građana koja se prevashodno bave zaštitom slobode govora, zaštitom prava nacionalnih i etničkih manjina i zaštitom prava dece, putem zajedničkog dogovora;

6) crkve i verske zajednice.

Kandidata za devetog člana Saveta predlažu prethodno izabrani članovi Saveta, s tim što moraju predložiti kandidata koji živi i radi na području Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija i koji ispunjava kriterijume za članstvo u Savetu utvrđene ovim zakonom.

Kandidat za devetog člana Saveta predložen je ako za njega glasa najmanje pet članova Saveta.»

Član 2.

Član 24. menja se i glasi:

«Svaki ovlašćeni predlagač podnosi nadležnom odboru Skupštine listu na kojoj se obavezno nalaze dva kandidata za člana Saveta, sa izuzetkom nadležnog odbora Skupštine, koji predlaže listu na kojoj se obavezno nalazi šest kandidata. Za izbor devetog člana Saveta predlaže se samo jedan kandidat. Svaki predlog mora biti potpisan i overen od strane ovlašćenog predlagača i sadržati lično ime i adresu zastupnika.

Kandidati ne moraju biti iz reda ovlašćenog predlagača.

Skupština bira po jednog kandidata sa svake važeće liste i tri kandidata sa liste koju predloži nadležni odbor Skupštine.

Ovlašćeni predlagači utvrđuju svoje predloge samostalno, a ako se jedan ovlašćeni predlagač sastoji od više pravnih subjekata, predlog se utvrđuje sporazumno, međusobnim usaglašavanjem.

Podatke o domaćim nevladinim organizacijama i udruženjima građana nadležni odbor Skupštine pribavlja od organa nadležnih za vođenje registara tih organizacija, odnosno udruženja.

Ako domaće nevladine organizacije i udruženja građana predlože više od jedne liste kandidata, važeća je ona lista koju potpiše veći broj organizacija, odnosno udruženja (ovlašćenih predlagača) koja su u prethodnom periodu imala veći broj sprovedenih akcija, inicijativa i objavljenih publikacija iz oblasti kojom se pretežno bave.

Ako je predlog liste kandidata podnet suprotno odredbama ovog zakona, nadležni odbor Skupštine vraća predlog ovlašćenom predlagaču da ga u roku od 15 dana uskladi s ovim zakonom. Ako nadležni odbor Skupštine nije u mogućnosti da utvrdi koja lista kandidata je važeća u smislu stava 6. ovog člana, vratiće predloge ovlašćenim predlagačima, koji su u tom slučaju obavezni da nadležnom odboru Skupštine dostave usaglašeni predlog u roku od 15 dana.

Predsednik Skupštine, najmanje 20 dana pre odlučivanja o izboru članova Saveta, na pogodan način, javno objavljuje sve važeće liste kandidata koje su podneli ovlašćeni predlagači sa osnovnim biografskim podacima o kandidatima.

Nadležni odbor Skupštine može, pre odlučivanja o izboru članova Saveta, organizovati javni razgovor sa svim predloženim kandidatima radi sticanja uvida u njihove sposobnosti za obavljanje poslova iz nadležnosti Agencije.

Ako nijedan kandidat sa neke od lista kandidata za člana Saveta ne dobije dovoljan broj glasova, izbor se obavlja na osnovu nove liste kandidata, koju ovlašćeni predlagač dostavlja najkasnije u roku od 15 dana od dana odlučivanja o prethodno podnetoj listi.»

Član 3.

U članu 25. stav 1. tačka 1) reči: «savezni poslanici» zamenjuju se rečima: «poslanici u Skupštini Srbije i Crne Gore».

U tački 2) reči: «Saveznoj vladi» zamenjuju se rečima: «Savetu ministara».

Član 4.

U članu 29. stav 4. briše se.

Član 5.

U članu 31. stav 4. reči: «30 dana» zamenjuju se rečima: «60 dana».

Član 6.

U članu 32. stav 3. posle reči: »glas» reči: «najmanje jednog» brišu se, a reči: «ovlašćenih predlagača» zamenjuju se rečima: «ovlašćenog predlagača».

Član 7.

U članu 78. tačka 6) reč: «savezne» zamenjuje se rečima: «izbore za Skupštinu Srbije i Crne Gore».

Član 8.

U članu 87. stav 4. reči: «savezni poslanici» zamenjuju se rečima: «poslanici u Skupštini Srbije i Crne Gore».

Član 9.

U članu 96. stav 9. reči: «savezni poslanici» zamenjuju se rečima: «poslanici u Skupštini Srbije i Crne Gore», a reč: «saveznim» zamenjuje se rečima: «organima Srbije i Crne Gore».

Član 10.

Ovlašćeni predlagači dužni su da u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona dostave nadležnom odboru Skupštine predloge lista kandidata za izbor članova Saveta, a Skupština donosi odluku o izboru osam članova Saveta u roku od 60 dana od dana prijema liste kandidata.

Savet će se konstituisati u roku od 15 dana od dana izbora osam članova Saveta i na konstitutivnoj sednici utvrditi predlog za izbor devetog člana Saveta i dostaviti ga nadležnom odboru Skupštine.

Skupština će doneti odluku o izboru devetog člana Saveta u roku od 30 dana od dana dostavljanja predloga iz stava 2. ovog člana.

Savet je dužan da u roku od sedam dana od dana izbora devetog člana Saveta izabere predsednika i zamenika predsednika Saveta.

Član 11.

Danom izbora članova Saveta u skladu sa ovim zakonom prestaje mandat članova Saveta izabranih u skladu sa Zakonom o radiodifuziji («Službeni glasnik RS», broj 42/02).

Prilikom prvog izbora članova Saveta u skladu s ovim zakonom, ne primenjuje se odredba člana 27. stav 4. Zakona o radiodifuziji («Službeni glasnik RS», broj 42/02).

Prilikom prvog izbora članova Saveta u skladu s ovim zakonom u pogledu trajanja mandata članova Saveta primenjuju se odredbe člana 27. st. 2. i 3. Zakona o radiodifuziji («Službeni glasnik RS», broj 42/02).

Član 12.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u «Službenom glasniku Republike Srbije».

OBRAZLOŽENjE

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje predloženog zakona sadržan je u odredbama člana 72. stav 1. tač. 2, 6. i 7, a u vezi sa čl. 45, 46. i 65. Ustava Republike Srbije. Navedenim ustavnim odredbama utvrđeno je da Republika Srbija uređuje i obezbeđuje, između ostalog, «ostvarivanje … sloboda i prava čoveka i građanina» ( član 72. stav 1. tačka 2), među kojima je i zajemčena sloboda javnog izražavanja mišljenja (član 45), kao i «sloboda štampe i drugih vidova javnog obaveštavanja» i pravo građana «da u sredstvima javnog obaveštavanja izražavaju i objavljuju svoja mišljenja» (član 46. st. 1. i 2), kao i da Republika Srbija uređuje i obezbeđuje «… sistem u oblasti … javnog obaveštavanja» (član 72. stav 1. tačka 6) ( pri čemu se «organizacije radija i televizije osnivaju u skladu sa zakonom» (član 46. stav 4) – odnosno da uređuje i obezbeđuje «sistem javnih službi» (član 72. stav 1. tačka 7) ( s tim što se «zakonom utvrđuju uslovi i način obavljanja delatnosti, odnosno poslova za koje se obrazuju javne službe» (član 65).

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Narodna skupština usvojila je jula 2002. godine Zakon o radiodifuziji («Službeni glasnik RS», broj 42/02). Navedenim zakonom, «radi obezbeđivanja uslova za efikasno sprovođenje i unapređivanje utvrđene radiodifuzne politike u Republici Srbiji na način primeren demokratskom društvu», osnovana je «Republička radiodifuzna agencija, kao samostalna, odnosno nezavisna organizacija koja vrši javna ovlašćenja, u skladu sa ovim zakonom i propisima donetim na osnovu ovog zakona» (član 6. stav 1).

Organ Agencije je Savet, koji donosi sve odluke o pitanjima iz nadležnosti Agencije. Članovi Saveta (po Zakonu o radiodifuziji ima ih devet) biraju se po složenoj proceduri, na osnovu predloga Zakonom ovlašćenih predlagača.

Međutim, Zakonom propisana procedura nije do kraja poštovana prilikom izbora pojedinih članova Saveta Agencije. Uz to, dva člana Saveta podnela su ostavke.

To je dovelo do blokade u radu Saveta, koju svakako valja pripisati i nejasnim i protivrečnim odredbama Zakona o radiodifuziji koje se odnose na sastav i izbor članova Saveta. Tako je, na primer, u članu 31. stav 4. Zakona predviđeno da je u slučaju prestanka mandata člana Saveta pre isteka vremena na koje je izabran (smrću, razrešenjem ili ostavkom) – Skupština dužna da u roku od 30 dana od dana prijema liste kandidata izabere novog člana Saveta. Istovremeno je, međutim, u članu 24. stav 12. propisano da će Skupština, najmanje 30 dana pre odlučivanja o izboru članova Saveta, javno objaviti sve važeće liste kandidata. Praktično je nemoguće zadovoljiti obe Zakonom utvrđene obaveze. Pored toga, u članu 24. stav 10. Zakona predviđeno je da će Skupština vratiti podneti predlog ovlašćenom predlagaču da ga u roku od 15 dana uskladi sa Zakonom, ako je predlog liste kandidata podnet suprotno odredbama Zakona. Ali nije jasno da li je taj rok od 15 dana uračunat u rok u kome je Skupština dužna da odluči o predlogu (prema članu 31. stav 4. taj rok je 30 dana od prijema liste kandidata). Neprecizno su redigovane i odredbe Zakona po kojima je Skupština istovremeno i ovlašćeni predlagač i organ koji bira članove Saveta, odnosno po kojima Skupština, kao celina, vraća podneti predlog, objavljuje liste kandidata, organizuje razgovor s kandidatima itd.

Od naročitog je značaja i potreba usaglašavanja odredaba Zakona o radiodifuziji koje se odnose na izbor i razrešenje člana Saveta Agencije sa Ustavom Republike Srbije (član 23. stav 2. i član 29. stav 4). Naime, tim odredbama ustanovljena je posebna, kvalifikovana većina potrebna za donošenje odluke Narodne skupštine – većina od ukupnog broja narodnih poslanika. Međutim, u Ustavu Republike Srbije utvrđeno je da Narodna skupština odlučuje većinom glasova na sednici na kojoj prisustvuje većina od ukupnog broja narodnih poslanika, ako Ustavom nije predviđena posebna većina (član 80. stav 1). Prema tome, potrebna posebna većina ne može se ustanoviti zakonom.

Posebno treba imati u vidu da je otklanjanje blokade u radu Saveta Agencije od ključnog značaja za početak rešavanja problema i uvođenja reda u oblasti elektronskih medija u Republici Srbiji. Bez zakonito konstituisanog Saveta nije moguće raspisati javni konkurs za dodelu dozvola za emitovanje, sprovesti kontrolu zakonitosti rada elektronskih medija (u smislu poštovanja propisa o reklamiranju, zabrani piraterije, posebnoj zaštiti maloletnika itd.), niti, u skladu sa Zakonom o radiodifuziji, imenovati organe Radiodifuzne ustanove Srbije i Radiodifuzne ustanove Vojvodine.

Na kraju, ali ne na poslednjem mestu po značaju, treba reći da pojedine odredbe Zakona o radiodifuziji treba usaglasiti sa Ustavnom poveljom državne zajednice Srbija i Crna Gora

Predloženi zakon na jasniji i precizniji način uređuje sastav i izbor članova Saveta Republičke radiodifuzne agencije. Kao ovlašćeni predlagač predviđa se nadležni odbor Narodne skupštine (koji organizuje i javni razgovor s kandidatima), predsednik Narodne skupštine objavljuje liste kandidata, otklanjaju se neustavna rešenja važećeg zakona o načinu izbora i razrešenja člana Saveta, a odredbe zakona usklađuju se sa Ustavnom poveljom državne zajednice Srbija i Crna Gora.

III. OBJAŠNjENjE POJEDINAČNIH REŠENjA

U članu 1. predloženog zakona, na nov način utvrđuje se sastav Saveta Republičke radiodifuzne agencije. Umesto Narodne skupštine, ovlašćeni predlagač je nadležni odbor Narodne skupštine. Vlada Republike Srbije i Izvršno veće AP Vojvodine više nisu ovlašćeni predlagači (što ne umanjuje bitno ulogu AP Vojvodine u izboru članova Saveta, imajući u vidu da je Skupština AP Vojvodine ovlašćeni predlagač jednog člana Saveta). Ravnoteža između članova koji se biraju na predlog nevladinog sektora i onih sa kojima to nije slučaj (odnos je 4: 4) uspostavlja se time što se na predlog nadležnog odbora Narodne skupštine biraju tri člana Saveta (nadležni odbor predlaže šest kandidata). Pored toga, otklanja se neustavno rešenje o posebnoj većini glasova narodnih poslanika potrebnoj za izbor člana Saveta.

U članu 2. predloženog zakona preciznije i jasnije u odnosu na važeća rešenja uređuje se postupak predlaganja članova Saveta. Predlog se podnosi nadležnom odboru Narodne skupštine, predsednik Narodne skupštine objavljuje važeće liste kandidata, a javni razgovor sa predloženim kandidatima organizuje nadležni odbor Narodne skupštine. Na predloženi način koriguje se važeće neracionalno rešenje, po kome navedene poslove obavlja Narodna skupština.

U članu 4. predloženog zakona otklanja se neustavno rešenje o posebnoj većini glasova narodnih poslanika potrebnoj za razrešenje člana Saveta.

U članu 5. predloženog zakona, rok u kome je Narodna skupština dužna da izabere novog člana Saveta u slučaju prestanka mandata člana Saveta pre isteka vremena na koje je izabran – produžava se sa 30 na 60 dana. Na ovaj način otklanja se kolizija sa drugim odredbama Zakona (koje propisuju rok za usklađivanje predloga liste kandidata sa Zakonom, odnosno rok za objavljivanje važećih lista kandidata pre odlučivanja o izboru članova).

U članu 6. predloženog zakona odredba člana 32. stav 3. usklađuje se sa članom 2. predloženog zakona, odnosno sa novim članom 23. Zakona o radiodifuziji.

U čl. 3, 7, 8. i 9. predloženog zakona odredbe Zakona o radiodifuziji usklađuju se sa Ustavnom poveljom državne zajednice Srbija i Crna Gora.

U čl. 10. i 11. predloženog zakona uređuje se postupak predlaganja kandidata prilikom prvog izbora članova Saveta po odredbama predloženog zakona, konstituisanje Saveta nakon izbora osam njegovih članova, rok za izbor devetog člana Saveta, prestanak mandata dosadašnjih članova Saveta, ukidanje ograničenja za dosadašnje članove Saveta da budu predloženi i izabrani za članove Saveta po odredbama predloženog zakona, kao i trajanje mandata novih članova Saveta izabranih po predloženom zakonu.

IV. FINANSIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje predloženog zakona nije potrebno obezbediti dodatna sredstva u budžetu Republike Srbije.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU I ZA RANIJE STUPANjE NA SNAGU ZAKONA

Potreba da se što pre otkloni blokada u radu Saveta Republičke radiodifuzne agencije, pristupi rešavanju problema u oblasti elektronskih medija i konstituišu i počnu da rade organi radiodifuznih ustanova – nalažu da se zakon donese po hitnom postupku.

Iz istih razloga predlaže se i da zakon stupi na snagu narednog dana od dana objavljivanja u «Službenom glasniku Republike Srbije».

PREGLED ODREDABA ZAKONA KOJE SE MENjAJU ODNOSNO DOPUNjUJU

Izbor Saveta

Član 23.

Članove Saveta bira Narodna Skupština Republike Srbije (u daljem tekstu: Skupština), na predlog ovlašćenih predlagača.

Član Saveta je izabran ako je za njegov izbor glasala većina od ukupnog broja narodnih poslanika.

Ovlašćenje i dužnost da predlažu članove Saveta imaju:

1) Narodna skupština Republike Srbije;

2) Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine;

3) Vlada Republike Srbije;

4) Izvršno veće AP Vojvodine;

5) rektori univerziteta u Republici Srbiji, putem zajedničkog dogovora;

6) udruženja radiodifuznih javnih glasila u Republici Srbiji, udruženja novinara u Republici Srbiji, profesionalna udruženja filmskih i dramskih umetnika u Republici Srbiji i profesionalna udruženja kompozitora u Republici Srbiji, putem zajedničkog dogovora;

7) domaće nevladine organizacije i udruženja građana koja se prevashodno bave zaštitom slobode govora, zaštitom prava nacionalnih i etničkih manjina i zaštitom prava dece, putem zajedničkog dogovora;

8) crkve i verske zajednice.

Devetog člana Saveta predlažu prethodno izabrani članovi Saveta, s tim što predloženi kandidat mora ispunjavati kriterijume za članstvo u Savetu utvrđene ovim zakonom i mora biti lice koje živi i radi na području AP Kosova i Metohije.

Predlog za člana Saveta iz stava 4. ovog člana utvrđen je ako je za njega glasalo najmanje pet članova Saveta.

Izbor Saveta

Član 23.

ČLANOVE SAVETA BIRA NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRBIJE (U DALjEM TEKSTU: SKUPŠTINA), NA PREDLOG OVLAŠĆENIH PREDLAGAČA.

OVLAŠĆENI PREDLAGAČI JESU:

1) NADLEŽNI ODBOR SKUPŠTINE;

2) SKUPŠTINA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE;

3) REKTORI UNIVERZITETA U REPUBLICI SRBIJI, PUTEM ZAJEDNIČKOG DOGOVORA;

4) UDRUŽENjA RADIODIFUZNIH JAVNIH GLASILA U REPUBLICI SRBIJI, UDRUŽENjA NOVINARA U REPUBLICI SRBIJI, PROFESIONALNA UDRUŽENjA FILMSKIH I DRAMSKIH UMETNIKA U REPUBLICI SRBIJI I PROFESIONALNA UDRUŽENjA KOMPOZITORA U REPUBLICI SRBIJI, PUTEM ZAJEDNIČKOG DOGOVORA;

5) DOMAĆE NEVLADINE ORGANIZACIJE I UDRUŽENjA GRAĐANA KOJA SE PREVASHODNO BAVE ZAŠTITOM SLOBODE GOVORA, ZAŠTITOM PRAVA NACIONALNIH I ETNIČKIH MANjINA I ZAŠTITOM PRAVA DECE, PUTEM ZAJEDNIČKOG DOGOVORA;

6) CRKVE I VERSKE ZAJEDNICE.

KANDIDATA ZA DEVETOG ČLANA SAVETA PREDLAŽU PRETHODNO IZABRANI ČLANOVI SAVETA, S TIM ŠTO MORAJU PREDLOŽITI KANDIDATA KOJI ŽIVI I RADI NA PODRUČJU AUTONOMNE POKRAJINE KOSOVO I METOHIJA I KOJI ISPUNjAVA KRITERIJUME ZA ČLANSTVO U SAVETU UTVRĐENE OVIM ZAKONOM.

KANDIDAT ZA DEVETOG ČLANA SAVETA PREDLOŽEN JE AKO ZA NjEGA GLASA NAJMANjE PET ČLANOVA SAVETA..

Postupak predlaganja članova Saveta

Član 24.

Svaki ovlašćeni predlagač iz člana 23. stav 3. ovog zakona predlaže kandidata za jednog člana Saveta, s tim što se na listi kandidata obavezno predlažu dva lica. Lica koje ovlašćeni predlagač predlaže ne moraju biti iz reda ovlašćenog predlagača.

Izuzetno, na listi kandidata za izbor člana Saveta koga predlažu prethodno izabrani članovi Saveta, u skladu sa članom 23. st. 4. i 5. ovog zakona, predlaže se samo jedno lice.

Za člana Saveta predlaže se lice koje uživa ugled istaknutog medijskog stručnjaka, stručnjaka za oglašavanje ili istaknutog stručnjaka u oblastima od značaja za rad Agencije.

Skupština bira jednog kandidata sa svake važeće liste.

Ovlašćeni predlagači utvrđuju svoje predloge samostalno, a ako se jedan ovlašćeni predlagač sastoji od više pravnih subjekata, predlog se utvrđuje sporazumno, međusobnim usaglašavanjem.

U slučajevima iz člana 23. stav 3. tač. 7) ovog zakona, podatke o nevladinim organizacijama i udruženjima građana Skupština pribavlja od organa nadležnih za vođenje registara tih organizacija, odnosno udruženja.

Predlog koji se podnosi mora biti potpisan i overen od strane ovlašćenog predlagača i sadržati ime i adresu zastupnika.

Ako predlagači iz člana 23. stav 3. tač. 7) ovog zakona predlože više od jedne liste kandidata, smatraće se važećom ona lista koju potpiše veći broj udruženja, organizacija odnosno asocijacija (ovlašćenih predlagača) koji su u prethodnom periodu imali veći broj sprovedenih akcija, inicijativa i objavljenih publikacija iz oblasti kojom se pretežno bave.

Potpisnici liste kandidata mogu biti samo registrovane organizacije, udruženja i asocijacije.

Ako je predlog liste kandidata podnet suprotno odredbama ovog zakona, Skupština će vratiti podneti predlog ovlašćenom predlagaču da ga u roku od 15 dana uskladi s ovim zakonom.

Skupština će ovlašćenim predlagačima vratiti podnete predloge i kada nije u mogućnosti da utvrdi koja lista kandidata je važeća, u smislu stava 8. ovog člana, u kom slučaju su ovlašćeni predlagači obavezni da Skupštini u roku od 15 dana dostave usaglašeni predlog.

Skupština će, najmanje 30 dana pre odlučivanja o izboru članova Saveta, na pogodan način, javno objaviti sve važeće liste kandidata koje su ovlašćeni predlagači podneli sa osnovnim biografskim podacima predloženih kandidata.

Skupština može, pre odlučivanja o izboru članova Saveta, organizovati javni razgovor sa svim predloženim kandidatima radi sticanja uvida u njihove sposobnosti za obavljanje poslova iz nadležnosti Agencije.

Ukoliko sa neke od lista kandidata za člana Saveta nijedan kandidat ne dobije dovoljan broj glasova iz člana 23. stav 2. izbor će se obaviti na osnovu nove liste kandidata koju će ovlašćeni predlagač dostaviti najkasnije u roku od 15 dana od dana odlučivanja o prethodno podnetoj listi.

Postupak predlaganja članova Saveta

Član 24.

SVAKI OVLAŠĆENI PREDLAGAČ PODNOSI NADLEŽNOM ODBORU SKUPŠTINE LISTU NA KOJOJ SE OBAVEZNO NALAZE DVA KANDIDATA ZA ČLANA SAVETA, SA IZUZETKOM NADLEŽNOG ODBORA SKUPŠTINE, KOJI PREDLAŽE LISTU NA KOJOJ SE OBAVEZNO NALAZI ŠEST KANDIDATA. ZA IZBOR DEVETOG ČLANA SAVETA PREDLAŽE SE SAMO JEDAN KANDIDAT. SVAKI PREDLOG MORA BITI POTPISAN I OVEREN OD STRANE OVLAŠĆENOG PREDLAGAČA I SADRŽATI LIČNO IME I ADRESU ZASTUPNIKA.

KANDIDATI NE MORAJU BITI IZ REDA OVLAŠĆENOG PREDLAGAČA.

SKUPŠTINA BIRA PO JEDNOG KANDIDATA SA SVAKE VAŽEĆE LISTE I TRI KANDIDATA SA LISTE KOJU PREDLOŽI NADLEŽNI ODBOR SKUPŠTINE.

OVLAŠĆENI PREDLAGAČI UTVRĐUJU SVOJE PREDLOGE SAMOSTALNO, A AKO SE JEDAN OVLAŠĆENI PREDLAGAČ SASTOJI OD VIŠE PRAVNIH SUBJEKATA, PREDLOG SE UTVRĐUJE SPORAZUMNO, MEĐUSOBNIM USAGLAŠAVANjEM.

PODATKE O DOMAĆIM NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA I UDRUŽENjIMA GRAĐANA NADLEŽNI ODBOR SKUPŠTINE PRIBAVLjA OD ORGANA NADLEŽNIH ZA VOĐENjE REGISTARA TIH ORGANIZACIJA, ODNOSNO UDRUŽENjA.

AKO DOMAĆE NEVLADINE ORGANIZACIJE I UDRUŽENjA GRAĐANA PREDLOŽE VIŠE OD JEDNE LISTE KANDIDATA, VAŽEĆA JE ONA LISTA KOJU POTPIŠE VEĆI BROJ ORGANIZACIJA, ODNOSNO UDRUŽENjA (OVLAŠĆENIH PREDLAGAČA) KOJA SU U PRETHODNOM PERIODU IMALA VEĆI BROJ SPROVEDENIH AKCIJA, INICIJATIVA I OBJAVLjENIH PUBLIKACIJA IZ OBLASTI KOJOM SE PRETEŽNO BAVE.

AKO JE PREDLOG LISTE KANDIDATA PODNET SUPROTNO ODREDBAMA OVOG ZAKONA, NADLEŽNI ODBOR SKUPŠTINE VRAĆA PREDLOG OVLAŠĆENOM PREDLAGAČU DA GA U ROKU OD 15 DANA USKLADI S OVIM ZAKONOM. AKO NADLEŽNI ODBOR SKUPŠTINE NIJE U MOGUĆNOSTI DA UTVRDI KOJA LISTA KANDIDATA JE VAŽEĆA U SMISLU STAVA 6. OVOG ČLANA, VRATIĆE PREDLOGE OVLAŠĆENIM PREDLAGAČIMA, KOJI SU U TOM SLUČAJU OBAVEZNI DA NADLEŽNOM ODBORU SKUPŠTINE DOSTAVE USAGLAŠENI PREDLOG U ROKU OD 15 DANA.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE, NAJMANjE 20 DANA PRE ODLUČIVANjA O IZBORU ČLANOVA SAVETA, NA POGODAN NAČIN, JAVNO OBJAVLjUJE SVE VAŽEĆE LISTE KANDIDATA KOJE SU PODNELI OVLAŠĆENI PREDLAGAČI SA OSNOVNIM BIOGRAFSKIM PODACIMA O KANDIDATIMA.

NADLEŽNI ODBOR SKUPŠTINE MOŽE, PRE ODLUČIVANjA O IZBORU ČLANOVA SAVETA, ORGANIZOVATI JAVNI RAZGOVOR SA SVIM PREDLOŽENIM KANDIDATIMA RADI STICANjA UVIDA U NjIHOVE SPOSOBNOSTI ZA OBAVLjANjE POSLOVA IZ NADLEŽNOSTI AGENCIJE.

AKO NIJEDAN KANDIDAT SA NEKE OD LISTA KANDIDATA ZA ČLANA SAVETA NE DOBIJE DOVOLjAN BROJ GLASOVA, IZBOR SE OBAVLjA NA OSNOVU NOVE LISTE KANDIDATA, KOJU OVLAŠĆENI PREDLAGAČ DOSTAVLjA NAJKASNIJE U ROKU OD 15 DANA OD DANA ODLUČIVANjA O PRETHODNO PODNETOJ LISTI.

Nespojivost sa članstvom u Savetu

Član 25.

Članovi Saveta ne mogu biti:

1) savezni poslanici, POSLANICI U SKUPŠTINI SRBIJE I CRNE GORE narodni poslanici i poslanici skupština autonomnih pokrajina;

2) izabrana, imenovana i postavljena lica u Saveznoj vladi,SAVETU MINISTARA, Vladi Republike Srbije (u daljem tekstu: Vlada) i izvršnim organima autonomnih pokrajina (ministri, njihovi zamenici, pomoćnici, kao i rukovodioci posebnih organizacionih celina pod neposrednom kontrolom Vlade i izvršnih organa i drugi funkcioneri);

3) funkcioneri političkih stranaka (predsednici stranaka, članovi predsedništava, njihovi zamenici, članovi izvršnih i glavnih odbora, kao i drugi stranački funkcioneri);

4) lica koja, kao vlasnici udela, akcionari, članovi organa upravljanja, članovi nadzornih organa, zaposleni, lica pod ugovorom i sl. imaju interesa u pravnim licima koja se bave delatnošću proizvodnje i/ili emitovanja radio i televizijskog programa ili sa njom povezanim delatnostima (reklamiranje, telekomunikacije i sl.), tako da bi članstvo takvog lica u Savetu moglo da dovede do sukoba interesa;

5) lica koja su pravosnažno osuđena za krivična dela protiv službene dužnosti, korupcije, prevare, krađe ili drugo krivično delo koja ih čine nedostojnim za obavljanje funkcije, bez obzira na izrečenu sankciju, ili su pravosnažno osuđena za neko drugo krivično delo na kaznu zatvora u trajanju dužem od 6 meseci;

6) lice koje je bračni drug, roditelj, dete ili pobočni srodnik zaključno sa drugim stepenom srodstva lica navedenih u stavu 1. tač. 1) do 4) ovog člana.

Kandidat je dužan da ovlašćenom predlagaču dostavi pismenu izjavu da ne postoje smetnje za izbor utvrđene u stavu 1. ovog člana.

Prestanak mandata razrešenjem

Član 29.

Skupština može na predlog Saveta ili na predlog najmanje 20 narodnih poslanika razrešiti člana Saveta u sledećim slučajevima:

1) ako je zbog bolesti, na osnovu nalaza nadležne zdravstvene ustanove, nesposoban za obavljanje dužnosti člana Saveta u periodu dužem od šest meseci;

2) ako se utvrdi da je pri podnošenju predloga izneo o sebi neistinite podatke ili je propustio da iznese podatke o okolnostima iz člana 25. ovog zakona;

3) ako se utvrdi da je u toku trajanja mandata člana Saveta nastupila neka od okolnosti iz člana 25. ovog zakona;

4) ako bez osnovanog razloga propusti ili odbije da obavlja dužnost člana Saveta u periodu od najmanje šest meseci neprekidno ili u periodu od 12 meseci u kome najmanje šest meseci ne obavlja svoju dužnost.

Odluka o razrešenju može biti doneta samo na osnovu obrazloženog predloga posle sprovedenog postupka u kome su utvrđene sve relevantne okolnosti i u kome je članu Saveta protiv koga je pokrenut postupak omogućeno da se izjasni o svim okolnostima.

Razlog za razrešenje člana Saveta ne može biti političko ili drugo uverenje, odnosno članstvo u političkoj organizaciji.

Odluka o razrešenju člana Saveta smatra se usvojenom ako je za nju glasala većina od ukupnog broja narodnih poslanika.

Posledice prestanka mandata

Član 31.

Predsednik Skupštine upućuje javni poziv za podnošenje predloga liste kandidata za člana Saveta najkasnije šest meseci pre isteka mandata člana Saveta. Poziv se upućuje onim ovlašćenim predlagačima koji su predložili kandidate čiji mandat ističe.

Ovlašćeni predlagači dužni su da najkasnije u roku od tri meseca od dana upućivanja javnog poziva dostave Skupštini predlog liste kandidata za upražnjena mesta.

Skupština donosi odluku o izboru novih članova Saveta pre isteka mandata postojećih članova.

U slučaju prestanka mandata pre isteka vremena na koje je član Saveta izabran (smrću, razrešenjem ili ostavkom), ovlašćeni predlagač koji je predložio člana čiji je mandat prestao na ovaj način, dužan je da, bez odlaganja, a najkasnije u roku od tri meseca, Skupštini dostavi listu kandidata za upražnjeno mesto u Savetu. Skupština je dužna da u roku od 30 dana 60 DANA od dana prijema liste kandidata, izabere novog člana Saveta. Izbor se vrši na mandatni period od šest godina.

Do izbora novog člana Savet punovažno odlučuje u nepotpunom sastavu. Savet ne može punovažno da donosi odluke ako broj članova Saveta, zbog prestanka mandata pojedinih članova, bude manji od pet.

Način rada Saveta

Član 32.

Rad Saveta je javan.

Savet odlučuje većinom glasova prisutnih članova, pod uslovom da je ispunjen kvorum za odlučivanje koji čini najmanje pet članova, izuzev u slučajevima kada je ovim zakonom ili Statutom određeno drukčije. Opšti akti i odluke kojima se odlučuje o pravima emitera, Savet donosi većinom glasova ukupnog broja članova Saveta, izuzev ako ovim zakonom ili Statutom nije predviđena dvotrećinska većina glasova od ukupnog broja članova Saveta. U slučaju jednakog broja glasova, odlučujući je glas predsednika Saveta, a u njegovom odsustvu glas zamenika predsednika.

Odluka Saveta koja se odnosi na teritoriju AP Vojvodine smatra se donetom ako je u okviru potrebnog broja glasova za njeno donošenje i glas najmanje jednog člana Saveta koji je izabran na predlog ovlašćenih predlagača OVLAŠĆENOG PREDLAGAČA iz AP Vojvodine.

Predsednika i zamenika predsednika Savet bira iz svojih redova dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova.

Za svoj rad predsednik i članovi Saveta imaju pravo na novčanu naknadu u visini plate predsednika, odnosno sudije Vrhovnog suda Srbije.

Predsednik Saveta predstavlja i zastupa Agenciju, rukovodi radom Saveta, potpisuje odluke Saveta i stara se o njihovom izvršavanju, ima ovlašćenja direktora u ostvarivanju prava, obaveza i odgovornosti po osnovu rada zaposlenih u stručnoj službi Agencije i obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i statutom.

Obaveze nosilaca javnog radiodifuznog servisa u ostvarivanju opšteg interesa

Član 78.

U cilju ostvarivanja opšteg interesa u oblasti javnog radiodifuznog servisa, utvrđenog ovim zakonom, pored opštih obaveza emitera u odnosu na programske sadržaje iz člana 68. ovog zakona, nosioci javnog radiodifuznog servisa dužni su da:

1) obezbede da programi koji se proizvode i emituju, a posebno programi informativnog sadržaja, budu zaštićeni od bilo kakvog uticaja vlasti, političkih organizacija ili centara ekonomske moći;

2) proizvode i emituju programe namenjene svim segmentima društva, bez diskriminacije, vodeći pri tom računa, naročito o specifičnim društvenim grupama kao što su deca i omladina, manjinske i etničke grupe, hendikepirani, socijalno i zdravstveno ugroženi, gluvonemi (sa obavezom paralelnog emitovanja ispisanog teksta opisa zvučnog segmenta radnje i dijaloga) i dr.;

3) uvažavaju jezičke i govorne standarde, kako većinskog stanovništva, tako, u odgovarajućoj srazmeri, i nacionalnih manjina, odnosno etničkih grupa, na području na kome se program emituje;

4) obezbede zadovoljavanje potreba građana za programskim sadržajima koji izražavajuvkulturni identitet, kako naroda, tako i nacionalnih manjina, odnosno etničkih grupa, kroz mogućnost da određene programe ili programske celine, na područjima na kojima žive i rade, prate i na svom maternjem jeziku i pismu;

5) obezbede odgovarajuće vreme za emitovanje sadržaja vezanih za delovanje udruženja građana i nevladinih organizacija, kao i verskih zajednica na području na kome se program emituje;

6) u vreme predizborne kampanje, obezbede besplatno i ravnomerno emitovanje promocije političkih stranaka, koalicija i kandidata koji imaju prihvaćene izborne liste za savezne, IZBORE ZA SKUPŠTINU SRBIJE I CRNE GORE republičke, pokrajinske ili lokalne izbore, pri čemu ne mogu emitovati plaćenu predizbornu promociju i, u skladu sa svojim opštim aktima mogu odbiti emitovanje programa i reklamnih spotova ako ovi ne služe predizbornoj kampanji;

7) godišnjim planovima, predvide emitovanje programa nezavisnih produkcija, čiji se izbor vrši na osnovu sprovedenog javnog konkursa i uz zaključenje ugovora u pismenoj formi sa nezavisnim producentom pod uobičajenim tržišnim uslovima;

8) po preporuci Agencije, omoguće korišćenje teleteksta, u sopstvenoj ili nezavisnoj produkciji trećih lica;

9) obezbede korišćenje i razvoj savremenih tehničko-tehnoloških standarda u proizvodnji i emitovanju programa i pripreme i u predviđenom vremenu realizuju planove prelaska na nove digitalne tehnologije;

10) uvažavaju tradicionalni duhovni, istorijski, kulturni, humanitarni i prosvetnznačaj i ulogu crkava i verskih zajednica u društvu;

11) međusobno sarađuju i razmenjuju programske sadržaje koji su od interesa za građane Republike Srbije.

Upravni odbor

Član 87.

Organ upravljanja Radiodifuzne ustanove Srbije je Upravni odbor koji ima devet članova.

Članove Upravnog odbora imenuje i razrešava Agencija.

Članovi Upravnog odbora imenuju se iz reda novinara i afirmisanih stručnjaka za medije, menadžment, pravo i finansije, kao i drugih uglednih ličnosti.

Članovi Upravnog odbora ne mogu biti savezni poslanici, POSLANICI U SKUPŠTINI SRBIJE I CRNE GORE narodni poslanici, poslanici u skupštini autonomne pokrajine, članovi Saveta Agencije, članovi Vlade, odnosno organa izvršne vlasti autonomne pokrajine, niti imenovana ili postavljena lica u Vladi, organu izvršne vlasti autonomne pokrajine ili republičkim, odnosno pokrajinskim organima, kao i funkcioneri političkih stranaka (predsednici stranaka, njihovi zamenici, članovi predsedništva, članovi glavnih i izvršnih odbora, kao i drugi funkcioneri stranaka).

Mandat članova Upravnog odbora je pet godina i jedno lice može biti imenovano za člana Upravnog odbora najviše dva puta uzastopno.

U svom radu članovi Upravnog odbora su samostalni i staraju se o doslednoj primeni odredaba ovog zakona koje se odnose na javni radiodifuzni servis.

Član 96.

Radio i/ili televizijsku stanicu lokalne zajednice osniva skupština opštine.

Radio i/ili televizijsku stanicu regionalne zajednice osnivaju dve ili više skupština opština.

Status radio i/ili televizijske stanice regionalne zajednice ima i stanica koju osniva skupština grada.

Skupština opštine može osnovati samo jednu radio i/ili televizijsku stanicu lokalne zajednice, a dve ili više skupština opština ili skupština grada, mogu osnovati samo jednu radio i/ili televizijsku stanicu regionalne zajedice i ove radio i/ili televizijske stanice mogu emitovati samo jedan radio i/ili jedan televizijski program.

Ako je skupština opštine suosnivač radio i/ili televizijske stanice regionalne zajednice, ne može biti i osnivač radio i/ili televizijske stanice lokalne zajednice.

Radio i/ili televizijske stanice iz st. 1, 2. i 3. ovog člana mogu biti u mešovitoj svojini. Ove stanice imaju status javnih preduzeća sve dok sredstva u državnoj svojini imaju većinski udeo u njihovom ukupnom kapitalu.

Radio i/ili televizijskoj stanici iz st. 1, 2. i 3. ovog člana dozvola se izdaje nakon učešća na raspisanom javnom konkursu za željenu zonu servisa.

Radio i/ili televizijske stanice iz st. 1, 2. i 3. ovog člana dužne su da se pridržavaju odredbi ovog zakona koje se odnose na posebne obaveze javnog radiodifuznog servisa pri proizvodnji i emitovanju programa, sve dok imaju status javnog preduzeća.

Dok imaju status javnog preduzeća, direktori, glavni i odgovorni urednici i članovi upravnih odbora radio i/ili televizijskih stanica lokalnih i/ili regionalnih zajednica ne mogu biti savezni poslanici POSLANICI U SKUPŠTINI SRBIJE I CRNE GORE, narodni poslanici, poslanici u skupštini autonomne pokrajine, odbornici, izabrana, imenovana ili postavljena lica u saveznim ORGANIMA SRBIJE I CRNE GORE, republičkim, pokrajinskim ili lokalnim organima izvršne vlasti, kao ni funkcioneri političkih organizacija.

Radio i/ili televizijske stanice iz st. 1, 2. i 3. ovog člana imaju obavezu da se privatizuju u roku od četiri godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Na području jedne ili više opština, kao i na području grada, radio i/ili televizijski program mogu emitovati i radio i/ili televizijske stanice koje su u privatnoj svojini i čiji osnivač nije skupština jedne ili više opština, odnosno skupština grada ili udeo državnog kapitala u ovim radio i/ili televizijskim stanicama nije većinski. Takve stanice nemaju poseban status radio i/ili televizijske stanice lokalne ili regionalne zajednice i na njih se primenjuju odredbe ovog zakona koje važe za komercijalne radio i televizijske stanice.

Ostavite komentar