Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u registar

PREDLOG ZAKONA

O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZALOŽNOM PRAVU NA POKRETNIM STVARIMA UPISANIM U REGISTAR

Član 1.

U Zakonu o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u registar („Službeni glasnik RS“, broj 57/04) član 30. menja se i glasi:

„Ako je isti predmet založnog prava, putem upisa u Registar zaloge, založen većem broju poverilaca, redosled isplate njihovih potraživanja iz vrednosti tog predmeta određuje se prema vremenu (dan, čas i minut) prijema zahteva za upis založnog prava u Agenciji za privredne registre (u daljem tekstu: Agencija).“

Član 2.

U članu 31. st. 2. i 3. brišu se.

Dosadašnji stav 4. postaje stav 2.

Član 3.

Član 57. menja se i glasi:

„Registar zaloge vodi Agencija, preko Registratora.

Registratora imenuje i razrešava Upravni odbor Agencije, uz prethodnu saglasnost Vlade Republike Srbije.

Registrator se imenuje na period od četiri godine, s tim što isto lice može biti ponovo imenovano.

Registrator može biti razrešen pre isteka perioda na koji je imenovan, i to:

1) na zahtev Registratora;

2) ako Registrator ne obavlja svoju funkciju u skladu sa zakonom;

3) iz drugih razloga utvrđenih zakonom.“

Član 4.

Posle člana 57. dodaje se član koji glasi:

„Član 57a

Registrator ima ovlašćenja i obaveze da:

1) se stara o zakonitom, sistematičnom i ažurnom vođenju Registra zaloge;

2) bliže određuje način vođenja Registra zaloge;

3) donosi odluke po zahtevu za upis;

4) propisuje obrazac zahteva za upis u Registar zaloge i obrazac zahteva za brisanje podataka iz tog registra ;

5) preduzima druge radnje neophodne za nesmetano i pravilno funkcionisanje Registra zaloge u skladu sa zakonom.

Registrator je nezavisan u radu na pojedinačnim predmetima, u okviru ovlašćenja utvrđenih ovim zakonom i drugim propisom.“

Član 5.

Podnaslov iznad člana 60. i član 60. menjaju se i glase:

„Naknada

Član 60.

Za upis i brisanje podataka iz Registra zaloge, kao i za druge usluge koje pruža Agencija u skladu sa zakonom, plaća se naknada.

Visinu naknade iz stava 1. ovog člana određuje Upravni odbor Agencije uz saglasnost Vlade Republike Srbije.“

Član 6.

Podnaslov iznad člana 62. i član 62. menjaju se i glase:

„Podaci sadržani u Registru zaloge

Član 62.

Registar zaloge sadrži:

1) podatke o zalogodavcu i dužniku, kada to nisu ista lica, kao i podatke o založnom poveriocu ili licu iz člana 16. stav 1. ovog zakona;

2) podatke kojima se bliže određuje pokretna stvar ili pravo koje je predmet založnog prava;

3) podatke kojima se bliže određuje potraživanje koje je obezbeđeno založnim pravom uz naznačenje osnovnog i maksimalnog iznosa;

4) podatke o postojanju spora o založnom pravu ili u vezi sa predmetom zaloge;

5) podatke da je započet postupak namirenja realizacijom založnog prava.

Ako je subjekt založnog prava domaće fizičko lice, podaci iz stava 1. tačka 1. ovog člana odnose se na ime, prezime, matični broj i mesto u kome to lice ima prebivalište, a ako je subjekt založnog prava strano fizičko lice podaci iz stava 1. tačka 1. ovog člana odnose se na ime, prezime, broj pasoša i zemlju izdavanja.

Ako je subjekt založnog prava domaće pravno lice podaci iz stava 1. tačka 1. ovog člana odnose se na poslovno ime i matični broj, a ako je subjekt založnog prava strano pravno lice podaci iz stava 1. tačka 1. ovog člana odnose se na poslovno ime, oznaku pod kojom se vodi u stranom registru privrednih subjekata, naziv tog registra i naziv države u kojoj se nalazi njegovo sedište.

U Registar zaloge se upisuju i sve promene podataka iz stava 1. ovog člana.

Ako se podatak iz stava 1. ovoga člana briše iz Registra zaloge, u Registar zaloge unosi se napomena: «PODATAK BRISAN».“

Član 7.

U članu 64. u stavu 3. reči: „zalogodavac i založni poverilac“ zamenjuju se rečima „zalogodavac, založni poverilac i svako drugo lice“.

Član 8.

Podnaslov iznad člana 65. briše se, a član 65. menja se i glasi:

„Dokumentacija na osnovu koje je izvršen upis u Registar zaloge je sastavni deo Registra zaloge do njenog prevođenja u elektronsku formu.

Posle prevođenja dokumentacije iz stava 1. ovog člana u elektronsku formu i unošenja u Registar zaloge, ta dokumentacija se čuva u skladu sa propisima kojima se uređuje arhivska građa.“

Član 9.

Posle člana 65. dodaju se podnaslov i šest članova koji glase:

„Postupak upisa u Registar zaloge

Član 65a

Postupak upisa u Registar zaloge pokreće se podnošenjem zahteva za upis (u daljem tekstu: zahtev).

Zahtev se podnosi na propisanom obrascu i zavodi se u Registar zaloge u momentu njegovog prijema u Agenciji o čemu se podnosiocu zahteva izdaje potvrda.

Uz zahtev se prilaže:

1) dokumentacija na osnovu koje se traži upis u Registar zaloge (ugovor, odluka suda i drugog državnog organa i sl.);

2) izjava zalogodavca da pristaje da poverilac upiše založno pravo u Registar zaloge ako poverilac podnosi zahtev, pri čemu izjava mora biti overena pred organom nadležnim za overu potpisa ako je zalogodavac fizičko lice;

3) dokaz o uplati naknade za upis u Registar zaloge.

Zahtev se podnosi na jeziku i pismu koji su u službenoj upotrebi u Republici Srbiji.

Ako je uz zahtev priložena dokumentacija na stranom jeziku, podnosilac zahteva je dužan da dostavi i njen overen prevod.

Član 65b

Registrator proverava:

1) da li je potpisnik zahteva ovlašćen za njegovo podnošenje;

2) da li zahtev sadrži sve tražene podatke;

3) da li je uz zahtev podneta sva potrebna dokumentacija u skladu sa zakonom;

4) da li su podaci sadržani u zahtevu istovetni sa podacima u dokumentaciji podnetoj uz zahtev;

5) da li je uz zahtev podnet dokaz o uplati naknade za upis u Registar zaloge.

Registrator ne ispituje tačnost podataka i verodostojnost dokumenata dostavljenih uz zahtev.

Član 65v

Registrator odlučuje rešenjem ili zaključkom.

Rešenjem se odobrava upis u Registar zaloge ili brisanje podataka iz Registra zaloge, ako se to zahtevom traži.

Zaključkom se odbacuje zahtev, ako nije podnet u skladu sa ovim zakonom.

Registrator je dužan da uz zaključak o odbacivanju zahteva podnosiocu vrati originalnu dokumentaciju koja je podneta u pisanoj formi.

Član 65g

Protiv rešenja ili zaključka iz člana 65v ovog zakona može se izjaviti žalba u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja, odnosno zaključka.

Žalba se podnosi ministru nadležnom za poslove privrede preko Agencije.

Član 65d

Na pitanja koja se odnose na postupak upisa u Registar zaloge, a koja ovim zakonom nisu posebno uređena, shodno se primenjuju odredbe zakona kojima se uređuje opšti upravni postupak.

Član 65 đ.

Podaci koji su upisani u Registar zaloge objavljuju se istovremeno na internet strani Agencije.“

Član 10.

Registar zaloge počinje sa radom 1. jula 2005. godine.

Član 11.

Ako se zahtev za upis založnog prava u Registar zaloge podnese u roku od 90 dana od dana početka rada Registra zaloge, pravo prvenstva u namirenju potraživanja računa se, i to:

od dana donošenja odluke suda, ako je nedržavinska zaloga na pokretnoj stvari ili pravu konstituisana do dana stupanja na snagu ovog zakona odlukom nadležnog suda;

od dana nastanka nedržavinske zaloge ili od dana donošenja akta državnog organa, ako je nedržavinska zaloga na pokretnoj stvari ili pravu nastala do dana stupanja na snagu ovog zakona neposredno na osnovu zakona ili na osnovu akta državnog organa;

od dana overe ugovora od strane suda ili drugog organa ovlašćenog za overu potpisa, ako je nedržavinska zaloga na pokretnoj stvari ili pravu nastala do dana stupanja na snagu ovog zakona na osnovu ugovora.

Član 12.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Ustavni osnov

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbi člana 71., kao i čl. 72. stav 1. tačka 9. Ustava Republike Srbije kojom je, između ostalog, predviđeno da Republika Srbija, uređuje i obezbeđuje osnovne ciljeve i pravce privrednog, naučnog, tehnološkog razvoja, kao i politiku i mere za usmeravanje i podsticanje razvoja.

Razlozi za donošenje ovog zakona

Zakon o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u registar („Sl. glasnik RS“, br. 57/03) donet je kako bi se zainteresovanim licima omogućilo da istovremeno založe pokretne stvari i zadrže ih u državini. Na taj način se stvaraju uslovi za lakše dolaženje do kredita, pa se povećava kupovna moć građana i privrednih subjekata, pa se sami tim stvaraju uslovi za ubrzani razvoj privrede.

U cilju inplementacije Zakona o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u registar, donet je i Zakon o Agenciji za privredne registre („Sl. glasnik RS“, br. 55/04) kojim je osnovana Agencija za privredne registre (u daljem tekstu: Agencija) nadležna da vodi Registar založnog prava na pokretnim stvarima i pravima (u daljem tekstu: Registar), a uz taj registar i Registar finansijskog lizinga, Registar privrednih subjekata, kao i druge registre određene zakonom. Nakon usvajanja navedenog zakona preduzeti su koraci u cilju obezbeđenja tehničkih i ljudskih resursa neophodnih za otpočinjanje vođenja registara. Agencija je otpočela sa radom odmah nakon donošenja navedenog zakona. Krajnji rok za otpočinjanje rada Registra propisan je članom 15. Zakona o Agenciji za privredne registre. Taj član propisuje da Agencija počinje da obavlja poslove vođenja Registra založnog prava na pokretnim stvarima i pravima i Registra finansijskog lizinga najkasnije do 1. jula 2005. godine. Agencija je sa vođenjem Registra privrednih subjekata i Registra finansijskog lizinga otpočela još 31. decembra 2004. godine.

Međutim, kada je u pitanju Registar zaloge, postoji problem koji je neophodno rešiti pre otpočinjanja sa radom ovog Registra, kako otpočinjanje sa radom ne bi izazvalo nesagledivu štetu za sve zalogoprimce.

Naime, Zakon o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u registar u članu 67. propisuje:

„Ako je odlukom nadležnog suda konstituisana nedržavinska zaloga na pokretnoj stvari ili potraživanju, u skladu sa zakonom kojim se uređuje izvršni postupak ili drugim zakonom do 1. januara 2004. godine, pravo prvenstva u namirenju računa se od dana donošenja sudske odluke, ako poverilac podnese zahtev za upis zaloge u Registar zaloge do 15. januara 2004. godine.“

Član 68. propisuje isti rok za podnošenje zahteva za upis zaloge nastale neposredno na osnovu zakona ili konstituisane aktom državnog organa u skladu sa zakonom.

Ukoliko bi Registar založnog prava na pokretnim stvarima i pravima otpočeo sa radom pre izmene rokova navedenih u pomenutom članu zakona, onda bi stranke izgubile prioritet već konstituisanih zaloga, jer je rok u kome treba da ih upišu u Registar istekao godinu dana pre nego što je Agencija otpočela sa radom. Prioritet zaloga bi se u tom slučaju uspostavljao isključivo po redosledu podnošenja zahteva za upis zaloge. Stranke bi u navedenom slučaju počele nekontriolisano da podnose zahteve za registraciju, a štetu bi pretrpeli svi zalogoprimci koji su do sada u sudskim postupcima i na druge zakonom predviđene načine, stekli pravo prvenstva namirenja na pokretnim stvarima.

Imajući u vidu navedeno, uslov za otpočinjanje rada Registra založnog prava na pokretnim stvarima i pravima je promena pomenutih rokova predviđenih Zakonom.

Takođe je evidnetna potreba za dodatnim regulisanjem ove materije, naročito u pogledu normi kojima se uređuje postupak upisa u Registar.

Predložene izmene su pripremljene uz konsultacije sa Agencijom za privredne registre, a u skladu su sa zahtevima stranaka koje se već javljaju Agenciji i predočavaju joj svoje potrebe, koje će biti zadovoljene ukoliko se predložena rešenja usvoje.

Objašnjenje pojedinačnih rešenja

1. Prioritet u kontituisanju potraživanja (član 1.)

Izmene u članu 1. Predloga zakona se predlažu jer trenutak upisa ne predstavlja okolnost na koju može uticati podnosilac zahteva za upis, pa je neprihvatljivo rešenje iz člana 30. Zakona koje taj momenat propisuje kao relevanatan za konstituisanje založnog prava. Naime upis u Registar se vrši na osnovu rešenja o upisu i vreme kada će se upis izvršiti zavisi isključivo od rada Agencije. Momenat prijema zahteva za upis u Agenciji je okolnost na koju podnosilac zahteva može uticati, pa jedino to vreme može biti relevantno za određivanje prioriteta založnog prava.

2. Red prvenstva (član 2.)

Izmene u članu 2. Predloga zakona, tačnije brisanje st.2. i 3. u članu 31. Zakona se predlažu jer se te odredbe ponavljaju u st.1. i 4. istog člana. Ukoliko bi član 31. Zakona ostao nepromenjen, postojala bi opasnost od tumačenja da st.2. i 3. predstavljaju izuzetke od pravila propisanih u st.1. i 4, što nije slučaj.

3. Određenje organa koji vodi Registar zaloge i ovlašćenja i obaveza Registratora (čl. 3. i 4.)

Članom 3. i 4. ipredlaže se izmena člana 57. Zakona i dodavanje člana 57a, u cilju usaglašavanja sa Zakonom o Agenciji za privredne registre i propisivanja ovlašćenja i obaveza Registratora.

.

4. Naknada (član 5.)

Izmene u članu 3. Predloga zakona se predlažu u cilju terminološkog usaglašavanja sa Zakonom o Agenciji za privredne registre i propisivanja načina na koji se određuje naknada za usluge Registra zaloge.

5. Podaci sadržani u Registru i postupanje sa dokumentacijom na osnovu koje se upis vrši (čl. 6, 7. i 8.)

Izmene u članu 6. Predloga zakona se predlažu u cilju jasnog propisivanja koji se podaci upisuju u Registar zaloge, a radi stvaranja preduslova za nesmetan rad Registra zaloge i kako bi podnosioci zahteva bili jasno upoznati sa formalnim razlozima iz kojih se može odbaciti njihov zahteva za upis.

Bila je nelogična odredba sadržana u članu 62. Zakona čiji je naslov bio: „Sadržina upisa založnih prava u Registar zaloge“, a regulisala je, mada ne u dovoljnoj meri sadržinu zahteva za upis založnog prava u Registar zaloge, a ne samu sadržinu upisa.

Izmene u članu 7. su predložene u cilju pružanja mogućnosti zabeležbe spora i trećim licima koja su pokrenula parnicu koja se odnosi na založene stvari ili na druge odnose u vezi sa zalogom.

Izmene u članu 8. su predložene u cilju propisivanja kako se postupa sa dokumentacijom na osnovu koje se vrši upis u Registar zaloge. Dosadašnji član 65. postao je suvišan, obzirom da je članom 65a do 65b. detaljnije nego do sada uređen postupak upisa u Registar zaloge.

6. Postupak upisa u Registar zaloge (član 9.)

Izmenama u članu 9. Predloga zakona predlaže se da se posle člana 65. Zakona dodaju čl.65a, 65b, 65v, 65g, 65d i 65đ, kojima bi se regulisao postupak upisa u Registar zaloge. Ove izmene su neophodne jer Registar zaloge bez njih ne može pravilno i brzo funkcionisati, odnosno, ostalo bi nejasno koji propisi se primenjuju u postupku upisa u Registar zaloge. Predloženim rešenjem rad ovog registra bi se u najvećoj mogućoj meri uskladio sa radom Registra privrednih subjekata, naravno u meri u kojoj to dozvoljava specifičnost predmeta upisa koji se u ovaj registar vrše.

Unošenjem predloženih izmena u tekst osnovnog zakona, najviše će dobiti stranke u postupku, koje će na taj način biti upoznate sa načinom zaštite svojih prava, čime će se izbeći pravna nesigurnost koju trenutno stvara odsustvo ovih odredbi u Zakonu.

Članom 65d se predviđa da se na pitanja koja se odnose na postupak upisa u Registar zaloge, a koja Zakonom nisu posebno uređena, shodno primenjuju odredbe zakona kojima se uređuje opšti upravni postupak.

Članom 65đ se predviđa da se podaci koji su upisani u Registar zaloge objavljuju istovremeno na internet strani Agencije. Ovim rešenjem će se na najbolji, najbrži i najjeftiniji način postići javnost Registra zaloge, a u potpunosti u skladu sa već propisanim načinom rada Registra privrednih subjekata.

7. Pošetak rada Registra Zaloge i pravo prvenstva nedržavinskih zaloga konstituisano do dana otpočinjanja rada Registra zaloge (čl. 10, 11, 12. i 13.)

Izmenama predviđenim u čl.10, 11, 12. i 13. Predloga zakona prevazilazi se osnovni problem koji je neophodno rešiti pre otpočinjanja rada Registra zaloge. Određuje se vreme u kom se mora podneti zahtev za upis u Registar zaloge nedržavinskih zaloga konstituisanih do dana otpočinjanja rada Registra zaloge, kako bi se zadržao postojeći red prvenstva.

Član 12. Predloga zakona predviđa ovu mogućnost i kada su u pitanju nedržavinske zaloge konstituisane ugovorom overenim u sudu ili od drugog organa ovlašćenog za overu potpisa. Ova mogućnost nije bila predviđena Zakonom, a činjenica je na koju je ukazala Agencija za privredne registre da je veliki broj nedržavinskih zaloga konstituisan upravo na ovaj način u isčekivanju otočinjanja rada Registra zaloge. Nije se mogla predvideti ova mogućnost i za neoverene ugovore, obzirom na mogućnost njihovog antidatiranja u cilju izigravanja prava trećih lica.

Procena iznosa finansijskih sredstava potrebnih za sprovođenje ovog zakona

Za sprovođenje ovog zakona nisu potrebna sredstva.

Analiza efekata propisa

Ovim zakonom se vrše izmene i dopune postojećeg Zakona o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u registar tako što se regulišu pravila postupka upisa u Registar i produžuje rok u kom se, podnošenjem zahteva za upis u Registar zaloge, zadržava pravo prvenstva nedržavinskih zaloga konstituisanih do dana otpočinjanja rada Registra zaloge.

Iz tog razloga Zakon ne bi trebao da ima negativne ekonomske efekte ni na privredu kao ni na jednu interesnu grupu, već naprotiv, trebao bi da ima isključivo pozitivne efekte, pošto se preciznom regulativom eliminišu dileme u pogledu prava, a samim tim se podiže stepen pravne sigurnosti u vezi sa ovim pravnim poslom. Iz navedenog razloga predložene izmene bi trebale da rezultiraju smanjenjem rizika poslovanja banaka, pa samim tim i povoljnijim uslovima za kreditiranje.

Razmatrana je i mogućnost da se pitanja regulisana ovim propisom regulišu na neki drugi način (Uredbom ili Internim uputstvima Registratora), ali je zauzeto stanovište da je ovo jedini ispravan način za postizanje cilja. Naime, bilo koji podzakonski akt ne bi mogao u potpunosti da reguliše ovu materiju, a da ne bude uz određenom stepenu u suprotnosti sa Zakonom o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u registar, što bi stvaralo pravnu nesigurnost u pogledu pravnog dejstva upisa i uopšte validnosti upisa u Registar zaloge koje bi vršila Agencija. S druge strane, propisi kojima je regulisano vođenje upravnog postupka i upravnog spora u toj meri regulišu procesna pitanja od značaja za rad Registra zaloge, da je potreba za regulisanjem ovih pitanja bila minimalnog obima. Iz navedenog razloga se regulisanje postupka upisa u Registar zaloge podzakonskim aktom smatralo suvišnim.

Obzirom da su predložene izmene pripremljene uz konsultacije sa Agencijom za privredne registre, a da je Agencija o potrebama zainteresovanih strana, sa kojima je u stalnom kontaktu, izvestila obrađivača propisa, može se konstatovati da je javnost u pripreme ovog propisa uključena u dovoljnoj meri.

VI. Pregled odredaba zakona koje se menjaju, odnosno dopunjuju

Red prvenstva

Član 30.

Ako je jedan predmet založnog prava, putem upisa u Registar zaloge, založen nekolicini poverilaca, red po kome se isplaćuju njihova potraživanja iz vrednosti tog predmeta određuje se prema trenutku upisa njihovih založnih prava u Registar zaloge.

AKO JE ISTI PREDMET ZALOŽNOG PRAVA, PUTEM UPISA U REGISTAR ZALOGE, ZALOŽEN VEĆEM BROJU POVERILACA, REDOSLED ISPLATE NjIHOVIH POTRAŽIVANjA IZ VREDNOSTI TOG PREDMETA ODREĐUJE SE PREMA VREMENU (DAN, ČAS I MINUT) PRIJEMA ZAHTEVA ZA UPIS ZALOŽNOG PRAVA U AGENCIJI ZA PRIVREDNE REGISTRE (U DALjEM TEKSTU: AGENCIJA).

Red prvenstva različitih založnih prava

Član 31.

Red prvenstva između založnog prava upisanog u Registar zaloge i založnog prava koje nastaje predajom založene stvari u državinu poveriocu, određuje se prema vremenu nastanka odgovarajućeg založnog prava.

Ako upis u Registar zaloge prethodi predaji u državinu, upisano založno pravo uživa prvenstvo.

Ako je zalogodavac prvo predao stvar u državinu jednom poveriocu, a zatim zatražio upis založnog prava u Registar zaloge u korist drugog poverioca, poverilac u čijoj državini se nalazi založena stvar uživa prvenstvo.

Založno pravo stečeno predajom u državinu uživa prvenstvo u odnosu na docnije založno pravo upisano u Registar zaloge, ako se zasniva na ugovoru o zalozi koji je zaključen u pismenoj formi i overen u sudu ili u drugom organu ovlašćenom za overavanje potpisa.

Nadležnost za vođenje Registra zaloge

Član 57.

Registar zaloge vodi nadležna organizacija, određena u skladu sa zakonom.

REGISTAR ZALOGE VODI AGENCIJA, PREKO REGISTRATORA.

REGISTRATORA IMENUJE I RAZREŠAVA UPRAVNI ODBOR AGENCIJE, UZ PRETHODNU SAGLASNOST VLADE REPUBLIKE SRBIJE.

REGISTRATOR SE IMENUJE NA PERIOD OD ČETIRI GODINE, S TIM ŠTO ISTO LICE MOŽE BITI PONOVO IMENOVANO.

REGISTRATOR MOŽE BITI RAZREŠEN PRE ISTEKA PERIODA NA KOJI JE IMENOVAN, I TO:

1) NA ZAHTEV REGISTRATORA;

2) AKO REGISTRATOR NE OBAVLjA SVOJU FUNKCIJU U SKLADU SA ZAKONOM;

3) IZ DRUGIH RAZLOGA UTVRĐENIH ZAKONOM.

ČLAN 57A

REGISTRATOR IMA OVLAŠĆENjA I OBAVEZE DA:

1) SE STARA O ZAKONITOM, SISTEMATIČNOM I AŽURNOM VOĐENjU REGISTRA ZALOGE;

2) BLIŽE ODREĐUJE NAČIN VOĐENjA REGISTRA ZALOGE;

3) DONOSI ODLUKE PO ZAHTEVU ZA UPIS;

4) PROPISUJE OBRAZAC ZAHTEVA ZA UPIS U REGISTAR ZALOGE I OBRAZAC ZAHTEVA ZA BRISANjE PODATAKA IZ TOG REGISTRA;

5) PREDUZIMA DRUGE RADNjE NEOPHODNE ZA NESMETANO I PRAVILNO FUNKCIONISANjE REGISTRA ZALOGE U SKLADU SA ZAKONOM.

REGISTRATOR JE NEZAVISAN U RADU NA POJEDINAČNIM PREDMETIMA, U OKVIRU OVLAŠĆENjA UTVRĐENIH OVIM ZAKONOM, ODNOSNO DRUGIM PROPISOM.

Troškovi upisa

NAKNADA

Član 60.

Troškovi upisa plaćaju se u skladu sa zakonom, obavezno za:

1) upis ili izmenu podataka u registru;

2) pretraživanje koje uključuje dobijanje izvoda;

3) dobijanje overenog izvoda.

ZA UPIS I BRISANjE PODATAKA IZ REGISTRA ZALOGE, KAO I ZA DRUGE USLUGE KOJE PRUŽA AGENCIJA U SKLADU SA ZAKONOM, PLAĆA SE NAKNADA.

VISINU NAKNADE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA ODREĐUJE UPRAVNI ODBOR AGENCIJE UZ SAGLASNOST VLADE REPUBLIKE SRBIJE.

Sadržina upisa založnih prava u Registar zaloge

PODACI SADRŽANI U REGISTRU ZALOGE

Član 62.

Zahtev za upis založnog prava u Registar zaloge sadrži:

1) podatke potrebne za utvrđenje identiteta zalogodavca i dužnika, kad to nije isto lice, založnog poverioca ili lica iz člana 16. stav 1. ovog zakona;

2) kratak opis stvari i prava koje su predmet založnog prava;

3) kratak opis obezbeđenog potraživanja, uključujući osnovni ili maksimalni iznos;

4) potpis podnosioca zahteva za upis založnog prava u Registar zaloge;

5) izjavu zalogodavca da pristaje da poverilac upiše založno pravo u Registar zaloge;

6) datum i broj odluke suda ili drugog državnog organa, ako je založno pravo nastalo na osnovu takve odluke.

Na osnovu propisano podnetog zahteva za upis založnog prava, službenik Registra zaloge unosi podatke u Registar zaloge u trenutku njegovog podnošenja.

REGISTAR ZALOGE SADRŽI:

1) PODATKE O ZALOGODAVCU I DUŽNIKU, KADA TO NISU ISTA LICA I PODATKE O ZALOŽNOM POVERIOCU ILI LICU IZ ČLANA 16. STAV 1. OVOG ZAKONA;

2) PODATKE KOJIMA SE BLIŽE ODREĐUJE POKRETNA STVAR ILI PRAVO KOJE JE PREDMET ZALOŽNOG PRAVA;

3) PODATKE KOJIMA SE BLIŽE ODREĐUJE POTRAŽIVANjE KOJE JE OBEZBEĐENO ZALOŽNIM PRAVOM UZ NAZNAČENjE OSNOVNOG I MAKSIMALNOG IZNOSA;

4) PODATKE O POSTOJANjU SPORA O ZALOŽNOM PRAVU ILI U VEZI SA PREDMETOM ZALOGE;

5) PODATKE DA JE ZAPOČEO POSTUPAK NAMIRENjA REALIZACIJOM ZALOŽNOG PRAVA.

AKO JE SUBJEKT ZALOŽNOG PRAVA DOMAĆE FIZIČKO LICE, PODACI IZ STAVA 1. TAČKA 1. OVOG ČLANA ODNOSE SE NA IME, PREZIME MATIČNI BROJ I MESTO U KOME TO LICE IMA PREBIVALIŠTE, A AKO JE SUBJEKT ZALOŽNOG PRAVA STRANO FIZIČKO LICE PODACI IZ STAVA 1. TAČKA 1. OVOG ČLANA ODNOSE SE NA IME, PREZIME, BROJ PASOŠA I ZEMLjU IZDAVANjA.

AKO JE SUBJEKT ZALOŽNOG PRAVA DOMAĆE PRAVNO LICE PODACI IZ STAVA 1. TAČKA 1. OVOG ČLANA ODNOSE SE NA POSLOVNO IME I MATIČNI BROJ, A AKO JE SUBJEKT ZALOŽNOG PRAVA STRANO PRAVNO LICE PODACI IZ STAVA 1. TAČKA 1. OVOG ČLANA ODNOSE SE NA POSLOVNO IME, OZNAKU POD KOJOM SE VODI U STRANOM REGISTRU PRIVREDNIH SUBJEKATA, NAZIV TOG REGISTRA I NAZIV DRŽAVE U KOJOJ SE NALAZI NjEGOVO SEDIŠTE.

U REGISTAR ZALOGE SE UPISUJU I SVE PROMENE PODATAKA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA.

AKO SE PODATAK IZ STAVA 1. OVOGA ČLANA BRIŠE IZ REGISTRA ZALOGE, U REGISTAR ZALOGE UNOSI SE NAPOMENA: «PODATAK BRISAN».

Drugi upisi u Registar zaloge

Član 64.

Založni poverilac je dužan da zatraži da se u Registar zaloge upiše da je započeo postupak namirenja.

Zalogodavac može zahtevati da se u Registar zaloge upiše zabeleška postojanja spora ako pokrene parnicu za brisanje založnog prava iz Registra zaloge.

Zalogodavac i založni poverilacZALOGODAVAC, ZALOŽNI POVERILAC I SVAKO DRUGO LICE mogu zahtevati da se u Registar zaloge upiše zabeleška spora ako su pokrenuli parnicu koja se odnosi na založene pokretne stvari ili na druge odnose strana u vezi sa zalogom.

Neprihvatanje upisa u Registar zaloge

Član 65.

Službenik upisa će odbiti upis podataka u Registar zaloge u sledećim slučajevima:

1) ako nisu na propisan način pružene sve informacije utvrđene ovim zakonom potrebne za upis zaloge u Registar zaloge;

2) ako podnosilac zahteva nije pružio odgovarajuće dokaze o svom identitetu i ovlašćenje za preduzimanje radnji upisa, izmena ili dopuna upisanog založnog prava, na zahtev i za račun trećeg lica;

3) ako založni poverilac koji podnosi zahtev nije priložio izričitu izjavu zalogodavca da pristaje da založni poverilac upiše založno pravo u Registar zaloge, osim ako se upis zaloge traži na osnovu odluke suda ili drugog državnog organa.

4) ako nisu plaćeni troškovi upisa.

Rešenje o odbijanju donosi se u roku od tri dana od dana prijema zahteva za upis založnog prava.

DOKUMENTACIJA NA OSNOVU KOJE JE IZVRŠEN UPIS U REGISTAR ZALOGE JE SASTAVNI DEO REGISTRA ZALOGE DO NjENOG PREVOĐENjA U ELEKTRONSKU FORMU.

POSLE PREVOĐENjA DOKUMENTACIJE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA U ELEKTRONSKU FORMU I UNOŠENjA U REGISTAR ZALOGE, TA DOKUMENTACIJA SE ČUVA U SKLADU SA PROPISIMA KOJIMA SE UREĐUJE ARHIVSKA GRAĐA.

POSTUPAK UPISA U REGISTAR ZALOGE

ČLAN 65A

POSTUPAK UPISA U REGISTAR ZALOGE POKREĆE SE PODNOŠENjEM ZAHTEVA ZA UPIS (U DALjEM TEKSTU : ZAHTEV).

ZAHTEV SE PODNOSI NA PROPISANOM OBRASCU I ZAVODI SE U REGISTAR ZALOGE U MOMENTU NjEGOVOG PRIJEMA U AGENCIJI O ČEMU SE PODNOSIOCU IZDAJE POTVRDA.

UZ ZAHTEV SE PRILAŽE:

1) DOKUMENTACIJA NA OSNOVU KOJE SE TRAŽI UPIS U REGISTAR ZALOGE (UGOVOR, ODLUKA SUDA I DRUGOG DRŽAVNOG ORGANA I SL.);

2) IZJAVA ZALOGODAVCA DA PRISTAJE DA POVERILAC UPIŠE ZALOŽNO PRAVO U REGISTAR ZALOGE AKO POVERILAC PODNOSI ZAHTEV, PRI ČEMU IZJAVA MORA BITI OVERENA PRED ORGANOM NADLEŽNIM ZA OVERU POTPISA AKO JE ZALOGODAVAC FIZIČKO LICE;

3) DOKAZ O UPLATI NAKNADE ZA UPIS U REGISTAR ZALOGE.

ZAHTEV SE PODNOSI NA JEZIKU I PISMU KOJI SU U SLUŽBENOJ UPOTREBI U REPUBLICI SRBIJI.

AKO JE UZ ZAHTEV PRILOŽENA DOKUMENTACIJA NA STRANOM JEZIKU, PODNOSILAC ZAHTEVA JE DUŽAN DA DOSTAVI I NjEN OVEREN PREVOD.

ČLAN 65B

REGISTRATOR PROVERAVA:

1) DA LI JE POTPISNIK ZAHTEVA OVLAŠĆEN ZA NjEGOVO PODNOŠENjE;

2) DA LI ZAHTEV SADRŽI SVE TRAŽENE PODATKE;

3) DA LI JE UZ ZAHTEV PODNETA SVA POTREBNA DOKUMENTACIJA U SKLADU SA ZAKONOM;

4) DA LI SU PODACI SADRŽANI U ZAHTEVU ISTOVETNI SA PODACIMA U DOKUMENTACIJI PODNETOJ UZ ZAHTEV;

5) DA LI JE UZ ZAHTEV PODNET DOKAZ O UPLATI NAKNADE ZA UPIS U REGISTAR ZALOGE.

REGISTRATOR NE ISPITUJE TAČNOST PODATAKA I VERODOSTOJNOST DOKUMENATA DOSTAVLjENIH UZ ZAHTEV.

ČLAN 65V

REGISTRATOR ODLUČUJE REŠENjEM ILI ZAKLjUČKOM.

REŠENjEM SE ODOBRAVA UPIS U REGISTAR ZALOGE ILI BRISANjE PODATAKA IZ REGISTRA ZALOGE, AKO SE TO ZAHTEVOM TRAŽI.

ZAKLjUČKOM SE ODBACUJE ZAHTEV ZA UPIS, AKO NIJE PODNET U SKLADU SA OVIM ZAKONOM.

REGISTRATOR JE DUŽAN DA UZ ZAKLjUČAK O ODBACIVANjU ZAHTEVA PODNOSIOCU VRATI ORIGINALNU DOKUMENTACIJU KOJA JE PODNETA U PISANOJ FORMI.

ČLAN 65G

PROTIV REŠENjA ILI ZAKLjUČKA IZ ČLANA 65 V OVOG ZAKONA MOŽE SE IZJAVITI ŽALBA U ROKU OD 15 DANA OD DANA DOSTAVLjANjA REŠENjA, ODNOSNO ZAKLjUČKA.

ŽALBA SE PODNOSI MINISTRU NADLEŽNOM ZA POSLOVE PRIVREDE PREKO AGENCIJE.

ČLAN 65D

NA PITANjA KOJA SE ODNOSE NA POSTUPAK UPISA U REGISTAR ZALOGE, A KOJA OVIM ZAKONOM NISU POSEBNO UREĐENA, SHODNO SE PRIMENjUJU ODREDBE ZAKONA KOJIMA SE UREĐUJE OPŠTI UPRAVNI POSTUPAK.

ČLAN 65 Đ

PODACI KOJI SU UPISANI U REGISTAR ZALOGE OBJAVLjUJU SE ISTOVREMENO NA INTERNET STRANI AGENCIJE.

Ostavite komentar