Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2002. godinu

IZVEŠTAJ O IZDATIM GARANCIJAMA

U TOKU FISKALNE 2002. GODINE

Strani kreditori: Postojeće garancije Iznos kredita u evrima EBRD – kredit EPS-u (garancija izdata 2002. god.) 100.000.000 EBRD – kredit ŽTP-u (garancija izdata 2002. god.) 57.000.000 Ukupno EBRD 157.000.000 KFW – kredit EPS-u (garancija izdata 2002. god.) 51.129.188 UKUPAN IZNOS GARANICJA 208.129.188

1. Kredit ŽTP-u – EBRD (Evropska banka za obnovu i razvoj)

EBRD odobrila je ŽTP-u „Beograd“ 25. oktobra 2001. kredit u iznosu od 57.000.000 evra, sa namnenom prestruktuiranja rada i opreme za održavanje koloseka i eliktričnih lokomotiva.

Uslov efektivnosti kredita – mogućnost povlačenja sredstava kredita, ostvaren je izdavanjem kontragarancije, koju je dala Republika Srbija 13. juna 2002. – Zakon o davanju kontragarancije Republike Srbije Saveznoj Republici Jugoslaviji za otplatu obaveza po zaduženju ŽTP „Beograd“ kod Evropske banke za obnovu i razvoj («Službeni gllasnik RS», broj 33/02). Ovaj kredit predstavlja potencijalnu obavezu Republike Srbije, s obzirom da ukoliko dužnik (ŽTP) nije u mogućnosti da otplaćuje svoje obaveze, Republika Srbija, na osnovu izdate kontragarancije preuzima otplatu obaveza. Prva isplata kamate bila je 5.10.2002. godine. Prva ispalta glavnice predviđena je za 5.04.2006, a poslednja za 5.10.2016. Do sada je povučeno sredstava kredita, blizu 12.000.000 evra.

2. Kredit EPS-u – EBRD

EBRD odobrila je EPS-u 25. okobra 2002. kredit u iznosu od 100.000.000 evra, sa namenom hitne rekonstrukcije energetskog sistema.

Uslov efektivnosti kredita – mogućnost povlačenja sredstava kredita, ostvaren je izdavanjem kontragarancije, koju je dala Republika Srbija 13. juna 2002. – Zakon o davanju kontragarancije Republike Srbije Saveznoj Republici Jugoslaviji za otplatu obaveza po zaduženju JP „Elektroprivreda Srbije“ kod Evropske banke za obnovu i razvoj («Službeni gllasnik RS», broj 33/02). Ovaj kredit predstavlja potencijalnu obavezu Republike Srbije, s obzirom da ukoliko dužnik (EPS) nije u mogućnosti da otplaćuje svoje obaveze, Republika Srbija, na osnovu izdate kontragarancije preuzima otplatu obaveza. Prva isplata kamate bila je 09. septembra 2002. godine.

Prva ispalta glavnice predviđena je za 07. septembar 2005, a poslednja za 07. mart 2016. Do sada je povučeno sredstava kredita, blizu 1.750.000 evra.

3. Kredit EPS-u – KFW (Kreditanstalt fur Wiederaufbau)

EBRD odobrila je EPS-u 26. oktobra 2001. kredit u iznosu od 51.129.188 evra, sa namenom – refinansiranja sredstava utrošenih za remont u 2001. i remonta i popravke RB Kolubara i TE Nikola Tesla.

Uslov efektivnosti kredita – mogućnost povlačenja sredstava kredita, ostvaren je izdavanjem kontragarancije, koju je dala Republika Srbija 19. februara 2002. – Zakon o davanju kontragarancije Republike Srbije KFW -u za zaduženje JP EPS («Službeni glasnik RS», broj 8/02). Ovaj kredit predstavlja potencijalnu obavezu Republike Srbije, s obzirom da ukoliko dužnik (EPS) nije u mogućnosti da otplaćuje svoje obaveze, Republika Srbija, na osnovu izdate kontragarancije preuzima otplatu obaveza. Prva isplata kamate bila je 5. oktobra 2002. godine. Prva ispalta glavnice predviđena je za 30. decembar 2004, a poslednja za 30. jun 2013. Do sada je povučeno sredstava kredita, blizu 42.350.000 evra.

Ostavite komentar