Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2002. godinu

IZVEŠTAJ O DOMAĆIM KREDITIMA I OTPLATAMA DUGA

Kratkoročni kredit

Dana 21. marta 2002. godine, dospela je obaveza po osnovu emitovanih obveznica Republike Srbije koje su emitovane u predhodnoj godini, u iznosu od 11.578.960.000,00 dinara.

Radi izmirenja navedenih obaveza Narodna banka Jugoslavije odobrila je 25. aprila 2002. godine, okvirni kredit u iznosu od 13.500.000.000,00 dinara.

Aneksom br. 1 osnovnog ugovora od 10. jula 2002. godine, okvirni kredit u iznosu od 13.500.000.000,00 dinara, povećan je za iznos od 1.000.000.000,00 dinara, tako da je ukupan kredit iznosio 14.500.000.000,00 dinara.

Aneksom br. 2 osnovnog ugovora od 5. septembra 2002. godine, okvirni kredit u iznosu od 14.500.000.000,00 dinara, povećan je za iznos od 4.000.000.000,00 dinara, tako da je ukupan kredit iznosio 18.500.000.000,00 dinara.

Aneksom br. 3 osnovnog ugovora od 6. novembra 2002. godine, okvirni kredit u iznosu od 18.500.000.000,00 dinara, smanjen je za iznos od 1.500.000.000,00 dinara, tako da je ukupan kredit iznosio 17.000.000.000,00 dinara, sa obavezom plaćanja do 30. novembra 2002. godine. Naknadno je rok vraćanja kredita produžen na 23. decembar 2002. godine, kada je okvirni kredit konvertovan u kratkoročnu obveznicu sa rokom dospeća 31. mart 2003. godine.

Dugoročni kredit

Po osnovu ugovora G. br. 49, od 1. februara 2001. godine, stanje duga na dan 1. januara 2002. godine iznosio je 684.242.922,00 dinara. Dana 30. juna 2002. godine, i 31. decembra 2002. godine, dospele na plaćanje dve rate u iznosu od po 68.424.292,00 dinara., tako da je stanje duga po ovom osnovu na dan 31. decembra 2002. godine iznosio 547.394.337,60 dinara.

Ostavite komentar