Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2002. godinu

IZVEŠTAJ O INOSTRANIM KREDITIMA I OTPLATAMA DUGA

SVETSKA BANKA

Svetska banka (SB) predstavlja organizaciju čiji je osnovni zadatak obezbeđenje pune finansijske i tehničke podrške nerazvijenim zemljama i zemljama u razvoju, u cilju smanjenja siromaštva i podizanja opšteg životnog standarda. U vezi sa tim, SB ima omogućava preusmeravanje kapitala iz razvijenih, u manje razvijene regione sveta. Međutim, države sa niskim nivoom društvenog bruto proizvoda, nemaju mogućnosti da poput visoko industrijalizovanih zemalja, pribavljaju sredstva zaduživanjem po visokim kamatnim stopama. S tim u vezi, Svetska banka putem donacija, beskamatnih kredita i tehničke podrške obezbeđuje:

– podršku vladama ovih zemalja u sprovođenju razvoja školstva, zdravstva, infrastrukture, komunalnih sistema i dr;

– strukturalno prilagođavanje zemalja koje se nalaze u tranziciji.

Maja 2001. godine Savezna Republika Jugoslavija (SRJ) je posle jedne decenije odsustva iz međunarodne zajednice ispunila potrebne uslove za nastavak članstva u ovoj organizaciji. Kako je Odbor izvršnih direktora SB potvrdio da je SRJ podobna da koristi kredite Međunarodnog udruženja za razvoj, odobren je trogodišnji program finansijske podrške SRJ u visini od 540 miliona američkih dolara.

IDA – MEĐUNARODNO UDRUŽENjE ZA RAZVOJ

Međunarodno udruženje za razvoj (IDA) pruža mogućnost vladama zemalja u razvoju, da se zadužuju po najpovoljnijim uslovima, obezbeđujući zajmove koji su visoko koncesionalni, odnosno kredite koji se daju na dvadeset godina sa deset godina počeka i na koje se ne plaća kamata.

S obzirom da je IDA 1. januara 1985. godine, definisala General Conditions Applicable to Development Credit Agreements – opšte uslove koji se moraju sprovoditi u pripremi i realizaciji potencijalnih kreditnih aranžmana, IDA je, u skladu sa istim, u periodu 2001 – 2003. godina, SRJ-i, odnosno Državnoj zajednici Srbija i Crna Gora, odobrila sledeće zajmove:

KREDIT NAMENA IZNOS VALUTA 1 IDA SAC 3599 YF Finansijska podrška strukturnog prilagođavanja privrede Republike Srbije 55.500.000 SDR 2 IDA PFSAC I 36430 YF Prvi razvojni kredit za privatni i finansijski sektor 6.100.000 SDR 3 IDA MOES 36360 YF Unapređenje obrazovanja Republike Srbije 8.000.000 SDR 4 IDA SOSAC 3750 YF Strukturalno prilagođavanje socijalnog sektora Republike Srbije 60.400.000 SDR 5 IDA PFSAC II 3780 YF Drugi rzvojni kredit za privatni i finansijski sektor 58.700.000 SDR 6 IDA PPF Q334 – 0 YF Privatizacija i restruktuiranje banaka i preduzeća 8.400.000 SDR 7 IDA LABOR LIL 3753 YF Reforma javnih službi za zapošljavanje, kreiranje programa ponovnog zapošljavanja 2.000.000 SDR 8 IDA HIP YF Finansijska podrška sektoru zdravstva 14.700.000 SDR 9 IDA SMEECA 36930 YF Fond za osiguranje i finansiranje spoljnotrgovinskih poslova 9.100.000 SDR

IDA SAC 3599 YF

5. februara 2002. godine sklopnjen je sporazum o kreditiranju između Svetske banke – IDA i Savezne Republike Jugoslavije, na osnovu koga je SRJ preuzela obavezu u iznosu od 55.500.000 SDR. Prema sporazumu:

– zajpomrimca predstavlja SRJ,

– garanta SRJ,

– kontragaranta Republika Srbija.

Zajam predstavlja direktnu obavezu RS, s obzirom da je kredit namenjen Vladi Republike Srbije u cilju pružanja finansijske podrške strukturalnom prilagođavanju privrede Srbije.

Savezni parlament je 26. februara 2002. usvojio Zakon o zaduženju SRJ («Službeni list SRJ», broj 11/02) i Zakon o potvrđivanju Sporazuma («Službeni list SRJ – Međunarodni ugovori», broj 02/02). Takođe, doneta je Odluka o načinu izmirivanja obaveza SRJ prema IDA («Službeni list SRJ», broj 16/02).

Kako se zajam koristi za uspostavljanje stabilnog i snažnog makroekonomskog okvira, RS je usmerila pomenuta sredstva sledećim sektorima:

– upravljanju javnim prihodima,

– socijalnoj zaštiti, i radnim odnosima,

– zdravstvu,

– energetici.

Kredit je povučen u jednoj tranši, odnosno ceo iznos kredita prenet je u budzet RS odmah i u celini.

Datum povlačenja Iznos povlačenja u evrima Iznos povlačenja u SDR Iznos povlačenja u dinarima 21.03.2002. godine 78.701.627,40 55.500.000 4.841.346.331,00

U skladu sa sporazumom, kredit se odobrava na 10 godina, sa periodom počeka od 10 godina. S obzirom da je zajam odobren prema uslovima koje propisuje IDA, Republika Srbija (RS) nema obavezu plaćanja kamate, već je dužna da u polugodišnjim periodima isplaćuje:

– naknadu za servisiranje zajma, koja iznosi 0,75% (pomenuta stopa se obračunava na iznos povučenih sredstava). Prva isplata kamate bila je 15. novembra 2002. godine;

– proviziju na nekorišćena sredstva, koja iznosi 0,50% (provizija se određuje svakog 30. juna tekuće godine i obračunava se na iznos nekorišćenih sredstava). Do sada nije bilo plaćanja po ovom osnovu.

Takođe, RS ima obavezu isplate glavnice u polugodišnjim periodima (15. novembar i 15. maj), s tim da je amortizacija glavnice jednaka i iznosi 5% vrednosti kredita. Na osnovu sporazuma, prva isplata glavnice predviđena je za 15. maj 2012. godine, dok je poslednja predviđena za 15. novembar 2021. godine.

IDA PFSAC I 36430 YF

4. juna 2002. godine, Svetska banka – IDA i Savezna Republika Jugoslavija sklopile su sporazum o kreditiranju, na osnovu koga je SRJ preuzela obavezu u iznosu od 68.100.000 SDR.

3. jula 2002. godine, parlament SRJ usvojio je Zakon o zaduženju («Službeni list SRJ», broj 36/02) i Zakon o potvrđivanju Sporazuma («Službeni list SRJ – Međunarodni ugovori», broj 06/02). Na osnovu sporazuma, SRJ predstavlja zajmoprimca, dok je Vlada Republike Srbije korisnik zajma. Na taj način, zajam predstavlja direktnu obavezu Republike Srbije.

Sredstva zajma namenjena su razvoju privatnog i finansijskog sektora Republike Srbije. Sredstva zajma koriste se u cilju:

– realizacije efikasne i sveobuhvatne tranzicije,

– postizanja pune makroekonomske stabilnosti,

– jačanja finansijskog sistema putem restruktuiranja banaka i poboljšanja uslova u kojima iste posluju,

– privatizacije i restruktuiranja državnih i društvenih preduzeća koja proizvode ogromne fiskalne i kvazi fiskalne izdatke,

– pripreme i poboljšanja uslova u kojima će funkcionisati rastući privatni sektor.

U skladu sa sporazumom, kredit se odobrava na 10 godina, sa periodom počeka od 10 godina. S obzirom da je zajam odobren prema uslovima koje propisuje IDA, Republika Srbija (RS) nema obavezu plaćanja kamate, već je dužna da u polugodišnjim periodima isplaćuje:

– naknadu za servisiranje zajma, koja iznose 0,75% (pomenuta stopa se obračunava na iznos povučenih sredstava). Prva isplata kamate bila je 15. aprila 2003. godine;

– proviziju na nekorišćena sredstva, koja iznosi 0,50% (provizija se određuje svakog 30. juna tekuće godine i obračunava se na iznos nekorišćenih sredstava). Do sada nije bilo plaćanja po ovom osnovu.

Takođe, RS ima obavezu isplate glavnice u polugodišnjim periodima (15. oktobar i 15. jun), s tim da je amortizacija glavnice jednaka i iznosi 5% iznosa kredita. Na osnovu sporazuma, prva isplata glavnice predviđena je za 15. oktobar 2012. godine, dok je poslednja predviđena za 15. april 2022. godine.

Sredstva zajma, povučena su kroz tri tranše:

Datum povlačenja Iznos povlačenja u evrima Iznos povlačenja u SDR Iznos povlačenja u dinarima 1 8. 08. 2002. godine 27.000.000 19.879.152,47 2 12. 08. 2002. godine 63.480.441,62 47.000.000 3 26. 09. 2002. godine 1.644.699,30 1.220.847,53 UKUPNO 92.125.140,92 68.100.000 5.667.090.335,62

Ostavite komentar