Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2002. godinu

IZVEŠTAJ

O IZVRŠENjU BUDžETA REPUBLIKE SRBIJE ZA 2002. GODINU

Budzet Republike Srebije za 2002. godinu donet je u skladu sa Ustavom Republike Srbije, Zakonom o budzetskom sistemu i ekonomskom politikom Republike Srbije za 2002. godinu.

Stav Vlade Republike Srbije u sprovođenju ekonomske politike za 2002. godinu, zasnivao se na projekciji rasta društvenog proizvoda od 4%, koliko je i ostvareno. U 2002. godini ostvarena je stopa inflacije od 14,8%, što znači da su cene rasle u proseku od 1,2%, mesečno. Realne zarade su rasle brže od rasta bruto domaćeg proizvoda, što je rezultat povećanja produktivnosti, odnosno smanjenja zaposlenosti.

Za finansiranje tekućih rashoda i izdataka budzeta Republike Srbije za 2002. godinu planirani su tekući budzetski prihodi u ukupnom iznosu od 176,7 mlrd. dinara, a ostvareni su u iznosu od 174.5 mlrd dinara, što je za 1,22% manje od planiranih.

Utvrđeni obim tekućih rashoda i izdataka za 2002. godinu iznosio je 217,4 mlrd. dinara, a izvršeni su sa 214,8 mlrd dinara, što je za 1,19% manje od planiranih.

Pri utvrđivanju tekućih rashoda i izdataka budzeta za 2002. godinu, utvrđeni su prioriteti u izvršavanju i to:

– plate zaposlenih;

– dotacije za penzije i organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja (Republički zavod za zdravstveno osiguranje, Republički fond PIO zaposlenih, Republički fond PIO zemljoradnika i Republički fond za tržište rada);

– socijalna davanja (dečiji dodatak, materinski dodatak, boračka i invalidska zaštita, socijalna zaštita i dr.);

– subvencije nefinansijskim korporacijama;

– naknade za socijalnu zaštitu iz budzeta (naknade radnicima za čijim je radom prestala potreba u preduzćima u procesu restruktuiranja),

– ostali rashodi.

Svi ovi izdaci predstavljaju osnovne funkcije za koje je zakonom utrvrđeno obezbeđenje sredstva u budzetu Republike Srbije.

Tekući prihodi ostvareni su u iznosu od 174.537,7 mil. dinara i manji su za 1,22% od planiranih, dok su tekući prihodi iz izvornih aktivnost ostvareni u iznosu od 16.925,6 mil. dinara, što je u odnosu na plan za oko četiri puta više.

Ukupni tekući prihodi ostvareni u iznosu od 191.463,2 mil. dinara, što je za 6,31% više od planiranog.

U odnosu na plan ostvarenje tekućih prihoda je sledeće:

– porez na dobit je ostvaren za 2,12% više od planiranog;

– porez na dohodak je ostvaren za 1,40% više od planiranog;

– porez na promet je ostvaren za 6,69% više od planiranog;

– porez na finansijske transakcije za 0,14% više od planiranog;

– akcize su ostvarene za 1,47% manje od planiranih;

– ostali prihodi za 48,84% manje od planiranih.

Ostvarenje tekućih prihoda iz izvornih aktivnosti u odnosu na plan je sledeće:

– donacije od međunarodnih organizacija ostvarene su za 8,06% više od planiranih;

– drugi prihodi ostvareni su za oko četiri puta više od planiranih.

u dinarima Tekući prihodi Plan struktura plana u % ostvarenje struktura ostvarenja % % izvršenja Porez na dobit 3.946.000.000 2,23 4.029.786.264 2,31 102,12 Porez na dohodak 43.533.000.000 24,64 44.143.802.514 25,29 101,40 Porez na promet 64.484.000.000 36,49 68.795.886.187 39,42 106,69 Akcize 38.239.000.000 21,64 37.676.514.220 21,59 98,53 Porez na finansijske transakcije 10.056.000.000 5,69 10.070.572.390 5,77 100,14 Transferi od ostalih nivoa vlasti     1.407.582.398 0,81   Ostali prihodi 16.444.000.000 9,31 8.413.533.360 4,82 51,16 Ukupno 176.702.000.000 100,00 174.537.677.333 100,00 98,78 Tekući prihodi iz izvornih aktivnosti Plan struktura plana u % ostvarenje struktura ostvarenja % % izvršenja Donacije od međunarodnih organizacija 10.695.040 0,32 11.557.178 0,07 108,06 Drugi prihodi 3.380.611.000 99,68 16.914.000.552 99,93 500,32 Ukupno 3.391.306.040 100,00 16.925.557.730 100,00 499,09 Ukupni tekući prihodi 180.093.306.040   191.463.235.063   106,31

Tekući rashodi i izdaci budzeta Republike Srbije za 2002. godinu, izvršeni su u ukupnom iznosu od 214.801,6 mil. dinara, što je u odnosu na plan izvršenje od 98,81%.

Izvršenje tekućih rashoda i izdataka budzeta Republike Srbije za 2002. godinu:

u dinarima     Plan Izvršenje   Redni br. OPIS Iznos Struktura u % Iznos Struktura u % % ostvarenja 1 2 3 4 5 6 7             1 Plate, dodaci i naknade zaposlenih 34.273.827.607 15,77 33.489.759.478 15,59 97,71 2 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 6.066.149.667 2,79 6.038.824.689 2,81 99,55 3 Naknade u naturi 470.878.000 0,22 481.824.278 0,22 102,32 4 Socijalna davanja zaposlenima 452.407.500 0,21 335.357.359 0,16 74,13 5 Stalni troškovi 3.201.430.105 1,47 3.143.588.769 1,46 98,19 6 Troškovi putovanja 899.382.214 0,41 801.164.130 0,37 89,08 7 Usluge po ugovoru 1.239.503.342 0,57 1.215.267.436 0,57 98,04 8 Specijalizovane usluge 3.945.847.415 1,82 3.909.735.974 1,82 99,08 9 Tekuće popravki i održavanje 1.116.358.600 0,51 1.049.754.755 0,49 94,03 10 Materijal 3.709.081.605 1,71 3.814.676.170 1,78 102,85 11 Rezerva za izvršenje budzeta za robe i usluge 47.255.000 0,02 0 0,00 0,00 12 Otplate kamata po domaćim kreditima 1.567.500.000 0,72 1.548.397.000 0,72 98,78 13 Otplate kamata po inostranim kreditima 5.691.000.000 2,62 5.660.852.000 2,64 99,47 14 Prateći troškovi zaduživanja 2.000.000 0,00 168.956.000 0,08 8.447,80 15 Subvencije nefinansijskim korporacijama 34.954.200.000 16,08 34.998.856.002 16,29 100,13 16 Subvencije finansijskim korporacijama 9.887.400.000 4,55 9.760.833.000 4,54 98,72 17 Donacije međunarodnim organizacijama 1.500.000 0,00 1.490.000 0,00 99,33 18 Transferi ostalim nivoima vlasti 12.468.321.619 5,74 11.604.360.867 5,40 93,07 19 Transferi organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja 59.862.000.000 27,54 58.395.725.000 27,19 97,55 20 Naknade za socijalnu zaštitu iz budzeta 26.373.425.000 12,13 27.143.093.183 12,64 102,92 21 Dotacije nevladinim organizacijama 448.679.500 0,21 339.994.004 0,16 75,78 22 Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivo vlasti drugom 1.712.305.960 0,79 1.604.792.360 0,75 93,72 23 Novčane kazne po rešenju sudova i sudskih tela 217.650.000 0,10 227.521.000 0,11 104,54 24 Naknada štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda ili drugih prirodnih uzroka 85.420.000 0,04 84.920.000 0,04 99,41 25 Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane jedinica vlade 32.000.000 0,01 27.660.000 0,01 86,44 26 Sredstva rezervi 571.171.362 0,26 0 0,00 0,00 27 Zgrade i građevinski objekti 4.226.295.440 1,94 3.848.914.527 1,79 91,07 1 2 3 4 5 6 7 28 Mašine i oprema 2.892.452.604 1,33 2.799.174.445 1,30 96,78 29 Ostala osnovna stedstva 2.397.000 0,00 2.349.774 0,00 98,03 30 Budzetska rezerva za izvršenje osnovnih sredstava 1.000.000 0,00 0 0,00 0,00 31 Robne rezerve 30.000.000 0,01 1.427.291.433 0,66 4.757,64 32 Otplata glavnice domaćim kreditorima 490.400.000 0,23 490.248.000 0,23 99,97 33 Dati domaći krediti i investicije u finansijsku imovinu 440.390.000 0,20 386.262.000 0,18 87,71   Ukupno 217.379.629.540 100,00 214.801.643.633 100,00 98,81

Kod najvećeg dela izdataka izvršenje je u okvirima planiranog nivoa.

Veliko odstupanje izvršenja iskazano je kod troškava zaduživanja u iznosu od 168,9 mil. dinara, a isto je nastalo kod Ministarstva finansija i ekonomije, preko kojeg se pokriva tekući deficit budzeta.

U strukturi ukupnih tekućih rashoda i izdataka ostvareno je sledeće pojedinačno učešće:

– donacije i transferi sa 32,59%;

– subvencije sa 20,84%;

– plate, dodaci i naknade zaposlenima sa 18,78%;

– naknade za socijalnu zaštitu iz budzeta sa 12,64%;

– ostali izdaci sa 15,15%.

Izvršenje tekućih rashoda i izdataka budzeta Republike Srbije za 2002. godinu po ekonomskoj klasifikaciji:

u dinarima

    1 red. br. KORISNIK (posao, zanimanje, zvanje i koeficijenti) PLATA (NETO) PO ZAPOSLENOM U 2001. GODINI PLATA (NETO) PO ZAPOSLENOM U 2002. GODINI indeks rasta plata (novembar 2002. prema jnuaru 2001.god.) indeks rasta plata (novembar 2002. prema novembru 2001.god.) isplata u februaru isplata u decembru isplata u januaru isplata u februaru isplata u decembru plata za januar plata za novembar plata za decembar plata za januar plata za novembar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Osnovno obrazovanje               1.1 nastavnik ( VII stepen ) 5.780 9.003 9.279 9.279 14.165 245,09 157,33 1.2 spremačica 3.225 5.025 5.178 5.178 7.083 219,59 140,96 1.3 fizički radnik 3.047 4.747 4.892 4.892 6.729 220,81 141,75 2. Srednje obrazovanje               2.1 nastavnik (VII stepen) 5.780 9.003 9.279 9.279 14.165 245,09 157,33 2.2 fizički radnik 3.047 4.747 4.892 4.892 6.729 220,81 141,75 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3. ** Više obrazovanje               3.1 profesor sa doktoratom ( VII -1stepen) 6.908 10.397 10.397 10.397 10.397 150,50 100,00 3.2 spremačica 3.225 4.854 4.854 4.854 4.854 150,50 100,00 3.3 fizički radnik 3.047 4.586 4.586 4.586 4.586 150,50 100,00 4. Univerzitetsko obrazovanje               4.1 redovan profesor (VIIstepen) 7.882 11.863 11.863 11.863 19.846 251,78 167,29 4.2 Asistent ( VII stepen) 6.516 9.807 9.807 9.807 15.323 235,15 156,24 4.3 Fizički radnik ** 3.130 4.711 4.711 4.711 4.711 150,50 100,00 5. Učenički standard               5.1 Vaspitač (VII stepen) 6.059 9.118 9.118 9.118 14.113 232,94 154,77 5.2 Kuvar (V stepen) 4.794 7.214 7.214 7.214 9.952 207,60 137,94 5.3 spremačica 3.315 4.988 4.988 4.988 6.785 204,71 136,02 5.4 Fizički radnik 3.130 4.711 4.711 4.711 6.446 205,91 136,82 6 Studenski standard               6.1 Vaspitač ( VII stepen) 6.005 9.038 9.038 9.038 15.199 253,09 168,16 6.2 Kuvar (V stepen) 4.794 7.214 7.214 7.214 9.952 207,60 137,94 6.3 Fizički radnik 3.130 4.711 4.711 4.711 6.446 205,91 136,82 7 Kultura               7.1 kustos, konzervator, akad. slikar sa doktoratom (VII stepen) 6.908 10.761 11.091 11.091 13.729 198,73 127,57 7.2 bibliotekar, kustos, ak. slikar ( VII stepen) 5.661 8.818 9.088 9.088 11.250 198,73 127,57 7.3 Fizički radnik 3.047 4.747 4.892 4.892 6.056 198,73 127,57 8 Pozorišta               8.1 Prvak balete, prvak drame 7.799 12.149 12.521 12.521 15.499 198,73 127,57 8.2 Baletski igrač-solista 6.849 10.669 10.995 10.995 13.610 198,73 127,57 8.3 Fizički radnik 3.047 4.747 4.892 4.892 6.056 198,73 127,57 9. Muzička ustanova               9.1 dirigent i koncertmajstor orkestra 7.383 11.502 11.854 11.854 14.673 198,73 127,57 9.2 prvi duvači 6.433 10.021 10.328 10.328 12.784 198,73 127,57 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9.3 Fizički radnik 3.047 4.747 4.892 4.892 6.056 198,73 127,57 10. Fizička kultura               10.1 lekarsubspecijalista 6.279 9.449 9.449 9.449 14.599 232,53 154,50 10.2 viši stručni saradnik 5.780 8.698 8.698 8.698 13.084 226,38 150,42 10.3 organizator rekreacije (stepen) 4.829 6.390 6.390 6.390 10.415 215,67 162,99 10.4 Fizički radnik 3.047 4.586 4.586 4.586 6.367 208,94 138,83 11. Socijalna zaštita               11.1 socijalni radnik (VII stepen) 5.863 9.133 9.412 9.412 14.637 249,67 160,27 11.2 lekarsubspecijalista 7.164 11.159 11.214 11.501 18.261 254,92 163,64 11.3 viša medicinska sestra (VI stepen) 5.215 8.124 8.164 8.373 11.781 225,89 145,01 11.4 Fizički radnik 3.130 4.876 5.026 5.026 6.575 210,04 134,83 12. Državni organi               12.1 Izabrana lica – ministar 14.962 22.519 22.519 22.519 28.487 190,40 126,50 12.1 pomoćnik ministra 9.991 16.985 16.985 16.985 21.486 215,05 126,50 12.2 Savetnik ministra 7.389 12.605 12.605 12.605 15.945 215,78 126,50 12.3 viši saradnik 4.942 7.778 7.778 7.778 9.838 199,08 126,50 12.4 n.k. radnik 3.136 5.364 5.364 5.364 6.785 216,34 126,50 13. RUJP               13.1 savetnik na inspekcijskim poslovima 15.711 21.996 21.996 21.996 24.206 154,07 110,05 13.2 n.k. radnik 5.685 7.958 7.958 7.958 8.755 154,01 110,01 14. MUP               14.1 policajac – srednja stručna sprema 9.973 12.548 12.548 12.548 13.896 139,33 110,74 14.2 n.k. radnik 5.827 7.332 7.332 7.332 8.066 138,42 110,02 15. Pravosuđe               15.1 Sudija vrhovnog suda 13.788 20.753 20.753 20.753 37.708 273,48 181,70 15.2 Sudija opštinskog suda 10.121 15.234 15.234 15.234 27.679 273,48 181,70 15.3 sudija opštinskog suda za prekršaje 8.375 12.605 12.605 12.605 20.759 247,85 164,69 15.4 samostalni stručni saradnik (VII) 6.712 10.102 10.102 10.102 13.334 198,66 132,00 15.5 Stručni saradnik (VII) 5.821 8.761 8.761 8.761 11.564 198,66 132,00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 15.6 stručni saradnik – pripravnik 4.657 7.009 7.009 7.009 9.252 198,66 132,00 15.7 viši saradnik (VII stepen) 5.168 7.778 7.778 7.778 10.266 198,66 132,00 15.8 daktilograf 4.871 7.331 7.331 7.331 9.676 198,66 132,00 15.9 n.k. radnik 3.564 5.364 5.364 5.364 7.080 198,66 132,00   Zdravstvo               16.1 Specijalistički poslovi u stacionarima,zdravstvenih centara i dispanzersko-poliklinički poslovi u KCS 7.900 11.879 12.367 12.525 18.261 231,15 153,73 16.2 Specijalistički poslovi u ambulantno-polikliničkim uslovima (DZ i ZC),rad u laboratorijama,rad na preventivi i u komisijama 7.734 11.629 12.107 12.262 18.096 233,99 155,61 16.3 Lekar specijalista i magistar zdravstvenih saradnika 7.330 11.022 11.475 11.621 15.074 205,65 136,77 16.4 Poslovi diplomiranih zdravstvenih radnika, doktora medicine, stomatologije 7.051 10.602 11.038 11.179 14.897 211,28 140,52 16.5 Rad u operacionim salama 5.898 8.869 9.234 9.352 11.722 198,73 132,16 16.6 Zdravstvena nega pacijenata 5.696 8.565 8.918 9.031 11.320 198,73 132,16 16.7 Zdravstvena nega hospitalizovanih pacijenata ( medicinska sestra) 5.340 8.030 8.360 8.466 10.612 198,73 132,16 16.8 Fizički radnik 3.309 4.975 5.179 5.246 6.575 198,73 132,16 INDEKS CENA NA MALO – 114,8 INDEKS TROŠKOVA ŽIVOTA – 111,8 INDEKS RASTA ZARADA U PRIVREDI novembar 02/ novembar 01 – 128,7 INDEKS RASTA ZARADA U VANPRIVREDI novembar 02/ novembar 01 – 144,0 UKUPAN INDEKS RASTA ZARADA decembar 02/ decembar 01 – 137,1 ** u okviru sredstava predviđenih budzetom povećane su plate nastavnog osoblja na univerzitetu, s tim da plate zaposlenih u višem obrazovanju i ne nastavnog osoblja na univerzitetu ostanu na zatečenom nivou

Članom 16. Zakona o budzetu Republike Srbije za 2002. godinu, predviđena je mogućnost da funkcioner koji rukovodi organom državne uprave može predložiti Vladi plan nagrađivanja zaposlenih na osnovu kvaliteta rada, ostvarene produktivnosti i ušteda u korišćenju sredstava. Vlada, po prethodno pribavljenom mišljenju Ministarstva finansija i ekonomije, Ministarstva pravde i lokalne samouprave i Ministarstva za rad i zapošljavanje, utvrđuje plan, kao i okvire u kojima se definišu sredstva za stimulativno nagrađivanje zaposlenih.

U skladu s tim, Vlada Republike Srbije je Zaključkom 05 Broj: 120-3027/2002 od 16. maja 2002. godine, propisala jedinstvene kriterijume za nagrađivanje zaposlenih u 2002. godini i to:

1) za stimulativno nagrađivanje zaposlenih mogu se koristiti sredstva ostvarena od ušteda na sledećim rashodima: naknade u naturi, stalni troškovi, opšte usluge po ugovoru, materijali i sredstva rezervi za izvršnje budzeta za robe i usluge;

2) uz predlog nagrađivanja starešina organa dostavlja i plan za izvršenje najneophodnijih obaveza do kraja godine, na teret pozicija za koje su iskazane uštede kao dokaz da se isplatom sredstava od ušteda, na kraju godine neće stvoriti docnja u isplatama niti ne izmirene obaveze na teret tih pozicija;

3) ukupan iznos sredstava isplaćen za stimulativno nagrađivanje zaposlenih u toku tekuće godine ne može biti veći od iznosa sredstava potrebnih za isplatu jedne mesečne plate svih stalno zaposlenih;

osnovni kriterijumi za stimulativno nagrađivanje zaposlenih su:

(1) kvalitet rada (kvalitet i blagovremenost u obavljanju poslova, angažovanost, inicijativa i kreativnost u radu),

(2) ostvarena produktivnost rada (rad na projektima, obrađeni predmeti),

(3) doprinos u ostvarivanju ušteda u korišćenju sredstava;

starešina organa može nagraditi samo lica koja su u radnom odnosu.

Na osnovu odluke starešine organa, zaposlenima su isplaćivana sredstva stimulacije, s tim da su u izvršenju evidentirana na odgovarajućim kontima plata.

U realizciji navedenog zaključka, a na osnovu člana 16. Zakona o budzetu Republike Srbije za 2002. godinu, stimulacije zaposlenima je isplatilo 33 organa državne uprave u ukupnom iznosu od 115.959.687 dinara (u dva dela).

Način raspodele po zaposlenom, neto iznos isplate i ukupan isplaćeni iznos po državnim organima uprave, daje se u sledećem pregledu:

ISPLATA PRVOG I DRUGOG DELA STIMULATIVNOG NAGRAĐIVANjA ZAPOSLENIH red. br. naziv organa I DEO II DEO UKUPNA ISPLATA način raspodele po zaposlenom neto iznos isplate način raspodele po zaposlenom neto iznos isplate 1 2 3 4 5 6 7 1. Vlada Republike Srbije- Generalni sekretarijat selektivno min. 4.500,00 maks. 14.000,00 selektivno min.5.000,00 maks.33.000,00 2605692,98 2. Ministarstvo za nauku, tehnologiju i razvoj selektivno min. 1.500,00 maks. 13.612,00 selektivno 1.500,00 14.000,00 1010173,34 3. Republički sekretarijat za zakonodavstvo selektivno min. 5.000,00 maks. 25.000,00 linearno 6.000,00 450324,37 4. Ministarstvo zdravlja selektivno min. 2.302,00 maks. 5.646,00 selektivno min.4.000,00 maks.32.000,00 6620794,94 5. Uprava za zajedničke poslove Republičkih organa selektivno min. 3.997.00 maks. 14.105,45 selektivno min700,00 maks.11.900,00 17921676,1 6. Ministarstvo za socijalna pitanja selektivno min. 2.000,00 maks. 20.000,00 linearno 6.700,00 2439486,97 7. Ministarstvo pravde linearno 7.500,00 linearno 6.300,00 1529868,63 8. Ministarstvo za privredu i privatizaciju selektivno min. 2.000,00 maks. 25.000,00 selektivno min.4.500,00 maks.38.000,00 1566681,34 9. Ministarstvo finansija i ekonomije linearno 5.800,00 selektivno min3.000,00 maks.35.000,00 2640241,73 10. Agencija za reciklažu selektivno min. 3.990,32 maks. 10.347,6 selektivno min.7.400,00 maks.20.600,00 281182,79 11. Predsednik Republike linearno 7.452,67 linearno 5.517,00 577816 12. Vlada Republike Srbije – Biro za komunikacije linearno 10.000,00 selektivno min.10.000,00 maks.16.000,00 543138,85 1 2 3 4 5 6 7 13. Direkcija za robne rezerve selektivno min. 2.553,81 maks. 10.713,25 selektivno min.3.450,00 maks.6.000,00 1758520,78 14. Ministatstvo trgovine, roba i usluga linearno 5.000,00 linearno 5.000,00 12744107,5 15. Republički seizmološki zavod selektivno min.. 3.000,00 maks. 12.000,00 selektivno 3.100,00 11.000,00 421654,85 16. Ministartsvo za rad i zapošljavljnje selektivno min. 3.500,00 maks. 25.000,00 selektivno min.1.500,00 maks.30.000,00 7553720,37 17. Narodna skupština Republike srbije – stručne službe linearno 4.500,00 linearno 11.000,00 3795098,9 18. Ministarstvo za ekonomske veze sa inostranstvom selektivno min. 3.000,00 maks. 11.000,00 selektivno min.5.000,00 maks.9.500,00 638512,36 19. Ministarstvo rudarstva i energetike linearno 7.500,00 linearno 6.000,00 1054481,08 20. Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu linearno 6.800,00 linearno     432448,97 21. Republički zavod za razvoj selektivno min. 3.000,00 maks. 10.000,00 selektivno min.3.000,00 maks.13.000,00 744816,69 22. Republički zavod za statistiku selektivno min. 2.515,00 maks. 20.010.10 selektivno min.4.000,00 maks.22.000,00 9047222,09 23. Republička direkcija za imovinu Republike Srbije linearno 6.800,00 linearno 7.500,00 968024,83 24. Ministarstvo kulture i javnog informisanja linearno 6.750,00 selektivno min.4.150,00 maks.8.300,00 668009,84 25. Ministarstvo poljoprivrede i vodoprivrede linearno 2.400,00 linearno 10.850,00 18104909,1 26. Ministarstvo prosvete i sporta linearno 5.800,00 linearno 8.500,00 11575409,5 27. Agencija za unapređenje državne uprave selektivno min. 5.500,00 maks. 8.500,00 linearno 4.350,00 96769,35 28. Ministarstvo urbanizma i građevina selektivno min. 2.500,00 maks. 30.000,00 selektivno min.5.000,00 maks.30.000,00 1723091,21 1 2 3 4 5 6 7 29. Ministarstvo za zaštitu prirodnih bogatstava i životne sredine selektivno min. 2.000,00 maks. 10.000,00 selektivno min.1.400,00 maks.7.100,00 1395774,72 30. Ministartstvo saobraćaja i telekomunikacija selektivno min. 2.500,00 maks. 11.000,00 linearno 6.500,00 2976705,84 31. Viši trgovinski sud linearno 10.000,00 linearno 10.000,00 1100029,44 32. Agencija za razvoj kulture selektivno min. 8.000,00 maks. 11.000,00 linearno 7.500,00 60707,44 33. Republičko javno tužilaštvo linearno 14.350,00 linearno 14.350.00 912594,64 SVEGA: 115959687

Rashodi za korišćenje roba i usluga izvršeni su sa 119,50%, što je iznos od 18.136,4 mil. dinara, u kojima su prihodi iz budzeta učestvovali sa 76,83%, što je iznos od 13.934,1 mil. dinara, a iz izvornih aktivnosti sa 23,17%, što je iznos od 4.202,3 mil. dinara.

U ovim rashodima učestvuju:

– stalni troškovi u iznosu od 3.143,6 mil. dinara, koji obuhvataju troškove: platnog prometa, troškove enegetskih i komunalnih usluga, telefonske troškove, troškove osiguranja i zakupa;

– troškovi putovanja u iznosu od 801,1 mil. dinara, koji obuhvataju torškove putovanja u zemlji i inostranstvu;

– troškovi usluga po ugovoru u iznosu 1.215,3 mil. dinara, koji obuhvataju administrativne usluge, usluge obrazovanja i usavršavanja, usluge informisanja, stručne usluge i reprezentacija;

– specijalizovane usluge u iznosu od 3.909,7 mil. dinara, u koje spadaju poljoprivredne usluge, usluge u obrazovanju i kulturi, medicinske usluge, očuvanje životne sredine, nauke i geodetske usluge;

– tekuće popravke i održavanje zgrada, objekata i opreme u iznosu od 2.049,8 mil. dinara;

– materijal u iznosu od 3.814,7 mil. dinara, u koje spadaju kancelarijski materijal, službena odeća, publikacije, časopisi, gorivo i drugo.

Sredstva za otplatu kamata izvršena su sa 108,03%, što je iznos od 7.843,6 milona dinara, u kojima su prihodi iz budzetskih sredstava učestvovali sa 94,07%, što je iznos od 7.378,2 mil. dinara, a iz izvornih aktivnosti sa 5,93%, što je iznos od 465,4 mil. dinara.

Ovi rashodi planirani su i izvršeni kod:

– Ministarstva finansija i ekonomije na ime kamata za domaće kredite u iznosu od 1.461,9 mil. dinara, kamata za inokredite u iznosu od 5.660,8 mil. dinara, troškova zaduživanja u iznosu od 168,8 mil. dinara;

– Ministarstva unutrašnjih poslova na ime kamata za domaće kredite u iznosu od 86,5 mil. dinara.

Sredstva za subvencije izvršena su sa 99,80%, što je iznos od 44.972,2 mil. dinara, u kojima su prihodi iz budzetskih sredstava učestvovali sa 99,53%, što je iznos od 44.759,7 mil. dinara, a iz izvornih aktivnosti sa 0,47%, što je iznos od 212,5 mil. dinara.

Subvencije nefinansijskim korporacijama u iznosu od 34.998,8 mil. dinara, realizovali su:

– Ministarstvo finansija i ekonomije, u iznosu od 3.693,1 mil. dinara, i to za: RTS 2550,1 mil. dinara i Fond za razvoj 1143,0 mil. dinara;

– Ministarstvo poljoprivrede, u iznosu od 4.453,6 mil. dinara, za regresiranje u poljoprivredi;

– Ministarstvo za privredu i privatizaciju, u iznosu od 5.980,0 mil. dinara, za prestruktuiranju preduzeća u obalsti industrije;

– Ministarstvo rudarstva i energetike, u iznosu od 4.897,8 mil. dinara;

– Ministarstvo saobraćaja i telekomunikacija, u iznosu od 9.874,5 mil. dinara, za JP ŽTP “Beograd”;

– Republička direkcija za puteve, u iznosu od 5.083,0 mil. dinara, za finansiranje delatnosti direkcije;

kod ostalih organa ukupnan iznos je 1016,8 mil. dinara.

Subvencije finansijskim korporacijama u iznosu od 9.760,8 mil. dinara izvršene su preko Ministarstva finansija i ekonomije za:

staru deviznu štednju, u iznosu od 5.568,5 mil. dinara;

depozite banaka, u iznosu od 4.167,5 mil. dinara;

Beogradsku berza, u iznosu od 14,5 mil. dinara;

KBC Dedinje – AIK Banka po sudskom rešenju, u iznosu od 10,3 mil. dinara.

Donacije i transferi izvršeni su sa 96,81%, što je iznos od 70.024,3 mil. dinara, u kojima su prihodi iz budzetskih sredstava učestvovali sa 99,97%, što je iznos od 70.001,6 mil. dinara, a iz izvornih aktivnosti sa 0,03%, što je iznos od 22,7 mil. dinara.

Donacije maeđunarodnim organizacijama u iznosu od 1,5 mil. dinara kod Ministarstva prosvete i sporta – Fizička kultura.

Transferi ostalim nivoima vlasti izvršeni su sa 11.604,4 mil. dinara, i to:

Saveznoj Vladi 68,9 mil. dinara;

Republičkoj Vladi 0,8 mil. dinara;

Jugu Srbije i Kosovu i Metohiji 1.234,4 mil. dinara;

Vojvodini 6.685,5 mil. dinara;

Gradovima i opštinama 3.614,8 mil. dinara.

Transferi ostalim nivoima vlasti su realizovani preko:

– Ministarstva finansija i ekonomije, u iznosu od 3.033,5 mil. dinara;

– Ministarstva za ekonomske veze sa inostranstvom, u iznosu od 1.240,4 mil. dinara;

Ministarstva prosvete i sporta, u iznosu od 6.322,6 mil. dinara;

Ministarstva kulture, u iznosu od 31,7 mil. dinara;

Ministarstva zdravlja, iznosu od 963,2 mil. dinara;

Ministarstva za privredu i privatizaciju, u iznosu od 0,5 mil. dinara;

– Ministarstva za zaštitu prirodnih bogatstava i životne sredine, u iznosu od 11,7 mil. dinara.

Transferi organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja u iznosu od 58.395,7 mil. dinara, a isti su bili usmerni:

Fondu za zdravstveno osiguranje 3.825,1 mil. dinara;

Fondu za PIO zaposlenih 49.340,6 mil. dinara;

Fondu za PIO zemljoradnika 2.501,0 mil. dinara,

Zavodu za tržište rada 2.729,0 mil. dinara.

Sredstva za socijalu pomoć izvršena su sa 103,5%, što je iznos od 27.400,7 mil. dinara, u kojima su prihodi iz budzetskih sredstava učestvovali sa 99,06%, što je iznos od 27.143,1 mil. dinara, a iz izvornih aktivnosti sa 0,94%, što je iznos od 257,6 mil. dinara. Realizacija za ove namene izvršena je preko:

– Ministarstva za socijalna pitanja, u iznosu od 18.153,1 mil. dinara, od čega su: naknade za porodiljsko odsustvo 3.208,3 mil. dinara, naknade za porodicu i decu 9.405,1 mil. dinara, ratni vojni invalidi 1.756,7 mil. dinara, invalidi rada 271,4 mil. dinara i za učešće u troškovima centara za socijalni rad 3.511,6 mil. dinara;

– Ministarstva za rad i zapošljavanje, u iznosu od 6.019,6 mil. dinara, na ime socijalne pomoći radnicima koji su ostali bez posla u društvenim preduzećima;

– Ministarstva prosvete i sporta, u iznosu od 1.239,4 mil. dinara, od čega je za učenički standard 300,5 mil. dinara, studentski standard 900,4 mil. dinara, fizičku kulturu 25,3 mil. dinara, a ostale glave učestvuju sa 13,2 mil. dinara;

– Ministarstva za ekonomske veze sa inostranstvom u iznosu od 970,5 mil. dinara;

– Ministarstva za nauku i tehnologiju, u iznosu od 24,5 mil. dinara, na ime stipendija;

– Ministarstva zdravlja, u iznosu od 2,8 mil. dinara;

– SANU-a, u iznosu od 18,4 mil. dinara;

– Komesarijata za izbeglice u iznosu od 714,8 mil. dinara.

Sredstva za ostale rashode izvršena su sa 125,24%, što je iznos od 3.564,4 mil. dinara, u kojima su prihodi iz budzetskih sredstava učestvovali sa 64,10%, što je iznos od 2284,9 mil. dinara, a iz izvornih aktivnosti sa 35,9%, što je iznos od 1279,5 mil. dinara.

Sredstva za dotacije nevladinim organizacijama u iznosu od 340,0 mil. dinara, izvršene su kod: Ministarstva finansija i ekonomije u iznosu od 49,6 mil. dinara, Ministarstva za socijalna pitanja u iznosu od 58,6 mil. dinara, Ministarstvo prosvete i sporta – Fizička kultura u iznosu od 134,8 mil. dinara, Ministarstva zdravlja u iznosu od 14,3 mil. dinara, Ministarstvo vera u iznosu od 77,6 mil. i kod ostalih organa u ukupnom iznosu od 5,1 mil. dinara.

Sredstva za poreze, takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom u iznosu od 1.604,8 mil. dinara. Pomeuta sredstva su izvršena kod svih organa koji u svom razdelu imaju stavke za zarade zaposlenih.

Novčane kazne po rešenju sudova i sudskih tela u iznosu od 227,5 mil. dinara. Pomenuta sredstva su izvršena kod: Ministarstva finansija i ekonomije u iznosu od 209,6 mil. dinara, Ministarstvo prosvete i sporta u iznosu od 17,5 mil. dinara i Republičkog geodetskog zavoda u iznosu od 0,4 mil. dinara.

Novčane štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda ili drugih prirodnih uzroka u iznosu od 84,9 mil. dinara. Pomeuta sredstva su izvršena kod: Ministarstva finansija i ekonomije u iznosu od 84,5 mil. dinara i Nišavskog okruga u iznosu od 0,4 mil. dinara.

Novčane štete za povrede ili štetu nanetu od strane jedinica vlade u iznosu od 27,7 mil. dinara su izvršena kod Ministarstva pravde.

Planirana nabavka osnovnih sredstva izvršena je sa 87,31%, što je iznos od 7.207,1 mil. dinara, u kojima su prihodi iz budzetskih sredstava učestvovali sa 64,10%, što je iznos od 6.650,4 mil. dinara, a iz izvornih aktivnosti sa 7,72%, što je iznos od 556,6 mil. dinara.

Sredstva za zgrade i građevinske objekte izvršena su u iznosu od 3.848,9 mil. dinara. Pomenuta sredstva izvršena su kod: Ministarstva unutrašnjih poslova u iznosu od 875,4 mil. dinara, Republičke građevinske direkcije u iznosu od 655,0 mil. dinara, Direkcije za obnovu Kolubarskog regiona u iznosu od 765,6 mil. dinara, Ministarstva za nauku i tehnologiju u iznosu od 420,0 mil. dinara, Ministarstva prosvete i sporta u iznosu od 254,7 mil. dinara, Republičkog hidrometeorološkog zaovda u iznosu od 37,5 mil. dinara, Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije u iznosu od 581,7 mil. dinara, Komesarijata za izbeglice u iznosu od 105,5 mil. dinara, Zavoda za prostorno planiranje u iznosu od 14,4 mil. dinara, Uprave za zajedničke poslove republičkih organa u iznosu od 135,9 mil. dinara i kod ostalih organa u iznosu od 3,2 mil. dinara.

Sredstva za kupovinu mašina i opreme izvršena u iznosu od 2.799,2 mil. dinara. Pomenuta sredstva uzvršena su kod Uprave za izvršenje zavodskih sankcija u iznosu od 6,3 mil. dinara, Ministarstva unutrašnjih poslova u iznosu od 2.081,8 mil. dinara, Zavoda za informatiku i internet u iznosu od 38,2 mil. dinara, Ministarstva prosvete i sporta u iznosu od 26,3 mil. dinara, Ministarstva zdravlja u iznosu od 6,0 mil. dinara, Republičkog zavoda za statistiku u iznosu od 64,7 mil. dinara, Republičkog hidrometeorološkog zavoda u iznosu od 294,8 mil. dinara, Uprave za zajedničke poslove republičkih organa u iznosu od 262,3 mil. dinara i ostalih organa u iznosu od 18,8 mil. dinara.

Ostala osnovna sredstva su finansirana u iznosu od 2,3 mil. dinara, i to kod Uprave za zajedničke poslove republičkih organa u iznosu od 2,0 mil. dinara, a kod ostalih organa u iznosu od 0,3 mil. dinara.

Nabavka planiranih zaliha izvršena je sa 33.734,16%, što je iznos od 10.120,2 mil. dinara, u kojima su prihodi iz budzetskih sredstava učestvovali sa 0,66%, što je iznos od 1.427,3 mil. dinara, a iz izvornih aktivnosti sa 85,90%, što je iznos od 8.692,9 mil. dinara. Celokupnan iznos od 1.427,3 mil. dinara, izvršen je kod Republičke direkcije za robne rezerve.

Sredstva za otplate glavnice izvršena su sa 117,22%, što je iznos od 574,9 mil. dinara, u kojima su prihodi iz budzetskih sredstava učestvovali sa 85,28%, što je iznos od 490,2 mil. dinara, a iz izvornih aktivnosti sa 14,72%, što je iznos od 84,6 mil. dinara.

Sredstva su izvršena kod Ministarstva finansija i ekonomije u iznosu od 136,8 mil. dinara, i Ministarstva unutrašnjih poslova u iznosu od 353,4 mil. dinara.

Sredstva za nabavku finansijske imovine izvršena su u iznosu od 537,6 mil. dinara, u kojima su prihodi iz budzetskih sredstava učestvovali sa 71,85%, što je iznos od 386,3 mil. dinara, a iz izvornih aktivnosti sa 28,15%, što je iznos od 151,3 mil. dinara.

Sredstva su izvršena kod: Ministarstva finansija i ekonomije u iznosu od 79,7 mil. dinara, što predstavlja iznos za otkupljene akcije Nacionalne štedionice; Ministarstva prosvete i sporta u iznosu od 262,0 mil. dinara; Ministarstva kulture i javnog informisanja u iznosu od 44,4 mil. dinara, i kod Ministarstva za privredu i privatizaciju u iznosu od 0,2 mil. dinara.

Ostavite komentar