Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2002. godinu

Naziv direktnog budzetskog korisnika (popunjavaju samo indirektni korisnici)

Sedište: BEOGRAD, NEMANjINA 22-26.

Matični broj:7001410 Šifra delatnosti: 140122

PIB:102105620 Broj računa – partije: 840-1620-21

BILANS STANjA

na dan 31. decembra.2002. godine

u hiljadama dinara

Oznaka OP Konto Naziv konta Iznos prethodne godine(početno stanje) Iznos tekuće godine Bruto Isparavka vrednosti Neto(5-6) 010000 NEFINANSIJSKA IMOVINA U STALNIM SREDSTVIMA (1003+1007+1009+1013) 0 0 0 0 011000 OSNOVNA SREDSTVA (1004 – 1006) 0 011100 Zgrade i građevinski objekti 0 011200 Oprema 0 0 0 0 011300 Ostala osnovna sredstva 0 0 0 0 013000 DRAGOCENOSTI (1008) 0 0 0 0 013100 Dragocenosti 0 0 0 0 014000 PRIRODNA IMOVINA (1010 – 1012) 0 0 0 0 014100 Zemljišta 0 0 0 0 014200 Podzemna blaga 0 0 0 0 014300 Šume i vode 0 0 0 0 015000 NEFINANSIJSKA IMOVINA U PRIPREMI I AVANSI (1014+1015) 0 015100 Nefinansijska imovina u pripremi 0 015200 Avansi za nefinansijsku imovinu 0 0 0 0 020000 NEFINANSIJSKA IMOVINA U ZALIHAMA (1017+1021) 0 0 0 0 021000 ZALIHE (1018 – 1020) 0 0 0 0 021100 Robne rezerve 0 0 0 0 021200 Zalihe proizvodnje 0 0 0 0 021300 Roba za dalju prodaju 0 0 0 0 022000 ZALIHE POTROŠNOG MATERIJALA (1022) 0 0 022100 Zalihe potrošnog materijala 0 0 100000 FINANSIJSKA IMOVINA (1024+1033+1051) 0 8,096,714 0 8,096,714 110000 DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (1025+1027+1030) 0 392,347 0 392,347 111000 HARTIJE OD VREDNOSTI IZUZEV AKCIJA (1026) 0 0 0 0 111100 Hartije od vrednosti izuzev akcija 0 0 0 0 112000 DOMAĆI DUGOROČNI PLASMANI (1028+1029) 0 392,347 0 392,347 112100 Krediti u zemlji 0 262,053 0 262,053 112200 Akcije i ostali kapital 0 130,294 0 130,294 113000 STRANI DUGOROČNI PLASMANI (1031+1032) 0 0 0 0 113100 Krediti u inostranstvu 0 0 0 0 113200 Učešće kapitala u inostranstvu 0 0 0 0 120000 NOVČANA SREDSTVA, PLEMENITI METALI, HARTIJE OD VREDNOSTI, POTRAŽIVANjA I KRATKOROČNI PLASMANI (1034+1044+1046) 0 7,393,821 0 7,393,821 121000 NOVČANA SREDSTVA, PLEMENITI METALI, HARTIJE OD VREDNOSTI (1035 – 1043) 0 3,026,553 0 3,026,553 121100 Žiro i tekući računi 0 435,093 0 435,093 121200 Izdvojena novčana sredstva i akreditivi 0 0 0 121300 Blagajna 0 121400 Devizni račun 0 2,591,460 0 2,591,460 121500 Devizni akreditivi 0 0 121600 Devizna blagajna 0 0 121700 Ostala novčana sredstva 0 0 121800 Plemeniti metali 0 0 121900 Hartije od vrednosti 0 0 122000 KRATKOROČNA POTRAŽIVANjA (1045) 0 4,367,268 0 4,367,268 122100 Potraživanja po osnovu prodaje i druga potraživanja 0 4,367,268 0 4,367,268 123000 KRATKOROČNI PLASMANI(1047 – 1050) 0 0 123100 Kratkoročni krediti 0 0 123200 Dati avansi, depoziti i kaucije 0 0 123300 Hartije od vrednosti namenjene prodaji 0 0 123400 Ostali kratkoročni plasmani 0 0 130000 AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENjA (1052) 0 310,546 0 310,546 131000 AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENjA (1053 – 1055) 0 310,546 0 310.546 131100 Razgraničeni rashodi do jedne godine 0 0 131200 Obračunati neplaćeni rashodi 0 0 131300 Ostala aktivna vremenska razgraničenja 0 310,546 0 310,546 POSLOVNA AKTIVA (1001+1023) 0 8,096,714 0 8,096,714 331000 VANBILANSNA AKTIVA (1058) 0 6,598 0 6,598 331100 Vanbilansna aktiva 0 6,598 0 6,598 UKUPNA AKTIVA (1056+1057) 0 8,103,312 0 8,103,312 Oznaka OP Konto Naziv konta Iznos Prethodna godina Tekuća godina 1. 2. 3. 4. 5. PASIVA 200000 OBAVEZE (1061+1080+1099+1145+1176+1189) 0 28,903,383 210000 DUGOROČNE OBAVEZE (1062+1071+1078) 0 11,055,831 211000 DOMAĆI DUGOROČNI KREDITI I HARTIJE OD VREDNOSTI(1063 – 1070) 0 547,394 211100 Obaveze po osnovu emitovanih hartija od vrednosti 0 0 211200 Krediti od ostalih nivoa vlasti 0 0 211300 Krediti kod javnih finansijskih institucija 0 547,394 211400 Krediti kod poslovnih banaka 0 0 211500 Krediti kod ostalih kreditora 0 0 211600 Krediti od domaćinstava 0 0 211700 Finansijski derivati 0 0 211800 Menice 0 0 212000 INOSTRANI DUGOROČNI KREDITI I HARTIJE OD VREDNOSTI(1072 – 1077) 0 10,508,437 212100 Obaveze na osnovu emitovanih hartija od vrednosti prodatih u inostranstvu 0 0 212200 Krediti od stranih vlada 0 0 212300 Krediti od multilateralnih finansijskih institucija 0 10,508,437 212400 Krediti kod komercijalnih banaka 0 0 212500 Krediti od ostalih stranih kreditora 0 0 212600 Strani finansijski derivati 0 0 213000 GARANCIJE (1079) 0 0 213100 Garancije 0 0 220000 KRATKOROČNE OBAVEZE (1081+1090+1097) 0 17,000,000 221000 DOMAĆI KRATKOROČNI KREDITI I HARTIJE OD VREDNOSTI(1082 – 1089) 0 17,000,000 221100 Obaveze po osnovu emitovanih hartija od vrednosti 0 0 221200 Krediti od ostalih nivoa vlasti 0 0 221300 Krediti kod javnih finansijskih institucija 0 17,000.000 221400 Krediti kod poslovnih banaka 0 0 221500 Krediti od ostalih kreditora 0 0 221600 Krediti od domaćinstava 0 0 221700 Finansijski derivati 0 0 221800 Menice 0 0 222000 INOSTRANI KRATKOROČNI KREDITI I HARTIJE OD VREDNOSTI (1091 – 1096) 0 0 222100 Obaveze na osnovu emitovanih hartija od vrednosti prodatih u inostranstvu 0 0 222200 Krediti od stranih vlada 0 0 222300 Krediti od multilateralnih finansijskih institucija 0 0 222400 Krediti kod komercijalnih banaka 0 0 222500 Krediti od ostalih stranih kreditora 0 0 222600 Strani finansijski derivati 0 0 223000 GARANCIJE (1098) 0 0 223100 Garancije 0 0 230000 OBAVEZE ZA RASHODE ZAPOSLENIH (1100+1106+1112+1118+1122+1128+1134+1137+1143) 0 0 231000 OBAVEZE ZA ZARADE (1101 – 1105) 0 0 231100 Obaveze za plate i dodatke 0 0 231200 Obaveze za porez na zarade 0 0 231300 Obaveze za doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje 0 0 231400 Obaveze za zdravstveno osiguranje 0 0 231500 Obaveze za doprinose za nezaposlenost 0 0 232000 OBAVEZE ZA NAKNADE (1107 – 1111) 0 0 232100 Obaveze za neto naknade 0 0 232200 Obaveze za porez na zarade 0 0 232300 Obaveze za doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje 0 0 232400 Obaveze za doprinose za zdravstveno osiguranje 0 0 232500 Obaveze za doprinose za nezaposlenost 0 0 233000 OBAVEZE ZA NAGRADE, BONUSE I POSEBNE ISPLATE (1113 – 1117) 0 0 233100 Obaveze za neto isplate 0 0 233200 Obaveze za porez na zarade 0 0 233300 Obaveze za doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje 0 0 233400 Obaveze za doprinose za zdravstveno osiguranje 0 0 233500 Obaveze za doprinose za nezaposlenost 0 0 234000 SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA (1119 – 1121) 0 0 234100 Obaveze za doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje 0 0 234200 Obaveze za doprinose za zdravstveno osiguranje 0 0 234300 Obaveze za doprinose za nezaposlenost 0 0 235000 NAKNADE U NATURI (1123 – 1127) 0 0 235100 Obaveze za neto isplate 0 0 235200 Obaveze za porez na zarade 0 0 235300 Obaveze za doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje 0 0 235400 Obaveze za doprinose za zdravstveno osiguranje 0 0 235500 Obaveze za doprinose za nezaposlenost 0 0 236000 SOCIJALNA POMOĆ ZAPOSLENIMA (1129 – 1133) 0 0 236100 Obaveze za neto isplate 0 0 236200 Obaveze za porez na zarade 0 0 236300 Obaveze za doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje 0 0 236400 Obaveze za doprinose za zdravstveno osiguranje 0 0 236500 Obaveze za doprinose za nezaposlenost 0 0 237000 SLUŽBENA PUTOVANjA (1135+1136) 0 0 237100 Neto isplate 0 0 237200 Porezi 0 0 238000 USLUGE PO UGOVORU (1138 – 1142) 0 0 238100 Obaveze za neto isplate 0 0 238200 Obaveze za porez 0 0 238300 Obaveze za doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje 0 0 238400 Obaveze za doprinose za zdravstveno osiguranje 0 0 238500 Obaveze za doprinose za nezaposlenost 0 0 239000 OBAVEZE ZA POREZ NA FOND ZARADA (1144) 0 0 239100 Porez na fond zarada 0 0 240000 OBAVEZE ZA OSTALE RASHODE (1146+1151+1156+1161+1164+1166+1170+1172+1174) 0 0 241000 OBAVEZE ZA OTPLATU KAMATA (1147 – 1150) 0 0 241100 Obaveze za domaće otplate kamata 0 0 241200 Obaveze po osnovu otplate stranih kamata 0 0 241300 Obaveze po osnovu aktiviranih garancija 0 0 241400 Obaveze po osnovu pratećih troškova zaduživanja 0 0 242000 OBAVEZE ZA SUBVENCIJE(1152 – 1155) 0 0 242100 Obaveze za subvencije nefinansijskim preduzećima 0 0 242200 Subvencije privatnim finansijskim preduzećima 0 0 242300 Subvencije javnim finansijskim ustanovama 0 0 242400 Subvencije privatnim preduzećima 0 0 243000 OBAVEZE PO OSNOVU DONACIJA I TRANSFERA (1157 – 1160) 0 0 243100 Transferi stranim vladama 0 0 243200 Transferi međunarodnim organizacijama 0 0 243300 Transferi ostalim nivoima vlasti 0 0 243400 Transferi organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja 0 0 244000 OBAVEZE ZA SOCIJALNO OSIGURANjE (1162 – 1163) 0 0 244100 Rezervisano za socijalnu zaštitu od organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 0 0 244200 Socijalna pomoć iz budzeta 0 0 245000 OBAVEZE PO OSNOVU DONACIJA NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA (1165) 0 0 245100 Tekuće donacije 0 0 246000 OBAVEZE ZA OSTALE POREZE, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE(1167 – 1169) 0 0 246100 Obaveze za ostale poreze 0 0 246200 Obaveze po osnovu obaveznih taksi 0 0 246300 Obaveze za novčane kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom 0 0 247000 OBAVEZE ZA KAZNE I PENALE PO REŠENjIMA SUDOVA I SUDSKIH TELA (1171) 0 0 247100 Obaveze za kazne i penale po rešenjima sudova i sudskih tela 0 0 248000 OBAVEZE ZA NAKNADU ŠTETE ZA POVREDE I ŠTETU USLED ELEMENTARNIH NEPOGODA (1173) 0 0 248100 Obaveze za naknadu štete za povrede i štetu usled elementarnih nepogoda 0 0 249000 OBAVEZE ZA NAKNADU ŠTETE ILI POVREDA NANETIH OD STRANE JEDINICA VLASTI (1175) 0 0 249100 Obaveze za naknadu štete ili povreda nanetih od strane jedinica vlasti 0 0 250000 OBAVEZE IZ POSLOVANjA (1177+1181+1184+1186) 0 847,552 251000 PRIMLjENI AVANSI, DEPOZITI I KAUCIJE (1178 – 1180) 0 0 251100 Primljeni avansi 0 0 251200 Primljeni depoziti 0 0 251300 Primljene kaucije 0 0 252000 OBAVEZE PREMA DOBAVLjAČIMA (1182+1183) 0 0 252100 Dobavljači u zemlji 0 0 252200 Dobavljači u inostranstvu 0 0 253000 OBAVEZE ZA IZDATE ČEKOVE I OBVEZNICE (1185) 0 253100 Obaveze za izdate čekove i obveznice 0 0 254000 OSTALE OBAVEZE (1187+1188) 0 847,552 254100 Obaveze iz odnosa budzeta i budzetskih korisnika 0 847,552 254200 Ostale obaveze 0 290000 PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENjA (1190) 0 291000 PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENjA (1191 – 1194) 0 291100 Razgraničeni prihodi 0 291200 Razgraničeni plaćeni rashodi 0 291300 Obračunati nenaplaćeni prihodi i primanja 0 291900 Ostala pasivna vremenska razgarničenja 0 300000 IZVORI SREDSTAVA, UTVRĐIVANjE REZULTATAS POSLOVANjA I VANBILANSNA EVIDENCIJA (1196) 0 -20,806,669 310000 SOPSTVENI IZVORI IMOVINE I UTVRĐIVANjE REZULTATA (1197+1203-1204+1205) 0 -20,806,669 311000 SOPSTVENI IZVORI (1198+1199 – 1200+1201+1202) 0 392,347 311100 Izvori nefinansijske imovine u stalnim sredstvima 0 311200 Izvori nefinansijske imovine u zalihama 0 311300 Ispravka vrednosti sopstvenih izvora nefinansijske imovine za nabavke iz kredita 0 311600 Preneta neutrošena sredstva iz ranijih godina 0 311900 Ostali sopstveni izvori 0 392,347 321121 Višak prihoda – suficit 0 0 321122 Manjak prihoda – deficit 0 21,199,016 321300 Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina 0 0 POSLOVNA PASIVA (1060+1195) 0 8,096,714 332000 VANBILANSNA PASIVA (1208) 0 6,598 332100 Vanbilansna pasiva 0 6,598 UKUPNA PASIVA (1206+1207) 0 8,103,312

Datum, ________200__. Lice odgovorno za Naredbodavac popunjavanje obrasca

Ostavite komentar