Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2002. godinu

Naziv direktnog budzetskog korisnika (popunjavaju samo indirektni korisnici)

Sedište: BEOGRAD, NEMANjINA 22-26.

Matični broj:7001410 Šifra delatnosti: 140122

PIB:102105620 Broj računa – partije: 840-1620-21

BILANS PRIHODA I RASHODA

u periodu od 1. januara 2002. do 31. decembra 2002. godine

u hiljadama dinara

OznakaOP Konto Naziv konta Iznos Prethodna godina Tekuća godina 1 2 3 4 5 PRIHODI 700000 TEKUĆI..PRIHODI (2002+2040+2050+2060+2081+2084) 0 186,612,261 710000 POREZI (2003+2007+2009+2016+2023+2030+2033) 0 167,710,065 711000 POREZI NA DOHODAK, DOBIT I KAPITALNE DOBITKE (2004 – 2006) 0 48,173,589 711100 Porezi na dohodak, dobit i kapitalni dobitak koje plaćaju fizička lica 0 44,143,803 711200 Porezi na dohodak, dobit i kapitalne dobitke koje plaćaju preduzeća i druga pravna lica 0 4,029,786 711300 Porezi na dohodak, dobit i kapitalne dobitke koji se ne mogu razvrstati između fizičkih i pravnih lica 0 0 712000 POREZI NA FOND ZARADA I RADNU SNAGU (2008) 0 49,530 712100 Porezi na fond zarada i radnu snagu 0 49,530 713000 POREZI NA IMOVINU (2010 – 2015) 0 10,070,827 713100 Periodični porezi na nepokretnosti 0 0 713200 Periodični porezi na neto imovinu 0 0 713300 Porezi na zaostavštinu, nasleđe i poklon 0 0 713400 Porezi na finansijske i kapitalne transakcije 0 10,070,572 713500 Drugi jednokratni porezi na imovinu 0 0 713600 Drugi periodični porezi na imovinu 0 255 714000 POREZI NA DOBRA I USLUGE(2017 – 2022) 0 106,472,400 714100 Opšti porezi na dobra i usluge 0 64,726,841 714200 Akcize 0 37,676,514 714300 Dobit fiskalnih monopola 0 0 714400 Porezi na pojedinačne usluge 0 266,835 714500 Porezi na upotrebu dobara i na dozvolu da se dobra upotrebljavaju ili delatnosti obavljaju 0 3.802,210 714600 Drugi porezi na dobra i usluge 0 0 715000 POREZI NA MEĐUNARODNU TRGOVINU I TRANSAKCIJE (2024 – 2029) 0 0 715100 Carine i druge uvozne dažbine 0 0 715200 Porezi na izvoz 0 0 715300 Dobit izvoznih ili uvoznih monopola 0 0 715400 Dobit po osnovu razlike između kupovnog i prodajnog deviznog kursa 0 0 715500 Porezi na prodaju ili kupovinu deviza 0 0 715600 Drugi porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije 0 0 716000 DRUGI POREZI (2031+2032) 0 41,924 716100 Drugi porezi koje isključivo plaćaju preduzeća, odnosno preduzetnici 0 0 716200 Drugi porezi koje plaćaju ostala lica ili koji se ne mogu identifikovati 0 41,924 719000 JEDNOKRATNI POREZ NA EKSTRA PROFIT I EKSTRA IMOVINU STEČENU KORIŠĆENjEM POSEBNIH POGODNOSTI (2034 – 2039) 0 2,901,795 719100 Porez na dohodak, dobit i kapitalnu dobit na teret fizičkih lica 0 0 719200 Porez na dohodak, dobit i kapitalnu dobit na teret preduzeća i ostalih pravnih lica 0 2,105,131 719300 Porez na dohodak, dobit i kapitalnu dobit nerasporediv između fizičkih i pravnih lica 0 1 719400 Ostali jednokratni porezi na imovinu 0 367,723 719500 Ostali porezi koje plaćaju isključivo preduzeća i preduzetnici 0 2 719600 Ostali porezi koje plaćaju druga ili neidentifikovana lica 0 428,938 720000 SOCIJALNI DOPRINOSI (2041+2046) 0 5,238 721000 DOPRINOSI ZA SOCIJALNO OSIGURANjE (2042 – 2045) 0 5,238 721100 Doprinosi za socijalno osiguranje na teret zaposlenih 0 0 721200 Doprinosi za socijalno osiguranje na teret poslodavaca 0 3 721300 Doprinosi za socijalno osiguranje lica koja obavljaju samostalnu delatnost ili nezaposlenih lica 0 5,235 721400 Doprinosi za socijalno osiguranje koji se ne mogu razvrstati 0 0 722000 OSTALI SOCIJALNI DOPRINOSI (2047 -2049) 0 0 722100 Socijalni doprinosi zaposlenih 0 0 722200 Socijalni doprinosi poslodavaca 0 0 722300 Inputirani socijalni doprinosi 0 0 730000 DONACIJE I TRANSFERI (2051+2054+2057) 0 10,854,631 731000 DONACIJE OD INOSTRANIH DRŽAVA (2052+2053) 0 9,389,170 731100 Tekuće donacije od inostranih država 0 9,389,170 731200 Kapitalne donacije od inostranih država 0 0 732000 DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA (2055+2056) 0 2,073 732100 Tekuće donacije od međunarodnih organizacija 0 2,073 732200 Kapitalne donacije od međunarodnih organizacija 0 0 733000 TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI (2058+2059) 0 1,463,388 733100 Tekući transferi od drugih nivoa vlasti 0 1,463.388 733200 Kapitalni transferi od drugih nivoa vlasti 0 0 740000 DRUGI PRIHODI (2061+2065+2070+2075+2078) 0 8,042,327 741000 PRIHODI OD IMOVINE (2062 – 2064) 0 187,979 741100 Kamate 0 87,684 741200 Dividende 0 0 741500 Zakup neproizvedene imovine 0 100,295 742000 PRODAJA DOBARA I USLUGA (2066 – 2069) 0 4,413,697 742100 Prodaja od strane tržišnih organizacija 0 1,519 742200 Takse 0 3,473,103 742300 Sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice 0 939,075 742400 Inputirane prodaje dobara i usluga 0 0 743000 NOVČANE KAZNE I ODUZETA IMOVINSKA KORIST (2071 – 2074) 0 2,608,067 743100 Novčane kazne 0 1,409,019 743200 Penali 0 215,645 743300 Prihodi od oduzete imovinske koristi 0 353.775 743900 Ostale novčane kazne i prihodi od oduzete imovinske koristi 0 629,628 744000 DOBROVOLjNI TRANSFERI OD FIZIČKIH I PRAVNIH LICA (2076+2077) 0 3 744100 Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica 0 3 744200 Kapitalni dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica 0 0 745000 MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI (2079+2080) 0 832,581 745100 Ostali republički prihodi 0 832.576 745200 Ostali opštinski i gradski prihodi 0 5 780000 TRANSFERI IZMEĐU BUDžETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU (2082) 0 0 781000 TRANSFERI IZMEĐU BUDžETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU (2083) 0 0 781100 Transferi između budzetskih korisnika na istom nivou 0 0 790000 PRIHODI IZ BUDžETA (2085) 0 791000 PRIHODI IZ BUDžETA (2086) 0 791100 Prihodi iz budzeta 0 R A SH O D I 0 400000 TEKUĆI RASHODI (2088+2104+2147+2158+2181+2194+2207+2218) 0 208,430,966 410000 RASHODI ZA ZAPOSLENE (2089+2093+2097+2099) 0 41,063,401 411000 PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (2090 – 2092) 0 34,136,456 411100 Plate i dodaci zaposlenih 0 34,136,456 411200 Naknade zaposlenih 0 411300 Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi 0 0 412000 SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA (2094 – 2096) 0 6,096,377 412100 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje 0 6,096,377 412200 Doprinos za zdravstveno osiguranje 0 412300 Doprinos za nezaposlenost 0 413000 NAKNADE U NATURI (2098) 0 485,853 413100 Naknade u naturi 0 485.853 414000 SOCIJALNA DAVANjA ZAPOSLENIMA (2100 – 2103) 0 344,715 414100 Isplata naknada za vreme odsustvovanja s posla 0 344,715 414200 Rashodi za obrazovanje dece zaposlenih 0 0 414300 Otpremnine i pomoći 0 0 414400 Pomoć u medicinskom lečenju zaposlenog ili člana uže porodice 0 0 420000 KORIŠĆENjE USLUGA I ROBA (2105+2112+2117+2126+2134+2137) 0 14,848,525 421000 STALNI TROŠKOVI (2106 – 2111) 0 3,312,322 421100 Troškovi platnog prometa i bankarskih usluga 0 3,312,322 421200 Energetske usluge 0 0 421300 Konunalne usluge 0 0 421400 Usluge komunikacija 0 0 421500 Troškovi osiguranja 0 0 421600 Zakup imovine i opreme 0 0 422000 TROŠKOVI PUTOVANjA (2113 – 2116) 0 809,617 422100 Troškovi za poslovna putovanja u zemlji 0 809,617 422200 Troškovi službenih putovanja u inostranstvo 0 0 422300 Troškovi putovanja u okviru redovnog rada 0 0 422900 Ostali troškovi transporta 0 0 423000 USLUGE PO UGOVORU (2118 – 2125) 0 1,806,103 423100 Administrativne usluge 0 1,806,103 423200 Kompjuterske usluge 0 0 423300 Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih 0 0 423400 Usluge informisanja 0 0 423500 Stručne usluge 0 0 423600 Usluge za domaćinstvo i ugostiteljstvo 0 0 423700 Reprezentacija 0 0 423900 Ostale opšte usluge 0 0 424000 SPECIJALIZOVANE USLUGE(2127 – 2133) 0 3,909,736 424100 Poljoprivredne usluge 0 3,909,736 424200 Usluge obrazovanja, kulture i sporta 0 0 424300 Medicinske usluge 0 0 424400 Usluge održavanja autoputeva 0 0 424500 Usluge održavanja nacionalnih parkova i prirodnih površina 0 0 424600 Usluge očuvanja životne sredine, nauke i geodetske usluge 0 0 424900 Ostale specijalizovane usluge 0 425000 TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANjE (2135+2136) 0 1,102,292 425100 Tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata 0 1,102,292 425200 Tekuće popravke i održavanje opreme 0 0 426000 MATERIJAL (2138 – 2146) 0 3,908,455 426100 Administrativni materijal 0 3,908,455 426200 Materijali za poljoprivredu 0 0 426300 Materijali za obrazovanje kadra 0 0 426400 Materijali za saobraćaj 0 0 426500 Materijali za očuvanje životne sredine i nauku 0 0 426600 Materijali za obrazovanje, kulturu i sport 0 0 426700 Medicinski i laboratorijski materijali 0 0 426800 Materijali za domaćinstvo i ugostiteljstvo 0 0 426900 Materijali za posebne namene 0 0 430000 UPOTREBA OSNOVNIH SREDSTAVA (2148+2152+2154) 0 0 431000 UPOTREBA OSNOVNIH SREDSTAVA(2149 – 2151) 0 0 431100 Zgrade i građevinski objekti 0 0 431200 Mašine i oprema 0 0 431300 Ostala osnovna sredstva 0 0 433000 UPOTREBA DRAGOCENOSTI (2153) 0 0 433100 Blaga 0 0 434000 UPOTREBA ZEMLjIŠTA, ŠUMA, VODE I RUDNIH BOGATSTAVA (2155 – 2157) 0 0 434100 Zemljište 0 0 434200 Rudna bogatstva 0 434300 Šume i vode 0 440000 OTPLATA KAMATA (2159+2168+2175+2177) 0 7,378.205 441000 OTPLATA KAMATA PO DOMAĆIM KREDITIMA (2160 – 2167) 0 1,548,397 441100 Otplata kamata na domaće hartije od vrednosti 0 0 441200 Otplata kamata ostalim nivoima vlasti 0 0 441300 Otplata kamata javnim finansijskim institucijama 0 1,548,397 441400 Otplata kamata komercijalnim bankama 0 0 441500 Otplata kamata ostalim kreditorima 0 441600 Otplata kamata domaćinstvima 0 441700 Otplata kamata na domaće finansijske derivate 0 441800 Otplata kamata na menice 0 442000 OTPLATE KAMATA PO INOSTRANIM KREDITIMA (2169 – 2174) 0 5,660,852 442100 Otplata kamata na strane hartije od vrednosti 0 0 442200 Otplata kamata stranim vladama 0 1,123,124 442300 Otplata kamata multilateralnim institucijama 0 4,297,357 442400 Otplata kamata stranim komercijalnim bankama 0 0 442500 Otplata kamata stranim kreditorima 0 240,371 442600 Otplata kamata na strane finansijske derivate 0 0 443000 OTPLATE KAMATA NA GARANCIJE (21761) 0 0 443100 Otplate kamata na garancije 0 0 444000 PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANjA (2178 – 2180) 0 168,956 444100 Negativne kursne razlike 0 168,956 444200 Kazne za kašnjenje 0 0 444300 Prateći troškovi zaduživanja 0 0 450000 SUBVENCIJE (2182+2185+2188) 0 44,972,213 451000 SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM KORPORACIJAMA (2183+2184) 0 35,211,380 451100 Tekuće subvencije javnim nefinansijskim organizacijama 0 35,211,380 451200 Kapitalne subvencije javnim nefinansijskim korporacijama 0 0 452000 SUBVENCIJE PRIVATNIM FINANSIJSKIM ORGANIZACIJAMA (2186+2187) 0 0 452100 Tekuće subvencije privatnim finansijski organizacijama 0 0 452200 Kapitalne subvencije privatnim finansijskim korporacijama 0 0 453000 SUBVENCIJE JAVNIM FINANSIJSKIM KORPORACIJAMA (2189+2190) 0 9,760,833 453100 Tekuće subvencije javnim finansijskim korporacijama 0 9,760,833 453200 Kapitalne subvencije javnim finansijskim korporacijama 0 0 454000 SUBVENCIJE PRIVATNIM PREDUZEĆIMA (2192+2193) 0 0 454100 Tekuće subvencije privatnim preduzećima 0 0 454200 Kapitalne subvencije privatnim preduzećima 0 0 460000 DONACIJE I TRANSFERI (2195+2198+2201+2204) 0 70,001,576 461000 DONACIJE STRANIM VLADAMA (2196+2197) 0 0 461100 Tekuće donacije stranim vladama 0 0 461200 Kapitalne donacije stranim vladama 0 0 462000 DONACIJE MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA (2199+2200) 0 1,490 462100 Tekuće donacije međunarodnim organizacijama 0 1,490 462200 Kapitalne donacije međunarodnim organizacijama 0 0 463000 TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI (2202+2203) 0 11,604,361 463100 Tekući transferi ostalim nivoima vlasti 0 11,604,361 463200 Kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti 0 0 464000 TRANSFERI ORGANIZACIJAMA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA (2205+2206) 0 58,395,725 464100 Tekući transferi organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja 0 58,395,725 464200 Kapitalni transferi organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja 0 0 470000 SOCIJALNA POMOĆ (2208) 0 27,298,898 472000 NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDžETA (2209 – 2217) 0 27,298,898 472100 Naknade iz Budzeta u slučaju bolesti i invalidnosti 0 2,059,128 472200 Naknade za porodiljsko odsustvo iz budzeta 0 3,608,252 472300 Naknade za decu i porodicu (iz budzeta) 0 12,641,556 472400 Naknade za nezaposlenost (iz budzeta) 0 26,390 472500 Starosne i porodične penzije (iz budzeta) 0 0 472600 Naknade iz budzeta u slučaju smrti 0 0 472700 Naknade za obrazovanje i kulturu (iz budzeta) 0 1,268,395 472800 Naknade za stanovanje i život (iz budzeta) 0 409,878 472900 Ostale naknade iz Budzeta 0 7,285,299 480000 OSTALI RASHODI (2219+2222+2227+2229+2232) 0 2,868,148 481000 DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA (2220+2221) 0 918,922 481100 Dotacije neprofitnim organizacijama koje pružaju pomoć domaćinstvima 0 918,922 481900 Dotacije ostalim neprofitnim institucijama 0 482000 POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE NAMETNUTE OD JEDNOG NIVOA VLASTI DRUGOM (2223 – 2226) 0 1,608,040 482100 Porez na fond zarada 0 1,608,040 482200 Ostali porezi 0 0 482300 Obavezne takse 0 0 482400 Novčane kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom 0 0 483000 NOVČANE KAZNE PO REŠENjU SUDOVA I SUDSKIH TELA (2228) 0 228,343 483100 Novčane kazne po rešenju sudova i sudskih tela 0 228,343 484000 NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NASTALU USLED ELEMENTARNIH NEPOGODA ILI DRUGIH PRIRODNIH UZROKA (2230+2231) 0 84,920 484100 Naknada štete za povrede ili štetu usled elementarnih nepogoda 0 84,920 484200 Naknada štete od divljači 0 0 485000 NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NANETU OD STRANE JEDINICA VLADE (2233) 0 27,923 485100 Naknada štete za povrede ili štetu nanetih od strane jedinica vlade 0 27,923 UTVRĐIVANjE RAZLIKE IZMEĐU TEKUĆIH PRIHODA I TEKUĆIH RASHODA 321121 Višak prihoda – suficit (2001-2087) 0 321122 Manjak prihoda – deficit (2087-2001) 0 21,818,705 KORIGOVANjE VIŠKA, ODNOSNO MANjKA PRIHODA PO OSNOVU UKLjUČIVANjA PRIMANjA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE 311411 Primanja od prodaje nefinansijske imovine (saldo na dan 31.12.2002. g.) – pre zaključnih knjiženja 0 14,040,789 KORIGOVANI VIŠAK PRIHODA (2234+2236) ili (2236-2235) > 0 0 14,040,789 KORIGOVANI MANjAK PRIHODA(2235-2236) > 0 0 7,777,916 POKRIĆE UTROŠENIH SREDSTAVA IZ TEKUĆIH PRIHODA 311511 Pokriće utrošenih sredstava tekućih prihoda za nabavku nefinansijskih sredstava 0 8,179,581 311512 Pokriće utrošenih sredstava viška prihoda za otplatu obaveza po kreditima 0 876,510 UKUPAN SUFICIT (2237-2239-2240) 0 0 UKUPAN DEFICIT (2238+2239+2240) ili (2237-2239-2240) 0 16,834,007

Datum, ________200__. Lice odgovorno za Naredbodavac

popunjavanje obrasca

Ostavite komentar