Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2002. godinu

Obrazac 3

Naziv direktnog budzetskog korisnika (popunjavaju samo indirektni korisnici)

Sedište: BEOGRAD, NEMANjINA 22-26.

Matični broj:7001410 Šifra delatnosti: 140122

PIB:102105620 Broj računa – partije: 840-1620-21

IZVEŠTAJ O KAPITALNIM IZDACIMA I FINANSIRANjU

u periodu od 1. januara 2002. do 31. decembra 2002. godine

u hiljadama dinara

OznakaOP Broj konta Pozicija Iznos Prehodna godina Tekuća godina 1 2 3 4 5 IZVORI FINANSIRANjA (3002+3034) 32.401.482 800000 PRIMANjA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE (3003+3019+3024+3027) 24.890 810000 PRIMANjA OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTAVA (3004+3006+3016) 24.890 811000 ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI (3005) 24.585 811100 Zgrade i građevinski objekti 24.585 812000 MAŠINE I OPREMA (3007 do 3015) 305 812100 Oprema za saobraćaj 305 812200 Administrativna oprema 812300 Oprema za poljoprivredu 812400 Oprema za očuvanje životne sredine i nauku 812500 Medicinska i laboratorijska oprema 812600 Oprema za obrazovanje, kulturu i sport 812700 Oprema za vojsku 812800 Oprema za javnu bezbednost 812900 Oprema za proizvodnju, motorna, nepokretna i nemotorna oprema 813000 OSTALA OSNOVNA SREDSTVA (3017+3018) 813100 Kultivisana imovina 813200 Nematerijalna osnovna sredstva 820000 ZALIHE (3020+3022) 821000 ROBNE REZERVE (3021) 821100 Robne rezerve 822000 ZALIHE PROIZVODNjE (3023) 822100 Zalihe proizvodnje 830000 DRAGOCENOSTI (3025) 831000 DRAGOCENOSTI (3026) 831100 Dragocenosti 840000 PRIRODNA IMOVINA (3028+3030+3032) 841000 ZEMLjA (3029) 841100 Zemljište 842000 RUDNA BOGATSTVA (3031) 842100 Kopovi 843000 ŠUME I VODE (3033) 843100 Šume 900000 PRIMANjA OD ZADUŽIVANjA, POVRAĆAJA DATIH KREDITA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE (3035+3054) 32.376.592 910000 PRIMANjA OD ZADUŽIVANjA (3036+3045+3052) 18.360.693 911000 PRIMANjA OD DOMAĆIH ZADUŽIVANjA (3037do 3044) 8.021.040 911100 Primanja od domaćih hartija od vrednosti 911200 Primanja od zaduživanja kod ostalih nivoa vlasti 911300 Primanja od zaduživanja kod javnih finansijskih institucija 8.021.040 911400 Primanja od zaduživanja kod komercijalnih banaka 911500 Primanja od zaduživanja kod ostalih kreditora 911600 Primanja od zaduživanja kod domaćinstava 911700 Primanja od finansijskih derivata 911800 Primanja od menica 912000 PRIMANjA OD STRANIH ZADUŽIVANjA (3046 do 3051) 10.339.653 912100 Primanja od stranih hartija od vrednosti 0 912200 Primanja od zaduživanja kod stranih vlada 912300 Primanja od zaduživanja kod multilateralnih institucija 10.339.653 912400 Primanja od zaduživanja kod stranih komercijalnih banaka 912500 Primanja od zaduživanja kod stranih kreditora 912600 Primanja od finansijskih derivata 913000 NAPLATA GARANCIJA (3053) 913100 Naplata garancija 920000 PRIMANjA OD POVRATA DATIH KREDITA I PRODAJE FINANSIJSKIH SREDSTAVA (3055+3057+3060) 14.015.899 921000 PRIMANjA OD PRODAJE HARTIJA OD VREDNOSTI IZUZEV AKCIJA (3056) 921100 Primanja od prodaje hartija od vrednosti izuzev akcija 922000 PRIMANjA OD POVRAĆAJA DATIH DOMAĆIH KREDITA I PRODAJE DUGOROČNE FINANSIJSKE IMOVINE (3058+3059) 14.015.899 922100 Primanja od povraćaja datih kredita 922200 Primanja od prodaje akcija i ostalog kapitala 14.015.899 923000 PRIMANjA OD OTPLATE DATIH INOSTRANIH KREDITA I PRODAJE DUGOROČNE FINANSIJSKE IMOVINE (3061+3062) 923100 Primanja od otplate datih kredita 923200 Primanja od prodaje deonica i ostalog kapitala IZDACI (3064+3102) 10.456.091 500000 IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU (3065+3084+3092+3095) 8.179.581 510000 OSNOVNA SREDSTVA (3066+3071+3081) 6.752.290 511000 ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI (3067 do 3070) 3.911.234 511100 Kupovina zgrada i objekata 3.911.234 511200 Izgradnja zgrada i objekata 511300 Kapitalno održavanje zgrada i objekata 511400 Projektno planiranje 512000 MAŠINE I OPREMA (3072 do 3080) 2.838.706 512100 Oprema za saobraćaj 2.838.706 512200 Administrativna oprema 512300 Oprema za poljoprivredu 512400 Oprema za očuvanje životne sredine i nauku 512500 Medicinska i laboratorijska oprema 512600 Oprema za obrazovanje, kulturu i sport 512700 Oprema za vojsku 512800 Oprema za javnu bezbednost 512900 Oprema za proizvodnju, motorna, nepokretna i nemotorna oprema 513000 OSTALA OSNOVNA SREDSTVA (3082+3083) 2.350 513100 Kultivisana imovina 2.350 513200 Nematerijalana osnovna sredstva 520000 ZALIHE (3085+3087) 1.427.291 521000 ROBNE REZERVE (3086) 1.427.291 521100 Robne rezerve 1.427.291 522000 ZALIHE PROIZVODNjE (3088 do 3091) 522100 Zalihe materijala 522200 Zalihe nedovršene proizvodnje 522300 Zalihe gotovih proizvoda 522400 Zalihe robe za dalju prodaju 530000 DRAGOCENOSTI (3093) 531000 DRAGOCENOSTI (3094) 531100 Dragocenosti 540000 PRIRODNA IMOVINA (3096+3098+3100) 541000 ZEMLjA (3097) 541100 Zemljište 542000 RUDNA BOGATSTVA (3099) 542100 Kopovi 543000 ŠUME I VODE (3101) 543100 Šume 600000 IZDACI ZA OTPLATU KREDITA I NABAVKU FINANSIJSKE IMOVINE (3103+3124) 876.510 610000 OTPLATA GLAVNICE (3104+3114+3122) 490.248 611000 OTPLATE GLAVNICE DOMAĆIM KREDITORIMA (3105 do 3113) 490.248 611100 Otplata glavnice na domaće hartije od vrednosti 490.248 611200 Otplata glavnice ostalim nivoima vlasti 611300 Otplata glavnice javnim finansijskim institucijama 611400 Otplate glavnice komercijalnim bankama 611500 Otplata glavnice ostalim kreditorima 611600 Otplata glavnice domaćinstvima 611700 Otplata glavnice na finansijske derivate 611800 Otplata menica 611900 Korekcija unutrašnjeg duga 612000 OTPLATA GLAVNICE STRANIM KREDITORIMA (3115 do 3121) 612100 Otplata glavnice na strane hartije od vrednosti 612200 Otplata glavnice stranim vladama 612300 Otplata glavnice multilateralnim institucijama 612400 Otplata glavnice komercijalnim bankama 612500 Otplata glavnice stranim kreditorima 612600 Otplata glavnice na finansijske derivate 612900 Korekcija spoljnog duga 613000 OTPLATA GLAVNICE NA GARANCIJE (3123) 613100 Otplata glavnice na garancije 620000 NABAVKA FINANSIJSKE IMOVINE (3125+3127+3130) 386.262 621000 KUPOVINA HARTIJA OD VREDNOSTI IZUZEV AKCIJA (3126) 621100 Kupovina hartija od vrednosti izuzev akcija 622000 DATI DOMAĆI KREDITI (3128+3129) 386.262 622100 Dati domaći krediti 386.262 622200 Akcije i ostali kapital 623000 DATI STRANI KREDITI (3131+3132) 623100 Dati strani krediti 623200 Akcije i ostali kapital VIŠAK PRIMANjA (3001-3063) 23.345.391 MANjAK PRIMANjA (3063-3001) 0

Datum, ________200__. Lice odgovorno za Naredbodavac

popunjavanje obrasca

Ostavite komentar