Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2002. godinu

Naziv direktnog budzetskog korisnika (popunjavaju samo indirektni korisnici)

Sedište: BEOGRAD, NEMANjINA 22-26.

Matični broj:7001410 Šifra delatnosti: 140122

PIB:102105620 Broj računa – partije: 840-1620-21

IZVEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA

u periodu od 1. januara 2002. do 31. decembra 2002. godine

u hiljadama dinara

Oznaka OP Konto Naziv konta Iznos Prethodna godina Tekuća godina

1 2 3 4 5 N O V Č A N I P R I L I V I (4002+4088+4120) 219.013.743 700000 TEKUĆI PRIHODI (4003+4041+4051+4061+4082+4085) 186.612.261 710000 POREZI (4004+4008+4010+4017+4024+4031+4034) 167.710.065 711000 POREZI NA DOHODAK, DOBIT I KAPITALNE DOBITKE (4005 – 4007) 48.173.589 711100 Porezi na dohodak, dobit i kapitalni dobitak koje plaćaju fizička lica 44.143.803 711200 Porezi na dohodak, dobit i kapitalne dobitke koje plaćaju preduzeća i druga pravna lica 4.029.786 711300 Porezi na dohodak, dobit i kapitalne dobitke koji se ne mogu razvrstati između fizičkih i pravnih lica 0 712000 POREZI NA FOND ZARADA I RADNU SNAGU (4009) 49.530 712100 Porezi na fond zarada i radnu snagu 49.530 713000 POREZI NA IMOVINU (4011 – 4016) 10.070.827 713100 Periodični porezi na nepokretnosti 0 713200 Periodični porezi na neto imovinu 0 713300 Porezi na zaostavštinu, nasleđe i poklon 0 713400 Porezi na finansijske i kapitalne transakcije 10.070.572 713500 Drugi jednokratni porezi na imovinu 0 713600 Drugi periodični porezi na imovinu 255 714000 POREZI NA DOBRA I USLUGE (4018 – 4023) 106.472.400 714100 Opšti porezi na dobra i usluge 64.726.841 714200 Akcize 37.676.514 714300 Dobit fiskalnih monopola 0 714400 Porezi na pojedinačne usluge 266.835 714500 Porezi na upotrebu dobara i na dozvolu da se dobra upotrebljavaju ili delatnosti obavljaju 3.802.210 714600 Drugi porezi na dobra i usluge 0 715000 POREZI NA MEĐUNARODNU TRGOVINU I TRANSAKCIJE (4025 – 4030) 0 715100 Carine i druge uvozne dažbine 0 715200 Porezi na izvoz 0 715300 Dobit izvoznih ili uvoznih monopola 0 715400 Dobit po osnovu razlike između kupovnog i prodajnog deviznog kursa 0 715500 Porezi na prodaju ili kupovinu deviza 0 715600 Drugi porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije 0 716000 DRUGI POREZI (4032+4033) 41.924 716100 Drugi porezi koje isključivo plaćaju preduzeća, odnosno preduzetnici 0 716200 Drugi porezi koje plaćaju ostala lica ili koji se ne mogu identifikovati 41.924 719000 JEDNOKRATNI POREZ NA EKSTRA PROFIT I EKSTRA IMOVINU STEČENU KORIŠĆENjEM POSEBNIH POGODNOSTI (4035 – 4040) 2.901.795 719100 Porez na dohodak, dobit i kapitalnu dobit na teret fizičkih lica 0 719200 Porez na dohodak, dobit i kapitalu dobit na teret preduzeća i ostalih pravnih lica 2.105.131 719300 Porez na dohodak, dobit i kapitalnu dobit nerasporediv između fizičkih i pravnih lica 1 719400 Ostali jednokratni porezi na imovinu 367.723 719500 Ostali porezi koje plaćaju isključivo preduzeća i preduzetnici 2 719600 Ostali porezi koje plaćaju druga ili neidentifikovana lica 428.938 720000 SOCIJALNI DOPRINOSI (4042+4047) 5.238 721000 DOPRINOSI ZA SOCIJALNO OSIGURANjE (4043 – 4046) 5.238 721100 Doprinosi za socijalno osiguranje na teret zaposlenih 0 721200 Doprinosi za socijalno osiguranje na teret poslodavca 3 721300 Doprinosi za socijalno osiguranje lica koja obavljaju samostalnu delatnost ili nezaposlenih lica 5.235 721400 Doprinosi za socijalno osiguranje koji se ne mogu razvrstati 0 722000 OSTALI SOCIJALNI DOPRINOOSI (4048-4050) 0 722100 Socijali doprinosi zaposlenih 0 722200 Socijalni doprinosi poslodavaca 0 722300 Inputirani socijalni doprinosi 0 730000 DONACIJE I TRANSFERI (4052+4055+4058) 10.854.631 731000 DONACIJE OD INOSTRANIH DRŽAVA (4053+4054) 9.389.170 731100 Tekuće donacije od inostranih država 9.389.170 731200 Kapitalne donacije od inostranih država 0 732000 DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA (4056+4057) 2.073 732100 Tekuće donacije od međunarodnih organizacija 2.073 732200 Kapitalne donacije od međunarodnih organizacija 733000 TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI (4059+4060) 1.436.388 733100 Tekući transferi od drugih nivoa vlasti 1.463.388 733200 Kapitalni transferi od drugih nivoa vlasti 0 740000 DRUGI PRIHODI (4062+4066+4071+4076+4079) 8.042.327 741000 PRIHODI OD IMOVINE (4063 – 4065) 187.979 741100 Kamate 87.684 741200 Dividende 0 741500 Zakup neproizvodne imovine 100.295 742000 PRODAJA DOBARA I USLUGA (4067 – 4070) 4.413.697 742100 Prodaja od strane tržišnih organizacija 1.519 742200 Takse 3.473.103 742300 Sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice 939.075 742400 Inputirane prodaje dobara i usluga 0 743000 NOVČANE KAZNE I ODUZETA IMOVINSKA KORIST (4072 – 4075) 2.608.067 743100 Novčane kazne 1.409.019 743200 Penali 215.645 743300 Prihodi od oduzete imovinske koristi 353.775 743900 Ostale novčane kazne i prihodi od oduzete imovinske koristi 629.628 744000 DOBROVOLjNI TRANSFERI OD FIZIČKIH I PRAVNIH LICA (4077+4078) 3 744100 Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica 3 744200 Kapitalni dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica 0 745000 MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI (4080+4081) 832.581 745100 Ostali republički prihodi 832.576 745200 Ostali opštinski i gradski prihodi 5 780000 TRANSFERI IZMEĐU BUDžETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU (4083) 0 781000 TRANSFERI IZMEĐU BUDžETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU (4084) 0 781100 Transferi između budzetskih korisnika na istom nivou 0 790000 PRIHODI IZ BUDžETA (4086) 791000 PRIHODI IZ BUDžETA (40 87) 791100 Prihodi iz budzeta 800000 PRIMANjA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE (4089+4105+4110+4113) 24.585 810000 PRIMANjA OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTAVA (4090+4092+4102) 24.585 811000 ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI (4091) 24.585 811100 Zgrade i građevinski objekti 24.585 812000 MAŠINE I OPREMA (4093 – 4101) 305 812100 Oprema za saobraćaj 305 812200 Administrativna oprema 812300 Oprema za poljoprivredu 812400 Oprema za očuvanje životne sredine i nauku 812500 Medicinska i laboratorijska oprema 812600 Oprema za obrazovanje, kulturu i sport 812700 Oprema za vojsku 812800 Oprema za javnu bezbednost 812900 Oprema za proizvodnju, motorna, nepokretna i nemotorna oprema 813000 OSTALA OSNOVNA SREDSTVA (4103+4104) 813100 Kultivisana imovina 813200 Nematerijalna osnovna sredstva 820000 ZALIHE (4106+4108) 821000 ROBNE REZERVE (4107) 821100 Robne rezerve 822000 ZALIHE PROIZVODNjE (4109) 822100 Zalihe proizvodnje 830000 DRAGOCENOSTI (4111) 831000 DRAGOCENOSTI (4112) 831100 Dragocenosti 840000 PRIRODNA IMOVINA (4114+4116+4118) 841000 ZEMLjA (4115) 841100 Zemljište 842000 RUDNA BOGATSTVA (4117) 842100 Kopovi 843000 ŠUME I VODE (4119) 843100 Šume 900000 PRIMANjA OD ZADUŽIVANjA, POVRAĆAJA DATIH KREDITA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE (4121+4140) 32.376.592 910000 PRIMANjA OD ZADUŽIVANjA (4122+4131+4138) 18.360.693 911000 PRIMANjA OD DOMAĆIH ZADUŽIVANjA(4123 – 4130) 8.021.040 911100 Primanja od domaćih hartija od vrednosti 911200 Primanja od zaduživanja kod ostalih nivoa vlasti 911300 Primanja od zaduživanja kod javnih finansijskih institucija 8.021.040 911400 Primanja od zaduživanja kod komercijalnih banaka 911500 Primanja od zaduživanja kod ostalih kreditora 911600 Primanja od zaduživanja kod domaćinstava 911700 Primanja od finansijskih derivata 911800 Primanja od menice 912000 PRIMANjA OD STRANIH ZADUŽIVANjA (4132 – 4137) 10.339.653 912100 Primanja od stranih hartija od vrednosti 0 912200 Primanja od zaduživanja kod stranih vlada 912300 Primanja od zaduživanja kod multilateralnih institucija 10.339.653 912400 Primanja od zaduživanja kod stranih komercijalnih banaka 912500 Primanja od zaduživanja kod stranih kreditora 912600 Primanja od finansijskih derivata 913000 NAPLATA GARANCIJA (4139) 913100 Naplata garancija 920000 PRIMANjA OD POVRATA DATIH KREDITA I PRODAJE FINANSIJSKIH SREDSTAVA (4141+4143+4146) 14.015.899 921000 PRIMANjA OD PRODAJE HARTIJA OD VREDNOSTI IZUZEV AKCIJA (4142) 921100 Primanja od prodaje hartija od vrednosti izuzev akcija 922000 PRIMANjA OD POVRAĆAJA DATIH DOMAĆIH KREDITA I PRODAJE DUGOROČNE FINANSIJSKE IMOVINE (4144+4145) 14.015.899 922100 Primanja od povraćaja datih kredita 922200 Primanja od prodaje akcija i ostalog kapitala 14.015.899 923000 PRIMANjE OD OTPLATE DATIH INOSTRANIH KREDITA I PRODAJE DUGOROČNE FINANSIJSKE IMOVINE (4147+4148) 923100 Primanja od otplate datih kredita 923200 Primanja od prodaje deonica i ostalog kapitala NOVČANI ODLIVI (4150+4297+4335) 217.487.057 400000 TEKUĆI RASHODI (4151+4167+4210+4221+4244+4257+4270+4281) 208.430.966 410000 RASHODI ZA ZAPOSLENE (4152+4156+4160+4162) 41.063.401 411000 PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (4153 – 4155) 34.136.456 411100 Plate i dodaci zaposlenih 34.136.456 411200 Naknade zaposlenih 411300 Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi 0 412000 SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA (4157 – 4159) 6.096.377 412100 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje 6.096.377 412200 Doprinos za zdravstveno osiguranje 412300 Doprinos za nezaposlenost 413000 NAKNADE U NATURI (4161) 485.853 413100 Naknade u naturi 485.853 414000 SOCIJALNA DAVANjA ZAPOSLENIMA(4163 – 4166) 344.715 414100 Isplata naknada za vreme odsustvovanja s posla 344.715 414200 Rashodi za obrazovanje dece zaposlenih 0 414300 Otpremnine i pomoći 414400 Pomoć u medicinskom lečenju zaposlenog ili člana uže porodice 420000 KORIŠĆENjE USLUGA I ROBA (4168+4175+4180+4189+4197+4200) 14.848.525 421000 STALNI TROŠKOVI (4169 – 4174) 3.312.322 421100 Troškovi platnog prometa i bankarskih usluga 3.312.322 421200 Energetske usluge 421300 Konunalne usluge 0 421400 Usluge komunikacija 421500 Troškovi osiguranja 421600 Zakup imovine i opreme 422000 TROŠKOVI PUTOVANjA (4176 – 4179) 809.617 422100 Troškovi za poslovna putovanja u zemlji 809.617 422200 Troškovi službenih putovanja u inostranstvo 422300 Troškovi putovanja u okviru redovnog rada 422900 Ostali troškovi transporta 0 423000 USLUGE PO UGOVORU (4181 – 4188) 1.806.103 423100 Administrativne usluge 1.806.103 423200 Kompjuterske usluge 423300 Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih 423400 Usluge informisanja 423500 Stručne usluge 423600 Usluge za domaćinstvo i ugostiteljstvo 423700 Reprezentacija 423900 Ostale opšte usluge 424000 SPECIJALIZOVANE USLUGE (4190 – 4196) 3.909.736 424100 Poljoprivredne usluge 3.909.736 424200 Usluge obrazovanja, kulture i sporta 0 424300 Medicinske usluge 0 424400 Usluge održavanja autoputeva 0 424500 Usluge održavanja nacionalnih parkova i prirodnih površina 0 424600 Usluge očuvanja životne sredine, nauke i geodetske usluge 0 424900 Ostale specijalizovane usluge 0 425000 TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANjE (4198+4199) 1.102.292 425100 Tekuće popravke i odražavanje zgrada i objekata 1.102.292 425200 Tekuće popravke i odražavanje opreme 0 426000 MATERIJAL (4201+4209) 3.908.455 426100 Administrativni materijal 3.908.455 426200 Materijali za poljoprivredu 0 426300 Materijali za obrazovanje kadra 426400 Materijali za saobraćaj 0 426500 Materijali za očuvanje životne sredine i nauku 0 426600 Materijali za obrazovanje, kulturu i sport 0 426700 Medicinski i laboratorijski materijali 0 426800 Materijali za domaćinstvo i ugostiteljstvo 0 426900 Materijali za posebne namene 0 430000 UPOTREBA OSNOVNIH SREDSTAVA (4211+4215+4217) 0 431000 UPOTREBA OSNOVNIH SREDSTAVA (4212 – 4214) 0 431100 Zgrade i građevinski objekti 0 431200 Mašine i oprema 0 431300 Ostala osnovna sredstva 0 433000 UPOTREBA DRAGOCENOSTI (4216) 0 433100 Blaga 0 434000 UPOTREBA ZEMLjIŠTA, ŠUMA, VODE I RUDNIH BOGATSTAVA (4218 – 4220) 0 434100 Zemljište 0 434200 Rudna bogatstva 0 434300 Šume i vode 0 440000 OTPLATA KAMATA (4222+4231+4238+4240) 7.378.205 441000 OTPLATA KAMATA PO DOMAĆIM KREDITIMA (4223 – 4230) 1.548.397 441100 Otplata kamata na domaće hartije od vrednosti 0 441200 Otplata kamata ostalim nivoima vlasti 0 441300 Otplata kamata javnim finansijskim institucijama 1.548.397 441400 Otplata kamata komercijalnim bankama 441500 Otplata kamata ostalim kreditorima 0 441600 Otplata kamata domaćinstvima 0 441700 Otplata kamata na domaće finansijske derivate 0 441800 Otplata kamata na menice 0 442000 OTPLATE KAMATA PO INOSTRANIM KREDITIMA (4232 – 4237) 5.660.852 442100 Otplata kamata na strane hartije od vrednosti 0 442200 Otplata kamata stranim vladama 1.123.124 442300 Otplata kamata multilateralnim institucijama 4.297.357 442400 Otplata kamata stranim komercijalnim bankama 0 442500 Otplata kamata stranim kreditorima 240.371 442600 Otplata kamata na strane finansijske derivate 0 443000 OTPLATE KAMATA NA GARANCIJE (4239) 0 443100 Otplata kamata na garancije 0 444000 PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANjA (4241 – 4243) 168.956 444100 Negativne kursne razlike 168.956 444200 Kazne za kašnjenje 0 444300 Prateći troškovi zaduživanja 0 450000 SUBVENCIJE (4245+4248+4251+4254) 44.972.213 451000 SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM KORPORACIJAMA (4246+4247) 35.211.380 451100 Tekuće subvencije javnim nefinansijskim organizacijama 35.211.380 451200 Kapitalne subvencije javnim nefinansijskim korporacijama 0 452000 SUBVENCIJE PRIVATNIM FINANSIJSKIM ORGANIZACIJAMA (4249+4250) 0 452100 Tekuće subvencije privatnim finansijskim organizacijama 0 452200 Kapitalne subvencije privatnim finansijskim korporacijama 0 453000 SUBVENCIJE JAVNIM FINANSIJSKIM KORPORACIJAMA (4252+4253) 9.760.833 453100 Tekuće subvencije javnim finansijskim korporacijama 9.760.833 453200 Kapitalne subvencije javnik finansijskim korporacijama 0 454000 SUBVENCIJE PRIVATNIM PREDUZEĆIMA (4255+4256) 0 454100 Tekuće subvencije privatnim preduzećima 0 454200 Kapitalne subvencije privatnim preduzećima 0 460000 DONACIJE I TRANSFERI (4258+4261+4264+4267) 70.001.576 461000 DONACIJE STRANIM VLADAMA (4259+4260) 0 461100 Tekuće donacije stranim vladama 0 461200 Kapitalne donacije stranim vladama 0 462000 DONACIJE MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA (4262+4263) 1.490 462100 Tekuće donacije međunarodnim organizacijama 1.490 462200 Kapitalne donacije međunarodnim organizacijama 0 463000 TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI (4265+4266) 11.604.361 463100 Tekući transferi ostalim nivoima vlasti 11.604.361 463200 Kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti 0 464000 TRANSFERI ORGANIZACIJAMA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA (4268+4269) 58.395.725 464100 Tekući transferi organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja 58.395.725 464200 Kapitalni transferi organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja 0 470000 SOCIJALNA POMOĆ (4271) 27.298.898 472000 NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDžETA (4272 – 4280) 27.298.898 472100 Nknade iz budzeta u slučaju bolesti i invalidnosti 2.059.128 472200 Naknade za porodiljsko odsustvo iz budzeta 3.608.252 472300 Naknade za decu i porodicu (iz budzeta) 12.641.556 472400 Naknade za nezaposlenost (iz budzeta) 26.390 472500 Starosne i porodične penzije (iz budzeta) 0 472600 Naknade iz Budzeta u slučaju smrti 0 472700 Naknade za obrazovanje i kulturu iz budzeta 1.268.395 472800 Naknade za stanovanje i život (iz budzeta) 409.878 472900 Ostale naknade iz budzeta 7.285.299 480000 OSTALI RASHODI(4282 +4285+4290+4292+4295) 1.260.108 481000 DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA (4283+4284) 918.922 481100 Dotacije neprofitnim organizacijama koje pružaju pomoć domaćinstvima 918.922 481900 Dotacije ostalim neprofitnim institucijama 482000 POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE NAMETNUTE OD JEDNOG NIVOA VLASTI DRUGOM (4286 – 4289) 0 482100 Porez na fond zarada 1.608.040 482200 Ostali porezi 482300 Obavezne takse 482400 Novčane kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom 0 483000 NOVČANE KAZNE PO REŠENjU SUDOVA I SUDSKIH TELA (4291) 228.343 483100 Novčane kazne po rešenju sudova i sudskih tela 228.343 484000 NAKNADE ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NASTALU USLED ELEMENTARNIH NEPOGODA ILI DRUGIH PRIRODNIH UZROKA (4293+4294) 84.920 484100 Naknada štete za povrede ili štetu usled elementarnih nepogoda 84.920 484200 Naknada štete od divljači 0 485000 NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NANETU OD STRANE JEDINICA VLADE (4296) 27.923 485100 Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane jedinica vlade 27.923 500000 IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU (4298+4317+4325+4328) 8.179.581 510000 OSNOVNA SREDSTVA (4299+4304+4314) 6.752.290 511000 ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI(4300 – 4303) 3.911.234 511100 Kupovina zgrade i objekata 3.911.234 511200 Izgradnja zgrada i objekata 511300 Kapitalno održavanje zgrada i objekata 511400 Projektno planiranje 512000 MAŠINE I OPREMA (4305 – 4313) 2.838.706 512100 Oprema za saobraćaj 2.838.706 512200 Administrativna oprema 512300 Oprema za poljoprivredu 512400 Oprema za očuvanje životne sredine i nauku 512500 Medicinska i laboratorijska oprema 512600 Oprema za obrazovanje, kulturu i sport 512700 Oprema za vojsku 512800 Oprema za javnu bezbednost 512900 Oprema za proizvodnju, motorna, nepokretna i nemotorna oprema 513000 OSTALA OSNOVNA SREDSTVA (4315+4316) 2.350 513100 Kultivisana imovina 2.350 513200 Nematerijalana osnovna sredstva 520000 ZALIHE (4318+4320) 1.427.291 521000 ROBNE REZERVE (4319) 1.427.291 521100 Robne rezerve 1.427.291 522000 ZALIHE PROIZVODNjE (4321 – 4324) 522100 Zalihe materijala 522200 Zalihe nedovršene proizvodnje 522300 Zalihe gotovih proizvoda 522400 Zalihe robe za dalju prodaju 530000 DRAGOCENOSTI (4326) 531000 DRAGOCENOSTI (4327) 531100 Dragocenosti 540000 PRIRODNA IMOVINA (4329+4331+4333) 541000 ZEMLjA (4330) 541100 Zemljište 542000 RUDNA BOGATSTVA (4332) 542100 Kopovi 543000 ŠUME I VODE (4334) 543100 Šume 600000 IZDACI ZA OTPLATU KREDITA I NABAVKU FINANSIJSKE IMOVINE (4336+4357) 876.510 610000 OTPLATA GLAVNICE (4337+4347+4355) 490.248 611000 OTPLATE GLAVNICE DOMAĆIM KREDITORIMA (4338 – 4346) 490.248 611100 Otplata glavnice na domaće hartije od vrednosti 490.248 611200 Otplata glavnice ostalim nivoima vlasti 611300 Otplata glavnice javnim finansijskim institucijama 611400 Otplata glavnice komercijalnim bankama 611500 Otplata glavnice ostalim kreditorima 611600 Otplata glavnice domaćinstvima 611700 Otplata glavnice na finansijske derivate 611800 Otplata menica 611900 Korekcija unutrašnjeg duga 612000 OTPLATA GLAVNICE STRANIM KREDITORIMA (4348 – 4354) 612100 Otplata glavnice na strane hartije od vrednosti 612200 Otplata glavnice stranim vladama 612300 Otplata glavnice multilateralnim institucijama 612400 Otplata glavnice komercijalnim bankama 612500 Otplata glavnice stranim kreditorima 612600 Otplata glavnice na finansijske derivate 612900 Korekcija spoljnog duga 613000 OTPLATA GLAVNICE NA GARANCIJE (4356) 613100 Otplata glavnice na garancije 620000 NABAVKA FINANSIJSKE IMOVINE (4358+4360+4363) 386.262 621000 KUPOVINA HARTIJA OD VREDNOSTI IZUZEV AKCIJA (4359) 621100 Kupovina hartija od vrednosti izuzev akcija 622000 DATI DOMAĆI KREDITI (4361+4362) 386.262 622100 Dati domaći krediti 386.262 622200 Akcije i ostali kapital 623000 DATI STRANI KREDITI (4364+4365) 623100 Dati strani krediti 623200 Akcije i ostali kapital VIŠAK NOVČANIH PRILIVA(4001 – 4149) 1.526.686 MANjAK NOVAČANIH PRILIVA(4149 – 4001) 0 SALDO GOTOVINE NA POČETKU GODINE 815.707 KORIGOVANI PRILIVI ZA PRIMLjENA SREDSTVA U OBRAČUNU (4001+4370+4371+4372-4373) 219.716.310 Korekcija novčanih priliva za unapred naplaćene prihode koji se odnose na narednu godinu 0 Korekcija novčanih priliva za primljene avanse u toku godine 0 Korekcija novčanih priliva za naplaćena sredstva koja se ne evidentiraju preko klasa 700000, 800000 i 900000 702.567 Korekcija novčanih priliva za iznose naplaćenih prihoda u predhodnoj godini a oprihodaovani su u obračunskom periodu. 0 KORIGOVANI ODLIVI ZA ISPLAĆENA SREDSTVA U OBRAČUNU (4149-4375-4376+4377+4378) 217.505.464 Korekcija novčanih odliva za iznose koji su knjiženi na odgovarajućim kontima klase 400000 i 500000 a obaveze nisu plaćene do kraja obračunskog perioda 292.139 Korekcija novčanih odliva za iznos obračunate amortizacije knjižene na teret troškova 0 Korekcija novčanih odliva za date avanse, akontacije za službena putovanja 310.546 Korekcija novčanih odliva za iznos plaćenih rashoda iz prethodne godine 0 SALDO GOTOVINE NA KRAJU GODINE (4368+4369-4374) 3.026.553

Datum, ________200__. Lice odgovorno za Naredbodavac

popunjavanje obrasca

Ostavite komentar