Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2002. godinu

P R E D L O G Z A K O N A

O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDžETA REPUBLIKE SRBIJE

ZA 2002. GODINU

I. OPŠTI DEO

Član 1.

Tekući prihodi budzeta Republike Srbije za 2002. godinu, iznose 174.537.677.333,00 dinara.

Tekući prihodi iz izvornih aktivnosti direktnih i indirektnih budzetskih korisnika za 2002. godinu, iznose 16.925.557.730,00 dinara.

Član 2.

Tekući rashodi i izdaci za 2002. godinu, iznose 214.801.643.633,00 dinara, a finansirani su iz sledećih izvora:

1) tekući rashodi i izdaci u iznosu od 174.537.677.333,00 dinara, iz tekućih budzetskih prihoda;

2) tekući rashodi i izdaci u iznosu od 40.263.966.300,00 dinara, iz sledećih priliva:

(1) sredstava od privatizacije u iznosu od 14.015.899.561,00 dinara,

(2) sredstava iz donacija u iznosu od 9.389.169.577,00 dinara,

(3) sredstava od prodaje nefinansijske imovine u iznosu od 24.890.343,00 dinara,

(4) sredstava od kredita od međunarodnih finansijskih institucija u iznosu od 10.339.652.576,00 dinara,

(5) stredstva od kredita od domaćeg zaduživanja u iznosu od 6.494.354.243,00 dinara.

Tekući rashodi i izdaci direktnih i indirektnih budzetskih korisnika,

koji su finasirani iz izvornih aktivnosti za 2002. godinu, iznose 16.925.557.730,00 dinara.

Član 3.

Planirani i ostvareni tekući prihodi po vrstama i planirani i izvršeni tekući rashodi i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji iznose:

PRIHODI

Ostvarenje tekućih prihoda budzeta Republike Srbije za 2002. godinu:

u dinarima Tekući prihodi plan ostvarenje Porez na dobit 3.946.000.000 4.029.786.264 Porez na dohodak 43.533.000.000 44.143.802.514 Porez na promet 64.484.000.000 68.795.886.187 Akcize 38.239.000.000 37.676.514.220 Porez na finansijske transakcije 10.056.000.000 10.070.572.390 Transferi od ostalih nivoa vlasti   1.407.582.398 Ostali prihodi 16.444.000.000 8.413.533.360 Ukupno 176.702.000.000 174.537.677.333 Tekući prihodi iz izvornih aktivnosti plan ostvarenje Donacije od međunarodnih organizacija 10.695.040 11.557.178 Drugi prihodi 3.380.611.000 16.914.000.552 Ukupno 3.391.306.040 16.925.557.730 Ukupni tekući prihodi 180.093.306.040 191.463.235.063

TEKUĆI RASHODI I IZDACI

Izvršenje tekućih rashoda i izdataka budzeta Republike Srbije za 2002. godinu:

u dinarima

    Budzet Red. br. OPIS Plan Izvršenje 1 2 3 4         1 Plate, dodaci i naknade zaposlenih 34.273.827.607 33.489.759.478 2 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 6.066.149.667 6.038.824.689 3 Naknade u naturi 470.878.000 481.824.278 4 Socijalna davanja zaposlenima 452.407.500 335.357.359 5 Stalni troškovi 3.201.430.105 3.143.588.769 6 Troškovi putovanja 899.382.214 801.164.130 7 Usluge po ugovoru 1.239.503.342 1.215.267.436 8 Specijalizovane usluge 3.945.847.415 3.909.735.974 9 Tekuće popravke i održavanje 1.116.358.600 1.049.754.755 10 Materijal 3.709.081.605 3.814.676.170 11 Rezerva za izvršenje budzeta za robe i usluge 47.255.000 0 12 Otplate kamata po domaćim kreditima 1.567.500.000 1.548.397.000 1 2 3 4 13 Otplate kamata po inostranim kreditima 5.691.000.000 5.660.852.000 14 Prateći troškovi zaduživanja 2.000.000 168.956.000 15 Subvencije nefinansijskim korporacijama 34.954.200.000 34.998.856.002 16 Subvencije finansijskim korporacijama 9.887.400.000 9.760.833.000 17 Donacije međunarodnim organizacijama 1.500.000 1.490.000 18 Transferi ostalim nivoima vlasti 12.468.321.619 11.604.360.867 19 Transferi organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja 59.862.000.000 58.395.725.000 20 Naknade za socijalnu zaštitu iz budzeta 26.373.425.000 27.143.093.183 21 Dotacije nevladinim organizacijama 448.679.500 339.994.004 22 Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom 1.712.305.960 1.604.792.360 23 Novčane kazne po rešenju sudova i sudskih tela 217.650.000 227.521.000 24 Naknada štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda ili drugih prirodnih uzroka 85.420.000 84.920.000 25 Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane jedinica vlade 32.000.000 27.660.000 26 Sredstva rezervi 571.171.362 0 27 Zgrade i građevinski objekti 4.226.295.440 3.848.914.527 28 Mašine i oprema 2.892.452.604 2.799.174.445 29 Ostala osnovna stedstva 2.397.000 2.349.774 30 Budzetska rezerva za izvršenje osnovnih sredstava 1.000.000 0 31 Robne rezerve 30.000.000 1.427.291.433 32 Otplate glavnice domaćim kreditorima 490.400.000 490.248.000 33 Dati domaći krediti i investicije u finansijsku imovinu 440.390.000 386.262.000   Ukupno 217.379.629.540 214.801.643.633

Izvršenje tekućih rashoda i izdataka budzeta Republike Srbije po ekonomskoj klasifikaciji:

u dinarima

      Plan     Izvršenje   Ekon. klasif. Opis Sredstva iz Budzeta Izdaci iz dodatnih prihoda organa Ukupna sredstva Izvršenje iz budzetskih sredstava Izvršenje iz dodatnih prihoda organa Ukupno izvršenje 1 2 3 4 5 6 7 8 41 RASHODI ZA ZAPOSLENE 41.263.262.774 571.020.000 41.834.282.774 40.345.765.804 999.736.770 41.345.502.574 411 Plate, dodaci i naknade zaposlenih 34.273.827.607 502.500.000 34.776.327.607 33.489.759.478 889.416.292 34.379.175.770 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 6.066.149.667 68.500.000 6.134.649.667 6.038.824.689 97.427.884 6.136.252.573 413 Naknade u naturi 470.878.000 0 470.878.000 481.824.278 5.704.000 487.528.278 414 Socijalna davanja zaposlenima 452.407.500 20.000 452.427.500 335.357.359 7.188.594 342.545.953 42 KORIŠĆENjE USLUGA I ROBA 14.158.858.281 1.017.797.040 15.176.655.321 13.934.187.233 4.202.268.227 18.136.455.460 421 Stalni troškovi 3.201.430.105 157.114.500 3.358.544.605 3.143.588.769 1.108.728.991 4.252.317.760 422 Troškovi putovanja 899.382.214 10.039.000 909.421.214 801.164.130 44.049.194 845.213.324 423 Usluge po ugovoru 1.239.503.342 347.320.800 1.586.824.142 1.215.267.436 1.429.501.216 2.644.768.652 424 Specijalizovane usluge 3.945.847.415 7.497.000 3.953.344.415 3.909.735.974 83.118.419 3.992.854.393 425 Tekuće popravke i održavanje 1.116.358.600 139.288.740 1.255.647.340 1.049.754.755 379.148.438 1.428.903.193 426 Materijal 3.709.081.605 143.720.000 3.852.801.605 3.814.676.170 1.157.721.969 4.972.398.139 429 Rezerva za izvršenje budzeta za robe i usluge 47.255.000 212.817.000 260.072.000 0 0 0 44 OTPLATA KAMATA 7.260.500.000 0 7.260.500.000 7.378.205.000 465.450.000 7.843.655.000 441 Otplate kamata po domaćim kreditima 1.567.500.000 0 1.567.500.000 1.548.397.000 430.194.000 1.978.591.000 442 Otplate kamata po inostranim kreditima 5.691.000.000 0 5.691.000.000 5.660.852.000 0 5.660.852.000 444 Prateći troškovi zaduživanja 2.000.000 0 2.000.000 168.956.000 35.256.000 204.212.000 45 SUBVENCIJE 44.841.600.000 220.000.000 45.061.600.000 44.759.689.002 212.525.286 44.972.214.288 451 Subvencije nefinansijskim korporacijama 34.954.200.000 220.000.000 35.174.200.000 34.998.856.002 212.525.286 35.211.381.288 453 Subvencije finansijskim korporacijama 9.887.400.000 0 9.887.400.000 9.760.833.000 0 9.760.833.000 46 DONACIJE I TRANSFERI 72.331.821.619 0 72.331.821.619 70.001.575.867 22.751.000 70.024.326.867 462 Donacije međunarodnim organizacijama 1.500.000 0 1.500.000 1.490.000 0 1.490.000 463 Transferi ostalim nivoima vlasti 12.468.321.619 0 12.468.321.619 11.604.360.867 22.751.000 11.627.111.867 464 Transferi organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja 59.862.000.000 0 59.862.000.000 58.395.725.000 0 58.395.725.000 47 SOCIJALNA POMOĆ 26.373.425.000 100.000.000 26.473.425.000 27.143.093.183 257.624.000 27.400.717.183 472 Naknade za socijalnu zaštitu iz budzeta 26.373.425.000 100.000.000 26.473.425.000 27.143.093.183 257.624.000 27.400.717.183 48 OSTALI RASHODI 2.496.055.460 350.000.000 2.846.055.460 2.284.887.364 1.279.480.718 3.564.368.082 481 Dotacije nevladinim organizacijama 448.679.500 144.000.000 592.679.500 339.994.004 581.392.919 921.386.923 482 Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivo vlasti drugom 1.712.305.960 20.500.000 1.732.805.960 1.604.792.360 81.497.799 1.686.290.159 483 Novčane kazne po rešenju sudova i sudskih tela 217.650.000 185.500.000 403.150.000 227.521.000 132.049.000 359.570.000 484 Naknada štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda ili drugih prirodnih uzroka 85.420.000 0 85.420.000 84.920.000 297.505.000 382.425.000 485 Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane jedinica vlade 32.000.000 0 32.000.000 27.660.000 187.036.000 214.696.000 49 SREDSTVA REZERVI 571.171.362 0 571.171.362 0 0 0 499 Sredstva rezervi 571.171.362 0 571.171.362 0 0 0 51 OSNOVNA SREDSTVA 7.122.145.044 1.132.489.000 8.254.634.044 6.650.438.747 556.650.162 7.207.088.909 511 Zgrade i građevinski objekti 4.226.295.440 569.119.600 4.795.415.040 3.848.914.527 119.076.000 3.967.990.527 512 Mašine i oprema 2.892.452.604 563.169.400 3.455.622.004 2.799.174.445 385.877.392 3.185.051.837 513 Ostala osnovna stedstva 2.397.000 100.000 2.497.000 2.349.774 51.696.770 54.046.544 519 Budzetska rezerva za izvršenje osnovnih sredstava 1.000.000 100.000 1.100.000 0 0 0 52 ZALIHE 30.000.000 0 30.000.000 1.427.291.433 8.692.955.567 10.120.247.000 521 Robne rezerve 30.000.000 0 30.000.000 1.427.291.433 8.692.955.567 10.120.247.000 54 PRIRODNA IMOVINA 0 0 0 0 180.000 180.000 541 Zemljište 0 0 0 0 180.000 180.000 61 OTPLATA GLAVNICE 490.400.000 0 490.400.000 490.248.000 84.622.000 574.870.000 611 Otplata glavnice domaćim kreditorima 490.400.000 0 490.400.000 490.248.000 84.622.000 574.870.000 62 NABAVKA FINANSIJSKE IMOVINE 440.390.000 0 440.390.000 386.262.000 151.314.000 537.576.000 622 Dati domaći krediti i investicije u finansijsku imovinu 440.390.000 0 440.390.000 386.262.000 151.314.000 537.576.000   Ukupno 217.379.629.540 3.391.306.040 220.770.935.580 214.801.643.633 16.925.557.730 231.727.201.363

Ostavite komentar