Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2003. godinu

I Z V E Š T A J

O DOMAĆIM KREDITIMA I OTPLATAMA DUGA

Kratkoročni krediti

Državni zapisi

Republika Srbija je u 2003. godini počela sa emitovanjem državnih zapisa sa rokom dospeća od tri i šest meseci. Prva emisija tromesečnih državnih zapisa bila je 15. aprila 2003. godine, a šestomesečnih državnih zapisa 4. novembra 2003. godine. Prosečno stanje tromesečnih državnih zapisa u 2003. godini iznosilo je 1.018.445.555,56 dinara, a prosečno stanje šestomesečnih državnih zapisa u 2003. godini iznosilo je 317.550.000,00 dinara.

Stanje duga 31.12.2003. godine po osnovu emitovanih državnih zapisa iznosilo je 2.145.640.000,00 dinara, od toga na tromesečne državne zapise se odnosilo 1.760.540.000,00 dinara, a na šestomesečne državne zapise 385.100.000,00 dinara.

Krediti Narodne banke Srbije

Republika Srbija je od Narodne banke Srbije koristila dva kratkoročna kredita:

Kredit od 17.000.000.000,00 dinara;

Okvirni kredit od 4.507.815.443,15 dinara.

Obaveza Republike Srbije po osnovu kredita od 17 milijardi dinara je regulisana Odlukom o emisiji obveznica Republike Srbije i Ugovorom o kupovini kratkoročnih obveznica potpisanim od strane Ministarstva finansija i ekonomije i Narodne banke Srbije 23. decembra 2002. godine obaveza je izvršena do 31. marta 2003. godine. Obaveza je potom regulisana ponovnim izdavanjem obveznica sa rokom dospeća na dan 30. novembar 2003. godine, a na osnovu Odluke o emisiji kratkoročnih obveznica donetom dana 28. marta 2003. godine. Zbog nemogućnosti da izvrši izmirenje obaveze na dan 30. novembra 2003. godine izvršeno je ponovno regulisanje ovog duga emitovanjem kratkoročnih obveznica sa rokom dospeća na dan 30. jun 2004. godine.

U 2003. godini Republika Srbija je koristila okvirni kredit Narodne banke Srbije na iznos od 4.500.000.000,00 dinara, iskorišćeni iznos kredita (1.700.000.000,00 dinara) isplaćen je Narodnoj banci Srbije 30. novembra 2003. godine.

Republika Srbija je po osnovu kratkoročnih kredita isplatila na ime kamata 1.684.120.518,66 dinara.

Dugoročni krediti

Kredit Narodne banke Srbije

Zakonom o pretvaranju kredita i drugih potraživanja Narodne banke Jugoslavije u dugoročne kredite («Službeni list SRJ» broj 74/99) i Ugovorom o pretvaranju potraživanja Narodne banke Jugosalavije od Republike Srbije u dugoročni kredit (G. br. 49, 1. februar 2000. godine) regulisana je obaveza Republike Srbije nastala na ime korišćenja sredstava Narodne banke Jugoslavije za pokrivanje tekuće neusklađenosti budzetskih prihoda i rashoda 1999. godine. Stanje ovog kredita na dan 31. decembra 2003. godine iznosilo je 410.545.753,20 dinara. Po osnovu ovog kredita na ime otplata glavnice plaćeno je 136.848.584,40 dinara, a na ime kamata 50.661.804,80 dinara u 2003. godini.

Javni dug po osnovu primarne poljoprivredne proizvodnje i turističke delatnosti prema komercijalnim bankama

Zakonom o pretvaranju kredita odobrenih od banaka nosiocima primarne poljoprivredne proizvodnje i turističke privrede u javni dug federacije («Službeni list SRJ», broj 12/98) izvršeno je pretvaranje svih kredita odobrenih iz potencijala banaka nosiocima primarne poljoprivredne proizvodnje, ribarstva i turističke privrede, na osnovu odluka poslovnih banaka u javni dug federacije. Stanje ovog kredita na dan 31. decembra 2003. godine iznosilo je 884.200.534,01 dinara. Po osnovu ovog kredita na ime otplata glavnice plaćeno je 221.050.133,50 dinara, a na ime kamata 82.395.221,49 dinara u 2003. godini.

Ostavite komentar