Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2003. godinu

I Z V E Š T A J

O IZDATIM GARANCIJAMA U TOKU FISKALNE 2003.

GODINE

Strani kreditori: postojeće garancije Iznos kredita u evrima EBRD – gradovi Niš, Novi Sad i Kragujevac (garancija izdata 28.02.2003. godine) 16.000.000 EBRD – Republička direkcija za puteve (garancija izdata 10.07.2003. godine) 76.000.000 UKUPAN IZNOS GARANCIJA 92.000.000

1) Kredit gradovima Niš, Novi Sad i Kragujevac – EBRD (Evropska banka za obnovu i razvoj)

EBRD je gradovima Nišu, Novom Sadu i Kragujevcu 27.06.2002. godine odobrila kredit u iznosu od 16.000.000 evra, sa namenom unapređenja sistema vodosnabdevanja.

Uslov efektivnosti kredita – mogućnost povlačenja sredstava kredita, ostvaren je izdavanjem kontragarancije koju je dala Republika Srbija 28.02.2003. godine – Zakon o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori kao garantu prema Evropskoj banci za obnovu i razvoj po zajmu gradu Kragujevcu, gradu Nišu i gradu Novom Sadu («Službeni glasnik RS», broj 18/203). Kredit je postao efektivan 25.04.2003. godine. Ovaj kredit predstavlja potencijalnu obavezu Republike Srbije, s obzirom da ukoliko dužnik (gradovi Niš, Novi Sad i Kragujevac) nije u mogućnosti da otplaćuje svoje obaveze, Republika Srbija, na osnovu izdate kontragarancije, preuzima otplatu obaveza. Prva isplata glavnice po osnovu kredita datih gradovima Novi Sad i Kragujevac je predviđena za 07.06.2005. godine, a poslednja za 07.12.2015. godine, dok je za grad Niš prva isplata glavnice predviđena za 22.03.2005. godine, a poslednja 22.09.2015. godine. U 2003. godini ukupno je povučeno 2.881.925,80 evra.

2) Kredit Republičkoj direkciji za puteve – EBRD (Evropska banka za obnovu i razvoj)

EBRD je Republičkoj direkciji za puteve 31.07.2002. godine odobrila kredit u iznosu od 76.000.000 evra, sa namenom dogradnje puteva i koridora X.

Uslov efektivnosti kredita mogućnost povlačenja sredstava kredita, ostvaren je izdavanjem kontragarancije koju je dala Republika Srbija 10.07.2003. godine – Zakon o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori kao garantu prema Evropskoj banci za obnovu i razvoj po zajmu Republičkoj direkciji za puteve («Službeni glasnik RS», broj 70/03). Kredit je postao efektivan 29.09.2003. godine. Ovaj kredit predstavlja potencijalnu obavezu Republike Srbije, s obzirom da ukoliko dužnik (Republička direkcija za puteve) nije u mogućnosti da otplaćuje svoje obaveze, Republika Srbija, na osnovu izdate kontragarancije, preuzima otplatu obaveza. Prva isplata glavnice je predviđena za 17.11.2006. godine, a poslednja za 17.05.2017. godine. Ukupno je povučeno 760.000,00 evra u 2003. godini.

Ostavite komentar