Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2003. godinu

I Z V E Š T A J

O KORIŠĆENjU SREDSTAVA STALNE BUDžETSKE REZEREVE

U 2003. GODINI

U toku 2003. godine nisu korišćena sredstva stalne budzetske rezerve.

I Z V E Š T A J

O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDžETSKE REZEREVE

U 2003. GODINI

Zakonom o budzetu Republike Srbije za 2003. godinu („Službeni glasnik RS“, br. 86/02 i 35/03), u okviru Razdela Ministarstvo finansija i ekonomije, aproprijacija ekonomska klasifikacija – Sredstva rezerve utvrđena su sredstva u iznosu od 2.715.770.000 dinara namenjena za tekuću budzetsku rezervu.

U toku 2003. godine Vlada Republike Srbije donela je rešenja o upotrebi sredstava tekuće budzetske rezerve, kojima se odobravaju sredstva sledećim korisnicima, i to:

– Rešenje 05 broj: 401-1849/03 od 10.04.2003. godine, Republičkom javnom pravobranilaštvu, sredstva u iznosu od 744.349 dinara, na ime troškova službenog putovanja u inostranstvo (422 – Troškovi putovanja);

– Rešenje 05 broj: 401-2151/03-2 od 17.04.2003. godine, Ministarstvu unutrašnjih poslova, sredstva u ukupnom iznosu od 217.033.000 dinara, na ime izvršenja isplata neplaniranih novčanih naknada (ova sredstva će se koristiti za neplanirane svrhe za koje Ministarstvu unutrašnjih poslova nije utvrđena aproprijacija i knjižiće se u okviru aproprijacije ekonomske klasifikacije 416 – Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi);

– Rešenje 05 broj: 401-2151/03-3 od 17.04.2003. godine, Bezbednosno – informativnoj agenciji, sredstva u ukupnom iznosu od 12.275.000 dinara, na ime izvršenja isplata neplaniranih novčanih naknada (funkcija 360 – Javni red i mir neklasifikovan na drugom mestu, aproprijacija ekonomska klasifikacija 416 – Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi);

– Rešenje 05 broj: 401-1846/03-2 od 17.04.2003. godine, Ministarstvu pravde – Uprava za izvršenje zavodskih sankcija, sredstva u ukupnom iznosu od 17.822.700 dinara, na ime izvršenja isplata neplaniranih novčanih naknada (ova sredstva će se koristiti za neplanirane svrhe za koje Upravi za izvršenje zavodskih sankcija nije utvrđena aproprijacija i knjižiće se u okviru aproprijacije ekonomske klasifikacije 416 – Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi);

– Rešenje 05 broj: 401-2048/03-1 od 17.04.2003. godine, Ministarstvu poljoprivrede i vodoprivrede – Republikoj direkciji za vode, sredstva u ukupnom iznosu od 20.000.000 dinara, na ime finansiranja prelaznog rešenja vodosnabdevanja Kraljeva (funkcija 630 – Vodosnabdevanje, aproprijacija ekonomska klasifikacija 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama);

– Rešenje 05 broj: 401-2045/03-1 od 17.04.2003. godine, Ministarstvu finansija i ekonomije – Uprava carina, sredstva u ukupnom iznosu od 44.250.000 dinara, na ime isplate jednokratne pomoći zaposlenima u Upravi carina (funkcija 110 – Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi, aproprijacije ekonomske klasifikacije: 411 – Plate i dodaci zaposlenih – 6.170.000 dinara; 482 – Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom – 1.290.000 dinara);

– Rešenje 05 broj: 401-2045/03-1 od 17.04.2003. godine, Ministarstvu finansija i ekonomije – Fond za razvoj Republike Srbije, sredstva u ukupnom iznosu od 200.000.000 dinara, na ime obezbeđenja obrtnih sredstava za kreditiranje izvoza (funkcija 110 – Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi, aproprijacija ekonomska klasifikacija 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama);

– Rešenje 05 broj: 401-2418/03 od 30.04.2003. godine, Ministarstvu kulture, sredstva u iznosu od 20.000.000 dinara, na ime finansiranja NIJP „Panorama“- list „Jedinstvo“ (aproprijacija ekonomska klasifikacija 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama);

– Rešenje 05 broj: 401-2371/03 od 30. 04.2003. godine, Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu, sredstva u ukupnom iznosu od 2.000.000 dinara, na ime pokrića troškova rada matičnih službi opština na teritoriji APKiM (aproprijacija ekonomska klasifikacija 423 – Usluge po ugovoru);

– Rešenje 05 broj: 401-00-2419/03 od 30.04.2003. godine, Ministarstvu kulture, sredstva u ukupnom iznosu od 594.000.000 dinara, na ime finansiranja delatnosti JP „RTS-a“ za period april-jun 2003. godine (aproprijacija ekonomska klasifikacija 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama);

– Rešenje 05 broj: 401-00-2536/03 od 15.05.2003. godine, Ministarstvu prosvete i sporta, na ime finansiranja redovne delatnosti Ministarstva, sredstva u ukupnom iznosu od 35.125.478 dinara (funkcija 980 – Obrazovanje neklasifikovano na drugom mestu, aproprijacije ekonomske klasifikacije: 411 – Plate i dodaci zaposlenih – 29.198.237 dinara; 412 – Socijalni doprinosi na teret poslodavca – 4.905.303 dinara; 482 – Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom – 1.021.938 dinara);

– Rešenje 05 broj: 401-00-2791/03 od 22.05.2003. godine, Ministarstvu saobraćaja i telekomunikacija – Upravi za kontrolu letenja, sredstva u ukupnom iznosu od 66.666.000 dinara (funkcija 450 – Transport, aproprijacije ekonomske klasifikacije: 411 – Plate i dodaci zaposlenih – 53.000.000 dinara; 412 – Socijalni doprinosi na teret poslodavca – 11.851,000 dinara; 482 – Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom – 1.815.000dinara);

– Rešenje 05 broj: 401-00-2903/03 od 22.05.2003. godine, Ministarstvu za rad i zapošljavanje sredstva u ukupnom iznosu od 377.054 dinara, na ime finansiranja troškova putovanja predstavnika sindikata i Unije poslodavaca u Švajcarsku (422 – Troškovi putovanja);

– Rešenje 05 broj: 401-00-3033/03 od 05.06.2003. godine, Ministarstvu prosvete i sporta – Fizička kultura, sredstva u ukupnom iznosu od 18.000.000 dinara, na ime finansiranja vaterpolo saveza Srbija i Crna Gora (481 – Dotacije nevladinim organizacijama );

– Rešenje 05 broj: 401-00-3032/03 od 05.06.2003. godine, Ministarstvu saobraćaja i telekomunikacija, sredstva u ukupnom iznosu od 150.216.931 dinara, na ime uplate dela kupoprodajne cene za prodaju nepokretnosti u državnoj svojini, nosioca prava krišćenja JP „JAT“ (funkcija 450 – Transport, aproprijacija ekonomska klasifikacija 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama);

– Rešenje 05 broj: 5401-00-3091/03 od 05.06.2003.godine, Ministartvu za ekonomske veze sa inostranstvom, sredstva u ukupnom iznosu od 6.140.000 dinara, na ime finansiranja delatnosti Agencije za odnose sa dijasporom (funkcija 410 – Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada, aproprijacije sledećih ekonomskih klasifikacija: 411 – Plate i dodaci zaposlenih – 1.900.000 dinara; 412 – Socijalni doprinosi na teret poslodavca – 365.000 dinara; 482 – Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom – 75.000 dinara, 421 – Stalni troškovi – 1.000.000 dinara, 422 – Troškovi putovanja – 1.000.000 dinara, 423 – Usluge po ugovoru – 1.000.000 dinara, 425 – Tekuće popravke i održavanje – 200.000 dinara, 426 – Materijal – 600.000 dinara);

– Rešenje 05 broj: 401-00-3033/03 od 05.06.2003. godine, Republičkom zavodu za razvoj, sredstva u ukupnom iznosu od 500.000 dinara, na ime finansiranja redovne delatnosti Zavoda (funkcija 140 – Osnovno istraživanje, aproprijacija ekonomska klasifikacija 414 – Socijalna davanja zaposlenima);

– Rešenje 05 broj: 401-00-3435/03 od 12.06.2003. godine, Ministartvu prosvete i sprota – Fizička kultura, sredstva u ukupnom iznosu od 8.000.000 dinara, na ime finansiranja nastavka radova na izgradnji kompleksa pokrivenih bazena u Subotici (funkcija 810 – Usluge rekreacije i sporta, aproprijacija ekonomska klasifikacija 481 – Dotacije nevladinim organizacijama);

– Rešenje 05 broj: 401-00-3558/03 od 19.06.2003. godine, Ministarstvu kulture i medija, sredstva u ukupnom iznosu od 2.000.000 dinara, na ime finansiranja obnove spomenika kulture – sinagoga u Subotici (funkcija 820 – Usluge kulture, aproprijacija ekonomska klasifikacija 424 – Specijalizovane usluge);

– Rešenje 05 broj: 401-00-3465/03 od 19.06.2003. godine, Narodnoj skupštini Republike Srbije – Stručne službe, sredstva u ukupnom iznosu od 4.293.658,89 dinara, na ime isplate zaostalih plata i otpremnina zaposlenih u Stručnoj službi AP KiM ( funkcija 130 – Opšte usluge, aproprijacije sledećih ekonomskih klasifikacija: 411 – Plate i dodaci zaposlenih – 2.992.749,98 dinara; 412 – Socijalni doprinosi na teret poslodavca – 502.781,98 dinara; 482 – Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom – 104.746,23 dinara, 414 – Socijalna davanja zaposlenima – 693.380,70 dinara );

– Rešenje 05 broj: 401-00-3466/03 od 19.06.2003. godine, Ministarstvu za nauku, tehnologiju i razvoj, sredstva u ukupnom iznosu od 2.000.000 dinara, na ime nabavke mašina i opreme (aproprijacija ekonomska klasifikacija 512 – Mašine i oprema);

– Rešenje 05 broj: 401-00-3434/03 od 04.07.2003. godine, Narodnoj skupštini Republike Srbije – Stručne službe, sredstva u ukupnom iznosu od 39.213.860 dinara, na ime finansiranja rashoda u vezi sa radom Ustavne komisije (funkcija 130 – Opšte usluge, aproprijacije sledećih ekonomskih klasifikacija: 416 – Nagrade, bonusi i ostali rashodi – 11.625.500 dinara; 421 – Stalni troškovi – 323 – Usluge po ugovoru – 4.600.000 dinara, 426 – Materijal – 1.000.000 dinara );

– Rešenje 05 broj: 401-00-4152/03 od 04.07.2003. godine, Ministarstvu urbanizma i građevine – Građevinska direkcija, sredstva u ukupnom iznosu od 65.133.899,11 dinara, na ime finansiranja projekta izgradnje graničnog prelaza Horgoš (funkcija 130 – Opšte usluge, aproprijacija ekonomska klasifikacija 511 – Zgrade i građevinski objekti);

– Rešenje 05 broj: 401- 00- 4298/03 od 17.07.2003. godine, Ministarstvu saobraćaja i telekomunikacija, sredstva u ukupnom iznosu od 7.068.039,79 dinara, na ime dodatnog finansiranja redovne delatnosti Ministarstva (deo sredstava u iznosu od 6.552.917,11 dinara raspoređuje se na: funkciju 450 – Transport, aproprijacija ekonomska klasifikacija 423 – Usluge po ugovoru iznos od 1.552.917,11 dinara i na funkciju 460 – Komunikacije, aproprijacija ekonomska klasifikacija 422 – Troškovi putovanja – iznos od 5.000.000 dinara; a deo sredstava u iznosu od 515.122,68 dinara raspoređuje se za neplanirane svrhe za koje nije izvršena aprorijacija i knjiži se na funkciju 450 – Transport, aproprijacija ekonomska klasifikacija 425 – Tekuće popravke i održavanje i na funkciju 460 – Komunikacije, aproprijacija ekonomska klasfikacija 512 – Mašine i oprema);

– Rešenje 05 broj: 401-00-4265/03 od 17.07.2003. godine, Ministarstvu vera, sredstva u ukupnom iznosu od 180.180 dinara, na ime pružanja pomoći manastiru Hilandar (funkcija 840 – Verske i druge usluge zajednice, aproprijacija ekonomska klasifikacija 481 – Dotacije nevladinim organizacijama);

– Rešenje 05 broj: 401-00-4686/03 od 24.07.2003. godine, Ministarstvu kulture i medija, sredstva u ukupnom iznosu od 696.000.000 dinara, na ime finansiranja delatnosti JP „RTS“ (funkcija 820 – Usluge kulture, aproprijacija ekonomska klasifikacija 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama);

– Rešenje 05 broj: 401-00-4646/03 od 24.07.2003. godine, Ministarstvu prosvete i sporta – Fizička kultura, sredstva u ukupnom iznosu od 4.000.000, na ime isplate nagrada članovima muške odbojkaške reprezentacije SCG (funkcija 810 – Usluge rekreacije i sporta, aproprijacija ekonomska klasifikacija 472 – Naknade za socijalnu zaštitu iz budzeta);

– Rešenje 05 broj: 401-00-4839/03 od 07.08.2003. godine, Ministarstvu za ekonomske odnose sa inostranstvom, sredstva u ukupnom iznosu od 1.569.244 dinara, na ime učešća Republike u finansiranju Internacionalnog kongresa 2003. godine – Svetskog kongresa ekonomista i menadzera u Beogradu i na Kopaoniku (funkcija 410 – Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada, aproprijacija ekonomska klasfikacija 481 – Dotacije nevladinim organizacijama);

– Rešenje 05 broj: 401-5071/03-2 od 14.08.2003. godine, Ministarstvu prosvete i sporta – Fizička kultura, sredstva u ukupnom iznosu od 10.500.000 dinara, na ime učešća Republike u finansiranju učešća delegacije Srbije i Crne Gore na 22. Svetskoj univerzitetskoj letnjoj ligi – Univerzijada 2003. u Koreji (funkcija 810 – Usluge rekreacije i sporta, aproprijacija ekonomska klasfikacija 481 – Dotacije nevladinim organizacijama);

– Rešenje 05 broj: 401-5022/03-02 od 14.08.2003. godine, Vladi Republike Srbije, sredstva u ukupnom iznosu od 434.567 dinara, na ime učešća Republike u finansiranju učešća odobojkaške reprezentacije SCG u svetskoj ligi u Madridu (funkcija 110 – Izvršni i zakonodavniorgani, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi, aproprijacija ekonomska klasfikacija 423 – Usluge po ugovoru);

– Rešenje 05 broj: 401-00-5232/03 od 21.08.2003. godine, Ministarstvu za socijalna pitanja, sredstva u ukupnom iznosu od 400.000 dinara, na ime pružanja jednokratne pomoći porodicama poginule i ranjene dece u Goraždevcu (funkcija 070 – Socijalna pomoć ugroženom stanovništvu neklasfikovana na drugom mestu, aproprijacija ekonomska klasifikacija 472 – Naknade za socijalnu zaštitu iz budzeta);

– Rešenje 05 broj: 401-00- 5619/03 od 12.09.2003. godine, Ministarstvu za nauku, tehnologiju i razvoj, sredstva u ukupnom iznosu od 3.000.000 dinara, na ime nabavke dva putnička vozila za SAN-u, kao poklon Vlade Republike Srbije (funkcija 140 – Osnovno istraživanje, aproprijacija ekonomska klasfikacija 512 – Mašine i oprema);

– Rešenje 05 broj: 401-00-5580/03 od 12.09.2003. godine, Vladi Republike Srbije – Birou za komunikacije, sredstva u ukupnom iznosu od 2.831.250 dinara, na ime finansiranja redovne delatnosti Biroa (funkcija 110 – Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi, aproprijacije ekonomske klasifikacije: 411 – Plate i dodaci zaposlenih – 1.660.000 dinara; 412 – Socijalni doprinosi na teret poslodavca – 280.000 dinara; 482 – Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom – 60.000 dinara, 421 – Stalni troškovi – 831.250 dinara );

– Rešenje 05 broj: 401-00-6163/03 od 02.10.2003. godine, Ministarstvu trgovine, turizma i usluga – Republičkoj direkciji za robne rezerve, sredstva u ukupnom iznosu od 300.000.000 dinara, na ime kupovine pšenice roda 2003. godine (ekonomska klasifikacija 521 – Robne rezerve);

– Rešenje 05 broj: 401-00-6678/03 od 16.10.2003. godine, Ustavnom sudu Srbije, sredstva u ukupnom iznosu od 820.000 dinara, na ime finansiranja obeležavanja 40 godina rada Ustavnog suda Srbije (funkcija 330 – Sudovi, aproprijacije ekonomske klasifikacije 423 – Usluge po ugovoru – 558.000 dinara i 416 – Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi – 262.000 dinara);

– Rešenje 05 broj: 401-00-6689/03 od 16.10.2003. godine, Ministarstvu kulture i medija, sredstva u ukupnom iznosu od 9.000.000 dinara, na ime finansiranja projekta Vlade Republike Srbije (funkcija 820 – Usluge kulture, aproprijacija ekonomska klasifikacija 424 – Specijalizovane usluge );

– Rešenje 05 broj: 401-00-6681/03 od 16.10.2003. godine, Vladi Republike Srbije, sredstva u ukupnom iznosu od 120.000 dinara, na ime isplate naknade za rad Budimiru Baboviću, po Zaključku Komisije za ispitivanje sistema obezbeđenja predsednika Vlade Republike Srbije Dr. Zorana Đinđića (funkcija 110 – Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi, aproprijacija ekonomska klasfikacija 423 – Usluge po ugovoru);

– Rešenje 05 broj: 401-00-6680/03 od 16.10.2003. godine, Ministarstvu trgovine, turizma i usluga, sredstva u ukupnom iznosu od 2.640.000 dinara, na ime finansiranja medijske kampanje za uvođenje fiskalnih kasa (funkcija 410 – Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada, aproprijacija ekonomska klasfikacija 423 – Usluge po ugovoru);

– Rešenje 05 broj: 401-00-7485/03 od 13.11.2003. godine, Ministarstvu finansija i ekonomije, sredstva u ukupnom iznosu od 10.855.000 dinara, na ime finansiranja izborne kampanje za predsednika Republike (funkcija 110 – Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi, aproprijacija ekonomska klasifikacija 481 – Dotacije nevladinim organizacijama);

– Rešenje 05 broj: 401-00-7497/03 od 13.11.2003. godine, Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu, sredstva u ukupnom iznosu od 850.000 dinara, na ime finansiranja učešća hrvatskih državljana srpske nacionalnosti na parlamentarnim izborima u Hrvatskoj (funkcija 110 – Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi, aproprijacija ekonomska klasifikacija 423 – Usluge po ugovoru);

– Rešenje 05 broj: 401-00-7613/03 od 13.11.2003. godine, Ministarstvu vera, sredstva u ukupnom iznosu od 416.252 dinara, na ime finansiranja redovne delatnosti Ministarstva (funkcija 840 – Verske i druge usluge zajednice, aproprijacije ekonomske klasifikacije: 411 – Plate i dodaci zaposlenih – 345.000 dinara; 412 – Socijalni doprinosi na teret poslodavca – 60.000 dinara; 482 – Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom – 11.252 dinara );

– Rešenje 05 broj: 401-00-7812/03 od 27.11.2003. godine, Vladi Republike Srbije – Centru za uklanjanje mina, sredstva u ukupnom iznosu od 81.800 dinara, na ime finansiranja redovne delatnosti Centra (funkcija 110 – Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi, aproprijacije ekonomske klasifikacije: 411 – Plate i dodaci zaposlenih – 63.000 dinara; 412 – Socijalni doprinosi na teret poslodavca – 13.000 dinara; 482 – Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom – 4.000 dinara, 426 – Materijal – 1.800 dinara);

– Rešenje 05 broj: 401-00-8118/03 od 04.12.2003.godine, Ministarstvu prosvete i sporta – Fizička kultura, sredstva u ukupnom iznosu od 6.280.000 dinara, na ime finansiranja održavanja školske olimpijade u Zaječaru (funkcija 810 – Usluge rekreacije i sporta, aproprijacija ekonomska klasfikacija 481 – Dotacije nevladinim organizacijama);

– Rešenje 05 broj: 401-00-8119/03 od 04.12.2003. godine, Ministarstvu saobraćaja i telekomunikacija – Geomagnetski institut, sredstva u ukupnom iznosu od 2.200.000 dinara, na ime finansiranja redovne delatnosti Instituta (funkcija 450 – Transport, aproprijacija ekonomska klasifikacija 463 – Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti);

– Rešenje 05 broj: 401-00-8061/03 od 04.12.2003. godine, Ministarstvu kulture i medija, sredstva u ukupnom iznosu od 6.500.000 dinara, na ime finansiranja delatnosti Republičke radiodifuzne agencije (funkcija 820 – Usluge kulture, aproprijacija ekonomska klasifikacija 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama);

– Rešenje 05 broj: 401-00-8117/03 od 04.12.2003. godine, Ministarstvu za zašttitu prirodnih bogatstava i životne sredine, sredstva u ukupnom iznosu od 4.614.000 dinara, na ime finansiranja redovne delatnosti Ministarstva (funkcija 560 – Zaštita životne sredine neklasifikovana na drugom mestu, aproprijacije ekonomske klasifikacije: 411 – Plate i dodaci zaposlenih – 3.320.000 dinara; 412 – Socijalni doprinosi na teret poslodavca – 1.162.000 dinara; 482 – Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom – 132.000 dinara );

– Rešenje 05 broj: 401-00-8062/03 od 04.12.2003. godine, Ministarstvu finansija i ekonomije, sredstva u ukupnom iznosu od 3.534.960 dinara, na ime učešća u finansiranju delovanja nevladine organizacije EPUS (funkcija 110 – Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi, aproprijacija ekonomska klasifikacija 481 – Dotacije nevladinim organizacijama);

– Rešenje 05 broj: 401-00-8243/03 od 11.12.2003. godine, Upravi za zajedničke poslove republikih organa, sredstva u ukupnom iznosu od 25.000.000 dinara, na ime finansiranja redovne delatnosti Uprave (funkcija 130 – Opšte usluge, aproprijacije ekonomske klasifikacije: 421 – Stalni troškovi – 8.000.000 dinara; 423 – Usluge po ugovoru – 12.000.000 dinara; 425 – Tekuće popravke i održavanje – 3.000.000 dinara, 426 – Materijal – 2.000.000 dinara );

– Rešenje 05 broj: 401-00-8276/03 od 11.12.2003. godine, Ministarstvu kulture i medija, sredstva u ukupnom iznosu od 6.249.285 dinara, na ime finansiranja nevladine organizacije Postpesimisti (funkcija 820 – Usluge kulture, aproprijacija ekonomska klasifikacija 481 – Dotacije nevladinim organizacijama);

– Rešenje 05 broj: 401-00-8237/03 od 11.12.2003. godine, Ministartvu saobraćaja i telekomunikacija, sredstva u ukupnom iznosu od 327.000 dinara, na ime osnivačkog uloga Republike Srbije potrebnog za registraciju Agencije za kontrolu letenja SCG (Glava 19.2 – Uprava za kontrolu letenja, aproprijacija ekonomske klasifikacije 621 – Nabavka domaće finansijske imovine );

– Rešenje 05 broj: 401-00-8244/03 od 11.12.2003. godine, Muzeju istorije Jugoslavije, sredstva u ukupnom iznosu od 721.827 dinara, na ime finansiranja redovne delatnosti Muzeja ( funkcija 820 – Usluge kulture, aproprijacije ekonomske klasifikacije: 411 – Plate i dodaci zaposlenih – 615.365 dinara; 412 – Socijalni doprinosi na teret poslodavca – 92.924 dinara; 482 – Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom – 12.998 dinara );

– Rešenje 05 broj: 401-00-8248/03 od 11.12.2003. godine, Republičkom zavodu za razvoj, sredstva u ukupnom iznosu od 383.000 dinara, na ime finansiranja redovne delatnosti Zavoda (funkcija 140 – Osnovno istraživanje, aproprijacije ekonomske klasifikacije: 411 – Plate i dodaci 255.000 dinara; 412 – Socijalni doprinosi na teret poslodavca – 116.000 dinara, 482 – Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom – 12.000 dinara );

– Rešenje 05 broj: 401-00-8425/03 od 18.12.2003. godine, Ustavnom sudu Srbije, sredstva u ukupnom iznosu od 2.403.161 dinara, na ime finansiranja redovne delatnosti Ustavnog suda Srbije (funkcija 330 – Sudovi, aproprijacije ekonomske klasifikacije: 411 – Plate i dodaci 1.879.675 dinara; 412 – Socijalni doprinosi na teret poslodavca – 449.854 dinara, 482 – Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom – 73.632 dinara );

– Rešenje 05 broj: 401-00-8641/03 od 25.12.2003. godine, Ministarstvu vera, sredstva u ukupnom iznosu od 104.642 dinara, na ime finansiranja redovne delatnosti (funkcija 840 – Verske i druge usluge zajednice, aproprijacije ekonomske klasifikacije: 411 – Plate i dodaci 83.996 dinara; 412 – Socijalni doprinosi na teret poslodavca – 19.143 dinara, 482 – Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom – 1.503.632 dinara );

– Rešenje 05 broj: 401-00-8638/03 od 25.12.2003. godine, Muzeju istorije Jugoslavije i Agenciji za reciklažu, sredstva u ukupnom iznosu od 344.697 dinara, na ime finansiranja redovne delatnosti, i to sredstva u iznosu od 287.907 dinara za finansiranje redovne delatnosti Muzeja (funkcija 820 – Usluge kulture, aproprijacije ekonomske klasifikacije: 411 – Plate i dodaci 241.119 dinara; 412 – Socijalni doprinosi na teret poslodavca – 38.000 dinara, 482 – Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom 8.788 dinara i sredstva u iznosu od 56.790 dinara, na ime finansiranja redovne delatnosti Agencije za reciklažu (funkcija 510 – Upravljanje otpadom, aproprijacije sledećih ekonomskih klasifikacija: 411 – Plate i dodaci 40.017 dinara; 412 – Socijalni doprinosi na teret poslodavca – 13.706 dinara, 482 – Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom 3.067 dinara);

– Rešenje 05 broj: 401-8712/03-1 od 26.12.2003. godine, Ministarstvu za privredu i privatizaciju, sredstva u ukupnom iznosu od 16.000.000 dinara, na ime učešća Republike u finansiranju redovne delatnosti Rudarsko topioničarskog basena Bor (funkcija 410 – Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada, aproprijacija ekonomska klasfikacija 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama);

– Rešenje 05 broj: 401-8691/03 od 26.12.2003. godine, Republičkom seizmološkom zavodu, sredstva u ukupnom iznosu od 1.120.000 dinara, na ime finansiranja redovne delatnosti Zavoda (funkcija 410 – Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada, aproprijacija ekonomska klasfikacija 512 – Mašine i oprema).

Ostavite komentar