Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2003. godinu

Obrazac 4

Popunjava Uprava za javna plaćanja – Filijala Prethodna godina Tekuća godina 1 2 3 4 5 N O V Č A N I P R I L I V I (4002 + 4097 + 4122) 318.437.510 700000 TEKUĆI PRIHODI (4003 + 4041 + 4051 + 4061 + 4085 + 4090 + 4094) 272.889.278 710000 POREZI (4004 + 4008 + 4010 + 4017 + 4024 + 4031 + 4034) 251.840.725 711000 POREZ NA DOHODAK, DOBIT I KAPITALNE DOBITKE (od 4005 do 4007) 57.039.480 711100 Porezi na dohodak i kapitalne dobitke koje plaćaju fizička lica 51.915.828 711200 Porezi na dobit i kapitalne dobitke koje plaćaju preduzeća i druga pravna lica 5.123.652 711300 Porezi na dohodak, dobit i kapitalne dobitke koji se ne mogu razvrstati između fizičkih i pravnih lica 712000 POREZ NA FOND ZARADA (4009) 131.769 712100 Porez na fond zarada 131.769 713000 POREZ NA IMOVINU (od 4011 do 4016) 4.021.850 713100 Periodični porezi na nepokretnosti 393 713200 Periodični porezi na neto imovinu 20 713300 Porezi na zaostavštinu, nasleđe i poklon 713400 Porezi na finansijske i kapitalne transakcije 4.021.317 713500 Drugi jednokratni porezi na imovinu 713600 Drugi periodični porezi na imovinu 120 714000 POREZ NA DOBRA I USLUGE (od 4018 do 4023) 169.745.207 714100 Opšti porezi na dobra i usluge 103.488.200 714200 Akcize 56.228.758 714300 Dobit fiskalnih monopola 714400 Porezi na pojedinačne usluge 250.655 714500 Porezi na upotrebu dobara i na dozvolu da se dobra upotrebljavaju ili delatnosti obavljaju 9.777.594 714600 Drugi porezi na dobra i usluge 715000 POREZ NA MEĐUNARODNU TRGOVINU I TRANSAKCIJE (od 4025 do 4030) 23.266.639 715100 Carine i druge uvozne dažbine 23.266.639 715200 Porezi na izvoz 715300 Dobit izvoznih ili uvoznih monopola 715400 Dobit po osnovu razlike između kupovnog i prodajnog deviznog kursa 715500 Porezi na prodaju ili kupovinu deviza 715600 Drugi porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije 716000 DRUGI POREZI (4032 + 4033) 83.212 716100 Drugi porezi koje isključivo plaćaju preduzeća, odnosno preduzetnici 72 716200 Drugi porezi koje plaćaju ostala lica ili koji se ne mogu identifikovati 83.140 719000 JEDNOKRATNI POREZ NA EKSTRA PROFIT I EKSTRA IMOVINU STEČENU KORIŠĆENjEM POSEBNIH POGODNOSTI (od 4035 do 4040) -2.447.432 719100 Porez na dohodak, dobit i kapitalnu dobit na teret fizičkih lica 719200 Porez na dohodak, dobit i kapitalnu dobit na teret preduzeća i ostalih pravnih lica -2.394.468 719300 Porez na dohodak, dobit i kapitalnu dobit nerasporediv između fizičkih i pravnih lica -53.007 719400 Ostali jednokratni porezi na imovinu 719500 Ostali porezi koje plaćaju isključivo preduzeća i preduzetnici 719600 Ostali porezi koje plaćaju druga ili neidentifikovana lica 43 720000 SOCIJALNI DOPRINOSI (4042 + 4047) 196 721000 DOPRINOSI ZA SOCIJALNO OSIGURANjE (od 4043 do 4046) 196 721100 Doprinosi za socijalno osiguranje na teret zaposlenih 504 721200 Doprinosi za socijalno osiguranje na teret poslodavca -308 721300 Doprinosi za socijalno osiguranje lica koja obavljaju samostalnu delatnost i nezaposlenih lica 721400 Doprinosi za socijalno osiguranje koji se ne mogu razvrstati 722000 OSTALI SOCIJALNI DOPRINOSI (od 4048 do 4050) 722100 Socijalni doprinosi zaposlenih 722200 Socijalni doprinosi poslodavaca 722300 Imputirani socijalni doprinosi 730000 DONACIJE I TRANSFERI (4052 + 4055 + 4058) 3.434.984 731000 DONACIJE OD INOSTRANIH DRŽAVA (od 4053 + 4054) 2.627.061 731100 Tekuće donacije od inostranih država 2.387.738 731200 Kapitalne donacije od inostranih država 239.323 732000 DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA (4056 + 4057) 691.854 732100 Tekuće donacije od međunarodnih organizacija 691.854 732200 Kapitalne donacije od međunarodnih organizacija 733000 TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI (4059 + 4060) 116.069 733100 Tekući transferi od drugih nivoa vlasti 116.062 733200 Kapitalni transferi od drugih nivoa vlasti 7 740000 DRUGI PRIHODI (4062 + 4068 + 4073 + 4080 + 4083) 17.601.454 741000 PRIHODI OD IMOVINE (od 4063 do 4067) 2.941.649 741100 Kamate 374.816 741200 Dividende 741300 Povlačenje prihoda od kvazi korporacija 741400 Prihod od imovine koji pripada imaocima polisa osiguranja 741500 Zakup neproizvedene imovine 2.566.833 742000 PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA (od 4069 do 4072) 8.051.436 742100 Prihodi od prodaje dobara i usluga ili zakupa od strane tržišnih organizacija 1.287 742200 Takse 6.976.173 742300 Sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice 1.073.976 742400 Imputirane prodaje dobara i usluga 743000 NOVČANE KAZNE I ODUZETA IMOVINSKA KORIST (od 4074 do 4079) 2.478.018 743100 Prihodi od novčanih kazni za krivična dela 121.849 743200 Prihodi od novčanih kazni za privredne prestupe 33.083 743300 Prihodi od novčanih kazni za prekršaje 1.753.807 743400 Prihodi od penala 743500 Prihodi od oduzete imovinske koristi 442.907 743900 Ostale novčane kazne, penali i prihodi od oduzete imovinske koristi 126.372 744000 DOBROVOLjNI TRANSFERI OD FIZIČKIH I PRAVNIH LICA (4081 + 4082) 362 744100 Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica 358 744200 Kapitalni dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica 4 745000 MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI (4084) 4.129.989 745100 Mešoviti i neodređeni prihodi 4.129.989 770000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA (4086 + 4088) 5.155 771000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA (4087) 4.420 771100 Memorandumske stavke za refundaciju rashoda 4.420 772000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA IZ PRETHODNE GODINE (4089) 735 772100 Memorandumske stavke za refundaciju rashoda iz prethodne godine 735 780000 TRANSFERI IZMEĐU BUDžETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU (4091) 6.764 781000 TRANSFERI IZMEĐU BUDžETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU (4092 + 4093) 6.764 781100 Transferi između budzetskih korisnika na istom nivou 6.764 781300 Transferi između organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 790000 PRIHODI IZ BUDžETA (4095) 791000 PRIHODI IZ BUDžETA (4096) 791100 Prihodi iz budzeta 800000 PRIMANjA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE (4098 + 4105 + 4112 + 4115) 241.685 810000 PRIMANjA OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTAVA (4099 + 4101 + 4103) 241.685 811000 PRIMANjA OD PRODAJE NEPOKRETNOSTI (4100) 241.685 811100 Primanja od prodaje nepokretnosti 241.685 812000 PRIMANjA OD PRODAJE POKRETNE IMOVINE (4102) 812100 Primanja od prodaje pokretne imovine 813000 PRIMANjA OD PRODAJE OSTALIH OSNOVNIH SREDSTAVA (4104) 813100 Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava 820000 PRIMANjA OD PRODAJE ZALIHA (4106 + 4108 + 4110) 821000 PRIMANjA OD PRODAJE ROBNIH REZERVI (4107) 821100 Primanja od prodaje robnih rezervi 822000 PRIMANjA OD PRODAJE ZALIHA PROIZVODNjE (4109) 822100 Primanja od prodaje zaliha proizvodnje 823000 PRIMANjA OD PRODAJE ROBE ZA DALjU PRODAJU (4111) 823100 Primanja od prodaje robe za dalju prodaju 830000 PRIMANjA OD PRODAJE DRAGOCENOSTI (4113) 831000 PRIMANjA OD PRODAJE DRAGOCENOSTI (4114) 831100 Primanja od prodaje dragocenosti 840000 PRIMANjA OD PRODAJE PRIRODNE IMOVINE (4116 + 4118 + 4120) 841000 PRIMANjA OD PRODAJE ZEMLjIŠTA (4117) 841100 Primanja od prodaje zemljišta 842000 PRIMANjA OD PRODAJE PODZEMNIH BLAGA (4119) 842100 Primanja od prodaje podzemnih blaga 843000 PRIMANjA OD PRODAJE ŠUMA I VODA (4121) 843100 Primanja od prodaje šuma i voda 900000 PRIMANjA OD ZADUŽIVANjA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE (4123 + 4144) 45.306.547 910000 PRIMANjA OD ZADUŽIVANjA (4124+4134+4142) 9.212.535 911000 PRIMANjA OD DOMAĆIH ZADUŽIVANjA (od 4125 do 4133) 2.032.914 911100 Primanja od emitovanja domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija 2.032.914 911200 Primanja od zaduživanja od ostalih nivoa vlasti 911300 Primanja od zaduživanja od javnih finansijskih institucija u zemlji 911400 Primanja od zaduživanja od poslovnih banaka u zemlji 911500 Primanja od zaduživanja od ostalih poverilaca u zemlji 911600 Primanja od zaduživanja od domaćinstava u zemlji 911700 Primanja od domaćih finansijskih derivata 911800 Primanja od domaćih menica 911900 Ispravka unutrašnjeg duga 912000 PRIMANjA OD INOSTRANOG ZADUŽIVANjA (od 4135 do 4141) 7.179.621 912100 Primanja od emitovanja inostranih hartija od vrednosti, izuzev akcija 912200 Primanja od zaduživanja od inostranih država 2.332.486 912300 Primanja od zaduživanja od multilateralnih institucija 912400 Primanja od zaduživanja od inostranih poslovnih banaka 912500 Primanja od zaduživanja od ostalih inostranih poverilaca 4.847.135 912600 Primanja od inostranih finansijskih derivata 912900 Ispravka spoljnog duga 913000 PRIMANjA PO OSNOVU GARANCIJA (4143) 913100 Primanja po osnovu garancija 920000 PRIMANjA OD PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE (4145 + 4155) 36.094.012 921000 PRIMANjA OD PRODAJE DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE (od 4146 do 4154) 36.094.012 921100 Primanja od prodaje domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija 921200 Primanja od otplate kredita datih ostalim nivoima vlasti 921300 Primanja od otplate kredita datih domaćim javnim finansijskim institucijama 921400 Primanja od otplate kredita datih domaćim privatnim poslovnim bankama 921500 Primanja od otplate kredita datih domaćim javnim nefinansijskim institucijama 921600 Primanja od otplate kredita datih fizičkim licima i domaćinstvima u zemlji 921700 Primanja od otplate kredita datih udruženjima građana u zemlji 921800 Primanja od otplate kredita datih nefinansijskim privatnim preduzećima u zemlji 921900 Primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala 36.094.012 922000 PRIMANjA OD PRODAJE STRANE FINANSIJSKE IMOVINE (od 4156 do 4162) 922100 Primanja od prodaje stranih hartija od vrednosti, izuzev akcija 922200 Primanja od otplate kredita datih stranim vladama 922300 Primanja od otplate kredita datih međunarodnim organizacijama 922400 Primanja od otplate kredita datih stranim poslovnim bankama 922500 Primanja od otplate kredita datih stranim nefinansijskim institucijama 922600 Primanja od otplate kredita datih stranim nevladinim organizacijama 922700 Primanja od prodaje stranih akcija i ostalog kapitala NOVČANI ODLIVI (4164 + 4320 + 4360) 319.664.751 400000 TEKUĆI RASHODI (4165 + 4186 + 4229 + 4240 + 4263 + 4276 + 4289 + 4304) 279.012.258 410000 RASHODI ZA ZAPOSLENE (4166 + 4168 + 4172 + 4174 + 4179 + 4181 + 4183) 58.233.968 411000 PLATE I DODACI ZAPOSLENIH (4167) 47.686.928 411100 Plate i dodaci zaposlenih 47.686.928 412000 SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA (4169 do 4171) 8.805.175 412100 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje 5.665.907 412200 Doprinos za zdravstveno osiguranje 2.866.774 412300 Doprinos za nezaposlenost 272.494 413000 NAKNADE U NATURI (4173) 311.626 413100 Naknade u naturi 311.626 414000 SOCIJALNA DAVANjA ZAPOSLENIMA(od 4175 do 4178) 244.724 414100 Isplata naknada za vreme odsustvovanja s posla 35.086 414200 Rashodi za obrazovanje dece zaposlenih 308 414300 Otpremnine i pomoći 191.263 414400 Pomoć u medicinskom lečenju zaposlenog ili člana uže porodice 18.067 415000 NAKNADE ZA ZAPOSLENE (4180) 263.664 415100 Naknade za zaposlene 263.664 416000 NAGRADE, BONUSI I OSTALI POSEBNI RASHODI (4182) 886.671 416100 Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi 886.671 417000 SUDIJSKI I POSLANIČKI DODATAK (4184 + 4185) 35.180 417100 Sudijski dodatak 10.402 417200 Poslanički dodatak 24.778 420000 KORIŠĆENjE USLUGA I ROBA (4187 + 4194 + 4199 + 4208 + 4216 + 4219) 22.638.138 421000 STALNI TROŠKOVI (od 4188 do 4193) 4.184.104 421100 Troškovi platnog prometa i bankarskih usluga 369.243 421200 Energetske usluge 1.129.501 421300 Komunalne usluge 579.190 421400 Usluge komunikacija 1.526.684 421500 Troškovi osiguranja 231.684 421600 Zakup imovine i opreme 347.802 422000 TROŠKOVI PUTOVANjA (od 4195 do 4198) 952.292 422100 Troškovi službenih putovanja u zemlji 705.729 422200 Troškovi službenih putovanja u inostranstvo 147.402 422300 Troškovi putovanja u okviru redovnog rada 93.573 422900 Ostali troškovi transporta 5.588 423000 USLUGE PO UGOVORU (od 4200 do 4207) 2.326.963 423100 Administrativne usluge 109.715 423200 Kompjuterske usluge 342.887 423300 Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih 374.129 423400 Usluge informisanja 138.610 423500 Stručne usluge 813.453 423600 Usluge za domaćinstvo i ugostiteljstvo 208.518 423700 Reprezentacija 79.705 423900 Ostale opšte usluge 259.946 424000 SPECIJALIZOVANE USLUGE (od 4209 do 4215) 9.675.836 424100 Poljoprivredne usluge 13.861 424200 Usluge obrazovanja, kulture i sporta 684.615 424300 Medicinske usluge 46.685 424400 Usluge održavanja autoputeva 4.725.660 424500 Usluge održavanja nacionalnih parkova i prirodnih površina 6.764 424600 Usluge očuvanja životne sredine, nauke i geodetske usluge 3.170.108 424900 Ostale specijalizovane usluge 1.028.143 425000 TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANjE (USLUGE I MATERIJALI) (4217 + 4218) 1.480.687 425100 Tekuće popravke i odražavanje zgrada i objekata 921.905 425200 Tekuće popravke i održavanje opreme 558.782 426000 MATERIJAL (od 4220 do 4228) 4.018.256 426100 Administrativni materijal 1.678.829 426200 Materijali za poljoprivredu 73.439 426300 Materijali za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih 111.979 426400 Materijali za saobraćaj 1.071.409 426500 Materijali za očuvanje životne sredine i nauku 5.416 426600 Materijali za obrazovanje, kulturu i sport 124.106 426700 Medicinski i laboratorijski materijali 41.531 426800 Materijali za domaćinstvo i ugostiteljstvo 538.968 426900 Materijali za posebne namene 372.579 430000 UPOTREBA OSNOVNIH SREDSTAVA (4230 + 4234 + 4236) 6.076 431000 UPOTREBA OSNOVNIH SREDSTAVA (od 4231 do 4233) 6.076 431100 Zgrade i građevinski objekti 2.508 431200 Mašine i oprema 3.440 431300 Ostala osnovna sredstva 129 433000 UPOTREBA DRAGOCENOSTI (4235) 433100 Dragocenosti 434000 UPOTREBA ZEMLjIŠTA, ŠUMA, VODE I RUDNIH BOGATSTAVA (od 4237 do 4239) 434100 Zemljište 434200 Rudna bogatstva 434300 Šume i vode 440000 OTPLATA KAMATA (4241 + 4250 + 4257 + 4259) 10.977.936 441000 OTPLATE DOMAĆIH KAMATA (od 4242 do 4249) 2.378.140 441100 Otplata kamata na domaće hartije od vrednosti 79.161 441200 Otplata kamata ostalim nivoima vlasti 441300 Otplata kamata domaćim javnim finansijskim institucijama 1.743.782 441400 Otplata kamata domaćim poslovnim bankama 340.975 441500 Otplata kamata ostalim domaćim kreditorima 94.222 441600 Otplata kamata domaćinstvima u zemlji 120.000 441700 Otplata kamata na domaće finansijske derivate 441800 Otplata kamata na domaće menice 442000 OTPLATA STRANIH KAMATA (od 4251 do 4256) 8.505.984 442100 Otplata kamata na strane hartije od vrednosti 442200 Otplata kamata stranim vladama 2.179.653 442300 Otplata kamata multilateralnim institucijama 6.065.496 442400 Otplata kamata stranim poslovnim bankama 442500 Otplata kamata ostalim stranim kreditorima 260.835 442600 Otplata kamata na strane finansijske derivate 443000 OTPLATA KAMATA PO OSNOVU AKTIVIRANIH GARANCIJA (4258) 443100 Otplata kamata po osnovu aktiviranih garancija 444000 PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANjA (od 4260 do 4262) 93.812 444100 Negativne kursne razlike 71.927 444200 Kazne za kašnjenje 444300 Takse koje proističu iz zaduživanja 21.885 450000 SUBVENCIJE (4264 + 4267 + 4270 + 4273) 30.800.017 451000 SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA (4265 + 4266) 30.593.569 451100 Tekuće subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama 29.976.257 451200 Kapitalne subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama 617.312 452000 SUBVENCIJE PRIVATNIM FINANSIJSKIM INSTITUCIJAMA (4268 + 4269) 452100 Tekuće subvencije privatnim finansijskim institucijama 452200 Kapitalne subvencije privatnim finansijskim institucijama 453000 SUBVENCIJE JAVNIM FINANSIJSKIM INSTITUCIJAMA (4271 + 4272) 130.000 453100 Tekuće subvencije javnim finansijskim institucijama 453200 Kapitalne subvencije javnim finansijskim institucijama 130.000 454000 SUBVENCIJE PRIVATNIM PREDUZEĆIMA (4274 + 4275) 76.448 454100 Tekuće subvencije privatnim preduzećima 76.448 454200 Kapitalne subvencije privatnim preduzećima 460000 DONACIJE I TRANSFERI (4277 + 4280 + 4283 + 4286) 120.476.880 461000 DONACIJE STRANIM VLADAMA (4278 + 4279) 461100 Tekuće donacije stranim vladama 461200 Kapitalne donacije stranim vladama 462000 DONACIJE MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA (4281 + 4282) 933 462100 Tekuće donacije međunarodnim organizacijama 933 462200 Kapitalne donacije međunarodnim organizacijama 463000 DONACIJE I TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI (4284 + 4285) 51.216.624 463100 Tekuće donacije i transferi ostalim nivoima vlasti 50.510.968 463200 Kapitalne donacije i transferi ostalim nivoima vlasti 705.656 464000 DONACIJE I TRANSFERI ORGANIZACIJAMA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA (4287 + 4288) 69.259.323 464100 Tekuće donacije i transferi organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja 69.259.323 464200 Kapitalne donacije i transferi organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja 470000 PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANjA (4290 + 4294) 31.820.592 471000 PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANjA (ORGANIZACIJE OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA) (od 4291 do 4293) 29.077 471100 Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno domaćinstvima 471200 Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno pružaocima usluga 8.762 471900 Transferi drugim organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja za doprinose za osiguranje 20.315 472000 NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDžETA (od 4295 do 4303) 31.791.515 472100 Naknade iz budzeta u slučaju bolesti i invalidnosti 6.794.599 472200 Naknade iz budzeta za porodiljsko odsustvo 4.430.498 472300 Naknade iz budzeta za decu i porodicu 11.457.723 472400 Naknade iz budzeta za slučaj nezaposlenosti 472500 Starosne i porodične penzije iz budzeta 472600 Naknade iz budzeta u slučaju smrti 21.959 472700 Naknade iz budzeta za obrazovanje, kulturu, nauku i sport 1.867.614 472800 Naknade iz budzeta za stanovanje i život 1.789.184 472900 Ostale naknade iz budzeta 5.429.938 480000 OSTALI RASHODI (4305 + 4308 + 4313 + 4315 + 4318) 4.058.652 481000 DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA (4306 + 4307) 1.184.263 481100 Dotacije neprofitnim organizacijama koje pružaju pomoć domaćinstvima 68.541 481900 Dotacije ostalim neprofitnim institucijama 1.115.722 482000 POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE NAMETNUTE OD JEDNOG NIVOA VLASTI DRUGOM (od 4309 do 4312) 1.756.798 482100 Porez na fond zarada 1.680.288 482200 Ostali porezi 58.756 482300 Obavezne takse 17.451 482400 Novčane kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom 303 483000 NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENjU SUDOVA I SUDSKIH TELA (4314) 1.045.426 483100 Novčane kazne i penali po rešenju sudova i sudskih tela 10.45.426 484000 NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NASTALU USLED ELEMENTARNIH NEPOGODA ILI DRUGIH PRIRODNIH UZROKA (4316 + 4317) 57.850 484100 Naknada štete za povrede ili štetu usled elementarnih nepogoda 57.850 484200 Naknada štete od divljači 485000 NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NANETU OD STRANE DRŽAVNIH ORGANA (4319) 14.315 485100 Naknada štete za povrede ili štetu nanete od strane državnih organa 14.315 500000 IZDACI ZA NEFINANSIJKU IMOVINU 12.290.635 510000 OSNOVNA SREDSTVA 11.430.635 511000 ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 6.788.774 511100 Kupovina zgrade i objekata 521.992 511200 Izgradnja zgrade i objekata 3.678.147 511300 Kapitalno održavanje zgrade i objekata 2.185.497 511400 Projektno planiranje 403.138 512000 MAŠINE I OPREMA 4.625.004 512100 Oprema za saobraćaj 531.127 512200 Administrativna oprema 2.270.645 512300 Oprema za poljoprivredu 159.466 512400 Oprema za očuvanje životne sredine 8.280 512500 Medicinska i laboratorijaka oprema 1.133.161 512600 Oprema za obrazovanje, kulturu i sport 78.991 512700 Oprema za vojsku 512800 Oprema za javnu bezbednost 396.307 512900 Oprema za proizvodnju, motorna, nepokretna i nemotorna oprema 47.027 513000 OSTALA OSNOVNA SREDSTVA 16.857 513100 Kultivisana imovina 3.750 513200 Nematerijalna osnovna srerdstva 13.107 520000 ZALIHE 800.000 521000 ROBNE REZERVE 800.000 521100 Robne rezerve 800.000 522000 ZALIHE PROIZVODNjE 522100 Zalihe materijala 522200 Zalihe nedovršene proizvodnje 522300 Zalihe gotovih proizvoda 523000 ZALIHE ROBE ZA DALjU PRODAJU 523100 Zalihe robe za dalju prodaju 530000 DRAGOCENOSTI 531000 DRAGOCENOSTI 531100 Dragocenosti 540000 PRIRODNA IMOVINA 60.000 541000 ZEMLjIŠTE 60.000 541100 Zemljište 60.000 542000 RUDNA BOGATSTVA 542100 Kopovi 543000 ŠUME I VODE 543100 Šume 543200 Vode 600000 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE I NABAVKU FINANSIJSKE IMOVINE (4361 + 4382) 28.361.858 610000 OTPLATA GLAVNICE (4362 + 4372 + 4380) 19.262.275 611000 OTPLATA GLAVNICE DOMAĆIM KREDITORIMA (od 4363 do 4371) 18.923.040 611100 Otplata glavnice na domaće hartije od vrednosti, izuzev akcija 14.023.264 611200 Otplata glavnice ostalim nivoima vlasti 611300 Otplata glavnice domaćim javnim finansijskim institucijama 136.848 611400 Otplata glavnice domaćim poslovnim bankama 1.847.635 611500 Otplata glavnice ostalim domaćim kreditorima 2.915.293 611600 Otplata glavnice domaćinstvima u zemlji 611700 Otplata glavnice na domaće finansijske derivate 611800 Otplata domaćih menica 611900 Ispravka unutrašnjeg duga 612000 OTPLATA GLAVNICE STRANIM KREDITORIMA (od 4373 do 4379) 339.235 612100 Otplata glavnice na strane hartije od vrednosti, izuzev akcija 612200 Otplata glavnice stranim vladama 612300 Otplata glavnice multilateralnim institucijama 292.500 612400 Otplata glavnice stranim poslovnim bankama 612500 Otplata glavnice ostalim stranim kreditorima 46.735 612600 Otplata glavnice na strane finansijske derivate 612900 Ispravka spoljnog duga 613000 OTPLATA GLAVNICE PO GARANCIJAMA (4381) 613100 Otplata glavnice po garancijama 620000 NABAVKA FINANSIJSKE IMOVINE (4383 + 4393) 9.099.583 621000 NABAVKA DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE (od 4384 do 4392) 9.099.583 621100 Nabavka domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija 4.000 621200 Krediti ostalim nivoima vlasti 621300 Krediti domaćim javnim finansijskim institucijama 621400 Krediti domaćim privatnim poslovnim bankama 621500 Krediti domaćim nefinansijskim javnim institucijama 8.525.000 621600 Krediti fizičkim licima i domaćinstvima u zemlji 406.706 621700 Krediti nevladinim organizacijama u zemlji 621800 Krediti domaćim nefinansijskim privatnim preduzećima 621900 Nabavka domaćih akcija i ostalog kapitala 163.877 622000 NABAVKA STRANE FINANSIJSKE IMOVINE (od 4394 do 4400) 622100 Nabavka stranih hartija od vrednosti, izuzev akcija 622200 Krediti stranim vladama 622300 Krediti međunarodnim organizacijama 622400 Krediti stranim poslovnim bankama 622500 Krediti stranim nefinansijskim institucijama 622600 Krediti stranim nevladinim organizacijama 622700 Nabavka stranih akcija i ostalog kapitala VIŠAK NOVČANIH PRILIVA(4001 – 4163) MANjAK NOVČANIH PRILIVA(4163 – 4001) 1.227.241 SALDO GOTOVINE NA POČETKU GODINE 3.026.553 KORIGOVANI PRILIVI ZA PRIMLjENA SREDSTVA U OBRAČUNU (4001 + 4405 – 4406) 320.493.886 Korekcija novčanih priliva za naplaćena sredstva koja se ne evidentiraju preko klasa 700000, 800000 i 900000 2.056.376 Korekcija novčanih priliva za iznose naplaćenih prihoda u prethodnoj godini a oprihodovani su u obračunskom periodu KORIGOVANI ODLIVI ZA ISPLAĆENA SREDSTVA U OBRAČUNU (4163 – 4408 + 4409) 320.275.754 Korekcija novčanih odliva za iznos obračunate amortizacije knjižene na teret sopstvenih prihoda Korekcija novčanih odliva za iznos plaćenih rashoda iz prethodne godine 611.003 SALDO GOTOVINE NA KRAJU GODINE (4403 + 4404 – 4407) 3.244.685

Datum, 19.07.2004.godine Lice odgovorno za Naredbodavac

popunjavanje obrasca

Ostavite komentar