Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2003. godinu

I Z V E Š T A J

O IZVRŠENjU BUDžETA REPUBLIKE SRBIJE ZA 2003. GODINU

Zakon o budzetu Republike Srebije za 2003. godinu donet je u skladu sa Ustavom Republike Srbije, Zakonom o budzetskom sistemu i ekonomskom politikom Republike Srbije za 2003. godinu.

Stav Vlade Republike Srbije u sprovođenju ekonomske politike za 2003. godinu, zasnivao se na projekciji:

– rasta bruto duštvenog proizvoda od 3,5 %, do 4,5 %, a ostvaren je sa 2,5%;

– rasta prosečnih zarada od 3,5 %, do 4,5 %, a ostvaren je sa 13,6%;

– inflacije od 11,0%, koja je ostvarena sa 7,8 %, a što znači da su cene rasle u proseku od 0,65% mesečno;

– realnog rasta prometa u trgovini na malo od 5,0%, a ostvaren je sa 10,0%;

– realnog rasta uvoza od 10,0%, prevashodno opreme, a ostvaren je sa 30,5%;

– upravljanja kursom dinara na osnovu razlike između ostvarene domaće i inostrane inflacije.

Za finansiranje izdataka budzeta Republike Srbije za 2003. godinu planirana su budzetska primanja u ukupnom iznosu od 271,8 mlrd dinara, a koja su ostvarena u iznosu od 261,9 mlrd dinara, što je za 3,63% manje od planiranih.

Planirani obim budzetskih izdataka za 2003. godinu iznosio je 318,7 mlrd dinara, a izvršen je sa 304,8 mlrd. dinara, što je za 4,36% manje od planiranog.

Pri utvrđivanju tekućih rashoda i izdataka budzeta za 2003. godinu, utvrđeni su prioriteti u izvršavanju, i to za:

– plate zaposlenih;

– donacije i transferi organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja (Republički zavod za zdravstveno osiguranje, Republički fond za PIO zaposlenih, Republički fond za PIO poljoprivrednika i Republički zavod za tržište rada);

– socijalna davanja (dečiji dodatak, materinski dodatak, boračka i invalidska zaštita, socijalna zaštita i dr.);

– subvencije nefinansijskim korporacijama;

– naknade za socijalnu zaštitu iz budzeta (naknade radnicima za čijim je radom prestala potreba u preduzćima u procesu restruktuiranja);

– ostali rashodi.

Svi ovi izdaci predstavljaju osnovne funkcije za koje je zakonom utrvrđeno obezbeđenje sredstva u budzetu Republike Srbije.

Budzetska primanja ostvarena su u iznosu od 261.914,8 mil. dinara i manja su za 3,63% od planiranih, dok su primanja iz izvornih aktivnost ostvarena u iznosu od 23.150,3 mil. dinara, a što je u odnosu na plan za 34,99% manje.

Ukupna primanja ostvarena su u iznosu od 285.065,1 mil. dinara što je za 7,27% manje od planiranih.

U odnosu na plan, ostvarenje primanja je sledeće:

porez na dohodak građana ostvaren je sa 1,45% više od planiranog;

porez na dobit preduzeća ostvaren je sa 34,83% više od planiranog;

porez na finansijske transakcije ostvaren je sa 14,89% više od planiranog;

poreza na promet je ostvaren sa 3,76% manje od planiranog;

akcize su ostvarene sa 0,62% više od planiranih;

carine i druge uvozne dažbine ostvarene su sa 2,61% više od planiranih i

– ostala primanja Budzeta, ostvarena su sa 65,18% manje od planiranih.

U dinarima

Ekonoms-kaKlasifi-kacija PRIMANjA P L A N % učešća O S T V A R E N O % učešća % ostvare-nja 7111 Porez na dohodak građana 51.176.100.000 18,83 51.915.827.843 19,82 101,45 7112 Porez na dobit preduzeća 3.800.000.000 1,40 5.123.652.525 1,96 134,83 7121 Porez na fond zarada 0,00 131.769.302 0,05 0,00 7131 Periodični porezi na nepokretnosti 0,00 393.374 0,00 0,00 7133 Porezi na zaostavštinu, nasleđe i poklon 0,00 19.791 0,00 0,00 7134 Porez na finansijske transakcije 3.500.000.000 1,29 4.021.316.689 1,54 114,89 7136 Drugi periodični porezi na imovinu 0,00 119.680 0,00 0,00 7141 Porez na promet 107.534.700.000 39,57 103.488.199.914 39,51 96,24 7142 Akcize 55.883.200.000 20,56 56.228.757.719 21,47 100,62 7144 Porezi na pojedinačne usluge 0,00 250.654.577 0,10 0,00 7145 Porezi na upotrebu dobara i na dozvolu da se dobra upotrebljavaju ili delatnosti obavljaju 0,00 3.919.610.917 1,50 0,00 7151 Carine i druge uvozne dažbine 22.675.800.000 8,34 23.266.639.253 8,88 102,61 7161 Drugi porezi koje isključivo plaćaju preduzeća, odnosno preduzetnici 0,00 72.069 0,00 0,00 7162 Drugi porezi koje plaćaju ostala lica ili koji se ne mogu identifikovati 0,00 9.042.422 0,00 0,00 7192 Porez na dohodak, dobit i kapitalnu dobit na teret preduzeća i ostalih pravnih lica 0,00 -2.394.468.186 -0,91 0,00 7193 Porez na dohodak, dobit i kapitalnu dobit nerasporediv između fizičkih i pravnih lica 0,00 4 0,00 0,00 7194 Ostali jednokratni porezi na imovinu 0,00 -53.007.343 -0,02 0,00 7196 Ostali porezi koje plaćaju druga ili neidentifikovana lica 0,00 42.689 0,00 0,00 7211 Doprinosi za socijalano osiguranje na teret zaposlenih 0,00 504.481 0,00 0,00 7212 Doprinosi za socijalno osiguranje na teret poslodavca 0,00 -306.790 0,00 0,00 7322 Kapitalne donacije od međunarodnih organizacija 0,00 150 0,00 0,00 7331 Tekući transferi od drugih nivoa vlasti 0,00 116.028.573 0,04 0,00 7332 Kapitalni transferi od drugih novoa vlasti 0,00 7.246 0,00 0,00 7411 Kamate 0,00 374.815.892 0,14 0,00 7412 Dividende 0,00 65 0,00 0,00 7415 Naknada za korišćenje vazduhoplovnog prostora 3.026.100.000 1,11 2.543.671.809 0,97 84,06 7421 Prihodi od prodaje dobara i usluga ili zakupa od strane tržišnih organizacija 0,00 1.287.298 0,00 0,00 7422 Takse 7.884.900.000 2,90 5.048.406.852 1,93 64,03 7423 Sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice 0,00 1.073.975.530 0,41 0,00 7431 Prihodi od novčanih kazni za krivična dela 0,00 121.848.796 0,05 0,00 7432 Prihodi od novčanih kazni za privredne prestupe 0,00 33.083.298 0,01 0,00 7433 Prihodi od novčanih kazni za prekršaje 0,00 1.753.806.889 0,67 0,00 7435 Prihodi od oduzete imovinske koristi 0,00 442.907.372 0,17 0,00 7439 Ostale novčane kazne, penali i prihodi od oduzete imovinske koristi 0,00 112.454.401 0,04 0,00 7441 Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica 0,00 33.685 0,00 0,00 7442 Kapitalni dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica 0,00 3.680 0,00 0,00 7451 Ostali prihodi 16.309.300.000 6,00 4.129.989.080 1,58 25,32 7711 Memorandumske stavke za refundaciju rashoda 0,00 4.416.867 0,00 0,00 7721 Memorandumske stavke za refundaciju rashoda iz prethodne godine 0,00 734.835 0,00 0,00 7811 Transferi između buđetskih korisnika na istom nivou 0,00 6.763.882 0,00 0,00 8111 Primanja od prodaje nepokretnosti 0,00 241.683.861 0,09 0,00 8431 Primanja od prodaje šuma i voda 0,00 683 0,00 0,00 271.790.100.000 100,00 261.914.761.674 100,00 96,37 Primanja iz dodatnih aktivnosti organa P L A N %učešća O S T V A R E N O % učešća % ostvare-nja 7311 Tekuće donacije od inostranih država 1.766.824.303 7,63 0,00 Drugi prihodi 21.383.496.091 92,37 0,00 Ukupno 35.608.483.785 100,00 23.150.320.394 100,00 65,01 Ukupna primanja 307.398.548.785 100,00 285.065.082.068 100,00 92,73

Izdaci budzeta Republike Srbije za 2003. godinu, izvršeni su u ukupnom iznosu od 327.955,8 mil. dinara, što je u odnosu na plan izvršenje od 90,86%.

Kod najvećeg dela izdataka izvršenje je u okvirima planiranog nivoa.

Veliko odstupanje izvršenja u odnosu na plan iskazano je kod troškava novčanih kazni i penala po rešenju sudova i sudskih tela u iznosu od 346,5 mil. dinara. isto je nastalo kod Ministarstva finansija i ekonomije u najvećem procentu, preko kojeg se izvršavaju sudska rešenja koja se odnose na direktne budzetske korisnike.

U strukturi ukupnih tekućih rashoda i izdataka ostvareno je sledeće pojedinačno učešće:

donacije i transferi sa 36,74%;

plate, dodaci i naknade zaposlenima sa 18,07%;

naknade za socijalnu zaštitu iz budzeta sa 9,81%,

subvencije sa 9,39%;

korišćenje usluga i robe sa 7,35% i

ostali izdaci sa 18,64%.

Izvršenje ukupnih izdataka budzeta Republike Srbije za 2003. godinu po

ekonomskoj klasifikaciji:

u dinarima

 Eko-nom. klas  O P I S  Tekuća aproprijacija 20003.   I Z V R Š E Nj E  % ukupnogizvrše-nja % učešća- dodat.prihoda %u ukupnomizvrše-nju Državni organi MUP i BIA 45.391 Poreska uprava 8.051 Uprava za javna plaćanja 966 Uprava carina 2.399 Kontrola leta 799 Uprava za izvršenje zavodskih sankcija 3.271 Ostali državni organi* 10.454 Svega državni organi 71.331 Pravosudni organi Republički pravosudni organi 446 Okružni sudovi 2.777 Opštinski sudovi 8.394 Tužilaštva 1.379 Sudovi za prekršaje 2.583 Svega pravosudni organi 15.579 Javne službe (sa Vojvodinom) Osnovno obrazovanje 71.844 Srednje obrazovanje 32.509 Visoko i više obrazovanje 14.729 Učenički standard 1.329 Studentski standard 2.208 Ustanove kulture 2.633 Fizička kultura 196 Socijalna zaštita (ustanove i centri za socijalni rad) 5.095 Svega javne službe 130.543 UKUPNO 217.453 Organi Srbije i Crne Gore Ministarstvo odbrane 51.910 SMIP i DKP 1.123 Ostali državni organi 1.644 Svega državni organi Srbije i Crne Gore 54.677 Ukupno iz budzeta Republike 272.130

* Prema podacima Manistarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu

U 2003. godini održana je redovnost u isplati, tako da su korisnici budzeta primili 12 plata. Plate zaposlenih u organima i organizacijama državne zajednice Srbija i Crna Gora takođe su isplaćivane redovno (iz budzeta Republike Srbije 8 mesečnih isplata).

U postupku usaglašavanja visine plata zaposlenih u osnovnom i srednjem obrazovanju, višem i univerzitetskom obrazovanju, zdravstvenoj delatnosti, socijalnoj zaštiti, pravosudnim organima i državnim organima, vođen je socijalni dijalog između Vlade Republike Srbije i reprezentativnih sindikata zaposlenih i to u više od 30 neposrednih pregovora (Vlada Republike Srbije je Zaključkom 05 broj: 120-2220/2003-001 od 24. aprila 2003. godine utvrdila Strategiju pregovora sa sindikatima zaposlenih u javnom sektoru u vezi sa politikom plata, odnosno zarada). Potpisane protokole i postignute dogovore o osnovicama za obračun plata i koeficijentima Vlada Republike Srbije je u potpunosti ispoštovala.

Plate zaposlenih u državnim organima Srbije i Crne Gore obračunavaju se i isplaćuju prema propisima koje donosi Savet ministara. Sredinom 2003.godine ovi propisi su usklađeni sa propisima kojima se regulišu plate koje se obezbeđuju iz budzeta Republike Srbije.

Dinamika rasta plata i dostignuti nivo po pojedinim zvanjima i zanimanjima (neto plata sa minulim radom za 20 godina staža) data je u sledećem pregledu:

neto plate u 2003. godini (sa minulim radom) Zvanje, zanimanje decembar 02 (plata za nov.) decembar 03 (plata za nov.) Indeks(dec. 03 : dec. 02) državna uprava ministar 28.487 31.970 112,2 pomoćnik ministra 21.486 37.717 175,5 savetnik 15.945 19,027 119,4 fizički radnik 6.785 8.097 119,4 Pravosuđe sudija vrhovnog suda 37.708 39.617 105,1 sudija opštinskog suda 27.679 29.080 105,1 sudija opštinskog suda za prekršaje 20.759 21.810 105,1 samostalni stručni saradnik 13.334 15.915 119,4 daktilograf 9.676 11.549 119,4 fizički radnik 7.080 8.450 119,4 osnovno i srednje obrazovanje nastavnik 14.165 16.913 119,4 fizički radnik 6.729 8.034 119,4 zdravstvo specijalistički poslovi u ambulantno polikliničkim uslovima (dz i zc), rad u laboratorijama, rad na preventivi i u komisijama 18.096 21.606 119,4 lekar specijalista 15.074 17.998 119,4 rad u operacionim salama (viša stručna sprema) 11.722 13.995 119,4 zdravstvena nega pacijenata (viša stručna sprema) 11.320 13.516 119,4 zdravstvena nega hospitalizovanih pacijenata (medicinska sestra-srednja stručna sprema) 10.612 12.671 119,4 fizički radnik 6.788 8.104 119,4

Istovremeno statistika je za period decembar 2003 prema decembar 2002. godine zabeležila indeks rasta cena na malo od 107,8%, i troškova života od 108,1%..

Dalje povećanje zarada budzetskih korisnika nije bilo moguće obzirom da je povećana stopa doprinosa za penzijko i invalidsko osiguranje sa 9,8% na 10,3%,koja se primenjivala počev od obračuna i isplate plate budzetskih korisnika za april 2003. godine. Kako se povećanje stope doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje ne bi odrazilo na smanjenje neto plate, za taj efekat korigovana je bruto osnovica, tako da su po tom osnovu povećana izdvajanja za plate.

Izdaci za korišćenje uslugai roba izvršeni su sa 63,77%, što je iznos od 24.092,3 mil. dinara, u kojima su primanja iz budzeta učestvovala sa 69,45%, što je iznos od 16.743,5 mil. dinara, a iz izvornih aktivnosti sa 30,55%, što je iznos od 7.2360,9 mil. dinara.

U ovim rashodima učestvuju:

stalni troškovi u iznosu od 4.440,2 mil. dinara, koji obuhvataju troškove: platnog prometa, troškove enegetskih i komunalnih usluga, telefonske troškove, troškove osiguranja i zakupa;

troškovi putovanja u iznosu od 1.143,6 mil. dinara, koji obuhvataju torškove putovanja u zemlji i inostranstvu;

troškovi usluga po ugovoru u iznosu 2.491,1 mil. dinara, koji obuhvataju administrativne usluge, usluge obrazovanja i usavršavanja, usluge informisanja, stručne usluge i reprezentacija;

specijalizovane usluge u iznosu od 9.561,1 mil. dinara, u koje spadaju poljoprivredne usluge, usluge u obrazovanju i kulturi, medicinske usluge, očuvanje životne sredine, nauke i geodetske usluge;

tekuće popravke i održavanje zgrada, objekata i opreme u iznosu od 1.869,0 mil. dinara;

materijal u iznosu od 4.587,3 mil. dinara, u koje spadaju kancelarijski materijal, službena odeća, publikacije, časopisi, gorivo…

Izdaci za otplatu kamata izvršeni su sa 92,97%, što je iznos od 11.008,2 milona dinara, u kojima su primanja iz budzetska učestvovala sa 99,88%, što je iznos od 10.995,3 mil. dinara, a iz izvornih aktivnosti sa 0,12%, što je iznos od 12,9 mil. dinara.

Ovi rashodi planirani su i izvršeni kod:

Ministarstva finansija i ekonomije na ime kamata za domaće kredite u iznosu od 2.009,9 mil. dinara, kamata za inokredite u iznosu od 8.163,0 mil. dinara i troškova zaduživanja u iznosu od 93,8 mil. dinara, i

Direkcije za puteve na ime kamata za domaće kredite u iznosu od 219,2 mil. dinara, kamate na inokredite u iznosu od 353,1 mil dinara i

Kod ostalih organa u ukupnom iznosu od 169,2 mil. dinara.

Izdaci za subvencije izvršeni su sa 91,29%, što je iznos od 30.800,5 mil. dinara, u kojima su primanja iz budzeta učestvovala sa 96,58%, što je iznos od 29.747, mil. dinara, a iz izvornih aktivnosti sa 3,42%, što je iznos od 1.053,5 mil. dinara.

Subvencije nefinansijskim korporacijama u iznosu od 30.594,1 mil. dinara, realizovali su:

Ministarstvo finansija i ekonomije iznos od 1.416,3 mil. dinara, i to za: Fond za razvoj 1.325,0 mil. dinara i ostali korisnici 91,3 mil. dinara;

Ministarstvo poljoprivrede iznos od 7.388,7 mil. dinara, za regresiranje u poljoprivredi;

Republička direkcija za vode iznos od 1.340,8 mil. dinara;

– Ministarstvo kulture i medija iznos od 2.036,1 mil. dinara,

Ministarstvo za privredu i privatizaciju iznos od 6.844,4 mil. dinara, za prestruktuiranju preduzeća u obalsti industrije;

Ministarstvo saobraćaja i telekomunikacija iznos od 10.131,5 mil. dinara, za JP ŽTP “Beograd” ;

Kod ostalih organa ukupnan iznos je 1.436,3 mil. dinara.

Subvencije finansijskim korporacijama u iznosu od 130,0 mil. dinara, izvršene su preko Agencije za osiguranje depozita, sanaciju, stečaj i likvidaciju banaka.

Subvencije privatnim preduzećima u iznosu od 76,4 mil. dinara izvršene su preko Ministarstva kulture i medija.

Izdaci za donacije i transferi izvršeni su sa 95,52%, što je iznos od 120.480,5 mil. dinara, u kojima su primanja iz budzeta učestvovala sa 94,27%, što je iznos od 113.581,2 mil. dinara, a iz izvornih aktivnosti sa 5,73%, što je iznos od 6.899,3 mil. dinara.

Donacije međunarodnim organizacijama u iznosu od 1,9 mil. dinara je realizovana kod Ministarstva prosvete i sporta – Fizička kultura.

Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti izvršene su sa 51.219,3 mil. dinara, i to preko:

– Ministarstva finansija i ekonomije iznos od 38.429,7 mil. dinara;

Ministarstva za ekonomske veze sa inostranstvom iznos od 1.277,1 mil. dinara;

Ministarstva prosvete i sporta iznos od 8.948,5 mil. dinara;

Ministarstva kulture iznos od 301,0 mil. dinara;

Ministarstva zdravlja iznos od 669,3 mil. dinara;

Ministarstva za socijalna pitanja iznos iznos od 843,1 mil. dinara;

Ministarstva urbanizma i građevine iznos od 679,6 mil. dinara i

Ministarstva saobraćaja i telekomunikacije iznos od 71,0 mil. dinara.

1) Saveznom nivou 31.869,4 mil. dinara;

2) Republičkom nivou 1.277,1 mil. dinara;

3) Jugu Srbije i Kosovu i Metohiji 2.418,7 mil. dinara;

4) Vojvodini 12.677,6 mil. dinara, i

5) Gradovima i opštinama 2.976,5 mil. dinara.

Donacije i transferi organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja u iznosu od 69.259,3 mil. dinara, a iste su izvršene preko :

– Ministarstva finansija i ekonomije iznos od 61.109,1 mil. dinara za :

1) Fondu za zdravstveno osiguranje 2.665,0 mil. dinara;

2) Fondu za PIO zaposlenih 51.647,7 mil. dinara;

3) Fondu za PIO zemljoradnika 1.680,0 mil. dinara, i

4) Zavodu za tržište rada 5.116,4 mil. dinara.

– Ministarstva zadravlja iznos od 1.171,2 mil. dinara;

– Ministarstva za socijalna pitanja iznos od 6.759,0 mil. dinara i

– Komesarijata za izbeglice iznos od 220,0 mil. dinara.

Izdaci za socijalno osiguranje izvršeni su sa 87,93% što je iznos od 32.170,9 mil. dinara, u kojima su primanja iz budzeta učestvovala sa 98,76%, što je iznos od 31.773,0 mil. dinara, a iz izvornih aktivnosti sa 1,24%, što je iznos od 397,8 mil. dinara. Realizacija za ove namene izvršena je preko:

Ministarstva za socijalna pitanja u iznosu od 22.858,1 mil. dinara, od čega su: naknade za porodiljsko odsustvo 4.430,5 mil. dinara, naknada za porodicu i decu 9.477,6 mil. dinara; isplata prava ratnim vojnim invalidima 6.245,1 mil. dinara i za učešće u troškovima centara za socijalni rad 2.704,9 mil. dinara;

Ministarstvo za rad i zapošljavanje iznos od 5.423,4 mil. dinara, na ime socijalne pomoći radnicima koji su ostali bez posla u društvenim preduzećima;

Ministarstvo prosvete i sporta u iznosu od 2.515,4 mil. dinara, od čega je za: osnovno obrazovanje 573,7 mil. dinara, srednje obrazovanje 12,9 mil. dinara, više i visoko obrazovanje 50,8 mil. dinara, učenički standard 604,9 mil. dinara, studentski standard 1.233,2 mil. dinara i fizičku kulturu 39,9 mil. dinara.

Ministarstvo za nauku i tehnologiju u iznosu od 71,3 mil. dinara, na ime stipendija;

Komesarijat za izbeglice u iznosu od 1.302,7 mil. dinara.

Izdaci za ostale rashode izvršeni su sa 104,67%, što je iznos od 4.413,9 mil. dinara, u kojima su primanja iz budzeta učestvovala sa 85,38%, što je iznos od 3.768,5 mil. dinara, a iz izvornih aktivnosti sa 14,62%, što je iznos od 645,4 mil. dinara.

Izdaci za dotacije nevladinim organizacijama u iznosu od 1.185,4 mil. di nara izvršeni su kod: Ministarstva finasija i ekonomije u iznosu od 104,0 mil. dinara, za finansiranje političkih stranaka i rezervnih vojnih starešina; Ministarstva za socijalna pitanja u iznosu od 360,4 mil. dinara; Ministarstva prosvete i sporta – Fizička kultura u iznosu od 365,5 mil. dinara; Ministarstva zdravlja u iznosu od 79,4 mil. dinara; Ministarstva vera u iznosu od 264,3 mil. dinara i kod ostalih organa u ukupnom iznosu od 11,8 mil. dinara.

Izdaci za poreze, takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom su u iznosu od 2.120,1 mil. dinara. Pomenuta sredstva izvršena su kod svih organa koji u svom razdelu imaju stavke za zarade zaposlenih.

Novčane kazne po rešenju sudova i sudskih tela u iznosu od 1.050,1 mil. dinara, izvršene su kod: Ministarstva finansija i ekonomije u iznosu od 930,6 mil. dinara, Ministarstvo prosvete i sporta u iznosu od 71,5 mil. dinara, poreskoj upravi u iznosu od 45,6 mil. dinara i Upravi carine u iznosu od 2,4 mil. dinara.

Novčane štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda ili drugih prirodnih uzroka, u iznosu od 43,4 mil. dinara, izvršena su kod: Ministarstva finansija i ekonomije u iznosu od 42,9 mil. dinara i u Ministarstvu prosvete i sporta u iznosu od 0,5 mil. dinara.

Novčane štete za povrede ili štetu nanetu od strane jedinica vlade u iznosu od 14,9 mil. dinara, izvršena su kod Ministarstva pravde u iznosu od 14,3 mil. dinara i u Ministarstvu prosvete i sporta u iznosu od 0,6 mil. dinara.

Planirana nabavka osnovnih sredstva izvršena je sa 60,08%, što je iznos od 16.644,8 mil. dinara, u kojima su prihodi iz budzetskih sredstava učestvovali sa 68,62%, što je iznos od 11.420,9 mil. dinara, a iz izvornih aktivnosti sa 31,38%, što je iznos od 5.223,9 mil. dinara.

Sredstva za zgrade i građevinske objekte izvršena su u iznosu od 10.162,1 mil. dinara. Pomenuta sredstva izvršena su kod: Ministarstva unutrašnjih poslova u iznosu od 780,8 mil. dinara, Republičke građevinske direkcije u iznosu od 1.065,1 mil. dinara, Direkcije za puteve u iznosu od 5.374,1 mil. dinara, Ministarstva za nauku i tehnologiju u iznosu od 423,5 mil. dinara, Ministarstva prosvete i sporta u iznosu od 788,9 mil. dinara, Ministarstva za socijalna pitanja u iznosu od 177,0 mil. dinara, Ustanova kulture u iznosu od 122,0 mil. dinara, Republičkog geodetskog zavoda u iznosu od 255,4 mil. dinara, Pravosudnih organa i sudova u iznosu od 134,7 mil. dinara, Uprave za zajedničke poslove republičkih organa u iznosu od 804,5 mil. dinara i kod ostalih organa u ukupnom iznosu od 236,1 mil. dinara.

Sredstva za kupovinu mašina i opreme izvršena su u iznosu od 4.900,1 mil. dinara. Pomenuta sredstva uzvršena su kod: Ministarstva unutrašnjih poslova u iznosu od 1.797,9 mil. dinar; Bezbednosno informativne agencije u iznosu od 119,2 mil. dinar; Ministarstva zdravlja u iznosu od 1.115,8 mil. dinara; Uprave za kontrolu leta u iznosu od 318,0 mil. dinara; Republičkog hidrometeorološkog zavoda u iznosu od 215,7 mil. dinara; Uprave za zajedničke poslove republičkih organa u iznosu od 354,3 mil. dinara i kod pravosudnih i ostalih organa u iznosu od 979,2 mil. dinara,

Ostala osnovna sredstva su finansirana u iznosu od 30,8 mil. dinara, i to kod Republičkog geodetskog zavoda u iznosu od 16,7 mil. dinara i Ministarstva prosvete i sporta u iznosu od 14,1 mil. dinara.

Nabavka planiranih zaliha izvršena je sa 65,72%, što je iznos od 1.474,9 mil. dinara, u kojima su primanja iz budzeta učestvovala sa 54,24%, što je iznos od 800,0 mil. dinara, a iz izvornih aktivnosti sa 45,76%, što je iznos od 674,9 mil. dinara.

Iznos od 1.346,0 mil. dinara izvršen je kod Republičke direkcije za robne rezerve, a iznos od 128,9 mil. dinara kom Ministarstva prosvete i sporta i drugih organa.

Prirodna imovina finasirana je u iznosu od 76,9 mil. dinara kod Direkcije za puteve.

Izdatak za otplate glavnice izvršen je sa 108,29%, što je iznos od 19,870,5 mil. dinara, u kojima su primanja iz budzeta učestvovala sa 96,94%, što je iznos od 19.262,3 mil. dinara, a iz izvornih aktivnosti sa 3,06%, što je iznos od 608,2 mil. dinara.

Sredstva za otplatu glavnice domaćim kreditorima u iznosu od 19.507,7 mil. dinara, su izvršena kod:

– Ministarstva finansija i ekonomije u iznosu od 14.635,9 mil. dinara:

1) Stara devizna štednja u iznosu od 14.023,3 mil. dinara,

2) Stari dug prema NBS u iznosu od 136,8 mil. dinara i

3) Preuzeti dug SRJ prema poslovnim bankama za primarnu poljoprivrednu proizvodnju i turističku privredu u iznosu od 475,8 mil. dinara;

– Ministarstva unutrašnjih poslova u iznosu od 698,4 mil. dinara,

-Direkciji za puteve u iznosu od 4.103,4 mil. dinara,

– Republičkoj direkciji za robne rezerve u iznosu od 66,2 mil. dinara i – – Ministarstvu prosvete i sporta ostalim organima u iznosu od 3,8 mil. dinara.

Sredstva za optlatu glavnice stranim kreditorima u iznosu od 362,7 mil. dinara, izvršena su kod Ministarstva finansija i ekonomije u iznosu od 88,5 mil. dinara i kod Direkcije za puteve u iznosu od 274,2 mil. dinara.

Izdaci za nabavku finansijske imovine izvršeni su za 5,6 puta više od planiranih, što je iznos od 9.163,3 mil. dinara, u kojem su primanja iz budzeta učestvovala sa 99,30%, što je iznos od 9.099,6 mil. dinara, a iz izvornih aktivnosti sa 0,70%, što je iznos od 63,7 mil. dinara.

Sredstva su izvršena kod: Ministarstva finansija i ekonomije u iznosu od 8.688,5 mil. dinara, od čega je: 7.500,0 mil. dinara, pozajmica PIO-u, 1.025,0 mil. dinara, RTS-u, Osnivački ulog Garancijskom fondu u iznosu od 160,0 mil. dinara i 3,5 mil. dinara Centralnom registru za početak rada.; Ministarstva prosvete i sporta u iznosu od 470,5 mil. dinara; Uprave za kontrolu leta u iznosu od 0,3 mil. dinara i kod Ministarstva za privredu i privatizaciju u iznosu od 4,0 mil. dinara.

Ostavite komentar