Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2003. godinu

Razdeo 1 – Narodna skupština Republike Srbije

Funkcija 110 – Izvršni i zaknodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

– Rashodi za plate narodnih poslanika izvršeni su 74,96 mil. dinara

– Za naknade u naturi – prevoz poslanika, utrošeno je 1,24 mil. dinara.

– Na ime troškova sudijskog i poslaničkog dodatka izdvojeno je 35,99 mil.dinara.

– Sredstva za troškove putovanja izvršena su za: dnevnice narodnih poslanika, naknada za hotelski smeštaj i troškove prevoza u iznosu od 91,09 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza na fond zarada i poreza na finansijske transakcije, kao i obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom, izvršeni su u iznosu od 2,20 mil. dinara.

Razdeo 1.1 – Narodna skupština Republike Srbije – Stručne službe

Funkcija 130 – Opšte usluge

– Za plate, dodatke i naknade zaposlenih, kao i doprinose za iste koji terete poslodavca, u stručnoj službi za obavljanje poslova iz nadležnosti Narodne skupštine Republike Srbije, utrošeno je 58,77 mil. dinara.

– Za naknade u naturi – prevoz, utrošeno je 3,81 mil. dinara

– U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenih izvršene su isplate bolovanja zaposlenih u iznosu od 0,96 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene – utrošeno je 1,92 mil. dinara.

– Troškovi za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode izvršeni su u iznosu od 623,65 mil.dinara .

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: bankarske usluge i platni promet, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, kao i osiguranje zaposlenih, izvršeni su u isnosu 38,47 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su za: dnevnice zaposlenih, naknada za hotelski smeštaj i troškove prevoza u iznosu od 8,65 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 42,49 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge za održavanje prostorija i računara, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i ostale opšte usluge.

– Izdaci za specijalizovane usluge izvršene su u iznosu od 2,32 mil. dinara.

– Tekuće popravke i održavanje izvršeno je su iznosu od 19 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, službene odeće, stručne publikacije, časopisa, i glasila, materijal za održavanje čistoće i ostali materijali, u iznosu od 41,82 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza na fond zarada i poreza na finansijske transakcije, kao i obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom, izvršeni su u iznosu od 1,75 mil. dinara.

– Na ime izdataka za mašine i opremu izdvojeno je ukupno 9,83 mil.dinara.

Zakon o budzetu Republike Srbije za 2003. godinu („Službeni glasnik RS“, broj 86/02, 35/03) za finansiranje rashoda neophodnih za funkcionisanje Narodne skupštine Republike Srbije prvobitno su planirana sredstva u ukupnom iznosu 391,22 mil. dinara.

Iz budzetske rezerve, odobrena su dodatna sredstva Narodnoj skupštini, za funkciju 130, za finansiranje: zaostalih zarada i naknada bivših radnika sa područja Kosova i Metohije u iznosu od 4,29 mil. dinara, a koja su u potpunosti utrošena; rada na izradi Ustava Republike funkciju u iznosu od 39,21 mil. dinara i izbora za predsednika Republike i narodnih poslanika u Narodnu skupštinu Republike Srbije u ukupnom iznosu od 1.054,000 mil. dinara, a koja su do kraja 2003.godine utrošena u iznosu od 673,61 mil. dinara;

Razdeo 2 – Predsednik Republike

Funkcija 110 – Izvršni i zaknodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

Ustavom Republike Srbije (“Službeni glasnik RS“ br.1/90) utvrđene su dužnosti predsednika Republike, u kojima je utvrđeno i da obrazuje stručne i druge službe za obavljanje poslova iz svoje nadležnosti.

– Za plate, dodatke i naknade zaposlenih, kao i doprinose za iste koji terete poslodavca, u stručnoj službi za obavljanje poslova iz nadležnosti Predsednika Republike, utrošeno je 9,05 mil. dinara.

– Na ime socijalnih davanja zaposlenima izvršeno je 0,08 mil.dinara.

– Za naknade zaposlenih – utrošeno je 0,22 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: bankarske usluge i platni promet, telfone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, kao i osiguranje zaposlenih, izvršeni su u isnosu 0,86 mil. dinara.

– Za troškove putovanja izdvojeno je 0,05 mil.dinara, na ime naknade troškova službenih putovanja, članovima Komisije za pomilovanja osuđenih lica za zakazane sednice Komisije za pomilovanja osuđenih, za dolazak na zakazane sednice Komisije.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 1,81 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge za održavanje prostorija i računara, usluge reprezentacije, kotizacije i seminare i ostale opšte usluge.

– Za tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) utrošeno je 0,72 mil. dinara.

– Troškovi za materijale i izdaci izvršeni su za: nabavku kancelarijskog materijala, službene odeće, cvetne dekoracije, stručne publikacije, časopisa, i glasila, materijal za tekuće popravke i održavanje čistoće u iznosu od 1,35 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza na fond zarada i poreza na finansijske transakcije, kao i obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom, izvršeni su u iznosu od 0,27 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 1,31 mil.dinara.

Razdeo 3 – Ustavni sud Srbije

Funkcija 330 – Sudovi

– Za plate, dodatke i naknade zaposlenih, kao i doprinose za iste koji terete poslodavca, u stručnoj službi za obavljanje poslova iz nadležnosti Ustavnog suda Srbije, utrošeno je 21,70 mil. dinara.

– Za naknade u naturi – prevoz, utrošeno je 0,04 mil. dinara.

– Na ime socijalnih davanja zaposlenima izdvojeno je 0,03 mil.dinara.

– Za naknade za zaposlene – utrošeno je 0,52 mil. dinara.

– Rashodi za nagrade i bonuse zaposelnih izvršeni su u iznosu od 0,26mil.dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: bankarske usluge i platni promet, telfone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, kao i osiguranje zaposlenih, izvršeni su u isnosu 0,52 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su za: dnevnice zaposlenih, naknada za hotelski smeštaj i troškove prevoza u iznosu od 0,11 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 0,95 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge za održavanje prostorija i računara, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i ostale opšte usluge.

– Izdaci za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, službene odeće, stručne publikacije, časopisa, i glasila, materijal za održavanje čistoće i ostali materijali, u iznosu od 0,47 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza na fond zarada i poreza na finansijske transakcije, kao i obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom, izvršeni su u iznosu od 0,66 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 0,01 mil.dinara.

Razdeo 4 – Pravosudni organi

Funkcija 330 – Sudovi

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: bankarske usluge i platni promet, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, kao i osiguranje zaposlenih, izvršeni su u isnosu 9,85 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 10,54 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge za održavanje prostorija i računara, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i ostale opšte usluge.

– Tekuće popravke i održavanje izvršeno je u iznosu od 16,95 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, službene odeće, stručne publikacije, časopisa, i glasila, materijal za održavanje čistoće i ostali materijali, u iznosu od 76,21 mil. dinara.

– Izdaci za građevinske objekte izvršeni su u iznosi od 110,88

mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 251,65 mil. dinara.

Razdeo 4.1 – Vrhovni sud Srbije

Funkcija 330 – Sudovi

– Za plate, dodatke i naknade zaposlenih, kao i doprinose za iste koji terete poslodavca, u stručnoj službi za obavljanje poslova iz nadležnosti, Vrhovnog suda Srbije, utrošeno je 107,62 mil. dinara.

– Za naknade u naturi – prevoz, utrošeno je 0,65 mil. dinara.

– U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenih izvršene su isplate bolovanja zaposlenih u iznosu od 0,57 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene – utrošeno je 5,97 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: bankarske usluge i platni promet, telfone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, kao i osiguranje zaposlenih, izvršeni su u isnosu 1,29 mil. dinara.

– Troškovi putovanja ralizovani su za : dnevnice zaposlenih, naknada za hotelski smeštaj i troškove prevoza u iznosu od 3,41 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 5,13 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge reprezentacije, autorske honorare i ostale opšte usluge.

– Tekuće popravke i održavanje opreme – popravka administrativne opreme, izvršeno je su iznosu od 0,58 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, stručne publikacije, časopisa, i glasila, materijal za održavanje čistoće i ostali materijali, u iznosu od 2,56 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza na fond zarada i poreza na finansijske transakcije, kao i ostalih poreza, obaveznih taksi i kazni izvršeni su u iznosu od 3,30 mil. dinara.

Razdeo 4.2 – Viši trgovinski sud

Funkcija 330 – Sudovi

– Za plate, dodatke i naknade zaposlenih, kao i doprinose za iste koji terete poslodavca, u stručnim službama za obavljanje poslova iz nadležnosti Višeg trgovinskog suda, utrošeno je 33,80 mil. dinara.

– Za naknade u naturi – prevoz (markica), utrošeno je 0,02 mil. dinara.

– U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenih izvršene su isplate bolovanja preko 30 dana, invalidnost rada 2. stepena i pomoć u slučaju smrti zaposlenog ili člana uže porodice u iznosu od 0,16 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene – utrošeno je 2,10 mil. dinara i to za naknade za odvojen život od porodice, naknade za prevoz na posao i sa posla i naknade za smeštaj sudija.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: bankarske usluge i platni promet, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, kao i osiguranje zaposlenih, izvršeni su u isnosu 0,38 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su za: dnevnice zaposlenih, naknada za hotelski smeštaj i troškove prevoza u iznosu od 0,98 mil. dinara

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 0,73 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge za održavanje prostorija i računara, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara, usluge šampanja časopisa, usluge porotnika i ostale opšte usluge.

– Tekuće popravke i održavanje izvršeno je su iznosu od 0,02 mil. dinara i to za održavanje birotehničke opreme.

– Izdaci za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, stručne publikacije, časopisa, i glasila, materijal za održavanje čistoće i ostali materijali, u iznosu od 1,46 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza na fond zarada i poreza na finansijske transakcije, kao i obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom, izvršeni su u iznosu od 1,03 mil. dinara.

Razdeo 4.3 – Republičko javno tužilaštvo

Funkcija 330 – Sudovi

U okviru Republičkog javnog tužilašotva, u 2003. godini, finansirani su: Tužilaštvo za ratne zločine i Specijalno tužilaštvo za organizovani kriminal.

– Za plate, dodatke i naknade zaposlenih, kao i doprinose za iste koji terete poslodavca, u stručnoj službi za obavljanje poslova iz nadležnosti Republičkog javnog pravobranilaštva, utrošeno je 37,12 mil. dinara.

– Za naknade u naturi – utrošeno je 0,08 mil. dinara i to za poklone za decu zaposlenih.

– U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenih izvršene su isplate bolovanja i za lečenje zaposlenih u iznosu od 0,03 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene – utrošeno je 2,27 mil. dinara i to za naknade za odvojen život od porodice i naknade za prevoz na posao i sa posla.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: bankarske usluge i platni promet, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, kao i osiguranje opreme, izvršeni su u isnosu 1,06 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su za: dnevnice zaposlenih, naknada za hotelski smeštaj i troškove prevoza u iznosu od 11,34 mil. dinara

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 0,68 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge za održavanje prostorija i računara, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i ostale opšte usluge.

– Tekuće popravke i održavanje vozila, popravka mobilnih telefona i telefaksa, ugradnja modema i ostala administrativna oprema izvršena je u iznosu od 0,88 mil. dinara

– Izdaci za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, benzin, mazivo i materijal za prevozna sredstva, stručne publikacije, časopisa, i glasila, materijal za održavanje čistoće i ostali materijali, u iznosu od 2,64 mil. dinara.

– Izdaci za upotrebu osnovnih sredstava izvršeni su u iznosu od 0,05 mil. dinara i to za kupovinu delova za osnovno sredstvo.

– Rashodi na ime poreza na fond zarada i poreza na finansijske transakcije, kao i obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom, izvršeni su u iznosu od 1,16 mil. dinara.

Razdeo 4.4 – Republičko javno pravobranilaštvo

Funkcija 330 – Sudovi

Republičko javno pravobranilaštvo prema Zakonu o javnom pravobranilaštvu („Službeni glasnik RS“, br. 43/91) preduzima pravne radnje i koristi pravna sredstva pred sudovima i drugim nadležnim organima radi ostvarivanja imovinskih prava i interesa Republike Srbije, njenih organa i organizacija i drugih pravnih lica čije se finansiranje obezbeđuje u Budzetu Republike Srbije ili iz drugih sredstava Republike (član 7. Zakona).

Poslove zakonskog zastupnika i druge propisane poslove Republičko javno pravobranilaštvo obavlja u sedištu, u Beogradu i po organizacionim jedinicama – odeljenjima.

Do sada je formirano 11 odeljenja, sa ukupno zaposlenim 71 licem, od kojih je 20 postavljenih, 41 savetnika i 10-oro ostalih zaposlenih.

– Za plate, dodatke i naknade zaposlenih, kao i doprinose za iste koji terete poslodavca, u stručnoj službi za obavljanje poslova iz nadležnosti, Republičkog javnog pravobranilaštva, utrošeno je 23,64 mil. dinara.

– U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenih izvršene su isplate za bolovanja zaposlenih u iznosu od 0,13 mil. dinara

– Za naknade za zaposlene – utrošeno je 0,50 mil. dinara i toza prevoz zaposlenih na posao i sa posla.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: bankarske usluge i platni promet, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, izvršeni su u isnosu 2,74 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su za: dnevnice zaposlenih, naknada za hotelski smeštaj, prevoza radi svakodnevnih odlazaka na zastupanja pred sudovima u drugim gradovima i troškove prevoza u iznosu od 1,06 mil. dinara

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 0,96 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge za održavanje prostorija i računara, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i ostale opšte usluge.

– Izdaci za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, službene odeće, stručne publikacije, časopisa, i glasila, materijal za održavanje čistoće i ostali materijali, u iznosu od 1,24 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza na fond zarada i poreza na finansijske transakcije, kao i ostalih poreza, obavezne takse i kazne izvršeni su u iznosu od 0,70 mil. dinara.

Razdeo 4.5 – Okružni sudovi

Funkcija 330 – Sudovi

– Za plate, dodatke i naknade zaposlenih, kao i doprinose za iste koji terete poslodavca, u stručnim službama za obavljanje poslova iz nadležnosti, 30 Okružnih sudova, utrošeno je 703,50 mil. dinara.

– Za naknade u naturi – utrošeno je 18,65 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene – utrošeno je 5,87 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: bankarske usluge i platni promet, telfone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, izvršeni su u isnosu 65,52 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su za: dnevnice zaposlenih, naknada za hotelski smeštaj i troškove prevoza u iznosu od 4,66 mil. dinara

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 57,33 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge za održavanje prostorija i računara, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i ostale opšte usluge.

– Tekuće popravke i održavanje izvršene su iznosu od 9,40 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, službene odeće, stručne publikacije, časopisa, i glasila, materijal za održavanje čistoće i ostali materijali, u iznosu od 23,29 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza na fond zarada i poreza na finansijske transakcije, kao i obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom, izvršeni su u iznosu od 21,17 mil. dinara.

– Rashodi za zgrade i građevinske objekte izvršeni su u iznosu od 0,32 mil.dinara.

– Izdaci za mašine i opremu iznosili su 3,60 mil.dinara.

Razdeo 4.6 – Opštinski sudovi

Funkcija 330 – Sudovi

– Za plate, dodatke i naknade zaposlenih, kao i doprinose za iste koji terete poslodavca, u stručnim službama za obavljanje poslova iz nadležnosti, 138 Opštinskih sudova, utrošeno je 2.515,66 mil. dinara.

– Za naknade u naturi – prevoz, utrošeno je 44,71 mil. dinara.

– Na ime socijalnih davanja zaposlenima iz sopstvenih sredstava izvršeno je 9,37 mil.dinara.

– Za naknade za zaposlene – utrošeno je 2,01 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: bankarske usluge i platni promet, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, izvršeni su u isnosu 306,31 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su za: dnevnice zaposlenih, naknada za hotelski smeštaj i troškove prevoza u iznosu od 9,65 mil. dinara

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 103,45 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge za održavanje prostorija i računara, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i ostale opšte usluge.

– Tekuće popravke i održavanje izvršene su iznosu od 19,85 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, službene odeće, stručne publikacije, časopisa, i glasila, materijal za održavanje čistoće i ostali materijali, u iznosu od 88,44 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza na fond zarada i poreza na finansijske transakcije, kao i obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom, izvršeni su u iznosu od 83,01 mil. dinara.

– Rashodi za zgrade i građevinske objekte izvršeni su iz sopstvenih sredstava u iznosu od 0,88 mil.dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su iz ostalih izvora u ukupnom iznosu od 9,41 mil.dinara.

Razdeo 4.7 – Trgovinski sudovi

Funkcija 330 – Sudovi

– Za plate, dodatke i naknade zaposlenih, kao i doprinose za iste koji terete poslodavca, u stručnim službama za obavljanje poslova iz nadležnosti Trgovinskih sudova , utrošeno je 316,83 mil. dinara.

– Za naknade u naturi – prevoz, utrošeno je 6,66 mil. dinara.

– Na ime socijalnih davanja zaposlenima izdvojeno je iz budzetskih sredstava 2,16 mil.dinara.

– Za naknade za zaposlene – utrošeno je 2,35 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: bankarske usluge i platni promet, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, izvršeni su u isnosu 68,45 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su za: dnevnice zaposlenih, naknada za hotelski smeštaj i troškove prevoza u iznosu od 6,50 mil. dinara

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 26,26 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge za održavanje prostorija i računara, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i ostale opšte usluge.

– Tekuće popravke i održavanje izvršene su iznosu od 10,23 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, službene odeće, stručne publikacije, časopisa, i glasila, materijal za održavanje čistoće i ostali materijali, u iznosu od 21,58 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza na fond zarada i poreza na finansijske transakcije, kao i obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom, izvršeni su u iznosu od 9,93 mil. dinara.

– Rashodi za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 5,09 mil.dinara.

Razdeo 4.8 – Okružna javna tužilaštva

Funkcija 330 – Sudovi

– Za plate, dodatke i naknade zaposlenih, kao i doprinose za iste koji terete poslodavca, u stručnim službama za obavljanje poslova iz nadležnosti Okružnih javnih tužilaštava , utrošeno je 195,64 mil. dinara.

– Za naknade u naturi – prevoz, utrošeno je 3,88 mil. dinara.

– Na ime socijalnih davanja zaposlenih izvršeno je 1,25 mil.dinara iz sopstvenih prihoda.

– Za naknade za zaposlene – utrošeno je 0,18 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: bankarske usluge i platni promet, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, izvršeni su u isnosu 6,16 mil. dinara.

– Troškovi putovanja izvršeni su u iznosu od 0,93 mil.dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 1,56 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge za održavanje prostorija i računara, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i ostale opšte usluge.

– Tekuće popravke i održavanje izvršene su iznosu od 5,10 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, službene odeće, stručne publikacije, časopisa, i glasila, materijal za održavanje čistoće i ostali materijali, u iznosu od 5,77 mil. dinara.

– Upotreba osnovnih sredstava iznosila je 0,01 mil.dinara.

– Rashodi na ime poreza na fond zarada i poreza na finansijske transakcije, kao i obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom, izvršeni su u iznosu od 5,98 mil. dinara.

– Rashodi za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 0,09 mil.dinara i to iz sopstvenih prihoda.

Razdeo 4.9 – Opštinska javna tužilaštva

Funkcija 330 – Sudovi

– Za plate, dodatke i naknade zaposlenih, kao i doprinose za iste koji terete poslodavca, u stručnim službama za obavljanje poslova iz nadležnosti 109 Opštinskih javnih tužilaštva, utrošeno je 399,90 mil. dinara.

– Za naknade u naturi – prevoz, utrošeno je 5,44 mil. dinara.

– Na ime socijalnih davanja zaposlenih izdvojeno je 0,41 mil.dinara

– Za naknade za zaposlene – utrošeno je 1,00 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: bankarske usluge i platni promet, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, izvršeni su u isnosu 12,91 mil. dinara.

– Troškovi putovanja izvršeni su u iznosu od 2,57 mil.dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 3,62 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge za održavanje prostorija i računara, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i ostale opšte usluge.

– Tekuće popravke i održavanje izvršene su iznosu od 2,75 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, službene odeće, stručne publikacije, časopisa, i glasila, materijal za održavanje čistoće i ostali materijali, u iznosu od 9,32 mil. dinara.

– Troškovi upotrebe osnovnih sredstava izvršeni su u iznosu od 0,03 mil.dinara.

– Rashodi na ime poreza na fond zarada i poreza na finansijske transakcije, kao i obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom, izvršeni su u iznosu od 17,32 mil. dinara.

– Rashodi za mašine i opremu iznosili su 1,36 mil.dinara i to iz ostalih prihoda.

Razdeo 4.10 – Upravni sud

Funkcija 330 – Sudovi

Nije bilo izvršenja.

Razdeo4.11– Apelacioni sud

Funkcija 330 – Sudovi

Nije bilo izvršenja.

Razdeo4.12– Veća za prekršaje

Funkcija 330 – Sudovi

– Za plate, dodatke i naknade zaposlenih, kao i doprinose za iste koji terete poslodavca, u stručnim službama za obavljanje poslova iz nadležnosti, 11 Veća za prekršaje, utrošeno je 41,53 mil.dinara.

– Za naknade u naturi – prevoz, utrošeno je 0,58 mil.dinara.

– Za naknade za zaposlene – utrošeno je 0,34 dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: bankarske usluge i platni promet, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, izvršeni su u isnosu 2,93 mil. dinara.

– Troškovi putovanja izvršeni su u iznosu od 0,55 mil.dinara.

– Usluge po ugovoru iznosile su 1,35 mil.dinara.

– Tekuće popravke i održavanje izvršene su iznosu od 1,08 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, službene odeće, stručne publikacije, časopisa, i glasila, materijal za održavanje čistoće i ostali materijali, u iznosu od 2,28 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza na fond zarada i poreza na finansijske transakcije, kao i obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom, izvršeni su u iznosu od 1,24 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u ukupnom iznosu od 0,48 mil.dinara.

Razdeo 4.13 – Opštinski orani za prekršaje

Funkcija 330 – Sudovi

– Za plate, dodatke i naknade zaposlenih, kao i doprinose za iste koji terete poslodavca, u stručnim službama za obavljanje poslova iz nadležnosti 173 Opštinskih organa za prekršaje, utrošeno je 706,48 mil.dinara.

– Za naknade u naturi – prevoz, utrošeno je 6,61 mil.dinara.

– Na ime socijalnih davanja zaposlenima izdvojeno je 2,47 mil.dinara.

– Za naknade za zaposlene – utrošeno je 4,33 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: bankarske usluge i platni promet, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, izvršeni su u isnosu 97,33 mil. dinara.

– Troškovi putovanja izvršeni su u iznosu od 2,69 mil.dinara.

– Usluge po ugovoru iznosile su 12,41 mil.dinara.

– Tekuće popravke i održavanje izvršene su iznosu od 7,89 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, službene odeće, stručne publikacije, časopisa, i glasila, materijal za održavanje čistoće i ostali materijali, u iznosu od 33,92 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza na fond zarada i poreza na finansijske transakcije, kao i obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom, izvršeni su u iznosu od 20,61 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u ukupnom iznosu od 9,07 mil.dinara.

Razdeo 5 – Vlada Republike Srbije

Funkcija 110 – Izvršni i zaknodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

– Za plate, dodatke i naknade zaposlenih, kao i doprinose za iste koji terete poslodavca, u stručnoj službi za obavljanje poslova iz nadležnosti, Vlade Republike Srbije, utrošeno je 32,14 mil. dinara.

– Za naknade u naturi – prevoz, utrošeno je 0,49 mil. dinara.

– U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenih izvršene su isplate za bolovanja zaposlenih u iznosu od 0,66 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene – utrošeno je 0,85 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi izvršeni su u iznosu od 1,33 mil.dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: bankarske usluge i platni promet, telfone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, izvršeni su u isnosu 19,38 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su za: dnevnice zaposlenih, naknada za hotelski smeštaj i troškove prevoza u iznosu od 15,40 mil. dinara

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 14,32 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge za održavanje prostorija i računara, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i ostale opšte usluge.

– Tekuće popravke i održavanje izvršene su iznosu od 0,02 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, službene odeće, stručne publikacije, časopisa, i glasila, materijal za održavanje čistoće i ostali materijali, u iznosu od 5,82 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza na fond zarada i poreza na finansijske transakcije, kao i obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom, izvršeni su u iznosu od 0,97 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 8,88 mil. dinara, za nabavku kompjutera za potrebe Vlade.

Razdeo 5.1 – Biro za komunikacije

Funkcija 110 – Izvršni i zaknodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

– Za plate, dodatke i naknade zaposlenih, kao i doprinose za iste koji terete poslodavca, u stručnoj službi za obavljanje poslova iz nadležnosti Biroa za komunikacije, utrošeno je 7,66 mil. dinara.

– U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenih izvršene su isplate za bolovanja zaposlenih u iznosu od 0,08 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene – utrošeno je 0,31 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: bankarske usluge i platni promet, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, izvršeni su u isnosu 1,52 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su za: dnevnice zaposlenih, naknada za hotelski smeštaj i troškove prevoza u iznosu od 0,06 mil. dinara

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 6,66 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge za održavanje prostorija i računara, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i ostale opšte usluge.

– Izdaci za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, službene odeće, stručne publikacije, časopisa, i glasila, materijal za održavanje čistoće i ostali materijali, u iznosu od 0,59 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza na fond zarada i poreza na finansijske transakcije, kao i obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom, izvršeni su u iznosu od 0,23 mil. dinara.

Funkcija 360 – Javni red i mir neklasifikovan na drugom mestu

– Za plate, dodatke i naknade zaposlenih, kao i doprinose za iste koji terete poslodavca, u stručnoj službi za obavljanje poslova iz nadležnosti Ministarstva pravde, utrošeno je 32,31 mil. dinara.

– Za naknade u naturi – prevoz, utrošeno je 0,43 mil. dinara.

– U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenih izvršene su isplate za bolovanja zaposlenih u iznosu od 0,38 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene – utrošeno je 0,96 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi izvršeni su u iznosu od 1,54 mil.dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: bankarske usluge i platni promet, telfone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, izvršeni su u isnosu 3,12 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su za: dnevnice zaposlenih, naknada za hotelski smeštaj i troškove prevoza u iznosu od 2,22 mil. dinara

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 4,72 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge za održavanje prostorija i računara, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i ostale opšte usluge.

– Tekuće popravke i održavanje izvršene su iznosu od 0,80 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, službene odeće, stručne publikacije, časopisa, i glasila, materijal za održavanje čistoće i ostali materijali, u iznosu od 3,21 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza na fond zarada i poreza na finansijske transakcije, kao i obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom, izvršeni su u iznosu od 1,03 mil. dinara.

– Izdaci za naknadu štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa izvršeni su u iznosu od 14,32 mil. dinara.

Razdeo 6.1 – Uprava za izvršenje zavodskih sankcija

Funkcija 340 – Zatvori

– Za plate, dodatke i naknade zaposlenih, kao i doprinose za iste koji terete poslodavca, u stručnim službama za obavljanje poslova iz nadležnosti Ustanova za izvršenje zavodskih sankcija, utrošeno je 1.365,96 mil. dinara.

– Za naknade u naturi – prevoz, utrošeno je16,36 mil. dinara.

– Troškovi za socijalna davanja zaposlenima izvršeni su u iznosu od 13,41 mil.dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 6,26 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi izvršeni su u iznosu od 17,94 mil.dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: bankarske usluge i platni promet, telfone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, izvršeni su u isnosu 140,52 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su za: dnevnice zaposlenih, naknada za hotelski smeštaj i troškove prevoza u iznosu od 9,58 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 22,97 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge za održavanje prostorija i računara, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i ostale opšte usluge.

– Specijalizovane usluge izvršene su u iznosu od 11,68 mil. dinara.

– Tekuće popravke i održavanje izvršene su iznosu od 58,00 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, službene odeće, stručne publikacije, časopisa, i glasila, materijal za održavanje čistoće i ostali materijali, u iznosu od 366,78 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza na fond zarada i poreza na finansijske transakcije, kao i obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom, izvršeni su u iznosu od 32,88 mil. dinara.

– Troškovi naknada štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda ili dr. prirodnih uzroka izvršeni su u iznosu od 0,01 mil.dinara.

– Izdaci za zgrade i građevinske objekte izvršeni su u iznosu od 22,59 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 90,64 mil. dinara.

Razdeo 7 – Ministarstvo unutrašnjih poslova

Funkcija 310 – Policijske usluge

– Za plate, dodatke i naknade zaposlenih, kao i doprinose za iste koji terete poslodavca, u stručnoj službi za obavljanje poslova iz nadležnosti, Ministarstva unutrašnjih poslova, utrošeno je 14.087,00 mil. dinara.

– Za naknade u naturi – prevoz, utrošeno je 75,90 mil. dinara.

– U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenih izvršene su isplate za bolovanja zaposlenih u iznosu od 320,72 mil. dinara

– Za naknade za zaposlene – utrošeno je 53,56 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi izvršeni su u ukupnom iznosu od 217,81 mil.dinara.

Na osnovu Odluke Vlade Republike Srbije 05 broj 401-2151 od 17.04.2003. godine, o dodeli novčane nagrade postavljenim i zaposlenim licima u Ministarstvu unutrašnjih poslova i Bezbedosno informativnoj agenciji, u iznosu od 3.000 dinara po radniku, obezbeđena su sredstva iz tekuće budzetske rezerve iznosu od 217.03 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: energetske i komunalne usluge, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, osiguranje, zakup objekata i opreme, izvršeni su u isnosu 1.217,85 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su za poslovna putovanja zaposlenih u zemlji i inostranstvu (dnevnice zaposlenih, naknada za hotelski smeštaj i troškove prevoza) u iznosu od 709,61 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 391,09 mil. dinara, i to za: ugovore o delu, lerkarski pregledi radnika, usluge informisanja, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara, organizovanja kurseva i ostale opšte usluge.

– Specijalizovane usluge realizovane su u iznosu od 73,00 mil. dinara.

– Izdaci za tekuće popravke i održavanje: zgrada, objekata i opreme, izvršene su u iznosu od 510,75 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su za nabavku: odeće i opreme, kancelarijskog materijala, stručne publikacije, časopisa, i glasila, benzina i ostalog materijala za potrebe službenih vozila i ostali materijali, u iznosu od 2.444,70 mil. dinara.

– Izdaci za otplatu kamata po domaćim kreditima izvršeni su sa 39,65 mil. dinara.

– Dotacije nevladinim organizacijama izvršene su u iznosu od 0,87 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza na fond zarada i poreza na finansijske transakcije, kao i obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom, izvršeni su u iznosu od 755,04 mil. dinara.

– Izdaci za zgrade i građevinske objekte izvršena su u iznosu od 780,77 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 1.797,86 mil. dinara

– Otplata glavnice domaćim kreditorima izvršena je u iznosu od 698,39 mil dinara.

Razdeo 8 – Bezbednosno informativna agencija

Funkcija 360 – Javni red i mir neklasifikovan na drugom mestu

– Za plate, dodatke i naknade zaposlenih, kao i doprinose za iste koji terete poslodavca, u stručnoj službi za obavljanje poslova iz nadležnosti, Bezbedonosno informativne agencije, utrošeno je 985,44 mil. dinara.

– Za naknade u naturi – prevoz, utrošeno je 3,04 mil. dinara.

– U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenih izvršene su isplate za bolovanja zaposlenih u iznosu od 24,92 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene – utrošeno je 8,93 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi izvršeni su u iznosu od 12,93 mil.dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: energetske i komunalne usluge, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, osiguranje, zakup objekata i opreme, izvršeni su u isnosu 162,21 mil. dinara.

– Troškovi putovanja izvršeni su u iznosu od 23,15 mil. dinara, i to za: dnevnice, smeštaj i putne troškove zaposlenih.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 21,93 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge za izradu softvera, usluge informisanja, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i ostale opšte usluge.

– Troškovi specijalizovanih usluga izvršeni su u iznosu od 30,51 mil.dinara.

– Izdaci za tekuće popravke i održavanje izvršene su u iznosu od 52,69 mil. dinara, i to za održavanje: komunikacione opreme, računarske opreme, elektronske i fotografske opreme, opreme za domaćinstvo i ugostiteljstvo, birotehničke, medicinske i ostale administrativne opreme.

– Izdaci za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, stručne publikacije, časopisa i glasila, benzina i ostalog materijala za potrebe službenih vozila, higijenskih proizvoda, hrane za životinje, medicinski i laboratorijski materijal, namirnice za pripremanje hrane i ostali materijali, u iznosu od 155,57 mil. dinara.

– Izdaci za poreze, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su sa 31,59 mil. dinara.

– Novčane kazne i penali po rešenju sudova i sudskih tela plaćeni su u ukupnom iznosu od 0,07 mil.dinara.

– Izdaci za zgrade i građevinske objekte izvršena su u iznosu od 58,19 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 119,24 mil. dinara, i to za nabavku administrativne opreme.

Razdeo 9 – Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu

Funkcija 110 – Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

– Za plate, dodatke i naknade zaposlenih, kao i doprinose za iste koji terete poslodavca, u stručnoj službi za obavljanje poslova iz nadležnosti, Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu, utrošeno je 34,62 mil. dinara.

– Za naknade u naturi – prevoz (markica), utrošeno je 0,03 mil. dinara.

– Socijalna davanja izvršena su u iznosu od 28,05 mil. dinara.

Sa ove pozicije isplaćene su otpremnine pri prestanku radnog odnosa zaposlenih u republičkim organima, zbog odlaska u penziju, pravosudnim organima i ustanovama za izvršenje zavodskih sankcija naknada za vreme trajanja porodiljskog bolovanja, kao i isplaćena pomoć u medicinskom lečenju za tri zaposlena i otpremnina u slučaju smrti člana uže porodice.

– Za naknade za zaposlene – utrošeno je 0,89 mil. dinara, i to za: naknade za prevoz na posao i sa posla, naknada za odvojen život od porodice, naknada za smeštaj izabranih, postavljenih i imenovanih lica i naknada za prevoz na posao i sa posla matičarima izmeštenim sa teritorije Kosova i Metohije do dana prelaska u nadležnost Opštinskih uprava.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi izvršeni su u iznosu od 3,55 mil. dinara, kao nagrada za posebne rezultate rada.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave i troškove osiguranja službenih vozila izvršeni su u isnosu 2,69 mil. dinara.

– Troškovi putovanja izvršeni su u iznosu od 1,76 mil. dinara, i to za: dnevnice, smeštaj i putne troškove odeljenja upravne inspekcije. Za troškove dnevnica i prevoza za službena putovanja u inostranstvo.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 8,86 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge informisanja, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara, usluge prevođenj, usluge izrade softvera, usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih i ostale opšte usluge.

– Tekuće popravke i održavanje službenog vozila izvršene su iznosu od

0,23 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, stručne publikacije, časopisa, i glasila, materijal za saobraćaj – gorivo i ostali materijali, u iznosu od 1,89 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza na fond zarada i poreza na finansijske transakcije, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom izvršene su u iznosu od 1,07 mil. dinara..

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 2,96 mil. dinara i to za nabavku šest putničkih automobila.

Razdeo 9.1 – Agencija za unapređenje državne uprave

Funkcija 130 – Opšte usluge

– Za plate, dodatke i naknade zaposlenih, kao i doprinose za iste koji terete poslodavca, u stručnoj službi za obavljanje poslova iz nadležnosti, Agencije za unapređenje državne uprave, utrošeno je 3,24 mil. dinara.

– Za naknade u naturi – prevoz, utrošeno je 0,02 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene – utrošeno je 0,08 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi izvršeni su u iznosu od 0,23 mil.dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, izvršeni su u isnosu 0,45 mil. dinara.

– Troškovi putovanja izvršeni su u iznosu od 0,11 mil. dinara, i to za: dnevnice, smeštaj i putne troškove zaposlenih.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 2,33 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge informisanja, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i ostale opšte usluge.

– Izdaci za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, stručne publikacije, časopisa, i glasila i ostali materijali, u iznosu od 0,20 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza na fond zarada i poreza na finansijske transakcije, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom izvršene su u iznosu od 0,08 mil. dinara

Razdeo 10 – Ministarstvo finansija i ekonomije

Funkcija 090 – Socijalna zaštita neklasifikovana na drugom mestu

– Donacije i transferi ogranizacijama obaveznog socijalnog osiguranja izvršene su u ukupnom iznosu od 61.109,1 mil. dinara, i to:

1) Fondu za zdravstveno osiguranje 2.665,0 mil. dinara;

2) Fondu za PIO zaposlenih 51.647,7 mil. dinara;

3) Fondu za PIO zemljoradnika 1.680,0 mil. dinara, i

4) Zavodu za tržište rada 5.116,4 mil. dinara.

Funkcija 110 – Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

– Za plate, dodatke i naknade zaposlenih, kao i doprinose za iste koji terete poslodavca, u stručnoj službi za obavljanje poslova iz nadležnosti, Ministarstva finansija i ekonomije, utrošeno je 87,22 mil. dinara.

– Za naknade u naturi – markice za prevoz zaposlenih, utrošeno je 0,59 mil. dinara.

– U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenih izvršene su isplate za bolovanja zaposlenih u iznosu od 1,13 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene – utrošeno je 2,08 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi izvršeni su u iznosu od 10,71 mil.dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: telfone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, izvršeni su u isnosu 81,14 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su, za službena putovanja u zemlji i inostransvu ( dnevnice, naknada za hotelski smeštaj i troškove prevoza), u iznosu od 5,40 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 31,64 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge informisanja, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i ostale opšte usluge.

– Izdaci za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, stručne publikacije, časopisa, i glasila, benzina i ostalog materijala za potrebe službenih vozila i ostali materijali, u iznosu od 1,86 mil. dinara.

– Subvencije nefinasijskim korporacijama izvršene su u iznosu od 1.416,30 mil. dinara, i to za: Fond za razvoj 1.325,00 mil. dinara i ostale korisnike 91,30 mil. dinara;

– Dotacije nevladinim organizacijama izvršene su u iznosu od 103,96 mil. dinara, i to za finansiranje političkih stranaka i rezervnih vojnih starešina

– Rashodi na ime poreza na fond zarada i poreza na finansijske transakcije, kao i ostalih poreza, izvršeni su u iznosu od 2,73 mil. dinara.

– Novčane kazne po rešenju sudova i sudskih tela izvršene su u iznosu od 930,64 mil. dinara, i to:

– Naknada štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda ili drugih prirodnih uzroka izvršene su u iznosu od 42,85 mil.

– Za nabavku domaće finansijske imovine utrošeno je 8.688,55 mil.dinara, od čega je: 7.500,00 mil. dinara, pozajmica PIO-u; 1.025,05 mil. dinara, RTS-u; Osnivački ulog Garancijskom fondu u iznosu od 160,00 mil. dinara i 3,50 mil. dinara Centralnom registru za početak rada.

Funkcija 170 – Transakcije vezane za javni dug

– Izdaci za otplatu kamata po domaćim kreditima izvršeni su sa 2.009,95 mil. dinara.

– Izdaci za otplatu kamata po inostranim kreditima izvršeni su sa 8.162,98 mil. dinara.

– Izdaci za prateće troškove zaduživanja izvršeni su sa 93,81 mil. dinara.

– Otplata glavnice domaćim kreditorima izvršena je u iznosu od 14.635,91 mil. dinara, i to za: staru deviznu štednju iznos od 14.023,30 mil. dinara; stari dug prema NBS iznos od 136,80 mil. dinara i preuzeti dug SRJ prema poslovnim bankama za primarnu poljoprivrednu proizvodnju i turističku privredu iznos od 475,81 mil. dinara.

– Otplata glavnice stranim kreditorima izvršena je u iznosu od 88,53 mil. dinara

Funkcija 180 – Transakcije opšteg karaktera između različitih nivoa vlasti

– Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti izvršeni su u iznosu od 38.429,72 mil. dinara, i to: iz budzetskih prihoda 35.701,81 mil.dinara, a iz ostalih izvora prihoda 2.727,91 mil.dinara. ( Saveznom nivou 31.869,40 mil. dinara; Jugu Srbije i Kosovu i Metohiji 2.418,70 mil. dinara i Vojvodini, gradovima i opštinama iznos od 4.141,62 mil. dinara).

Razdeo 10.1 – Poreska uprava

Funkcija 110 – Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

– Za plate, dodatke i naknade zaposlenih, kao i doprinose za iste koji terete poslodavca, u stručnoj službi za obavljanje poslova iz nadležnosti Poreske uprave, utrošeno je 3.100,40 mil. dinara.

– Za naknade u naturi – prevoz, utrošeno je 71,10 mil. dinara.

– U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenih izvršene su isplate za bolovanja, zaposlenih u iznosu od 7,08 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene – utrošeno je 38,99 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: energetske i komunalne usluge, telfone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, osiguranje, zakup objekata i troškovi platnog prometa izvršeni su u iznosu 374,49 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su za poslovna putovanja zaposlenih u zemlji i inostranstvu (dnevnice zaposlenih, naknada za hotelski smeštaj i troškove prevoza) u iznosu od 13,55 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 134,72 mil. dinara, i to za: ugovore o delu, usluge informisanja, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara, organizovanja kurseva i ostale opšte usluge.

– Rashodi za specijalizovane usluge izvršeni su u iznosu od 0,67 mil.dinara.

– Izdaci za tekuće popravke i održavanje: zgrada, objekata i opreme, izvršene su u iznosu od 63,65 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, stručne publikacije, časopisa, i glasila, benzina i ostalog materijala za potrebe službenih vozila i ostali materijali, u iznosu od 200,08 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza na fond zarada i poreza na finansijske transakcije, kao i obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom, izvršeni su u iznosu od 100,23 mil. dinara.

– Novčane kazne i penali po rešenju sudova i sudskih tela izvršeni su u iznosu od 45,63 mil. dinara. Svi izdaci na ovoj aproprijaciji su za finansiranje izvršnih sudskih rešenja.

– Troškovi za zgrade i građevinske objekte iznose 47,07 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 59,13 mil. dinara.

– Rashodi za ostala osnovna sredstva izvršeni su u iznosu od 0,44 mil. dinara.

Razdeo 10.2. – Uprava za javna plaćanja

Funkcija 110 – Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

– Za plate, dodatke i naknade zaposlenih, kao i doprinose za iste koji terete poslodavce – utrošeno je 443,79 mil. dinara

– U okviru izdataka za socijalna davanja izvršene su isplate u iznosu od 3,78 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene – utrošeno je 8,92 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi izvršeni su u iznosu od 1,70 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: telfone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, izvršeni su u isnosu od 125,48 mil. dinara.

– Troškovi putovanja izvršeni su u iznosu od 1,21 mil. dinara, i to za: dnevnice, smeštaj i putne troškove zaposlenih.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 15,71 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge informisanja, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i ostale opšte usluge.

– Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) izvršeni su u iznosu od 7,41 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, stručne publikacije, časopisa, i glasila i ostali materijali, u iznosu od 30,17 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza na fond zarada i poreza na finansijske transakcije, kao i obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom, izvršeni su u iznosu od 14,05 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 3,56 mil. dinara.

Razdeo 10.3. – Uprava carine

Funkcija 110 – Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

– Za plate, dodatke i naknade zaposlenih, kao i doprinose za iste koji terete poslodavce – utrošeno je 739,56 mil. dinara.

– U okviru izdataka za socijalna davanja izvršene su isplate u iznosu od 4,87 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene – utrošeno je 36,16 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: telfone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, izvršeni su u isnosu od 95,67 mil. dinara.

– Troškovi putovanja izvršeni su u iznosu od 19,17 mil. dinara, i to za: dnevnice, smeštaj i putne troškove zaposlenih.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 37,21 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge informisanja, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i ostale opšte usluge.

– Za specijalizovane usluge utrošeno je 0,01 mil. dinara.

– Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) izvršeni su u iznosu od 5,62 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, stručne publikacije, časopisa, i glasila i ostali materijali, u iznosu od 28,47 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza na fond zarada i poreza na finansijske transakcije, kao i ostalih poreza, izvršeni su u iznosu od 22,96 mil. dinara.

– Izdaci na ime novčanih kazni i penala po rešenju sudova i sudskih tela izvršeni su u iznosu od 2,41 mil. dinara.

– Za zgrade i građevinske objekte utrošeno je 20,28 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 44,00 mil. dinara.

Razdeo 10.4. – Agencija za osiguranje depozita, sanaciju, stečaj i likvidacijuu banaka

Funkcija 410 – Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada

– U toku 2003. godine, Agencija je utrošila, na ime subvencija javnim finansijskim institucijama, iznos od 130,00 mil. dinara.

.Razdeo 11 – Komisija za hartije od vrednosti

Funkcija 410 – Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada

Nije bilo izvršenja.

Razdeo 12. – Agencija za duvan

Funkcija 420 – Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov

– Za plate, dodatke i naknade zaposlenih, kao i doprinose za iste koji terete poslodavce – utrošeno je 2,29 mil. dinara

– Za naknade za zaposlene – utrošeno je mil.0,03 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, izvršeni su u isnosu od 1,90 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 0,95 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge informisanja, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i ostale opšte usluge.

– Za specijalizovane usluge utrošeno je 0,95 mil. dinara.

– Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) izvršeni su u iznosu od 0,04 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, stručne publikacije, časopisa, i glasila i ostali materijali, u iznosu od 1,16 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza na fond zarada i poreza na finansijske transakcije, kao i obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom, izvršeni su u iznosu od 0,07 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 1,62 mil. dinara.

Razdeo 13 – uprava za javne nabavke

Funkcija 410 – Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada

– Za plate, dodatke i naknade zaposlenih, kao i doprinose za iste koji terete poslodavce – utrošeno je 4,36 mil. dinara.

– U okviru izdataka za socijalna davanja izvršene su isplate u iznosu od 0,01 mil. dinara, i to za pomoć u medicinskom lečenju zaposlenog ili člana uže porodice.

– Za naknade za zaposlene – naknade za prevoz na posao i sa posla utrošeno je 0,10 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi iznosili su 0,24 mil. dinara i to za nagrade za posebne rezultate rada.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: telfone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, izvršeni su u isnosu od 0,45 mil. dinara.

– Troškovi putovanja izvršeni su u iznosu od 0,53 mil. dinara, i to za: dnevnice, smeštaj i putne troškove zaposlenih.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 4,22 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge informisanja, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara, usluge prevođenja, usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih,objavljivanje tendera i informativnih oglasa i ostale opšte usluge.

– Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) izvršeni su u iznosu od 0,01 mil. dinara i to za popravke električne i elektornske opreme kao i za tekuće popravke i održavanje poizvodne, motorne, nepokretne i nemotorne opreme

– Izdaci za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, službene odeće, benzina, stručne publikacije, časopisa, i glasila i ostalih materijala, u iznosu od 0,53 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza na fond zarada i poreza na finansijske transakcije, kao i obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom, izvršeni su u iznosu od 0,13 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 1,14 mil. dinara i to za: nabavku službenog vozila za potrebe Uprave za javne nabavke kao i oprema za službeni automobil.

Razdeo 14 – Ministarstvo za ekonomske veze sa inostranstvom

Funkcija 410 – Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada

– Za plate, dodatke i naknade zaposlenih, kao i doprinose za iste koji terete poslodavca, u stručnoj službi za obavljanje poslova iz nadležnosti, Ministarstva za ekonomske veze sa inostranstvom, utrošeno je 14,64 mil. dinara.

– Za naknade u naturi – prevoz (troškovi prevoza za dolazak na posao i odlazak sa posla), utrošeno je 0,09 mil. dinara.

– U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenih izvršene su isplate 0,09 mil. dinara i to za bolovanja i bolovanja do 30 dana.

– Za naknade zazaposlene (troškove prevoza za dolazak na posao i odlazak sa posla) utrošeno je 0,26 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi iznosili su 1,11 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: energetske i komunalne usluge, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, osiguranja opreme, i ostali troškovi, izvršeni su u isnosu 3,22 mil. dinara.

– Troškovi putovanja izvršeni su u iznosu od 5,40 mil. dinara, , i to za: dnevnice, smeštaj i troškove zaposlenih u zemlji i inostranstvu.

-Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 37,03 mil. dinara i to: ugovora o delu i ugovora o autorskom delu, za projekte realizovane u 2003. godini, štampanje publikacija i kompakt diskova, usluge prevođenja, kompjuterske usluge, kotizaciju za seminare, usluge informisanja (štampanje biltena i objavljivanje oglasa), reprezentaciju i poklone, ugostiteljske i ostale usluge.

– Za tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali, održavanje fotokopir aparata) utrošeno je 0,18 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su u iznosu od 2,81 mil. dinara (bonovi za benzin, službena odeća, kancelarijski materijal, pretplata za dnevne i periodične časopise i stručna literatura).

– Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti iznosili su 1.277,13 mil. dinara. Donacije koje su u toku 2003. godine realizovane preko Ministarstva za ekonomske veze sa inostranstvom.

Korisnici donacija su:

– Aerodrom Niš iznos od 238.99 mil. dinara;

-Komesarijat za izbeglice iznos od 167,03 mil. dinara;

– Ministarstvo za socijalna pitanja iznos od 85,54 mil. dinara;

– Ministarstvo zdravlja iznos od 59,32 mil. dinara;

– Ministarstvo prosvete i spoprta iznos od 25,24 mil. dinara;

– Agencija za unapređenje državne uprave iznos od 22,61 mil. dinara;

– Nacionalna opservatorija Srbije iznos od 5,68 mil. dinara;

– Vrhovni sud Srbije iznos od 1,45 mil. dinara;

– Koordinacioni centar Srbije i Crne Gore i Republike Srbije za Kosovo i Metohiju iznos od 1,43 mil. dinara;

– Savet za prava deteta Vlade Republike Srbije iznos od 1,36 mil. dinara;

– Ministarstvo za zaštitu prirodnih boratstava i životne sredine iznos od 1,30 mil. dinara;

– Ministarstvo pravde iznos od 0,56 mil. dinara;

– Ministarstvo urbanizma i građevine iznos od 0,33 mil. dinara;

– Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza iznos od 0,25 mil. dinara;

– Ministarstvo finansija i ekonomije – donacija EAR iznos od 203,10 mil. dinara;

-Ministarstvo za ekonimske veze sa inostranstvom donacija C-market – iznos od 140,44 mil. dinara;i

– Ministarstvo za ekonimske veze sa inostranstvom – poseban račun Japanske donacije – dizel D2 i NPK đubrivo – iznos od 322,50 mil. dinara.

– Na ime dotacija nevladinim organizacijama izdvojeno je 4,47 mil. dinara. Sredstva sa ove ek. klasifikacije su namenjena Matici iseljenika Srbije. Takđe ova sredstva su utrošena i za finansiranje AIESEC Internacionalnog kongresa 2003. godine – Svetskog kongresa ekonomista i menadzera koji se u periodu od 30.08.-08.09.2003. godine održavao u Beogradu i na Kopaoniku.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom iznosili su 0,42 mil. dinara..

Razdeo 14.1 – Agecija za strana ulaganja i promociju izvoza

Funkcija 410 – Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada

Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza nema zaposlene u stalnom radnom odnosu i tokom 2003. godine nije trošila sredstva sa navedenih ekonomskih klasifikacija:

411 – plate i dodaci zaposlenih,

412 – socijalni doprinosi na teret poslodavaca

414 – socijalana davanja zaposlenima

415 – naknade za zaposlene

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: energetske i komunalne usluge, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, osiguranja, opreme, troškove zakupa, održavanje čistoće, obezbeđenja, gradske čistoće, telefonske troškove u Privrednoj Komori Srbije, kao i usluge interneta i ostali troškovi, izvršeni su u isnosu 2,15 mil. dinara.

– Troškovi putovanja izvršeni su u iznosu od 0,03 mil. dinara, , i to za: dnevnice, smeštaj i putne troškove. Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza sprovodi svoj rad u saradnji sa inostranim fizičkim i prvnim licima kako u zemlji tako i u inostranstvu. Što podrazumeva posete sajmovima u svrhu prezentacije Srpske privrede kako proizvoda i usluga za izvoz tako i Srbije kao povoljne lokacije za investicije, posete regionima u cilju predstavljanja pogodnosti koje strana ulaganja donose. Upućivanje privrednika u moguće oblike saradnje sa stranim investitorima, učešće na konferencijama i seminarima u inostranstvu kao i posete sličnim organizacijama, u svrhu usavršavanja i obuke kadra, putovanja po Srbiji.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 2,48 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge informisanja, usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih, stručne usluge, usluge za izradu softvera, servisiranje kopir aparata, reprezentacije, kotizacija za učestvovanje na sajmovima Agencija je platila za učešće na sajmu u Hanoveru i ostale opšte usluge.

– Izdaci za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, stručne publikacije, časopisa, i glasila, materijal za saobraćaj – gorivo i ostali materijali, u iznosu od 0,03 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom iznosili su 0,01 mil. dinara.

Razdeo 15 – Ministarstvo za priverdu i privatizaciju

Funkcija 410 – Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada

– Za plate, dodatke i naknade zaposlenih, kao i doprinose za iste koji terete poslodavca, u stručnoj službi za obavljanje poslova iz nadležnosti, Ministarstva za privredu i privatizaciju, utrošeno je 20,59 mil. dinara.

– Socijalna davanja na teret zaposlenih izvršene su u iznosu od 0,13 mil. dinara. Vršena je isplata porodiljskog odsustva i bolovanja preko 30 dana zaposlenima. U skladu sa Kolektivnim ugovorima vršene su i isplate pomoći u medicinskom lečenju jednog zaposlenog kao i pomoći u slučaju smrti člana uže porodice dva zaposlena.

– Za naknade za zaposlene (za prevoz na posao i sa posla) izdvojeno je 0,53 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi iznosili su 1,99 mil. dinara

– Stalni troškovi – u okviru kojih su rashodi za: telfone i mobilne telefone kao i troškova usluga komunikacija Stalne kancelarije VRS u Kragujevcu, poštanske usluge i usluge dostave, troškovi zakupa poslovnog prostora. Zakupljeni prostor koristio je jedan broj lica angažovanih na posebnom projektu Ubrzane aukcijske privatizacije – izvršeni su u isnosu 5,31 mil. dinara.

– Troškovi putovanja u zemlji i inostranstvu kao i transfer sredstava Stalnoj kancelariji VRS u Kragujevcu (po osnovu ukupnih troškova službenog puta) iznosili su 0,90 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 19,87 mil. dinara, i odnose se na finansiranje projekta Ubrzane aukcijske privatizacije i to po osnovu neizmirenih obaveza iz 2002. godine, kao i troškovi realizacije ovog projekta u 2003. godini. Kao druge značajnije namene i korisnike navodimo Republički zavod za razvoj, koji je tokom 2003. godine, za potrebe Ministarstva izradio jedan broj analiza o stanju u pojedinim granama i grupacijama industrijske proizvodnje. Takođe po Odluci Upravnog odbora Fonda za razvoj zaključen je Ugovor o komisionu po osnovu sprovođenja Programa o uslovima i načinu korišćenja sredstava za kreditiranje davanja u lizing poljomehanizacije, kamiona, autobusa i specijalnih vozila domaćih proizvođača u 2003. godini na lizing.

– Za specijalizovane usluge izdvojeno je 508,88 mil. dinara. Ova ekonomska klasifikacija namenjena je za specijalizovane usluge Agencije za privatizaciju, Akcijskog fonda Republike Srbije i Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

– Tekuće popravke i održavanje službenog vozila izvršene su iznosu od 1,66 mil. dinara, odnose se na troškove tekućih popravki i održavanja ostalih objekata, koje po osnovu ugovora Ministarstvo plaća Ekonomskom institutu, Beograd, kome je od strane Republike povereno upravljanje i održavanje objekata u ulici Kralja Milana 16, u kome se nalaze poslovne prostorije za najveći deo zaposlenih u Ministarstvu. Preostali deo sredstava utrošen je za tekuće održavanje opreme, pre svega automobila.

– Izdaci za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, stručne publikacije, časopisa, i glasila, materijal za saobraćaj – gorivo (za pet automobila koje je koristilo Ministarstvo) i ostali materijali, u iznosu od 1,57 mil. dinara.

– Subvencije nefinasijskim korporacijama izvršene su u iznosu od 6.844,42 mil. dinara.

Sredstva za subvencije u privredi u 2003. godini odobravana su rešenjem ministra za privredu i privatizaciju na osnovu: zaključka Vlade Republike Srbije, za preduzeća čije je programe poslovno-finansijske konsolidacije i programe za rešavanje ekonomsko-tehnološkog viška zaposlenih prihvatila Vlada, kao i na osnovu zaključka Vlade donetih povodom sprovođenja postupka privatizacije pojedinih preduzeća i predloga Stručne radne grupe za razmatranje i ocenu poslovnih planova preduzeća – kandidata za korišćenje kredita iz sredstva za subvencije u privredi.

Struktura realizovanih sredstava bila je za tekuće subvencije ostalim javnim preduzećima i ogranizacijama 6.730,89 mil. dinara, odnosno 98,3% , i

za kapitalne subvencije ostalim javnim preduzećima i organizacijama 113,52 mil. dinara, odnosno 6,3%.

Korisnici sredstava su bila preduzeća iz oblasti industrije i građevinarstva. Prioritet u odobravanju sredstava imala su preduzeća koja se pripremaju za proces restruktuiranja i privatizacije, odnosno preduzeća čije je programe poslovno-finansijske konsolidacije i rešavanja tehnološko-ekonomskog viška zaposlenih prihvatila Vlada Republike Srbije. U tom slmislu sredstva su prioritetno odobravana ZASTAVI AUTOMOBILI iz Kragujevca, LOLA Korporacija, DMB-u i TRUDBENIK-u iz Beograda, IMT-u Novi –Beograd, ZMAJ-u Zemun, LIVNICI iz Kikinde, PETAR DRAPŠIN iz Mladenovca, NOVKABEL-u iz Novog Sada, FAP-u iz Priboja, IHP PRAHOVO iz Prahova, AZOTARI Pančevo i dr. Osim toga, kreditna sredstva su odobavana preduzećima čija je proizvidnja od strateškog interesa za Republiku (za 6 korisnika iz NAMENSKE INDUSTRIJE, RTB Bor, JP MATROZ Sremska Mitrovica, VISKOZA Loznica, MIN Niš, FABRIKA KABLOVA Jagodina, EI Korporacija Niš i fabrike stakla iz Paraćina i Pančeva). Navedena sredstva koristila su i preduzeća koja su imala ugovorene poslove za domaćeg ili inostranog kupca, što se posebno odnosilo na tekstilnu i kožarsko-prerađivačku, drvnu, prehrambenu i gumarsku industriju i građevinarstvo.

– Rashodi na ime poreza, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom iznosile su 0,72 mil dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 0,08 mil. dinara

– Nabavka domaće finansijske imovine iznosila je 4,00 mil. dinara.

Razdeo 16 – Ministarstvo trgovine, turizma i usluga

Funkcija 410 – Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada

– Za plate, dodatke i naknade zaposlenih, kao i doprinose za iste koji terete poslodavca, u stručnoj službi za obavljanje poslova iz nadležnosti, Ministarstva trgovine, turizma i usluga, utrošeno je 286,43 mil. dinara.

– Za naknade u naturi – prevoz, utrošeno je 3,01 mil. dinara. To obuhvata sredstva za poklone za decu zaposlenim i za prevoz zaposlenim na posao i sa posla (markice).

– U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenih izvršene su isplate porodiljskog bolovanja, bolovanja preko 30 dana, otpremnine kao i pomoći za lečenje zaposlenim u iznosu od 1,55 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene izdvojeno je 3,95 mil. dinara na ime naknade za zaposlene za odvojen život od porodice, kao i smeštaj postavljenih i imenovanih lica i za prevoz na posao i sa posla.

– Nagrade, bonusi (za posebne rezultate rada) i ostali poslebni rashodi iznosili su 12,10 mil. dinara

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: energetske i komunalne usluge, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, osiguranja opreme, zakup poslovnog prostora i ostali troškovi, izvršeni su u isnosu 14,35 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su za poslovna putovanja zaposlenih u zemlji i inostranstvu (dnevnice zaposlenih, naknada za hotelski smeštaj i troškove prevoza) u iznosu od 5,82 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru tipa prevođenja i informisanja javnosti, stručne usluge, revizije izvršene su u iznosu od 16,89 mil. dinara.

– Specijalizovane usluge izvršene su u iznosu od 0,32 mil. dinara.

– Tekuće popravke i održavanje (popravke automobila i tekuće popravke i održavanje) izvršene su u iznosu od 4,93 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, stručne publikacije, časopisa, i glasila, materijal za saobraćaj – gorivo i ostali materijali, u iznosu od 23,94 mil. dinara.

– Rashodi za subvencije nefinansijskim korporacijama izvršene su u iznosu od 89,52 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom iznosili su 9,06 mil. dinara..

– Izdaci za mašine i opremu u iznosili su 0,25 mil. dinara.

Razdeo 16.1 – Republička direkcija za robne rezerve

Funkcija 490 – Ekonomski poslovi neklasifikovani na drugom mestu

– Za plate, dodatke i naknade zaposlenih, kao i doprinose za iste koji terete poslodavca, u stručnoj službi za obavljanje poslova iz nadležnosti, Repuličke direkcije za robne rezerve, utrošeno je 31,45 mil. dinara.

– Naknade u naturi iznosile su 0,38 mil. dinara.

– U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenih izvršene su isplate za bolovanja i pomoći u medicinskom lečenju zaposlenih u iznosu od 0,17 mil. dinara

– Izdaci na ime naknada za zaposlene iznosili su 0,77 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: energetske i komunalne usluge, telfone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, osiguranja, opreme, troškovi zakupa i ostali troškovi, izvršeni su u isnosu 247,53 mil. dinara.

– Troškovi putovanja izvršeni su u iznosu od 0,64 mil. dinara, i to za: dnevnice, smeštaj i putne troškove zaposlenih.

-Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 3,65 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge informisanja, usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih, stručne usluge, usluge za izradu softvera, reprezentacije i ostale opšte usluge.

– Tekuće popravke i održavanje izvršene su u iznosu od 46,52 mil. dinara i to za: mehaničke popravke, popravke birotehničke opreme i opreme za komunikaciju.

– Izdaci za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, stručne publikacije, časopisa, i glasila, materijal za saobraćaj – gorivo i ostali materijali, u iznosu od 0,86 mil. dinara.

– Izdaci za otplatu kamata po domaćim kreditima izvršeni su sa 2,82 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obavezne takse i kazne nametnure od jednog nivoa vlasti drugom iznose 2,28 mil. dinara.

– Izdaci za robne rezerve iznosili su 1.345,97 mil. dinara.

– Otplata glavnice domaćim kreditorima izvršena je u iznosu od 66,22 mil. dinara.

Razdeo 17 – Ministarstvo poljoprivrede i vodoprivrede

Funkcija 420 – Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov

– Za plate, dodatke i naknade zaposlenih, kao i doprinose za iste koji terete poslodavca, u stručnoj službi za obavljanje poslova iz nadležnosti, Ministarstva poljoprivrede i vodoprivrede, utrošeno je 274,47 mil. dinara.

– Za naknade u naturi – prevoz, utrošeno je 3,39 mil. dinara.

– U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenih izvršene su isplate za bolovanja zaposlenih u iznosu od 1,67 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 2,52 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi iznosili su 13,07 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: telfone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, izvršeni su u isnosu 8,29 mil. dinara.

– Troškovi putovanja izvršeni su u iznosu od 3,67 mil. dinara, i to za: dnevnice, smeštaj i putne troškove odeljenja upravne inspekcije.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 9,90 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge informisanja, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i ostale opšte usluge.

– Izdaci na ime specijalizovanih usluga iznosili su 8,89 mil. dinara.

– Tekuće popravke i održavanje službenog vozila izvršene su iznosu od 4,40 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, stručne publikacije, časopisa, i glasila, materijal za saobraćaj – gorivo i ostali materijali, u iznosu od 25,39 mil. dinara.

– Subvencije nefinasijskim korporacijama izvršene su u iznosu od 7.388,73 mil. dinara, ..

– Rashodi na ime poreza, obavezne takse i kazne nametnute os jednog nivoa vlasti drugom iznosili su 10,67 mil. dinara. –

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 0,42 mil. dinara.

Razdeo 17.1 – Republička direkcija za vode

Funkcija 630 – Vodosnabdevanje

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, izvršeni su u isnosu 1,42 mil. dinara.

– Troškovi putovanja izvršeni su u iznosu od 0,79 mil. dinara, i to za: dnevnice, smeštaj i putne troškove odeljenja upravne inspekcije

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 1,05 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge informisanja, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i ostale opšte usluge

– Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) iznosili su 0,55 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, stručne publikacije, časopisa, i glasila, materijal za saobraćaj – gorivo i ostali materijali, u iznosu od 1,32 mil. dinara

– Subvencije nefinasijskim korporacijama izvršene su u iznosu od 1.340,77 mil. dinara.

Razdeo 18 – Ministarstvo rudarstva i energetike

Funkcija 430 – Gorivo i energija

– Za plate, dodatke i naknade zaposlenih, kao i doprinose za iste koji terete poslodavca, u stručnoj službi za obavljanje poslova iz nadležnosti, Ministarstva rudarstva i energetike, utrošeno je 13,49 mil. dinara.

– Za naknade u naturi izdvojeno je 0,24 mil. dinara.

– Socijalna davanja na teret zaposlenih je izvršene su u iznosu od 0,25 mil. dinara.

– Na ime naknada za zaposlene izdvojeno je 0,35 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi iznosili su 0,82 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, izvršeni su u isnosu 2,47 mil. dinara.

– Troškovi putovanja izvršeni su u iznosu od 1,21 mil. dinara, i to za: dnevnice, smeštaj i putne troškove odeljenja upravne inspekcije

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 2,80 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge informisanja, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i ostale opšte usluge.

– Izdaci za specijalizovane usluge iznosili su 0,86 mil. duinara

-Usluge kancelarijskog materijala, stručne publikacije, časopisa, i glasila, materijal za saobraćaj – gorivo i ostali materijali, u iznosu od 2,19 mil. dinara.

– Rashodi za subvencije nefinansijskim korporacijama izvršene su u iznosu od 700,00 mil. dinara.

– Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti su u iznosu od 0,61 mil. dinara, sa kojih su plaćeni troškovi Stalne kancelarije Vlade Republike Srbije u Boru.

– Rashodi na ime poreza, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom iznosili su 0,41 mil. dinara.

Funkcija 440 – Rudarstvo, proizvodnja i izgradnja

– Za plate, dodatke i naknade zaposlenih, kao i doprinose za iste koji terete poslodavca, u stručnoj službi za obavljanje poslova iz nadležnosti, Ministarstva rudarstva i energetike, utrošeno je 6,21 mil. dinara.

– Socijalna davanja na teret zaposlenih je izvršene su u iznosu od 0,09 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: telfone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, izvršeni su u isnosu 1,07 mil. dinara.

– Troškovi putovanja izvršeni su u iznosu od 0,67 mil. dinara, i to za: dnevnice, smeštaj i putne troškove odeljenja upravne inspekcije

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 1,27 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge informisanja, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i ostale opšte usluge.

– Izdaci za specijalizovane usluge iznosili su 1,30 mil. dinara larijskog materijala, stručne publikacije, časopisa, i glasila, materijal za saobraćaj – gorivo..

– Rashodi na ime materijala iznosili su 0,75 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom 0,19 mil. dinara.

Razdeo 18.1 – Agencija za energetsku efikasnost

Funkcija 430 – Gorivo i energija

Agencija za energetsku efikasnost Vlade Republike Srbije osnovana je Uredbom o izmeni i dopuni Uredbe o Generalnom sekretarijatu i drugim službama Vlade Republike Srbije /Službeni glasnik RS br. od 01.06.2002./, a zvanično je počela sa radom 1. septembra 2002. godine.

Finansiranje rada Agencije vrši se pretežnim delom iz donatorskih sredstava Evropske unije, na osnovu Sporazuma o donaciji za osnivanje i rad Agencije za energetsku efikasnost, zaključenog između Ministarstva rudarstva i energetike i Evropske agencije za rekonstrukciju 12. avgusta 2002. godine, a manjim delom iz sredstava budzeta Republike Srbije.

– Za plate, dodatke i naknade zaposlenih, kao i doprinose za iste koji terete poslodavca, u stručnoj službi za obavljanje poslova iz nadležnosti, Agencije za energetsku efikasnost, utrošeno je 3,08 mil. dinara.

– Naknade za zaposlene iznosile su 0,07 mil. dinara. Na ovoj poziciji planirana su sredstva za naknade zaposlenima za prvoz na posao i sa posla.

– Nagrade, bonusi za posebne rezultate rada i ostali posebni rashodi su 0,17 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, izvršeni su u isnosu 0,38 mil. dinara. Deo stalnih troškova plaćen je iz sredstva donacije.

– Troškovi putovanja izvršeni su u iznosu od 0,24 mil. dinara, i to za: dnevnice, smeštaj i putne troškove u zemlji i inostranstvu.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 1,38 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge informisanja, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i ostale opšte usluge.

Sredstva dodeljena u budzetu za ove namene korišćena su za plaćanje onih vrsta usluga za koje nisu bila predviđena ili nisu bila dovoljna donatorska sredstva, a koje su bile neophodne za uspešan rad Agencije. Tako je iz ovih sredstava vršeno plaćanje naknada članovima privremenog Nadzornog odbora Agencije i Članovima komisija uz evaluaciju tendera, plaćanje stručnih usluga u vezi sa Strateškim programom Agencije za obvnovljive izvore energije za koji nisu obezbeđena donatorska sredstva, usluga izrade internet prezentacije Agencije, usluga dizajna i štampanja publikacija i reklamnog materijala Agencije, administrativnih usluga, kotizacija za učešće zaposlenih Agencije na seminarima, ostalih opštih usluga (kopiranje, koričenje, čišćenje) i dr.

– Za specijalizovane usluge utrošeno je 0,89 mil. dinara. Iz sredstava dodeljenih za specijalizovne usluge izvršeno je refundiranje troškova usluga u vezi sa osnivanjem Agencije, plaćenih u 2002. godini sa donatorskih računa, koje donator nije imao obavezu da plati jer su nastali pre zvaničnog početka rada Agencije. Pored toga, iz dodeljenih sredstava za specijalizovane usluge izvršeno je i plaćanje usluge izrade studije o regonalnim centrima energetske efikasnosti.

– Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) izvršene su u iznosu od 0,01 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, stručne publikacije, časopisa, i glasila, službene odeće i obuće, materijal za saobraćaj – gorivo i ostali materijali, u iznosu od 0,55 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom iznose 0,09 mil. dinara.

Razdeo 19– Ministarsvo saobraćaja i telekomunikacija

Funkcija 450 – Transport

– Za plate, dodatke i naknade zaposlenih, kao i doprinose za iste koji terete poslodavca, u stručnoj službi za obavljanje poslova iz nadležnosti, Ministarstva saobraćaja i telekomunikacija, utrošeno je 71,45 mil. dinara.

– Za naknade u naturi – prevoz, utrošeno je 3,85 mil. dinara.

– U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenih izvršene su isplate za bolovanja i pomoći u medicinskom lečenju zaposlenih u iznosu od 2,23 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 2,71 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: energetske i komunalne usluge, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, osiguranja, opreme, troškovi zakupa i ostali troškovi, izvršeni su u isnosu 6,65 mil. dinara.

– Troškovi putovanja izvršeni su u iznosu od 9,23 mil. dinara, i to za: dnevnice, smeštaj i putne troškove.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 19,43 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge informisanja, usluge izrade softvera, usluge održavanja računara, usluge reprezentacije, naknade za upravni i nadzorni odbor, kotizacije i seminara i ostale opšte usluge.

– Za specijalizovane usluge izdvojeno je 0,75 mil. dinara.

– Tekuće popravke elktričnih instalacija, računarske opreme, održavanje službenog vozila i sl. izvršene su iznosu od 0,98 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, stručne publikacije, časopisa, i glasila, materijal za saobraćaj – gorivo i ostali materijali, u iznosu od 21,03 mil. dinara.

– Subvencije nefinasijskim korporacijama, ŽTP, izvršene su u iznosu od 10.131,49 mil. dinara.

– Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti izvršene su u iznosu od 71,03 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom izvršene su u iznosu od 2,47 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu su u iznosu od 5,15 mil. dinara.

Funkcija 460 – Komunikacije

– Za plate, dodatke i naknade zaposlenih, kao i doprinose za iste koji terete poslodavca, u stručnoj službi za obavljanje poslova iz nadležnosti, Ministarstva saobraćaja i telekomunikacija, utrošeno je 6,05 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: energetske i komunalne usluge, telfone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, osiguranja, opreme, troškovi zakupa i ostali troškovi, izvršeni su u isnosu 0,09 mil. dinara.

– Troškovi putovanja izvršeni su u iznosu od 4,12 mil. dinara, i to za: dnevnice, smeštaj i putne troškove.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 1,40 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge informisanja, usluge izradenj softvera, usluge održavanja računara, usluge reprezentacije, naknade za upravni i nadzorni odbor, kotizacije i seminara i ostale opšte usluge.

– Tekuće popravke elktričnih instalacija, računarske opreme, održavanje službenog vozila i sl. izvršene su iznosu od 0,37 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, stručne publikacije, časopisa, i glasila, materijal za saobraćaj – gorivo i ostali materijali, u iznosu od 0,60 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom izvršene su u iznosu od 0,24 mil. dinara..

– Izdaci za mašine i opremu su u iznosu od 0,30 mil. dinara.

Razdeo 19.1 Direkcija za puteve

Funkcija 450 – Transport

– Za plate, dodatke i naknade zaposlenih, kao i doprinose za iste koji terete poslodavca, u stručnoj službi za obavljanje poslova iz nadležnosti, utrošeno je 253,00 mil. dinara.

– U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenih izvršene su isplate za bolovanja i pomoći u medicinskom lečenju zaposlenih u iznosu od 0,68 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: energetske i komunalne usluge, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, osiguranja, opreme, troškovi zakupa i ostali troškovi, izvršeni su u isnosu 56,40 mil. dinara.

– Troškovi putovanja izvršeni su u iznosu od 4,09 mil. dinara, i to za: dnevnice, smeštaj i putne troškove.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 65,51 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge informisanja, usluge izrade softvera, usluge održavanja računara, usluge reprezentacije, naknade za upravni i nadzorni odbor, kotizacije i seminara i ostale opšte usluge.

– Za specijalizovane usluge izdvojeno je 4.636,64 mil. dinara.

– Tekuće popravke elktričnih instalacija, računarske opreme, održavanje službenog vozila i sl. izvršene su iznosu od 20,37 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, stručne publikacije, časopisa, i glasila, materijal za saobraćaj – gorivo i ostali materijali, u iznosu od 43,31 mil. dinara.

– Na ime otplate domaćih kamata izdvojeno je 219,24 mil. dinara.

– Na ime otplate stranih kamata izdvojeno je 353,11 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom iznosili su 19,77 mil. dinara.

– Za zgrade i građevinske objekte utrošeno je 5.374,06 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu su u iznosu od 41,51 mil. dinara.

– Za zemljište je izdvojeno 76,85 mil. dinara.

– Na ime otplate glavnice domaćim kreditorima izdvojeno je 4.103,37 mil. dinara.

– Otplata glavnice stranim kreditorima bila je u iznosu od 274,19 mil. dinara.

Republička direkcija za puteve obavlja specifične poslove na održavanju, izgradnji, rekonstrukcji i rehabilitaciji puteva gde se u okviru šifre ekonomske klasifikacije 4244 izvode radovi na redovnom letnjem i zimskom održavanju puteva a na kontu 4249 ugovaraju se specifične specijalizovane usluge kao što je učešće na održavanju pružnih prelaza, odvodnjavanje putnog zemljišpta, nadzor na održavanju autoputeva, magistralnih i regionalnih puteva.

Drugi specifičan trošak vezuje se za šifru ekonomske klasifikacije 4232 a odnosi se na održavanje tehničkog sistema za naplatu putarine.

Finansijska služba direktnog budzetskog korisnika je najmerodavnija da proceni i planira visinu aproprijacije za navedene troškove a ne da ih menjaju službe u Ministarstvu finansija i ekonomije.

Bitno je ukazati da nezavisno od Zakona o budzetu gde se utvrđuju aproprijacije za pojedine namene na osnovu Zakona o putevima Savet za puteve u Republičkoj direkciji za puteve donosi Program radova na održavanju, zaštiti, izgradnji, rekonstrukciji i rehabilitaciji puteva na magistralnim i regionalnim putevima na teritoriji SR Srbije na koji je dat saglasnost Vlade Republike Srbije.

Razdeo 19.2 – Uprava za kontrolu letenja

Funkcija 450 – Transport

– Za plate, dodatke i naknade zaposlenih, kao i doprinose za iste koji terete poslodavca, u stručnoj službi za obavljanje poslova iz nadležnosti, utrošeno je 349,84 mil. dinara.

– Za naknade u naturi izdvojeno je 2,06 mil. dinara.

– U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenih izvršene su isplate za bolovanja i pomoći u medicinskom lečenju zaposlenih u iznosu od 2,93 mil. dinara.

– Naknade za zaposlene iznose 8,25 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: energetske i komunalne usluge, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, osiguranja, opreme, troškovi zakupa i ostali troškovi, izvršeni su u isnosu 48,15 mil. dinara.

– Troškovi putovanja izvršeni su u iznosu od 11,68 mil. dinara, i to za: dnevnice, smeštaj i putne troškove.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 9,31 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge informisanja, usluge izrade softvera, usluge održavanja računara, usluge reprezentacije, naknade za upravni i nadzorni odbor, kotizacije i seminara i ostale opšte usluge.

– Za specijalizovane usluge izdvojeno je 0,90 mil. dinara.

– Tekuće popravke elktričnih instalacija, računarske opreme, održavanje službenog vozila i sl. izvršene su iznosu od 8,58 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, stručne publikacije, časopisa, i glasila, materijal za saobraćaj – gorivo i ostali materijali, u iznosu od 29,64 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom iznose 10,39 mil. dinara.

– Za zgrade i građevinske objekte utrošeno je 82,20 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu su u iznosu od 318,01 mil. dinara.

– Nabavka domaće finansijske imovine iznosila je 0,33 mil. dinara.

U izveštajnom periodu određene obaveze SUKL, planirane pomenutim Predračunom, nisu realizovane zbog nemogućnosti izvršenja budzeta po pojedinim ekonomskim klasifikacijama. Takođe, restriktivnom politikom SUKL, ostvarene su i određene uštede (naknade u naturi; socijalna davanja zaposlenim; stalni troškovi; usluge po ugovoru; specijalizovane usluge; troškovi putovanja itd.).

Razdeo 19.3 – Vazduhoplovni inspektorat

Funkcija 450 – Transport

– Za plate, dodatke i naknade zaposlenih, kao i doprinose za iste koji terete poslodavca, u stručnoj službi za obavljanje poslova iz nadležnosti, utrošeno je 3,59 mil. dinara.

– Za naknade u naturi izdvojeno je 0,27 mil. dinara.

– U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenih izvršene su isplate za bolovanja i pomoći u medicinskom lečenju zaposlenih u iznosu od 0,04 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: energetske i komunalne usluge, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, osiguranja, opreme, troškovi zakupa i ostali troškovi, izvršeni su u isnosu 0,39 mil. dinara.

– Troškovi putovanja izvršeni su u iznosu od 2,97 mil. dinara, i to za: dnevnice, smeštaj i putne troškove.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 0,79 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge informisanja, usluge izrade softvera, usluge održavanja računara, usluge reprezentacije, naknade za upravni i nadzorni odbor, kotizacije i seminara i ostale opšte usluge.

– Tekuće popravke elktričnih instalacija, računarske opreme, održavanje službenog vozila i sl. izvršene su iznosu od 0,14 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, stručne publikacije, časopisa, i glasila, materijal za saobraćaj – gorivo i ostali materijali, u iznosu od 2,09 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obavezne takse i kazne nametnute o jednog nivoa vlasti drugom iznosile su 0,09 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu su u iznosu od 0,57 mil. dinara.

Razdeo 20 – Ministarsvo urbanizma i građevina

Funkcija 620 – Razvoj zajednice

– Za plate, dodatke i naknade zaposlenih, kao i doprinose za iste koji terete poslodavca, u stručnoj službi za obavljanje poslova iz nadležnosti, Ministarstva urbanizma i građevina, utrošeno je 28,17 mil. dinara.

– Za naknade u naturi – obroci-zajam zaposlenima za zimnicu, Odmarališta, sportski i rekreacioni objekti , prevoz na posao i sa posla (markice) – utrošeno je 0,87 mil. dinara.

– U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenih izvršene su isplate za bolovanja i pomoći u medicinskom lečenju zaposlenih u iznosu od 0,10 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene – naknade za odvojen život od porodice za Zamenika ministra, naknade za prevoz na posao i sa posla, naknada za smeštaj izabranih,postavljenih i imenovanih lica utrošeno je 0,74 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi za posebne rezultate rada – po zaključku Vlade.

i ostali poslebni rashodi iznosili su 1,34 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: energetske i komunalne usluge, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, osiguranja opremei vozila, troškovi zakupa i ostali troškovi, izvršeni su u isnosu 2,58 mil. dinara.

– Za troškove putovanja (troškovi putovanja i dnevnice u zemlji i inostranstvu) izdvojeno je 1,21 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 33,26 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, kompjuterske usluge, usluge informisanja, Usluge prevođenja, usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih, usluge informisanja, stručne usluge, kotizacija za stručna savetovanja, članarine, izdaci za stručne ispite, reprezentacije i ostale opšte usluge.

– Specijalizovane usluge izvršene su u iznosu od 2,59 mil. dinara, i to za finansiranje izrade generalnih planova sa regulacionom razradom za nerazvijene opštine, i za rad u Komisiji za stručnu kontrolu generalnih planova.

– Tekuće popravke i održavanje izvršene su u iznosu od 0,47 mil. dinara, i to za troškove popravke i održavanje zgrade i popravke na krovu ( u ul. K. Milutina) i popravke i održavanje opreme Ministarstva.

– Izdaci za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, stručne publikacije, časopisa, i glasila, materijal za saobraćaj – gorivo, radna odeća i obuća za zaposlene, materijal za laboratorijske testove, lekove na recept i ostali materijali, u iznosu od 4,39 mil. dinara.

– Subvencije javnim nefinansijskim preduzećime i organizacijama iznosile su 28,42 mil. dinara.Sredstva su u potpunosti preneta Republičkoj agenciji za prostorno planiranje.

– Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti iznosile su 679,61 mil. dinara za Program obnove, izgradnje i razvoja opština Kolubarskog okruga pogođenog zemljotresom za 2003. godinu.

– Rashodi na ime poreza, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom 1,03 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu (nabavka 8 mobilnih telefona i računarske opreme) iznose 0,15 mil. dinara.

Razdeo 20.1 – Građevinska direkcija

Funkcija 130 – Opšte usluge

– Izdaci za zgrade i građevinske objekte izvršeni su u iznosu od 1.065,13 mil. dinara.

Odobrena sredstva sa ove pozicije utrošena su u skladu sa planirnim investicijama Građevinske direkcije Srbije za 2003. godinu za zgrade i građevinske objekte, a sve u skladu sa Programom izgradnje, prodaje i kupovine stanova i poslovnog prostora za potrebe državnih ograna Građevinske direkcije Srbije za 2003. godinu, na koje je dala saglasnost Vlada Republike Srbije.

Razdeo 20.2 – Zavod za prostorno planiranje i urbanizam

Funkcija 620 – Razvoj zajednice

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: energetske i komunalne usluge, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, osiguranja opreme, troškovi zakupa i ostali troškovi, izvršeni su u isnosu 0,25 mil. dinara.

– Za troškove putovanja izdvojeno je 0,03 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 2,66 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, kompjuterske usluge, usluge informisanja, usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih, usluge informisanja, stručne usluge, reprezentacije i ostale opšte usluge.

– Tekuće popravke i održavanje izvršene su u iznosu od 0,01 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, stručne publikacije, časopisa, i glasila, materijal za saobraćaj – gorivo, radna odeća i obuća za zaposlene i ostali materijali, u iznosu od 0,32 mil. dinara.

Razdeo 21 – Ministarstvo za rad i zapošljavanje

Funkcija 410 – Opšti ekonomski i komercijalni poslovi po pitanju rada

– Za plate, dodatke i naknade zaposlenih, kao i doprinose za iste koji terete poslodavca, u stručnoj službi za obavljanje poslova iz nadležnosti, Ministarstva za rad i zapošljavanje, utrošeno je 135,15 mil. dinara.

– Za naknade u naturi – prevoz radnika na posao i sa posla po fakturama saobraćajnih preduzeća, utrošeno je 2,31 mil. dinara.

– U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenih izvršene su isplate za bolovanja i pomoći u medicinskom lečenju zaposlenih u iznosu od 1,46 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene izdvojeno je 1,98 mil. dinara. Odnosi se na naknade za prevoz na posao i sa posla.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi iznosili su 2,95 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: energetske i komunalne usluge, telfone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, osiguranja opreme, troškovi zakupa nestambenog prostora, troškovi osiguranja vozila i ostali troškovi, izvršeni su u isnosu 5,03 mil. dinara.

– Za troškove putovanja izdvojeno je 2,93 mil. dinara za službeno putovanje povodom učešća na 91. Međunarodnoj konferenciji u Ženevi predstavnika sindikata i Udruženja poslodavaca.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 11,34 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge informisanja, usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih, stručne usluge, usluge prevođenja (od kojih najveću stavku zauzimaju usluge prevođenja i ostale stručne usluge u okviru projekta „Promocija zapošljavanja“), štampanja zapisnika i ostalih publikacija, reprezentacije i ostale opšte usluge.

– Za specijalizovane usluge (specijalizovane usluge pri održavanju seminara, investiciono održavanje, itd.).izdvojeno je 0,36 mil. dinara.

– Troškovi za tekuće popravke i održavanje iznosili su 1,53 mil. dinar, i to za popravku i održavanje automobila i komjuterske opreme.

– Izdaci za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, stručne publikacije, časopisa, i glasila, materijal za saobraćaj – gorivo, uniformi i ostali materijali, u iznosu od 11,01 mil. dinara.

– Troškovi subvenicija nefinansijskim korporacijama iznosili su 358,84 mil. dinara. Sredstva na ovoj poziciji namenjena su za subnencije preduzećima u kojima su osnovane invalidske radionice kao i za za finansiranje prevencije invalidnosti.

– Troškovi naknada za socijalnu zaštitu iz budzeta izvršeni su u iznosu od 5.423,44 mil. dinara. Sredstva se odnose na subvencije za samozapošljavanje viškova zaposlenih (po socijalnom programu Vlade Republike Srbije), otpremnine viškovima zaposlenih kod preduzeća koja se restruktuiraju, kao i zarade radnika zaposlenih u ZASTAVA ZAPOŠLjAVANjE I OBRAZOVANjE d.o.o. Kragujevac (776,92. mil. dinara). Osim ovog, značajan iznos jednokratne pomoći dodeljen je i sledećim preduzećima: VISKOZA Loznica (60,97 mil. dinara), ZORKA HOLDING a.d. Šabac (211,19. mil. dinara), PRVI MAJ Pirot (111,81mil. dinara), INDUSTRIJA STAKLA Pančevo (150,68 mil. dinara), PRVA PETOLETKA Trstenik (102,43 mil. dinara), MAGNOHROM Kraljevo (218,00 mil. dinara dinara), GOŠA Smederevska Palanka (225,05 mil. dinara) itd.

– Rashodi na ime poreza, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom iznose 4,40 mil. dinara. Najveća stavka u okviru ove pozicije odnosi se na porez na fond zarada.

– Novčane kazne i penali po rešenju sudova i sudskih tela iznosile su 0,04 mil. dinara.

Razdeo 22 – Ministarstvo za socijalna pitanja

Funkcija 010 – Bolesti i invalidnost

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za usluge komunikacija izvršeni su u isnosu 109,60 mil. dinara. Isplatom bivših saveznih invalidnina poovećali su se troškovi platnog prometa.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 4,36 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, naknade za rad lekarskih komisija, usluge i ostale opšte usluge.

– Rashodi na ime specijalizovanih usluga iznosili su 4,09.mil. dinara.

– Na ime prava iz socijalnog osiguranja za usluge bolnicama i poliklinikama, za otopedska pomagala i zdravstveno osiguranje vojnih invalida koji nisu zdravstveno osiguranje (prenos organizaciji obaveznog socijalnog osiguranja) izdvojeno je 29,08 mil. dinara.

– Naknada za socijalnu zaštitu iz budzeta izvršena je u iznosu od 6.216,04 mil. dinara, i to za: isplatu dvanaest mesečnih primanja za boračko-invalidsku zaštitu u iznosu od 5.707,96 mil. dinara; isplatu dvanaest mesečnih primanja za zaštitu civilnih invalida rata u iznosu od 501,87 mil. dinara i 10,22 mil. dinara za jednokratne iplate pomoći u slučaju smrti umrlog korisnika.

– Dotacije nevladinim organizacijama, vezanim za kategoriju boraca, iznosila je 74,97 mil. dinara.

– Za zgrade i građevinske objekte, odnosno uređivanje i održavanje spomenika i spomen obeležja, izdvojeno je 70,00 mil. dinara.

Funkcija 040 –Porodica i deca

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za usluge komunikacija izvršeni su u isnosu 81,50 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 25,37 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge informisanja, usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih, stručne usluge i ostale opšte usluge.

– Rashodi na ime otplata domaćih kamata iznosile su 120,00 mil. dinara.

– Naknada za socijalnu zaštitu iz budzeta izvršena je u iznosu od 13.908,08 mil. dinara i to za: naknadu za porodiljsko odsustvo 4.430,50 mil. dinara i naknadu za porodicu i decu 9.477,58 mil. dinara

– Dotacije nevladinim organizacijama iznosila je 47,02 mil. dinara.

Funkcija 070 – Socijalna pomoć ugroženom stanovništvu neklasifikovana na drugom mestu

– Za plate, dodatke i naknade zaposlenih, kao i doprinose za iste koji terete poslodavca, u stručnoj službi za obavljanje poslova iz nadležnosti, Ministarstva za rad i zapošljavanje, utrošeno je 619,29 mil. dinara.

– Na ime socijalnih davanja zaposlenima izdvojeno je 0,60 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: energetske i komunalne usluge, telfone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, osiguranja opreme, i ostali troškovi, izvršeni su u isnosu 74,61 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 0,66 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge informisanja, usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih, stručne usluge, usluge za izradu softvera, reprezentacije i ostale opšte usluge.

– Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti, gradovima i opštinama za program rada zaposlenima, izvršene su u iznosu od 843,15 mil. dinara.

– Za naknadu za socijalnu zaštitu iz budzeta izdvojeno je 2.704,94 mil. dinara i to za: dodatak za negu i pomoć drugog lica ( 588,77 mil. dinara ), naknadu za porodicu i decu(1.409,11 mil. dinara), jednokratne pomoći zaposlenima sa teritorije AP Kosova i Metohije ( 6,12 mil. dinara ), i naknade za stanovanje i život i ostale naknade za socijalnu zaštitu ( 703,94 mil. dinara ).

– Rashodi na ime poreza, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom iznose 18,56 mil. dinara.

– Za zgrade i građevinske objekte izdvojeno je 106,99 mil. dinara, i to za: izgradnju zgrada i građevinskih objekata sredstva su obezbeđena Gerontološkom centru u Kragujevcu, Zavodu „Male pčelice“ u Kragujevcu i Domu za LOMR iz Stare Moravice i

Kapitalno održavanje zgrada i objekata. Najveći deo sredstava obezbeđen je: Centru za zaštitu odojčadi, dece i omladine u Beogradu, Domu za decu u Subotici, Domu za decu u Užicu; Gerontološkim centrima u Knjaževcu, Subotici, Jagodini, Mataruškoj Banji, Novom Bečeju, Zrenjaninu; Domu za invalidna lica u Zemunu, Specijalnoj ustanovi za LOMR u V. Popovcu, Domu za LOMR u Jabuci, Zavodu „Male pčelice“ u Kragujevcu, Domu za LOMR u Sremčici, Specijalnom zavodu u Stamnici, Domu za duševno obolela lica u Starom Lecu, Domu za duševno obolela lica u Čurugu, Domu za LOMR iz Stare Moravice i dr.

– Za mašine i opremu rashodi su bili u iznosu od 7,51 mil. dinara, iz kojih je obezbeđena nabavka 7 automobila, 1 kombi, 2 rashladne komore, 3 kotla sa bojlerima, po 1 mašpina za pranje i sušenje veša, i slično.

U Zakonu o budzetu RS za 2003. godinu predviđeno je 100 miliona dinara donacije od UNHCR-a za finansiranje troškova smeštaja izbeglica u ustanovama socijalne zaštite i u hraniteljskim porodicama. Ugovor sa UNHCR-om je potpisan na 96.643.801,00. U periodu od 01.01. do 31.12.2003. godine utrošeno je 83.471.241,15 dinara, a razlika do ugovorom predviđenog iznosa realizovana je u januaru 2004. godine s obzirom da je likvidacioni perid 31.01.2004. godine (utvrđeno po ugovoru). 31.01.2004.stanje na računu je nula (0).

Funkcija 090 – Socijalna zaštita neklasifikovana na drugom mestu

– Za plate, dodatke i naknade zaposlenih, kao i doprinose za iste koji terete poslodavca, u stručnoj službi za obavljanje poslova iz nadležnosti, Ministarstva za rad i zapošljavanje, utrošeno je 38,15 mil. dinara.

– Na ime socijalnih davanja zaposlenima izdvojeno je 0,32 mil. dinara.

– Za naknade zazaposlene izdvojno je 1,35 mil. dinara.

– Za nagrade, bonuse i odtale posebne rashode dato je 3,83 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: energetske i komunalne usluge, telfone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, osiguranja opreme, i ostali troškovi, izvršeni su u isnosu 3,18 mil. dinara.

– Za troškove putovanja utrošeno je 1,48 mil. dinara. Najveći deo se odnosi na troškove dnevnica, prevoza i smeštaja za službeni put u inistranstvo, i na troškove službenog puta u zemlji.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 3,84 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge informisanja, usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih, stručne usluge, usluge za izradu softvera, kotizacije za seminare, reprezentacije i ostale opšte usluge.

– Na ime tekućih popravki i održavanja (ulsuge i materijali) izdvojeno je 0,42 mil. dinara. Najveći deo sredstava je utrošen za mehaničke popravke i za računarsku opremu.

– Rashodi na ime utrošenog materijala iznosili su 1,30 mil. dinara. Najveći deo utrošpenih sredstava se odnosi na izdatke za stručnu literaturu za redovne potrebe zaposlenih.

– Donacije i transferi organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja izvršene su u iznosu od 6.758,99 mil. dinara.

– Za dotacije nevladinim organizacijama izdvojeno je 170,71 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom iznose 1,15 mil. dinara.

Razdeo 23 – Ministarstvao za nauku, tehnologiju i razvoj

Funkcija 140 – Osnovna istraživanja

– Za plate, dodatke i naknade zaposlenih, kao i doprinose za iste koji terete poslodavca, u stručnoj službi za obavljanje poslova iz nadležnosti, Ministarstva za nauku, tehnologiju i razvoj, utrošeno je 21,61 mil. dinara.

– Za naknade u naturi – prevoz, utrošeno je 0,58 mil. dinara.

– U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenih izvršene su isplate za bolovanja u iznosu od 0,08 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,57 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi iznosili su 2,21 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: energetske i komunalne usluge, telfone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, osiguranja opreme, i ostali troškovi, izvršeni su u isnosu 4,04 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su za poslovna putovanja zaposlenih u zemlji i inostranstvu (dnevnice zaposlenih, naknada za hotelski smeštaj i troškove prevoza) u iznosu od 3,06 mil. dinara

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 198,85 mil. dinara.

– Specijalizovane usluge izvršene su u iznosu od 3.076,59 mil. dinara, po ugovorima sa institutima i fakultetima, za projekte iz oblasti naučnog istraživanja.

– Troškovi za tekuće popravke i održavanje iznosili su 1,06 mil. dinara, i to za popravku i održavanje automobila i komjuterske opreme.

– Izdaci za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, stručne publikacije, časopisa, i glasila, materijal za saobraćaj – gorivo, i ostali materijali, u iznosu od 1,29 mil. dinara.

– Troškovi naknada za socijalnu zaštitu iz budzeta izvršeni su u iznosu od 71,30 mil. dinara, i to za isplatu stipendija naučno-umetničkog podmlatka i učešće u troškovima njihovog naučnog rada.

– Dotacije nevladinim organizacijama iznosile su 67,75 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom, iznosili su 0,73 mil. dinara.

– Izdaci za zgrade i građevinske objekte, za izgradnju stanova za mlade naučnike i istraživače, izvršeni su u iznosu od 423,51 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 4,16 mil. dinara, i to za nabavku automobila i računovodstvene opreme. Sa te pozicije su kupljeni automobili za SANU.

Razdeo 24 – Republički zavod za informatiku i internet

Funkcija 140 – Osnovna istraživanja

– Za plate, dodatke i naknade zaposlenih, kao i doprinose za iste koji terete poslodavca, u stručnoj službi za obavljanje poslova iz nadležnosti, Zavoda za informatiku i internet, utrošeno je 4,62 mil. dinara.

– Za nagrade za zaposlene izdvojeno je 0,11 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi iznosili su 0,06 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: energetske i komunalne usluge, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, osiguranja opreme, i ostali troškovi, izvršeni su u isnosu 2,00 mil. dinara.

– Troškovi putovanja izvršeni su u iznosu od 0,38 mil. dinara, i to za: dnevnice, smeštaj i putne troškove zaposlenih.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 3,32 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge informisanja, usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih, stručne usluge, reprezentacije i ostale opšte usluge.

– Specijalizovane usluge izvršene su u iznosu od 23,87 mil. dinara.

– Na ime tekućih popravki i održaljvanja (usluge i materijali) izdvojeno je 0,01 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, stručne publikacije, časopisa, i glasila, materijal za saobraćaj – gorivo, i ostali materijali, u iznosu od 0,53 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom 0,14 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 3,69 mil. dinara, i to za nabavku automobila i računovodstvene opreme.

Razdeo 25 – Ministarstvo prosvete i sporta

Funkcija 980 – Obrazovanje neklasifikovano na drugom mestu

– Za plate, dodatke i naknade zaposlenih, kao i doprinose za iste koji terete poslodavca, u stručnoj službi za obavljanje poslova iz nadležnosti, Ministarstvu prosvete i sporta, utrošeno je 161,77 mil. dinara.

– Za naknade u naturi – prevoz (markice), utrošeno je 0,13 mil. dinara.

– U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenih izvršene su isplate za porodiljsko bolovanje, invalidnost rada, rashodi za obrazovanje dece zaposlenih, otpremnine u slučaju smrti zaposlenog ili uže porodice, kao i pomoć u medicinskom lečenju zaposlenog u iznosu od 1,77 mil. dinara.

– Naknade za zaposlene su iznosile 3,23 mil. dinara. Sa ove pozicije isplaćene su naknade za prevoz zaposlenih koji svoj prevoz primali preko blagajne, a kasnije preko tekućih računa.

– Za nagrade, bonuse (za posebne rezultate rada zaposlenih, kao i za izuzetno zalaganje pri obavljanju konkretnih poslova) i ostale posebne rashode izdvojeno je 7,51 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: energetske i komunalne usluge, telfone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, dimničarske usluge, osiguranja opreme i vozila, zakupi imovine i ostali troškovi, izvršeni su u isnosu 18,53 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su za poslovna putovanja zaposlenih u zemlji i inostranstvu (dnevnice zaposlenih, naknada za hotelski smeštaj i troškove prevoza) u iznosu od 11,11 mil. dinara

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 221,24 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, za usluge prevođenja, usluge informisanja, usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih, stručne usluge, usluge za izradu softvera, reprezentacije i ostale opšte usluge.

– Specijalizovane usluge izvršene su u iznosu od 58,37 mil. dinara. Sa ove pozicije su isplaćeni troškovi za međunarodne programe prosvetno kulturne saradnje između SCG i drugih država (recipročne stipendije, plate lektorima, neposredna saradnja univerziteta, tečajevi srpskog jezika za strance, smeštaj lektora i stipendista i sl.).

– Troškovi za tekuće popravke i održavanje iznosili su 5,97 mil. dinara. i to za popravku i održavanje automobila i komjuterske opreme.

– Izdaci za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, stručne publikacije, časopisa, i glasila, materijal za saobraćaj – gorivo, i ostali materijali, u iznosu od 36,17 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom iznosile su 5,47 mil. dinara.

– Izdaci za novčane kazne po rešenju sudova i sudskih tela su u iznosu od 0,72 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 15,96 mil. dinara. Sa ove pozicije plaćani su računi za nabavku službenih automobila, administrativne opreme nameštaja računarske opreme telefonskih centrala mobilnih telefona, opreme za obrazovanje.

Ministarstvo prosvete i sporta ostvaruje primanja od kredita od inostranih zaduživanja po osnovu ugovora sa Svetskom bankom sa kreditnog računa otvorenog pri Svetskoj banci (Vašington) za razvojni kredit IDA 3636 YF i sa specijalnog deviznog računa broj 541103-4107001410 otvorenog kod Rajfajzen banke, Jugoslavija.

Evidencija o realizaciji navedenih kredita vode se preko Jedinice za koordinaciju projekata i razvoj školstva koja nije u sastavu Ministarstva prosvete i sporta a odluke o namenskom trošenju ovih sredstava donosile su se u Sektoru za razvoj obrazovanja i međunarodnu prosvetnu saradnju.

Razdeo 25.1 – Osnovno obrazovanje

Funkcija 910 – Predškolsko i osnovno obrazovanje

– Za plate, dodatke i naknade zaposlenih, kao i doprinose za iste koji terete poslodavca, u osnovnim školama, utrošeno je 13.727,18 mil. dinara.

– Za naknade zaposlenih u naturi – prevoz učenika i nastavnika na teritoriji AP Kosovo i Metohija koji se u 2003. godini realizovao na osnovu odredaba iz ugovora sa Preduzećima autosaobraćaja utrošeno je 35,52 mil. dinara. – U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenih izvršene su isplate otpremnine radnika za odlazak u penziju ili otpremnine zbog tehnoloških viškova, i pokriće troškova pomoći u slučaju smrti radnika, kao i pomoći u medicinskom lečenju zaposlenih ili člana uže porodice u iznosu od 120,29 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi iznose 6,46 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 345,94 mil. dinara. Ova pozicija obuhvata troškove uvođenja reforme obrazovanja i troškove takmičenja učenika osnovnih škola na osnovu godišnjeg Programa takmičenja organizovanih za nivo Republike.

– Specijalizovane usluge izvršene su u iznosu od 76,08 mil. dinara i tu spadaju plate i ostali troškovi vezani za obrazovanje dece građana koji žive u inostranstvu.

– Troškovi za tekuće popravke i održavanje iznosili su 231,04 mil. dinara. Tu spadaju sredstva utrošena po programu tekućih popravki i održavanja osnovnih škola.

– Izdaci za materijale izvršeni su za administrativne materijale za kvalifikacione ispite za učenike osmog razreda osnovnih škola kao i ostali deo troškova po Programu takmičenja osnovnih škola, u iznosu od 228,56 mil. dinara.

– Na ime upotrebe osnovnih sredstava utrošeno je 11,38 mil. dinara.

– Rashodi na ime upotrebe zemljišta, šuma, vode i rudnih bogatstava iznosili su 0,06 mil. dinara.

– Otplate domaćih kamata izvršene su u iznosu od 0,90 mil. dinara.

– Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti izvršeni su u iznosu od 5.191,55 mil. dinara..

– Troškovi naknada za socijalnu zaštitu iz budzeta izvršeni su u iznosu od 573,71 mil. dinara. Predstavlja troškove realizacije programa tročasovne nastave u predškolskim ustanovama na osnovu odredaba Zakona o finansijskoj podršci porodicom sa decom (“Službeni glasnik RS“ br. 16/2002). .

– Rashodi na ime dotacija nevladinim organizacijama su izvršene u iznosu od 0,50 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obavezne takse i kazne nametnue od jednog nivoa vlasti drugom 453,13 mil. dinara..

– Novčane kazne po rešenju sudova i sudskih tela izvršene su u iznosu od 16,28 mil. dinara. Ovim sredstvima su isplaćeni sudski sporovi osnovnih škola po osnovu radnih odnosa, investicija, povreda, neažurnih plaćanja i drugo.

– Naknade štete za povrde ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda ili drugih prirodnih uzroka izvršene su u iznosu od 0,46 mil. dinara.

– Rashodi na ime naknade štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa bili su 0,54 mil. dinara.

– Rashodi na ime zgrada i građevinskih objekta bili su 314,52 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 103,92 mil. dinara. Ova sredstva su upotrebljena za opremu za obrazovanje i za administrativnu opremu.

– Izdaci za ostala osnovna sredstva izvršeni su u iznosu od 2,49 mil. dinara.

– Robne rezerve su izvršene u iznosu od 25,14 mil. dinara.

– Izdaci za zemljište izvršeni su u iznosu od 0,04 mil. dinara.

– Izdaci za nabavku domaće finansijske imovine bili su u iznosu od 10,20 mil. dinara.

Razdeo 25.2 – Srednje obrzovanje

Funkcija 920 -Srednje obrazovanje

– Za plate, dodatke i naknade zaposlenih, kao i doprinose za iste koji terete poslodavca, u srednjim školama, utrošeno je 7.084,52 mil. dinara.

– Za naknade u naturi – prevoz (prevoz učenika i nastavnika na teritoriji AP Kosovo i Metohija koji se u 2003. godini realizovao preko autoprevoznika), utrošeno je 41,46 mil. dinara.

– U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenih izvršene su isplate otpremnina radnika za odlazak u penziju ili otpremnine zbog tehnoloških viškova i pokriće troškova pomoći u slučaju smrti radnika u iznosu od 51,38 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 16,16 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi iznose 14,29 mil. dinara.

– Izdaci na ime sudijskih i poslaničkih dodataka izvršeni su u iznosu od 0,03 mil. dinara.

– Rashodi na ime stalnih troškova izvršeni su u iznosu od 1,07 mil. dinara. Ovi rashodi predstavljaju troškove usluga dostave ″Prosvetnog pregleda″, troškovi školama za upis i ostali troškovi.

– Troškovi putovanja izvršeni su u iznosu od 27,08 mil. dinara, i to za: dnevnice, smeštaj i putne troškove zaposlenih.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 40,93 mil. dinara, i to za: troškovi štampanja ″Prosvetnog pregleda″, troškovi školama za usluge obrazovanja, takmičenja i dr.

– Rashodi na ime specijalizovanih usluga izvršeni su u iznosu od 23,71 mil. dinara i to za troškove za takmičenja, za usluge obrazovanja učenika u Petnici i dr.

– Troškovi za tekuće popravke i održavanje iznosili su 35,06 mil. dinara. Sredstva su utrošena prema programu tekućih popravki i održavanja srednjih škola.

– Izdaci za materijale izvršeni su za – administrativne materijale za klasifikacione ispite za učenike osmih razreda osnovnih škola kao i ostale administrativne materijale – u iznosu od 8,32 mil. dinara.

– Rashodi na ime upotrebe osnovnih sredstava izvršeni su uiznosu od 22,29 mil. dinara.

– Rashodi na ime upotrebe zemljišta, šuma, vode i rudnih bogatstava iznosili su 0,06 mil. dinara.

– Rashodi na ime otplate kamata iznosi 0,37 mil. dinara.

– Izdaci na ime otplate stranih kamata iznosili su 0,51 mil. dinara.

– Donacije međunarodnim organizacijama su izvršene u iznosu od 0,09 mil. dinara.

– Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti izvršeni su u iznosu od 2.433,75 mil. dinara, i to za finansiranje osnovnog obrazovanja u Vojvodini.

– Rashodi na ime prava iz socijalnog osiguranja (organizacije obaveznog socijalnog osiguranja) iznosili su 0,23 mil. dinara.

– Troškovi naknada za socijalnu zaštitu iz budzeta izvršeni su u iznosu od 12,65 mil. dinara.

– Dotacije nevladinim organizacijama izvršene su u iznosu od 3,80 mil. dinara. Sa ove pozicije su uplaćena sredstva društvima i udruženjima na ime troškova takmičenja po planu i programu za učenike srednjih škola.

– Rashodi na ime poreza, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 212,52 mil. dinara.

– Novčane kazne po rešenju sudova i sudskih tela izvršene su u iznosu od 50,04 mil. dinara. Ovde su uključeni rashodi u vezi sudskih sporova srednjih škola po osnovu radnih odnosa, investicija, povreda, neažurnih plaćanja i dr.

– Rashodi na ime naknade štete za povrde ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda ili drugih prirodnih uzroka izvršeni su u iznosu od 0,03 mil. dinara.

– Rashodi na ime naknade štete za povrde ili štetu nanetu od državnih organa izvršeni su u iznosu od 0,04 mil. dinara.

– Izdaci za zgrade i građevinske objekte iznosili su 348,91 mil. dinara, i to za opremanje srednjih škola po posebnom programu.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 56,78 mil. dinara, i to za opremanje srednjih škola po posebnom programu.

– Izdaci za ostala osnovna sredstva izvršeni su u iznosu od 5,33 mil dinara.

– Izdaci na ime zaliha proizvodnje iznosili su 58,88 mil. dinara.

– Izdaci na ime zalihe robe za dalju prodaju iznosili su 0,03 mil. dinara.

– Na ime otplate glavnice domaćim kreditorima izdvojeno je 2,25 mil. dinara.

– Rashodi na ime nabavke domaće finansijske imovine bili su 31,19 mil. dinara.

Razdeo 25.3 – Učenički standard

Funkcija 960 – Pomoćne usluge obrazovanju

– Za plate, dodatke i naknade zaposlenih, kao i doprinose za iste koji terete poslodavca, u ustanovama učeničkog standarda, utrošeno je 370,26 mil. dinara.

– Za naknade u naturi – prevoz, utrošeno je 0,78 mil. dinara.

– U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenih izvršena su plaćanja troškova za sprovođenje higijensko-sanitarnog nadzora koje po domovima sprovodi Zavod za zaštitu zdravlja studenata u toku cele školske godine u iznosu od 4,95 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 4,23 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi iznosili su 1,77 mil. dinara.

– Na ime stalnih troškova utrošeno je 12,60 mil. dinara.

– Rashodi na ime troškova putovanja iznosili su 1,22 mil. dinara.

– Na ime usluga po ugovoru izdvojeno je 7,25 mil. dinara.

– Rashodi na ime specijalizovanih usluga iznosili su 4,10 mil. dinara.

– Troškovi za tekuće popravke i održavanje iznosili su 104,49 mil. dinara. Sa ove pozicije izvršeni su radovi na tekjućem i investicionom održavanju u 21 ustanovi. U okvori tih radova izvedene su rekonstrukcije i adaptacije sanitarnih i mokrih čvorova, adaptacija kuhinja, trpezarija i pratećih objekata, zamene stolarije, molersko-farbarski radovi. Izveden je i značajan deo građevinsko-zanatskih radova na delovima smeštajnih kapaciteta čime su znatno poboljšani uslovi smeštaja učenika,

– Izdaci za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, stručne publikacije, časopisa, i glasila, materijal za saobraćaj – gorivo, i ostali materijali, u iznosu od 31,97 mil. dinara.

– Za upotrebu osnovnih sredstava izdvojeno je 6,47 mil. dinara.

– Za otplate domaćih kamata izdvojeno j je 0,13 mil dinara.

– Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti izvršeni su u iznosu od 91,78 mil. dinara, i to za finansiranje osnovnog obrazovanja u AP Vojvodini.

-Troškovi naknada za socijalnu zaštitu iz budzeta izvršeni su u iznosu od 604,92 mil. dinara. Sredstva su raspoređena za Stipendije za talentovane učenike – Republičke fondacije za razvoj naučnog podmlatka, Stipendije za odlične učenike – Ministarstva prosvete i sporta kao i Naknade iz budzeta za obrazovanje, kulturu, nauku i sport – Smeštaj i ishrana učenika.

– Rashodi na ime poreza, obavezne takse nametnute od jednog nivoa vlasti drugom iznose 13,18 mil. dinara.

– Novčane kazne i penali po rešenju sudova i sudskih tela iznosili su 0,03 mil. dinara.

– Na ime troškova za zgrade i gređevinske objekte izdvojeno je 66,27 mil. dinara. Sa navedene pozicije finansirani su građevinsko-zanatski radovi na rekonstrukciji i nadogradnji sledećih učeničkih domova: Dom učenika srednjih škola Beograd, Dom učenika srednjih škola Prokuplje, Dom učenika srednjih škola Čačak, Dom učenika srednjih škola Užice i Poljoprivredna škola sa domom učenika „Ljubo Mićić“ Požega.

– Rashodi za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 60,71 mil. dinara. Sa navedene pozicije izvršeno je opremanje 33 ustanove učeničkog standarda. Iz navedenih sredstava izvršena je nabavka kuhinjske opreme, opreme za vešeraj, nabavka sitnog inventara, opreme za smeštajni deo, računarske opreme, opreme za video nadzor, opreme za razglas.

– Za nabavku domaće finansijske imovine izdvojeno je 0,40 mil. dinara.

– Izdaci na ime zalihe proizvodnje iznosili su 0,74 mil. dinara

– Izdaci za zalihu robe za dalju prodaju iznosili su 10,80 mil. dinara

– Otplata glavnice domaćim kreditorima bila je u iznosu 0,98 mil. dinara.

– Na ime nabavke domaće finansijske imovine izdvojeno je 12,63 mil. dinara.

Razdeo 25.4 – Više i univerzitetsko obrazovanje

Funkcija 940 -Visoko obrazovanje

– Za plate, dodatke i naknade zaposlenih, kao i doprinose za iste koji terete poslodavca, na univerzitetima, fakultetima, univerzitetskim organizacijama i višim školama, utrošeno je 4.331,74 mil. dinara.

– Za naknade u naturi – prevoz(markica), utrošeno je 7,53 mil. dinara.

– Za socijalna davanja zaposlenima izdvojeno je 1,61 mil. dinara. Sredstva na ovoj poziciji se odnose na isplate otpremnina radnicima koji su ostvarili pravo na odlazak u mirovinu.

– Za naknade za zaposlene (prevoz) utrošeno je 44,89 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi iznosili su 0,09 mil. dinara

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: platni promet i bankarske usluge, energetske usluge, komunalne usluge, usluge komunikacija troškovi osiguranja i zakup imovine i opreme u isnosu 360,90 mil. dinara.

– Na ime troškova za putovanja izdvojeno je 38,10 mil. dinara. Sredstva ove pozicije su izvršena preko troškova za poslovna putovanja u zemlji i inostranstvu, troškovi prevoza u okviru redovnog rada i ostali troškovi transporta.

– Za usluge po ugovoru utrošeno je 79,63 mil. dinara.Sredstva na ovoj poziciji su se odnosila na nagrade najvboljim studentima i isplaćena su prilikom proslave Dana Svetog Save u Studentskom kulturnom centru 27. januara 2003. godine. Takođe je došlo i do sledećih troškova: administrativne usluge, kompjuterske usluge, usluge obrazovanja i usavršavanja, usluge informisanja, stručne usluge, usluge za domaćinsktvo i ugostiteljstvo, reprezentacija i ostale opšte usluge.

– Specijalizovane usluge izvršene su u iznosu od 23,34 mil. dinara. Sredstva su usmerena na usluge obrazovanja, kulture i sporta, medicinske usluge, usluge održavanja nacionalnih parkova i prirodnih površina, usluge očuvanja životne sredine, nauke i geodetske usluge kao i ostale specijalizvoane usluge.

-Troškovi za tekuće popravke i održavanje iznosili su 290,96 mil. dinara i to za: tekuće popravke i održavanja zgrada i objekata i tekuće popravke opreme.

– Izdaci za materijale izvršeni su za nabavku: administrativnog materijala, materijala za poljoprivredu, materijala za obrazovanje zaposlenih, materijala za saobraćaj, materijala za očuvanje životne sredine i nauku, materijala za obrazovanje, kulturu i sport, medicinski i laboratorijski materjali, materijali za domaćinstvo i ugostiteljstvo kao i materijal za posebne namene.u iznosu od 95,41 mil. dinara.

– Za upotrebu osnovnih sredstava utrošeno je 3,83 mil. dinara. Sredstva sa ove pozicije su namenjena za troškove amortizacije, koji su neki od indirektnih koristili kroz svoje finansijske planove

– Rashodi na ime upotrebe zemljišta, šuma, vode i rudnih bogatstava iznosili su 0,84 mil. dinara.

– Na ime pratećih troškova zaduživanja izdvojeno je 0,13 mil. dinara.

– Za subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama izdvojeno je 0,51 mil. dinara.

– Subvencije privatnim finansijskim institucijama iznosile su 0,01 mil. dinara.

– Donacije međunarodnim organizacijama su u iznosu od 0,95 mil. dinara.

– Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti izvršeni su u iznosu od 1.040,70 mil. dinara, i to za finansiranje osnovnog obrazovanja u AP Vojvodini.

– Na ime prava iz socijalnog osiguranja (organizacije obaveznog socijalnog osiguranja) izdvojeno je 0,05 mil. dinara.

– Naknade za socijalnu zaštitu iz buđeta izvršene su u iznosu od 50.57 mil. dinara. Sredstva na ovoj poziciji su naknadno odobrena budzetom za isplatu dugovanja fakultetima iza školarine za poslediplomsku nastavu i odnose se na period 2000 – 2004. godine

– Dotacije nevladinim organizacijama bile su u iznosu 0,02 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 130,65 mil. dinara.

– Naknada štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda ili drugih prirodnih uzroka realizovane su u iznosu od 0,02 mil dinara.

– Za zgrade i građevinske objekte izdvojeno je 4,08 mil. dinara.

– Za mašine i opremu izdvojeno je 14,87 mil. dinara.

– Za ostala osnovna sredstva izdvojeno je 0,76 mil. dinara.

– Izdaci na ime zaliha proizvodnje iznosili su 0,01 mil. dinara

– Izdaci za zalihe robe za dalju prodaju iznosili su 0,02 mil. dinara

– Na ime otplata glavnice domaćim kreditorima izdvojeno je 0,02 mil. dinara.

– Nabavka domaće finansijske imovine iznosila je 0,24 mil. dinara.

Razdeo 25.5 – Studentski standard

Funkcija 960 -Pomoćne usluge obrazovanju

– Za plate, dodatke i naknade zaposlenih, kao i doprinose za iste koji terete poslodavca, u ustanovama studentskog standarda, utrošeno je 498,54 mil. dinara.

– Za naknade u naturi izdvojeno je 6,03 mil. dinara.

– Na ime socijalnih davanja zaposlenima izdvojeno je 6,14 mil. dinara.

– Naknade za zaposlene izvršene su u iznosu od 2,21 mil. dinara.

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode izdvojeno je 0,63 mil. dinara.

– Za stalne troškove izdvojeno je 19,39 mil. dinara.

– Rashodi na ime troškova putovanja bili su u iznosu od 1,06 mil. dinara.

– Za usluge po ugovoru izdvojeno je 10,51 mil. dinara. Rashodi su izvršeni za usluge informisanja – otvaranja medija centra u Omladinskom savetu, izdavanje biltena i izrade baza podataka o omladinskim organizacijama.

– Specijalizovane usluge izvršene su u iznosu od 13,88 mil. dinara.

-Troškovi za tekuće popravke i održavanje iznosili su 71,07 mil. dinara.

– Na ime troškova materijala izdvojeno je 33,91 mil. dinara.

– Za upotrebu osnovnih sredstava utrošeno je 9,69 mil. dinara.

– Za otplatu domaćih kamata izdvojeno je 0,44 mil. dinara.

– Za prateće troškove zaduživanja izdvojeno je 3,92 mil. dinara.

– Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti izvršeni su u iznosu od 189,98 mil. dinara, i to za finansiranje osnovnog obrazovanja u AP Vojvodini.

– Troškovi naknada za socijalnu zaštitu iz budzeta izvršeni su u iznosu od 1.233,21 mil. dinara.

– Dotacije nevladinim organizacijama iznosile su 0,02 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom iznosili su 28,81 mil. dinara.

– Za novčane kazne i penaale po rešenju sudova i sudskih tela izdvojeno je 3,99 mil. dinara.

– Za zgrade i građevinske objekte izdvojeno je 3,72 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 32,99 mil. dinara.

– Izdaci za ostala osnovna sredstva iznose 4,53 mil. dinara.

– Izdaci za zalihe proizvodnje iznosili su 3,63 mil. dinara

– Izdaci za zalihu robe za dalju prodaju iznosili su 29,72 mil. dinara

– Otplata glavnice domaćim kreditorima iznosila je 0,60 mil. dinara.

– Za nabavku domaće finansijske imovine izdvojeno je 416,21 mil. dinara.

Razdeo 25.6 – Fizička kultura

Funkcija 810 – Usluge rekreacije i sporta

– Za plate, dodatke i naknade zaposlenih, kao i doprinose za iste koji terete poslodavca, utrošeno je 39,61 mil. dinara.

– Za naknade u naturi – prevoz (markice), utrošeno je 1,09 mil. dinara.

– Za socijalna davanja zaposlenima izdvojeno je 0,16 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za materijalne troškove Republičkog zavoda kao i zakup prostora za Upravu za sport izvršeni su u isnosu od 11,27 mil. dinara.

– Za troškove putovanja izdvojeno je 0,18 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 0,95 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge informisanja, usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih, stručne usluge, usluge za izradu softvera, reprezentacije i ostale opšte usluge.

– Specijalizovane usluge izvršene su u iznosu od 67,61 mil. dinara.

– Troškovi za tekuće popravke i održavanje iznosili su 3,89 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, stručne publikacije, časopisa, i glasila, materijal za saobraćaj – gorivo, i ostali materijali, u iznosu od 0,63 mil. dinara.

– Za upotrebu osnovnih sredstava izdvojeno je 2,19 mil. dinara.

– Rashodi na ime otplate kamata iznosile su 0,22 mil. dinara.

– Za prateće troškove zaduživanja izdvojeno je 0,03 mil. dinara.

– Donacije međunarodnim organizacijama izvrpene su u iznosu od 0,86 mil. dinara.

– Troškovi naknada za socijalnu zaštitu iz budzeta izvršeni su u iznosu od 39,93 mil. dinara i to za isplatu stipendija sportistima.

– Dotacije nevladinim organizacijama izvršene su u iznosu od 360,67 mil. dinara. Sredstva su usmerena za programe granskih sportskih saveza Srbije i saveza zajednice Srbije i Crne Gore.

– Rashodi na ime poreza, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom 1,40 mil. dinara.

– Izdaci za kazne i penale po rešenju sudova i sudskih tela bili su 0,26 mil. dinara.

– Rashodi za zgrade i građevuinske objekti izvršeni su u iznosu od 51,23 mil. dinara.

– Za mašine i opremu izdato je 1,72 mil. dinara.

Razdeo 26 – Ministarstvo kulture i medija

Funkcija 820 – Usluge kulture

– Za plate, dodatke i naknade zaposlenih, kao i doprinose za iste koji terete poslodavca, u stručnoj službi za obavljanje poslova iz nadležnosti, Ministarstva kulture i medija, utrošeno je 19,28 mil. dinara.

– U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenih izvršene su isplate za bolovanja i pomoći u medicinskom lečenju zaposlenih u iznosu od 0,19 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene – utrošeno je 0,83 mil. dinara.

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode izdvojeno je 0,20 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: energetske i komunalne usluge, telfone i mobilne telefone, zakup imovine i opreme, poštanske usluge i usluge dostave, osiguranja opreme, i ostali troškovi, izvršeni su u isnosu 3,56 mil. dinara.

– Troškovi putovanja izvršeni su u iznosu od 2,35 mil. dinara, , i to za: dnevnice, smeštaj i putne troškove zaposlenih.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 9,34 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge informisanja, usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih, stručne usluge, usluge za izradu softvera, reprezentacije i ostale opšte usluge.

– Specijalizovane usluge izvršene su u iznosu od 294,88 mil. dinara. Sa ove stavke finasirane su obaveze Ministarstva na osnovu: Zakona o delatnostima od opšteg interesa u kulturi, Zakona o kulturnim dobrima, Zakona o bibliotečkoj delatnosti, Zakona o kinematografiji i drugih zakona i propisa za koje je nadležno Ministarstvo kulture i medija u realizaciji svojih aktivnosti i programa.

– Troškovi za tekuće popravke i održavanje iznosili su 0,23 mil. dinara, i to za popravku i održavanje zgrade i opreme.

– Izdaci za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, stručne publikacije, časopisa, i glasila, materijal za saobraćaj – gorivo i ostali materijali, u iznosu od 3,42 mil. dinara

– Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama iznosile su 2.036,10 mil. dinara. Sredstva za ove namene obuhvataju rashode za finansiranje rada: NIU “Bratstvo“ – Niš, u skladu sa Zakonom o osnivanju Novinsko- izdavačke ustanove “Bratstvo“ (″Službeni glasnik RS″ broj 53/95); Novinsko- izdavačkog preduzeća “Panorama“, u skladu sa Zakonom o osnivanju javnog preduzeća za novinsko-izdavačku delatnost Panorama (″Službeni glasnik RS″ broj 80/92); Republičke radiodifuzne agencije i JP “Radio televizija Srbije“.

– Za subvencije privatnim preduzećima izdvojeno je 76,45 mil. dinara na osnovu Konkursa za finansiranje filmskih projekata i Konkursa za medije.

– Za dotacije nevladinim organizacijama izdvojeno je 6,43 mil. dinara.

– Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom bili su 0,61 mil. dinara.

– Za zgrade i građevinske objekte izdvojeno je 10,50 mil. dinara.

Razdeo 26.1 – Ustanove kulture

Funkcija 820 – Usluge kulture

– Za plate, dodatke i naknade zaposlenih, kao i doprinose za iste koji terete poslodavca, u ustanovama kulture, utrošeno je 716,24 mil. dinara.

– U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenih izvršene su isplate za bolovanja i pomoći u medicinskom lečenju zaposlenih u iznosu od 3,81 mil. dinara.

– Za naknade zaposlenih – utrošeno je 17,52 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: energetske i komunalne usluge, telfone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, osiguranja opreme, i ostali troškovi, izvršeni su u isnosu 121,11 mil. dinara.

– Troškovi putovanja izvršeni su u iznosu od 5,08 mil. dinara, i to za: dnevnice, smeštaj i putne troškove zaposlenih.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 56,30 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge informisanja, usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih, stručne usluge, usluge za izradu softvera, reprezentacije i ostale opšte usluge.

– Specijalizovane usluge izvršene su u iznosu od 280,32 mil. dinara.

– Troškovi za tekuće popravke i održavanje iznosili su 22,00 mil. dinara, i to za popravku i održavanje automobila i komjuterske opreme.

– Izdaci za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, stručne publikacije, časopisa, i glasila, materijal za saobraćaj – gorivo i ostali materijali, u iznosu od 34,56 mil. dinara.

– Za upotrebu osnovnih sredstava izdvojeno je 1,62 mil. dinara.

– Na ime donacija i transfera ostalim nivoima vlasti izdvojeno je 301,00 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom iznosili su 26,45 mil. dinara.

– Za zgrade i građevinske objekte izdvojeno je 122,04 mil. dinara.

– Rashodi za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 51,94 mil. dinara.

Razdeo 26.2 – Agencija za razvoj kulture

Funkcija 820 – Usluge kulture

– Za plate, dodatke i naknade zaposlenih, kao i doprinose za iste koji terete poslodavca, u stručnoj službi Agencije za razvoj kulture, utrošeno je 1,12 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene izdvojeno je 0,03 mil. dinara.

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 0,06 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: energetske i komunalne usluge, telfone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, osiguranja opreme, i ostali troškovi, izvršeni su u isnosu 0,08 mil. dinara.

– Troškovi putovanja izvršeni su u iznosu od 0,17 mil. dinara, , i to za: dnevnice, smeštaj i putne troškove zaposlenih.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 0,28 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge informisanja, usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih, stručne usluge, reprezentacije i ostale opšte usluge.

– Za specijalizovane usluge izdvojeno je 3,17 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, stručne publikacije, časopisa, i glasila, i ostali materijali, u iznosu od 0,18 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 0,03.

Razdeo 27 – Muzej istorije jugoslavije

Funkcija 820 – Usluge kulture

U postupku transformacije Savezene Republike Jugoslavije u državnu zajednicu Srbija i Crna Gora, tačkom 6. Odluke o prihvatanju Sporazuma država članica o definisanju konačnog statusa organa i organizacija iz člana 17. Zakona za sprovođenje Ustavne povelje državne zajednice Srbija i Crna Gora („Sl. glasnik RS“, br. 35/03), utvrđeno je da Muzej istorije Jugoslavije postaje ogranizacija države članice Srbije i nastavlja rad u skladu sa propisima na osnovu kojih je obrazovan, a koji će se primenjivati na teritoriji države članice Republike Srbije do donošenja odgovarajućih propisa države članice Srbije.

Sredstva za rad Muzeja u tom statusu, za period april-decembar 2003. godine utvrđena su Zakonom o budzetu Republike Srbije za 2003. godinu („Sl. glasnik RS“, br. 35/03).

– Za plate, dodatke i naknade zaposlenih, kao i doprinose za iste koji terete poslodavca, u stručnoj službi Agencije za razvoj kulture, utrošeno je 4,54 mil. dinara.

– Rashodi na ime socijalnih davanja zaposlenima izvršeni su u iznosu od 0,02 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: energetske i komunalne usluge, telfone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, osiguranja opreme, i ostali troškovi, izvršeni su u isnosu 1,43 mil. dinara.

– Troškovi putovanja izvršeni su u iznosu od 0,43 mil. dinara, , i to za: dnevnice, smeštaj i putne troškove zaposlenih.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 1,49 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge informisanja, usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih, stručne usluge, reprezentacije i ostale opšte usluge.

– Za tekuće popravke i održavanje utrošeno je 1,07 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, stručne publikacije, časopisa, i glasila, i ostali materijali, u iznosu od 1,05 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 0,14 mil. dinara.

– Za mašine i opremu izdato je 0,31 mil. dinara.

Razdeo 28 – Ministarstvo zdravlja

Funkcija 760 – Zdravstvo neklasifikovano na drugom mestu

– Za plate, dodatke i naknade zaposlenih, kao i doprinose za iste koji terete poslodavca, u stručnoj službi za obavljanje poslova iz nadležnosti, Ministarstva zdravlja, utrošeno je 115,71 mil. dinara.

– Za naknade u naturi – prevoz (markica), utrošeno je 1,74 mil. dinara.

– U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenih izvršene su isplate za: porodiljska bolovanja, bolovanja preko 30 dana, otpremnine za slučaj smrti i otpremnine za odlazak u penziju, u iznosu od 0,86 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene prevoz zaposlenih sa posla i na posao koji primaju naknadu u kešu) utrošeno je 2,02 mijl. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: energetske i komunalne usluge, telefone i mobilne telefone, interneta, poštanske usluge i usluge dostave, usluge električne energije, zakup zgrada i poslovnog prostora i ostali troškovi, izvršeni su u isnosu 8,60 mil. dinara.

Najveće učešće u troškovima ove aproprijacije u 2003. godini, odnosi se na zakup ostalog poslovnog prostora, koji su nastali po osnovu skladištenja i distribucije robe iz humanitarne pomoći (lekovi, pomoćni sanitetski i medicinski materijal, oprema i dr.), preduzećima ″Medifarm″, ″Velefarm″ i dr., kao i zakup za iznajmljeni prostor zaposlenih u Saveznom graničnom sanitarnom inspektoratu.

– Troškovi putovanja realizovani su za poslovna putovanja zaposlenih u zemlji i inostranstvu (dnevnice zaposlenih, naknada za hotelski smeštaj i troškove prevoza) u iznosu od 3,11 mil. dinara

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 35,53 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge informisanja, usluge prevođenja, usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih, stručne usluge, usluge za izradu softvera, reprezentacije i ostale opšte usluge.

– Specijalizovane usluge izvršene su u iznosu od 15,51 mil. dinara, i to za: zdravstvenu zaštitu po ugovoru i medicinske usluge.

Na ovoj aproprijaciji su prikazani troškovi zdravstvene zaštite lica kojima je izrečena mera psihijatrijskog lečenja i čuvanja u skladu sa Krivičnim zakonom (medicinske usluge ustanovama), troškovi za lečenje osiguranika nepoznatog prebivališta i troškovi atestiranja lekova iz humanitarne pomoći (atest na ispravnost lekova).

– Troškovi za tekuće popravke i održavanje iznosili su 2,84 mil. dinara, i to za: popravku i održavanje automobila i komjuterske opreme, opreme za komunikaciju, elektonske, fotografske i medicinske opreme.

– Izdaci za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, službena odeća, stručne publikacije, časopisa, i glasila, materijal za saobraćaj – gorivo, i ostali materijali, u iznosu od 26,17 mil. dinara.

– Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti izvršeni su u iznosu od 669,27 mil. dinara. Raspodela navedenih sredstava izvršena je institutima i zavodima za zaštitu zdravlja u skladu sa članom 8. Zakon o zdravstvenoj zaštiti – opšti interes u zdravstvu na osnovu urađenog Programa za finansiranje opšteg interesa u 2003. godini.

– Za donacije i transferi organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja izdvojeno je 1.171,22 mil. dinara.. Namena ovih sredstrava je u skladu sa članom 7. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (pokriće troškova zdravstvene zaštite neosiguranih lica)

– Dotacije nevladinim organizacijama izvršene su u iznosu od 79,94 mil. dinara. Sredstva po ovoj aproprijaciji namenjena su kao Dotacije Crvenom krstu Srbije i Dotacije ostalim neprofitnim institucijama.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 8,22 mil. dinara..

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 1.115,82 mil. dinara, i to za nabavku automobila, računovodstvene opreme, mobilnih telefona i elektronske opreme. Sredstva sa ove aproprijacije su u skladu sa Planom raspodele sredstava namenjenih za nabavku opreme u zdravstvenim ustanovama i Ministarstvu zdravlja (administrativna i druga oprema).

Razdeo 29 – Ministarstvo za zaštitu prirodnih bogatstava i životne sredine

Funkcija 560 – Zaštita životne sredine neklasifikovana na drugom mestu

– Za plate, dodatke i naknade zaposlenih, kao i doprinose za iste koji terete poslodavca, u stručnoj službi za obavljanje poslova iz nadležnosti, Ministarstva za nauke i zaštitu životne sredine utrošeno je 47,38 mil. dinara.

– Za naknade u naturi – prevoz, utrošeno je 0,27 mil. dinara.

– U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenih izvršene su isplate, za obračunata bolovanja zaposlenih , u iznosu od 0,18 mil. dinara.

– Za nagrade za zaposlene utrošneo je 1,10 mil. dinara.

– Rasahodi na ime nagrada, bonusa i ostalih posebnih rashoda izvršeni su u iznosu od 2,55 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: energetske i komunalne usluge, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, zakup zgrada i poslovnog prostora, troškovi zakupa nestambenog prostora odnose se na troškove vezane za zakup poslovnog prostora za potrebe Inspekcije na graničnim prelazima i ostali troškovi, izvršeni su u isnosu 6,60 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su za poslovna putovanja zaposlenih u zemlji i inostranstvu (dnevnice zaposlenih, naknada za hotelski smeštaj i troškove prevoza) u iznosu od 8,50 mil. dinara

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 18,57 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge informisanja, usluge prevođenja, usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih, stručne usluge, usluge za izradu softvera, reprezentacije i ostale opšte usluge.

– Specijalizovane usluge izvršene su u iznosu od 276,08 mil. dinara.. Ove usluge su grupisane kao usluge održavanja nacionalnih parkova i prirodnih površina, usluge očuvanja životne sredine i ostale specijalizovne usluge.

– Troškovi za tekuće popravke i održavanje iznosili su 1,16 mil. dinara, i to za: popravku i održavanje automobila i ostale opreme Ministarstva.

– Izdaci za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, stručne publikacije, časopisa, i glasila, materijal za saobraćaj – gorivo, i ostali materijali, u iznosu od 7,66 mil. dinara.

– Za subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama izdvojeno je 105,91 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom izvršenisu u iznosu od 1,80 mil. dinara..

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 22,83 mil. dinara.

Razdeo 29.1 – Uprava za šume

Funkcija 420 – Poljoprivreda,šumarstvo, lov i ribolov

– Za plate, dodatke i naknade zaposlenih, kao i doprinose za iste koji terete poslodavca, u stručnoj službi za obavljanje poslova iz nadležnosti, Uprave za šume, utrošeno je 32,30 mil. dinara.

– Za naknade u naturi – prevoz, utrošeno je 0,65 mil. dinara.

– Za socijalna davanja zaposlenima izdvojeno je 0,06 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,99 mil. dinara.

– Na ime nagrada, bonusa i ostalih posebnih rashoda utrošeno je 3,60 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: telfone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, i ostali troškovi, izvršeni su u isnosu 1,05 mil. dinara.

– Za troškove putovanja izdvojeno je 1,93 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 0,59 mil. dinara.

– Rashodi na ime specijalizovanih usluga iznosili su 3,05 mil. dinara.

– Troškovi za tekuće popravke i održavanje iznosili su 0,72 mil. dinara, i to za: popravku i održavanje automobila i ostale opreme.

– Izdaci za materijale izvršeni su za nabavku materijala za saobraćaj – gorivo, i ostali materijali, u iznosu od 3,14 mil. dinara.

– Izdaci za subvencije nefinansijskim korporacijama izvršeni su u iznosu od 153,07 mil. dinara i to: JP «SRBIJAŠUME» BEOGRAD, JP «VOJVODINAŠUME» NOVI SAD, JP «NACIONALNI PARK TARA» BAJINA BAŠTA, JP «NACIONALNI PARK ĐERDAP» D. MILANOVAC, JP «NACIONALNI PARK FRUŠKA GORA» SREMSKA KAMENICA, JP «NACIONALNI PARK KOPAONIK» KOPAONIK, JP «NACIONALNI PARK ŠAR PLANINA» ŠTRPCE, JP «BELI IZVOR» VR. BANjA, INSTITUT ZA ŠUMARSTVO BEOGRAD, INSTITUT ZA TOPOLARSTVO NOVI SAD, ŠUMARSKI FAKULTET BEOGRAD, PŠŠ «JOSIF PANČIĆ» SURDULICA, VP «ŠIDINA» ŠID, VP «SENTA» SENTA, VP «DUNAV» BAČKA PALANKA, VPC ODELjENjE ŠUMARSTVA SOMBOR, OPŠTINA BAČKA PALANKA Komisija za zaštitu životne sredine, RG «EČKA» EČKA, VP «ZAPADNA BAČKA» SOMBOR, PP «RATAR» JAŠA TOMIĆ, ZP «ŠAJKAŠKA» NOVI SAD, VP «SREDNjI BANAT» ZRENjANIN, OK POKRET GORANA ALEKSANDROVAC, OK POKRET GORANA NIŠ, OK POKRET GORANA MLADENOVAC, OK POKRET GORANA ZAJEČAR, OK POKRET GORANA SURDULICA, OK POKRET GORANA SOMBOR, OK POKRET GORANA SVRLjIG, OK POKRET GORANA VLASOTINCE, OK POKRET GORANA NOVI SAD, OK POKRET GORANA JAGODINA, OK POKRET GORANA PIROT, OK POKRET GORANA POŽAREVAC, OK POKRET GORANA PANČEVO, OK POKRET GORANA DESPOTOVAC, OK POKRET GORANA KULA, OK POKRET GORANA NEGOTIN, OK POKRET GORANA SUBOTICA, PD «SALAŠ», SALAŠ.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 1,37 mil. dinara..

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 1,09 mil. dinara.

Razdeo 30 – Agencija za reciklažu

Funkcija 510 – Upravljanje otpadom

– Za plate, dodatke i naknade zaposlenih, kao i doprinose za iste koji terete poslodavca, u stručnoj službi za obavljanje poslova iz nadležnosti, Uprave za šume, utrošeno je 3,59 mil. dinara.

– Za socijalna davanja zaposlenima izdvojeno je 0,08 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,07 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: telfone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, i ostali troškovi, izvršeni su u isnosu 0,57 mil. dinara.

– Za troškove putovanja izdvojeno je 0,76 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 7,23 mil. dinara.

– Rashodi na ime specijalizovanih usluga iznosili su 6,48 mil. dinara.

– Troškovi za tekuće popravke i održavanje iznosili su 0,84 mil. dinara, i to za: popravku i održavanje automobila i ostale opreme.

– Izdaci za materijale izvršeni su za nabavku materijala za saobraćaj – gorivo, i ostali materijali, u iznosu od 1,78 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 0,12 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 1,40 mil. dinara.

Razdeo 31 – Ministarstvo vera

Funkcija 840 – Verske i druge usluge zajednice

– Za plate, dodatke i naknade zaposlenih, kao i doprinose za iste koji terete poslodavca, u stručnoj službi za obavljanje poslova iz nadležnosti, Ministarstva vera, utrošeno je 2,78 mil. dinara.

– Za naknade u naturi – prevoz, utrošeno je 0,08 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene izdvojeno je 0,06 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: telfone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, i ostali troškovi, izvršeni su u isnosu 0,34 mil. dinara.

– Za troškove putovanja utrošeno je 0,22 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 1,98 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge informisanja, usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih, stručne usluge, reprezentacije i ostale opšte usluge.

– Izdaci za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, stručne publikacije, časopisa, i glasila, materijal za saobraćaj – gorivo, i ostali materijali, u iznosu od 0,41 mil. dinara.

– Dotacije nevladinim organizacijama izvršene su u iznosu od 264,28 mil. dinara..

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom iznosili su 0,08 mil. dinara. .

Razdeo 32 – Republički sekretarijat za zakonodavstvo

Funkcija 110 – Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

– Za plate, dodatke i naknade zaposlenih, kao i doprinose za iste koji terete poslodavca, u stručnoj službi za obavljanje poslova iz nadležnosti, Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo, utrošeno je 8,68 mil. dinara.

– U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenih izvršene su

isplate, za obračunata bolovanja zaposlenih , u iznosu od 0,05 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,26 mil. dinara.

– Na ime naknada, bonusa i ostalih posebnih rashoda izdvojeno je 0,63 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: telfone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, i ostali troškovi, izvršeni su u isnosu 0,33 mil. dinara.

– Za troškove putovanja izdvojeno je 0,08 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 0,51 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su za nabavku materijala za saobraćaj – gorivo, i ostali materijali, u iznosu od 0,60 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazne nametnute od jednog nivoavvlasti drugom izvršeni su u iznosu od 0,26 mil. dinara.

Razdeo 33– Republička zavod za razvoj

Funkcija 140 – Osnovno istraživanje

– Za plate, dodatke i naknade zaposlenih, kao i doprinose za iste koji terete poslodavca, u stručnoj službi za obavljanje poslova iz nadležnosti, Republičkog zavoda za razvoj, utrošeno je 11,81 mil. dinara.

– U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenih izvršene su isplate za bolovanja, zaposlenih u iznosu od 0,20 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene izdvojeno je 0,24 mil. dinara.

– Rashodi na ime nagrada, bonusa i ostalih posebnih rashoda izvršeni su u iznosu od 0,16 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: energetske i komunalne usluge, telfone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, osiguranje, zakup objekata i troškovi platnog prometa izvršeni su u isnosu 0,52 mil. dinara.

– Na ime troškova putovanja izdvojeno je 0,41 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 3,25 mil. dinara, i to za: ugovore o delu, usluge informisanja, usluge za izradu softvera, usluge održavanja računara, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara, organizovanja kurseva i ostale opšte usluge.

– Izdaci za tekuće popravke i održavanje: opreme, izvršene su u iznosu od 0,04 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, stručne publikacije, časopisa, i glasila, benzina i ostalog materijala za potrebe službenih vozila i ostali materijali, u iznosu od 0,65 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlsti drugom iznosili su 0,35 mil. dinara..

Razdeo 34 – Republička zavod za statistiku

Funkcija 130 – Opšte usluge

– Za plate, dodatke i naknade zaposlenih, kao i doprinose za iste koji terete poslodavca, u stručnoj službi za obavljanje poslova iz nadležnosti, Republičkog zavoda za statistiku, utrošeno je 139,52 mil. dinara.

– Za naknade u naturi – prevoz, utrošeno je 0,20 mil. dinara.

Odnosi se na naknade za markice za prevoz, kao i na plaćen porez za novogodišnje paketiće za decu zaposlenih radnika Zavoda.

– U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenih izvršene su isplate za bolovanja i pomoći u medicinskom lečenju zaposlenih i otpremnina u slučaju smrti zaposlenog, u iznosu od 0,50 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene izdvojeneo (prevoz radnika na posao i povratak s posla) je 3,67 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: energetske i komunalne usluge, telfone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, osiguranje, zakup programa i troškovi platnog prometa izvršeni su u isnosu 32,74 mil. dinara. Sredstva su utrošena za pokriće troškova u Beogradu, Sektoru u Novom Sadu i 9 područnih odeljenja.

– Troškovi putovanja realizovani su za poslovna putovanja zaposlenih u zemlji (dnevnice zaposlenih, naknada za hotelski smeštaj i troškove prevoza) u iznosu od 2,23 mil. dinara. Troškovi se odnose na redovne mesečne sastanke na koje su dolazili radnici i načelnici područnih odeljenja u Beograd, kao i za službena putovanja u inostranstvo u okviru programa Eurostata, a u cilju usklađivanja sa metodologijom Evropske unije.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 13,02 mil. dinara, i to za: usluge informisanja, usluge održavanja računara, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara, organizovanja kurseva i ostale opšte usluge.

– Specijalizovane usluge realizovane su u iznosu od 26,14 mil. dinara. Sredstva su utrošena za usluge spoljnih saradnika – anketara i procenitelja koji rade na prikupljanju i dostavi podataka za potrebe pojedinih istraživanja kao što su Anketa o potrošnji domaćinstva, Anketa o broju stoke, Anketa o radnoj snazi, Privatni sektor trgovine, kao i Tromesečno istraživanje biljne proizvodlje – procena setve i žetve useva u privatnom sektoru. Sva statistička istraživanja rade se za potrebe Vlade Republike Srbije.

– Izdaci za tekuće popravke i održavanje: zgrada i opreme, izvršene su u iznosu od 3,67 mil. dinara. Sredstva su utrošena za tekuće održavanje i popravke objekata i opreme u sedištu u Beogradu, Sektora u Vojvodini i devet područnih odeljenja.

– Izdaci za materijale izvršeni su (administrativni materijal, materijal za obrazovanje kadra, materijal za saobraćaj, materijal za domaćinstvo) u iznosu od 6,71 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 5,13 mil dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 0,05 mil. dinara. Sredstva su korišćena za kupovinu stola u odeljenju u Leskovcu, i za kupovonu računarske opreme i mobilnih telefona.

Razdeo 35– Republička hidrometeorološki zavod

Funkcija 410 – Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada

– Za plate, dodatke i naknade zaposlenih, kao i doprinose za iste koji terete poslodavca, u stručnoj službi za obavljanje poslova iz nadležnosti, Republičkog hidrometeorološkog zavoda, kao i za naknade za rad strelaca na protivgradnim stanicama i za naknade za rad osmatrača na hidrološkim i meteorološkim stanicama, utrošeno je 271,32 mil. dinara.

– Za naknade u naturi – prevoz (markica) utrošeno je 5,21 mil. dinara.

– U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenih izvršene su isplate za bolovanja i pomoći zaposlenih, u iznosu od 1,83 mil. dinara

– Za naknade za zaposlene (prevoz na posao i sa posla) izdvojeno je 0,72 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: energetske i komunalne usluge, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, osiguranje imovine i zaposlenih, zakup programa i troškovi platnog prometa izvršeni su u isnosu 34,02 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su za poslovna putovanja zaposlenih u zemlji i inostranstvu (dnevnice zaposlenih, naknada za hotelski smeštaj i troškove prevoza) u iznosu od 8,47 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 9,61 mil. dinara i to za opšte usluge po ugovoru

– Za specijalizovane usluge izdvojeno je 1,67 mil. dinara..

– Izdaci za tekuće popravke i održavanje: zgrada i opreme, izvršene su u iznosu od 21,09 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, zaštitna odela, benzin, materijal za meteorološka merenja kao i materijal za poslebne namene, u iznosu od 29,51 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnute od jednog nivoa vlsti drugom bili su 12,09 mil. dinara.

. – Izdaci za zgrade i građevinske objekte izvršena su u iznosu od 6,60 mil. dinara, i to za: izgradnju saobraćajnica Fruška Gora. izgradnju vodovoda GMS Kruševac, adaptacija upravne zgrade, izgradnja GMS Subotica i adaptacija GMS S. Palanka.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 215,73 mil. dinara, i to za: nabavku protivgradnih raketa, računarska oprema, merni kontrolni instrumenti, automobili, ugradna oprema, oprema za održavanje životne sredine i laboratorijska oprema.

Razdeo 36 – Republička geodetski zavod

Funkcija 410 – Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada

– Za plate, dodatke i naknade zaposlenih, kao i doprinose za iste koji terete poslodavca, u stručnoj službi za obavljanje poslova iz nadležnosti, Republičkog geodetskog zavoda, utrošeno je 668,35 mil. dinara.

– Za naknade u naturi – prevoz zaposlenih, utrošeno je 0,68 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene izdvojeno je 20,40 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: energetske i komunalne usluge, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, zakup programa i troškovi platnog prometa izvršeni su u isnosu 48,22 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su za poslovna putovanja zaposlenih u zemlji i inostranstvu (dnevnice zaposlenih, naknada za hotelski smeštaj i troškove prevoza) u iznosu od 16,54 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 73,42 mil. dinara, i to za: ugovore o delu, reprezentacija, usluge informisanja, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara, organizovanja kurseva i ostale opšte usluge.

– Izdaci za tekuće popravke i održavanje: zgrada i opreme, izvršene su u iznosu od 27,25 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, stručne publikacije, časopisa, i glasila, benzina, laboratorijskog materijala i ostalog materijala za potrebe službenih vozila i ostali materijali, u iznosu od 53,20 mil. dinara.

– Za upotrebu osnovnih sredstava izdvojeno je 1,00 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnute od jednog nivoa vlasti drugom izvršene su u iznosu od 10,20 mil. dinara.

– Izdaci za zgrade i građevinske objekte izvršena su u iznosu od 255,46 mil. dinara i to: za kupovinu zgrada i objekata, kapitalno održavanje zgrada i objekata i projektno planiranje.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 45,20 mil. dinara i to za: opremu za saobraćaj, administrativnu opremu, medicinsku i laboratorijsku oprema, oprema za javnu bezbednost i oprema za proizvodnju.

– Za ostala osnovna sredstva utrošneo je 16,75 mil. dinara.

ostala službama na raspolaganju.

Razdeo 37 – Republička direkcija za imovinu Republike Srbije

Funkcija 130 – Opšte usluge

– Za plate, dodatke i naknade zaposlenih, kao i doprinose za iste koji terete poslodavca, u stručnoj službi za obavljanje poslova iz nadležnosti, Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije, utrošeno je 13,99 mil. dinara.

– Za naknade u naturi (pokloni za decu zaposlenih povodom novogodišnjih praznika ), utrošeno je 0,16 mil. dinara.

– U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenih izvršene su isplate za bolovanja zaposlenih, u iznosu od 0,16 mil. dinara

– Za naknade za zaposlene (prevoz na rad i sa rada) izdvojeno je 0,35 mil. dinara.

– Na ime nagrada, bonusa i ostalih posebnih rashoda utrošeno je 0,09 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: energetske i komunalne usluge, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, izvršeni su u isnosu 3,54 mil. dinara.

– Rashodi na ime troškova putovanja (prevoz u okviru redovnog rada i to za prevoz sredstvima javnog prevoza, taksi prevoz, naknade za prevoz u gradu) izvršeni su u iznosu od 0,08 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 1,66 mil. dinara, i to za: ugovore o delu, usluge informisanja, kompjuterskih usluga, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara, organizovanja kurseva i ostale opšte usluge.

– Izdaci za tekuće popravke i održavanje izvršeni su u iznosu od 0,01 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, stručne publikacije, časopisa, i glasila, benzina, i ostalog materijala za potrebe službenih vozila i ostali materijali, u iznosu od 1,39 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 0,42 mil. dinara.

Razdeo 38 – Republička seizmološki zavod

Funkcija 410 – Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada

– Za plate, dodatke i naknade zaposlenih, kao i doprinose za iste koji terete poslodavca, u stručnoj službi za obavljanje poslova iz nadležnosti, Republičkog seizmološkog zavoda, utrošeno je 5,84 mil. dinara.

– Za naknade u naturi izdvojeno je 0,02 mil. dinara.

– Rashodi na ime naknada za zaposlen izvršene su u iznosu od 0,10 mil. dinara.

– Na ime nagrada, bonusa i ostalih posebnih rashoda izdvojeno je 0,28 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: energetske i komunalne usluge, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, osiguranje imovine i zaposlenih izvršeni su u isnosu 1,19 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su za poslovna putovanja zaposlenih u zemlji (dnevnice zaposlenih, naknada za hotelski smeštaj i troškove prevoza) u iznosu od 0,24 mil. dinara a u cilju redovnog održavanja operatinog statusa seizmoloških stanica Srbije, obilazak terena zemljotresa od 16.10.2003. (Nova Varoš) u cilju prikupljanja seizmoloških podataka o njihovoj manifestaciji, uspostavljanje i održavanje rada na seizmološkoj stanici Divčibare i jedno poslovno putovalje u Sloveniju i Bugarsku u cilju koordiniranja učešća u međunarodnom projektu.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 0,74 mil. dinara, i to za: ugovore o delu, usluge rada u komisijama , usluge prevođenja i informisalja i štampanja kompakt diska MIONICA 1988 u povodu 5 godina Mioničkog zemljotresa, usluge restauracije i digitalizacije fotografskih zapisa na stalenim pločama, nabavka stručnih publikacija i časopisa, usluge razvoja postupaka za povezivanje stanica telefonom i usluge reprezentacije.

– Rashodi za specijalizovane usluge iznosili su 0,13 mil. dinara.

– Izdaci za tekuće popravke i održavanje: zgrada i opreme, izvršene su u iznosu od 1,07 mil. dinara. za popravke i održavanje seizmološke opreme.

– Izdaci za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, radne odeće i obuće, stručne publikacije, časopisa i glasila, benzina i ostalog materijala za potrebe službenih vozila i ostali materijali, u iznosu od 0,58 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnute od jednog nivoa vlsti drugom iznosili su 0,19 mil. dinara..

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 1,76 mil. dinara, i to za nabavku: opreme za komunikaciju, kancelarijske opreme i računarske opreme.

Razdeo 39 – Komesarijat za izbeglice

Funkcija 070 – Socijalna pomoć ugroženom stanovništvu neklasifikovana na drugom mestu

– Za plate, dodatke i naknade zaposlenih, kao i doprinose za iste koji terete poslodavca, u stručnoj službi za obavljanje poslova iz nadležnosti, Komesarijata za izbeglice, utrošeno je 14,05 mil. dinara.

– U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenih izvršene su

isplate za bolovanja i otpremnine i pomoći u medicinskom lečenju zaposlenih, u iznosu od 0,15 mil. dinara

– Za naknade za zaposlene izdvojeno je 0,28 mil. dinara.

– Rashodi na ime nagrada, bonusa i ostalih posebnih rashoda izvršeni su u iznosu od 1,38 mil. dinara

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: energetske i komunalne usluge, telfone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave i zaposlenih izvršeni su u isnosu 8,59 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su za poslovna putovanja zaposlenih u zemlji (dnevnice zaposlenih, naknada za hotelski smeštaj i troškove prevoza) u iznosu od 1,84 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 6,19 mil. dinara, i to za: ugovore o delu, usluge informisanja, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i ostale opšte usluge.

– Izdaci za tekuće popravke i održavanje, izvršene su u iznosu od 0,53 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, stručne publikacije, časopisa i glasila i ostali materijali, u iznosu od 0,75 mil. dinara.

– Za donacije i transfere organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja izdvojeno je 219,99 mil. dinara.

– Naknade za socijlnu zaštitu iz budzeta, izvršene su u iznosu od 1.302,74 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnute od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 0,50 mil. dinara..

– Izdaci za zgrade i građevinske objekte izvršena su u iznosu od 11,44 mil. dinara.

Za donatorska sredstva, koja Komesarijat prihoduje od UNHCR, MKCK i fizičkih i pravnih lica, otvorena su tri podračuna. Prihodovanje i izvršenje donatorskih sredstava vrši se po strogo ugovornim pravilima, a osnovna namena je pomoć u ishrani i smeštaju izbeglih i raseljenih lica.

Razdeo 40 –Uprava za zajedničke poslove republičkih organa

Funkcija 130 – Opšte usluge

– Za plate, dodatke i naknade zaposlenih, kao i doprinose za iste koji terete poslodavca, u stručnoj službi za obavljanje poslova iz nadležnosti, uprave za zajedničke poslove republičkih organa, utrošeno je 240,26 mil. dinara.

– Za naknade u naturi – prevoz zaposlenih, utrošeno je 10,28 mil. dinara.

– U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenih izvršene su isplate za bolovanja i otpremnine i pomoći u medicinskom lečenju zaposlenih, u iznosu od 2,51 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene izdvojeno je 7,71 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: energetske i komunalne usluge, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, osiguranje imovine i zaposlenih izvršeni su u isnosu 154,84 mil. dinara.

– Za troškove putovanja utrošeno je 1,38 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 82,76 mil. dinara, i to za održavanje higijene poslovnog prostora koju pruža profesionalna organizacija. . – Specijalizovane usluge realizovane su u iznosu od 0,49 mil. dinara.

– Izdaci za tekuće popravke i održavanje: zgrada i opreme, izvršene su u iznosu od 152,96 mil. dinara (razne adaptacije poslovnog prostora po zahtevu korisnika, kao i rekonstrukcije instalacija, odnosno kompletne infrastrukture. Takođe se vrši servisno održavanje celokupne opreme koja je data na korišćenje republičkim organizma i organizacijama).

– Izdaci za materijale izvršeni su u iznosu od 215,99 mil. dinara. Uprava za zajedničke poslove reppubličkih organa vrši nabavku kancelariskog i drugog potrošnog materijala za potrebe republičkih organa i organizacija bez refundacije troškova od korisnika, kao i nabavku goriva za putnička vozila koja služe za prevoz fukcionera Skupštine, Vlade, ministarstava, pravosudnih organa i drugih.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti.drugom izvršeni su u iznosu od 8,77 mil. dinara.

– Izdaci za zgrade i građevinske objekte izvršena su u iznosu od 804,47 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 354,32 mil. dinara. Izvršeno je kompletno enterijersko opremanje objekata koji su građevinski rekonstruisani, finansiranaje nabavka – zanavljanje računarske opreme prema zahtevima raepubličkih organa, a uz saglasnost Vlade izvršena je nabavka 29 putničkih automobila niže klase.

– Izdaci za ostala osnovna sredstva izvršeni su u iznosu od 0,11 mil. dinara.

Razdeo 40.1 – Severno-bački okrug

Funkcija 130 – Opšte usluge

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: energetske i komunalne usluge, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave izvršeni su u isnosu 2,16 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su za poslovna putovanja zaposlenih u zemlji (dnevnice zaposlenih, naknada za hotelski smeštaj i troškove prevoza) u iznosu od 0,12 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 1,33 mil. dinara, i to za: ugovore o delu, usluge informisanja, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i ostale opšte usluge.

– Izdaci za tekuće popravke i održavanje: zgrada i opreme, izvršene su u iznosu od 0,95 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, radne odeće i obuće, stručne publikacije, časopisa i glasila, benzina i ostalog materijala za potrebe službenih vozila i ostali materijali, u iznosu od 1,40 mil. dinara.

Razdeo 40.2 – Srednje-banatski okrug

Funkcija 130 – Opšte usluge

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: energetske i komunalne usluge, telfone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave izvršeni su u isnosu 1,96 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su za poslovna putovanja zaposlenih u zemlji (dnevnice zaposlenih, naknada za hotelski smeštaj i troškove prevoza) u iznosu od 0,07 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 0,59 mil. dinara, i to za: ugovore o delu, usluge informisanja, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i ostale opšte usluge.

– Izdaci za tekuće popravke i održavanje: zgrada i opreme, izvršene su u iznosu od 0,07 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, radne odeće i obuće, stručne publikacije, časopisa i glasila, benzina i ostalog materijala za potrebe službenih vozila i ostali materijali, u iznosu od 1,05 mil. dinara.

Razdeo 40.3 – Severno-banatski okrug

Funkcija 130 – Opšte usluge

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: energetske i komunalne usluge, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave izvršeni su u isnosu 1,48 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su za poslovna putovanja zaposlenih u zemlji (dnevnice zaposlenih, naknada za hotelski smeštaj i troškove prevoza) u iznosu od 0,35 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 0,34 mil. dinara, i to za: ugovore o delu, usluge informisanja, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i ostale opšte usluge.

– Izdaci za tekuće popravke i održavanje: zgrada i opreme, izvršene su u iznosu od 0,15 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, radne odeće i obuće, stručne publikacije, časopisa i glasila, benzina i ostalog materijala za potrebe službenih vozila i ostali materijali, u iznosu od 1,36 mil. dinara.

Razdeo 40.4 – Južno-banatski okrug

Funkcija 130 – Opšte usluge

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: energetske i komunalne usluge, telfone i mobilne telefone, poštanske usluge, troškovi zakupa i usluge dostave izvršeni su u isnosu 2,56 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su za poslovna putovanja zaposlenih u zemlji (dnevnice zaposlenih, naknada za hotelski smeštaj i troškove prevoza) u iznosu od 0,01 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 0,58 mil. dinara, i to za: ugovore o delu, usluge informisanja, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i ostale opšte usluge.

– Izdaci za tekuće popravke i održavanje: zgrada i opreme, izvršene su u iznosu od 0,18 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, materijala za održavanje opreme, materijal za obrazovanje kadra, stručne publikacije, časopisa i glasila, benzina i ostalog materijala za potrebe službenih vozila i ostali materijali, u iznosu od 1,64 mil. dinara.

Razdeo 40.5 – Zapadno-bački okrug

Funkcija 130 – Opšte usluge

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: energetske i komunalne usluge, telfone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave izvršeni su u isnosu 5,11 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su za poslovna putovanja zaposlenih u zemlji (dnevnice zaposlenih, naknada za hotelski smeštaj i troškove prevoza) u iznosu od 0,24 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 1,64 mil. dinara, i to za: ugovore o delu, usluge informisanja, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i ostale opšte usluge.

– Izdaci za tekuće popravke i održavanje: zgrada i opreme, izvršene su u iznosu od 0,35 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, radne odeće i obuće, stručne publikacije, časopisa i glasila, benzina i ostalog materijala za potrebe službenih vozila i ostali materijali, u iznosu od 3,37 mil. dinara.

Razdeo 40.6 – Južno-bački okrug

Funkcija 130 – Opšte usluge

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: energetske i komunalne usluge, telfone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave izvršeni su u isnosu 4,78 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su za poslovna putovanja zaposlenih u zemlji (dnevnice zaposlenih, naknada za hotelski smeštaj i troškove prevoza) u iznosu od 0,30 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 0,73 mil. dinara, i to za: ugovore o delu, usluge informisanja, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i ostale opšte usluge.

– Izdaci za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, radne odeće i obuće, stručne publikacije, časopisa i glasila, benzina i ostalog materijala za potrebe službenih vozila i ostali materijali, u iznosu od 2,70 mil. dinara.

Razdeo 40.7 – Sremski okrug

Funkcija 130 – Opšte usluge

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: energetske i komunalne usluge, telfone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave izvršeni su u isnosu 1,67 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su za poslovna putovanja zaposlenih u zemlji (dnevnice zaposlenih, naknada za hotelski smeštaj i troškove prevoza) u iznosu od 0,18 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 0,51 mil. dinara, i to za: ugovore o delu, usluge informisanja, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i ostale opšte usluge.

– Izdaci za tekuće popravke i održavanje: zgrada i opreme, izvršene su u iznosu od 0,45 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, radne odeće i obuće, stručne publikacije, časopisa i glasila, benzina i ostalog materijala za potrebe službenih vozila i ostali materijali, u iznosu od 1,61 mil. dinara.

Razdeo 40.8 – Mačvanski okrug

Funkcija 130 – Opšte usluge

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: energetske i komunalne usluge, telfone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave izvršeni su u isnosu 1,40 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su za poslovna putovanja zaposlenih u zemlji (dnevnice zaposlenih, naknada za hotelski smeštaj i troškove prevoza) u iznosu od 0,17 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 0,49 mil. dinara, i to za: ugovore o delu, usluge informisanja, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i ostale opšte usluge.

– Izdaci za materijale izvršeni su za nabavku: administrativnog materijala. materijal za obrazovanje, materjal za saobraćaj, materijl za održavanje higijene prostorija i materijal za posebne namene u iznosu od 1,25 mil. dinara.

Razdeo 40.9 – Kolubarski okrug

Funkcija 130 – Opšte usluge

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: energetske i komunalne usluge, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge, usluge dostave i troškovi osiguranja izvršeni su u isnosu 1,65 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su za poslovna putovanja zaposlenih u zemlji (dnevnice zaposlenih, naknada za hotelski smeštaj i troškove prevoza) u iznosu od 0,21 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 1,77 mil. dinara, i to za: ugovore o delu, usluge informisanja, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i ostale opšte usluge.

– Izdaci za tekuće popravke i održavanje: zgrada i opreme, izvršene su u iznosu od 0,17 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, radne odeće i obuće, stručne publikacije, časopisa i glasila, benzina i ostalog materijala za potrebe službenih vozila i ostali materijali, u iznosu od 1,70 mil. dinara.

Razdeo 40.10 – Podunavski okrug

Funkcija 130 – Opšte usluge

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: energetske i komunalne usluge, telfone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave izvršeni su u isnosu 1,42 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su za poslovna putovanja zaposlenih u zemlji (dnevnice zaposlenih, naknada za hotelski smeštaj i troškove prevoza) u iznosu od 0,01 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 0,90 mil. dinara, i to za: ugovore o delu, usluge informisanja, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i ostale opšte usluge.

– Izdaci za tekuće popravke i održavanje: zgrada i opreme, izvršene su u iznosu od 0,10 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, radne odeće i obuće, stručne publikacije, časopisa i glasila, benzina i ostalog materijala za potrebe službenih vozila i ostali materijali, u iznosu od 0,31 mil. dinara.

Razdeo 40.11 – Braničevski okrug

Funkcija 130 – Opšte usluge

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: energetske i komunalne usluge, telfone i mobilne telefone, poštanske usluge, troškovi osiguranja i usluge dostave izvršeni su u isnosu 2,61 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su za poslovna putovanja zaposlenih u zemlji (dnevnice zaposlenih, naknada za hotelski smeštaj i troškove prevoza) u iznosu od 0,05 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 0,84 mil. dinara, i to za: ugovore o delu, usluge informisanja, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i ostale opšte usluge.

– Izdaci za tekuće popravke i održavanje: zgrada i opreme, izvršene su u iznosu od 0,29 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, higijenski proizvodi materijal za posebne namene, stručne publikacije, časopisa i glasila, benzina i ostalog materijala za potrebe službenih vozila i ostali materijali, u iznosu od 1,35 mil. dinara.

Razdeo 40.12 – Šumadijski okrug

Funkcija 130 – Opšte usluge

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: energetske i komunalne usluge, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave izvršeni su u isnosu 2,63 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su za poslovna putovanja zaposlenih u zemlji (dnevnice zaposlenih, naknada za hotelski smeštaj i troškove prevoza) u iznosu od 0,15 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 1,18 mil. dinara, i to za: ugovore o delu, usluge informisanja, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i ostale opšte usluge.

– Izdaci za tekuće popravke i održavanje: zgrada i opreme, izvršene su u iznosu od 0,28 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, radne odeće i obuće, stručne publikacije, časopisa i glasila, benzina i ostalog materijala za potrebe službenih vozila i ostali materijali, u iznosu od 1,27 mil. dinara.

Razdeo 40.13 – Pomoravski okrug

Funkcija 130 – Opšte usluge

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: energetske i komunalne usluge, telfone i mobilne telefone, troškovi osiguranja, troškovi zakupa imovine, poštanske usluge i usluge dostave izvršeni su u isnosu 2,50 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su za poslovna putovanja zaposlenih u zemlji (dnevnice zaposlenih, naknada za hotelski smeštaj i troškove prevoza) u iznosu od 0,18 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 0,98 mil. dinara, i to za: ugovore o delu, usluge informisanja, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i ostale opšte usluge.

– Izdaci za tekuće popravke i održavanje: zgrada i opreme, izvršene su u iznosu od 0,13 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, radne odeće i obuće, stručne publikacije, časopisa i glasila, benzina i ostalog materijala za potrebe službenih vozila i ostali materijali, u iznosu od 1,30 mil. dinara.

Razdeo 40.14 – Borski okrug

Funkcija 130 – Opšte usluge

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: energetske i komunalne usluge, telfone i mobilne telefone, troškovi osiguranja, poštanske usluge i usluge dostave izvršeni su u isnosu 0,90 mil. dinara.

– Na ime troškova putovanja izdvojeno je 0,08 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 0,43 mil. dinara, i to za: ugovore o delu, usluge informisanja, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i ostale opšte usluge.

– Izdaci za tekuće popravke i održavanje: zgrada i opreme, izvršene su u iznosu od 0,13 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, radne odeće i obuće, stručne publikacije, časopisa i glasila, benzina i ostalog materijala za potrebe službenih vozila, materijla za posebne namene i ostali materijali, u iznosu od 0,65 mil. dinara.

Razdeo 40.15 – Zaječarski okrug

Funkcija 130 – Opšte usluge

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: energetske i komunalne usluge, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave izvršeni su u isnosu 2,51 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su za poslovna putovanja zaposlenih u zemlji (dnevnice zaposlenih, naknada za hotelski smeštaj i troškove prevoza) u iznosu od 0,09 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 0,67 mil. dinara, i to za: ugovore o delu, usluge informisanja, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i ostale opšte usluge.

– Izdaci za tekuće popravke i održavanje: zgrada i opreme, izvršene su u iznosu od 0,54 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, radne odeće i obuće, stručne publikacije, časopisa i glasila, benzina i ostalog materijala za potrebe službenih vozila i ostali materijali, u iznosu od 1,15 mil. dinara.

Razdeo 40.16 – Zlatiborski okrug

Funkcija 130 – Opšte usluge

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: energetske i komunalne usluge, telfone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave izvršeni su u isnosu 4,78 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su za poslovna putovanja zaposlenih u zemlji (dnevnice zaposlenih, naknada za hotelski smeštaj i troškove prevoza) u iznosu od 0,22 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 1,39 mil. dinara, i to za: ugovore o delu, usluge informisanja, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i ostale opšte usluge.

– Izdaci za tekuće popravke i održavanje: zgrada i opreme, izvršene su u iznosu od 0,63 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, radne odeće i obuće, stručne publikacije, časopisa i glasila, benzina i ostalog materijala za potrebe službenih vozila i ostali materijali, u iznosu od 1,63 mil. dinara.

Razdeo 40.17 – Moravički okrug

Funkcija 130 – Opšte usluge

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: energetske i komunalne usluge, telfone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave izvršeni su u isnosu 1,08 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su za poslovna putovanja zaposlenih u zemlji (dnevnice zaposlenih, naknada za hotelski smeštaj i troškove prevoza) u iznosu od 0,08 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 0,12 mil. dinara, i to za: ugovore o delu, usluge informisanja, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i ostale opšte usluge.

– Izdaci za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, radne odeće i obuće, stručne publikacije, časopisa i glasila, benzina i ostalog materijala za potrebe službenih vozila i ostali materijali, u iznosu od 0,68 mil. dinara.

Razdeo 40.18 – Raški okrug

Funkcija 130 – Opšte usluge

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: energetske i komunalne usluge, telfone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave izvršeni su u isnosu 4,39 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su za poslovna putovanja zaposlenih u zemlji (dnevnice zaposlenih, naknada za hotelski smeštaj i troškove prevoza) u iznosu od 0,26 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 0,38 mil. dinara, i to za: ugovore o delu, usluge informisanja, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i ostale opšte usluge.

– Izdaci za tekuće popravke i održavanje: zgrada i opreme, izvršene su u iznosu od 0,04 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, radne odeće i obuće, stručne publikacije, časopisa i glasila, benzina i ostalog materijala za potrebe službenih vozila i ostali materijali, u iznosu od 1,47 mil. dinara.

Razdeo 40.19 – Rasinski okrug

Funkcija 130 – Opšte usluge

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: energetske i komunalne usluge, telfone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave izvršeni su u isnosu 2,20 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su za poslovna putovanja zaposlenih u zemlji (dnevnice zaposlenih, naknada za hotelski smeštaj i troškove prevoza) u iznosu od 0,09 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 0,54 mil. dinara, i to za: ugovore o delu, usluge informisanja, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i ostale opšte usluge.

– Izdaci za tekuće popravke i održavanje: zgrada i opreme, izvršene su u iznosu od 0,13 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, radne odeće i obuće, stručne publikacije, časopisa i glasila, benzina i ostalog materijala za potrebe službenih vozila i ostali materijali, u iznosu od 0,76 mil. dinara.

Razdeo 40.20 – Nišavski okrug

Funkcija 130 – Opšte usluge

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: energetske i komunalne usluge, telfone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave izvršeni su u isnosu 3,24 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su za poslovna putovanja zaposlenih u zemlji (dnevnice zaposlenih, naknada za hotelski smeštaj i troškove prevoza) u iznosu od 0,06 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 1,13 mil. dinara, i to za: ugovore o delu, usluge informisanja, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i ostale opšte usluge.

– Izdaci za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, radne odeće i obuće, stručne publikacije, časopisa i glasila, benzina i ostalog materijala za potrebe službenih vozila i ostali materijali, u iznosu od 2,07 mil. dinara.

Razdeo 40.21 – Toplički okrug

Funkcija 130 – Opšte usluge

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: energetske i komunalne usluge, telfone i mobilne telefone, poštanske usluge, troškovi osiguranja, troškovi zakupa imovine i opreme i usluge dostave izvršeni su u isnosu 1,24 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su za poslovna putovanja zaposlenih u zemlji (dnevnice zaposlenih, naknada za hotelski smeštaj i troškove prevoza) u iznosu od 0,08 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 0,12 mil. dinara, i to za: ugovore o delu, usluge informisanja, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i ostale opšte usluge.

– Izdaci za tekuće popravke i održavanje: zgrada i opreme, izvršene su u iznosu od 0,50 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, radne odeće i obuće, stručne publikacije, časopisa i glasila, benzina i ostalog materijala za potrebe službenih vozila i ostali materijali, u iznosu od 0,60 mil. dinara.

Razdeo 40.22 – Pirotski okrug

Funkcija 130 – Opšte usluge

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: energetske i komunalne usluge, telfone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave izvršeni su u isnosu 1,14 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su za poslovna putovanja zaposlenih u zemlji (dnevnice zaposlenih, naknada za hotelski smeštaj i troškove prevoza) u iznosu od 0,09 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 0,19 mil. dinara, i to za: ugovore o delu, usluge informisanja, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i ostale opšte usluge.

– Izdaci za tekuće popravke i održavanje: zgrada i opreme, izvršene su u iznosu od 0,12 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, radne odeće i obuće, stručne publikacije, časopisa i glasila, benzina i ostalog materijala za potrebe službenih vozila i ostali materijali, u iznosu od 0,62 mil. dinara.

Razdeo 40.23 – Jablanički okrug

Funkcija 130 – Opšte usluge

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: energetske i komunalne usluge, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave izvršeni su u isnosu 1,86 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su za poslovna putovanja zaposlenih u zemlji (dnevnice zaposlenih, naknada za hotelski smeštaj i troškove prevoza) u iznosu od 0,12 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 0,39 mil. dinara, i to za: ugovore o delu, usluge informisanja, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i ostale opšte usluge.

– Izdaci za tekuće popravke i održavanje: zgrada i opreme, izvršene su u iznosu od 0,01 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, radne odeće i obuće, stručne publikacije, časopisa i glasila, benzina i ostalog materijala za potrebe službenih vozila i ostali materijali, u iznosu od 0,99 mil. dinara.

Razdeo 40.24 – Pčinjski okrug

Funkcija 130 – Opšte usluge

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: energetske i komunalne usluge, telfone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave izvršeni su u isnosu 1,28 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su za poslovna putovanja zaposlenih u zemlji (dnevnice zaposlenih, naknada za hotelski smeštaj i troškove prevoza) u iznosu od 0,13 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 0,42 mil. dinara, i to za: ugovore o delu, usluge informisanja, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i ostale opšte usluge.

– Izdaci za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, radne odeće i obuće, stručne publikacije, časopisa i glasila, benzina i ostalog materijala za potrebe službenih vozila i ostali materijali, u iznosu od 0,57 mil. dinara.

Razdeo 40.25 – Kosovski okrug

Funkcija 130 – Opšte usluge

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: energetske i komunalne usluge, telfone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave izvršeni su u isnosu 3,63 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su za poslovna putovanja zaposlenih u zemlji (dnevnice zaposlenih, naknada za hotelski smeštaj i troškove prevoza) u iznosu od 0,36 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 0,68 mil. dinara, i to za: ugovore o delu, usluge informisanja, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i ostale opšte usluge.

– Izdaci za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, radne odeće i obuće, stručne publikacije, časopisa i glasila, benzina i ostalog materijala za potrebe službenih vozila i ostali materijali, u iznosu od 1,84 mil. dinara.

Razdeo 40.26 – Pećki okrug

Funkcija 130 – Opšte usluge

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: energetske i komunalne usluge, telfone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave izvršeni su u isnosu 1,37 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su za poslovna putovanja zaposlenih u zemlji (dnevnice zaposlenih, naknada za hotelski smeštaj i troškove prevoza) u iznosu od 0,10 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 0,20 mil. dinara, i to za: ugovore o delu, usluge informisanja, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i ostale opšte usluge.

– Izdaci za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, radne odeće i obuće, stručne publikacije, časopisa i glasila, benzina i ostalog materijala za potrebe službenih vozila i ostali materijali, u iznosu od 0,50 mil. dinara.

Razdeo 40.27 – Prizrenski okrug

Funkcija 130 – Opšte usluge

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: energetske i komunalne usluge, telfone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave izvršeni su u isnosu 1,00 mil. dinara.

– Za troškove putovanja izdvoijeno je 0,21 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 0,08 mil. dinara, i to za: ugovore o delu, usluge informisanja, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i ostale opšte usluge.

– Izdaci za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, radne odeće i obuće, stručne publikacije, časopisa i glasila, benzina i ostalog materijala za potrebe službenih vozila i ostali materijali, u iznosu od 0,55 mil. dinara.

Razdeo 40.28 – Kosovsko-mitrovački okrug

Funkcija 130 – Opšte usluge

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: energetske i komunalne usluge, telfone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave izvršeni su u isnosu 2,55 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su za poslovna putovanja zaposlenih u zemlji (dnevnice zaposlenih, naknada za hotelski smeštaj i troškove prevoza) u iznosu od 0,39 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 0,40 mil. dinara, i to za: ugovore o delu, usluge informisanja, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i ostale opšte usluge.

– Izdaci za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, radne odeće i obuće, stručne publikacije, časopisa i glasila, benzina i ostalog materijala za potrebe službenih vozila i ostali materijali, u iznosu od 1,06 mil. dinara.

Razdeo 40.29 – Kosovsko-pomoravski okrug

Funkcija 130 – Opšte usluge

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: energetske i komunalne usluge, telfone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave izvršeni su u isnosu 1,70 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su za poslovna putovanja zaposlenih u zemlji (dnevnice zaposlenih, naknada za hotelski smeštaj i troškove prevoza) u iznosu od 0,19 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 0,08 mil. dinara, i to za: ugovore o delu, usluge informisanja, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i ostale opšte usluge.

– Izdaci za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, radne odeće i obuće, stručne publikacije, časopisa i glasila, benzina i ostalog materijala za potrebe službenih vozila i ostali materijali, u iznosu od 0,86 mil. dinara.

I Z V E Š T A J

o izvršenju rashoda organa državne zajednice Srbija i Crna Gora za period april-decembar 2003. godine

Finansiranje nadležnosti državne zajednice Srbija i Crna Gora regulisano je članom 18. Ustavne povelje, kojim je propisano da države članice obezbeđuju finansijska sredstva za obavljanje poverenih nadležnosti i dodatnih poslova Srbije i Crne Gore.

U okviru propisanih nadležnosti Skupštine Srbije i Crne Gore u članu 19. Ustavne povelje u alineji 10. propisano je da donosi (zakone i druge akte) o godišnjim prihodima i rashodima neophodnim za finansiranje nadležnosti poverenih Srbiji i Crnoj Gori, na predlog nadležnih organa država članica i Saveta ministara.

Zakonom o sprovođenju Ustavne povelje državne zajednice Srbija i Crna Gora bliže su definisane nadležnosti organa i organizacija državne zajednice Srbija i Crna Gora.

Prema članu 6. stav 4. Zakona o sprovođenju Ustavne povelje, na prvoj sednici Skupštine Srbije i Crne Gore trebalo je da se usvoji akt o privremenom finansiranju institucija državne zajednice Srbija i Crna Gora. Međutim, taj akt nije donet, jer nije ni predložen – dostavljen na usvajanje Skupštini Srbije i Crne Gore.

Republika Srbija je krajem marta 2003. godine usvojila Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budzetu Republike Srbije za 2003. godinu („Službeni glasnik RS“, br.35/2003), kojim je utvrdila ukupan obim sredstava za finansiranje institucija državne zajednice Srbija i Crna Gora.

Tim Zakonom je utvrđen ukupan obim rashoda za državnu zajednicu Srbija i Crna Gora za period april-decembar 2003. godine u iznosu od 42.677,8 miliona dinara. Za ovaj predviđen obim rashoda, republike članice obezbeđuju 40.968,0 miliona dinara i to: Republika Srbija 38.219,1 milion dinara ili 93,3% a Crna Gora 2.748,9 miliona dinara ili 6,7%. Ovaj odnos učešća u finansiranju organa Srbije i Crne Gore utvrđen je prema tada raspoloživim podacima ukupno procenjenog Društvenog proizvoda za 2003. godinu.

Zakonom je takođe predviđeno da se rashodi u iznosu od 1.709,8 miliona dinara finansiraju iz prihoda koji se ostvare iz dodatnih aktivnosti organa i to: Ministarstvo odbrane 1.612,0 miliona dinara, Služba za zajedničke poslove 40, 0 miliona dinara i Avio služba 57,8 miliona dinara.

Od utvrđenog ukupnog obima rashoda za organe državne zajednice Srbija i Crna Gora u iznosu od 42.677,8 miliona dinara, na Ministarstvo odbrane odnosi se 37.829,0 miliona dinara ili 88,64%, na Ministarstvo spoljnih poslovaa 2.738,6 miliona dinara ili 6,42% i na ostale organe i namene 2.110,2 miliona dinara ili 4,94%.

Iz pregleda koji se daje u Prilogi 2. može se videti da je predviđeni ukupan obim rashoda za organe Srbije i Crne Gore iz budzeta Republike Srbije izvršen u iznosu od 31.709,3 miliona dinara, što čini 74,3% od predviđenog obima rashoda.

Prema Izveštaju Ministarstva odbrane, Republika Crna Gora je finansirala obaveze ovog ministarstva u iznosu od 1.972,1 milion dinara, što sa sredstvima za finansiranje organa Srbije i Crne Gore iz budzeta Republike Srbije iznosi (31.709,3+1.972,1) 33.681,4 miliona dinara, ili 82,2% od predviđenog iznosa (40.968,0) koji je planiran da finansiraju republike članice.

Iz pregleda koji je dat u prilogu, nisu dati podaci o izdacima koji su finansirani iz prihoda ostvarenih iz dodatnih aktivnosti, a koji su uključeni u ukupan obim planiranih rashoda za period april-decembar 2003. godine.

Na osnovu Izveštaja organa kod kojih je planirano pokriće rashoda iz ostvarenih prihoda, može se konstatovati sledeće:

– Ministarstvo odbrane je do 31.12.2003. godine, finansiralo rashode iz ostvarenih prihoda u iznosu od 1.976,8 miliona dinara;

– Služba za zajedničke poslove u iznosu od 23,9 miliona dinara , i

– Avio služba u iznosu od 10,3 miliona dinara.

Prema napred iznetim podacima, iz narednog pregleda može se videti ukupno planiran obim sredstava prema izvorima i ostvarenje tog plana u izvršenju plaćanja obaveza za organe državne zajednice Srbija i Crna Gora.

u milionima dinara

Ukupan Prihodi

obim rashoda R.Srbija R.Crna Gora organa

plan: 42.677,8 38.219,1 2.748,9 1.709,8

izvršeno: 35.692,4 31.709,3 1.972,1 2.011,0

% izvr. š. 88,34% 83,0% 71,74% 117,62%

Na osnovu datih podataka može se konstatovati da republike članice nisu izvršile svoje obaveze prema organima državne zajednice Srbija i Crna Gora kako je to bilo planirano Zakonom o budzetu Republike Srbije za 2003. godinu. Naime, Republika Srbija je svoje obaveze izmirila sa 83% u odnosu na planiran iznos, a Republika Crna Gora sa 71,74%.

Odstupanje u izvršenju obaveza od strane republika, stvorilo je probleme kod organa državne zajednice Srbija i Crna Gora, jer su sve neizvršene obaveze za 2003. godinu izvršene na teret planiranih sredstava za 2004. godinu, a koja su veoma restriktivno planirana skoro kod svih organa zajednice. tako da će to uticati na ostvarivanje osnovnih funkcija organa.

Zbog nedovoljno planiranih sredstava u okviru organa za pojedine namene, Savet ministara je donosio odluke o preusmeravanju sredstava u okviru planiranih iznosa, kao i dodelu sredstava iz tekuće rezerve za nedovoljno planirana sredstva, odnosno za one namene za koje nisu ni planirana sredstva a koja se nisu mogla obezbediti preusmeravanjem sredstava u okviru planiranih iznosa.

Iz pregleda Prilog 2. u koloni 7. dati su podaci o odstupanjima u odnosu na planiran iznos, a koja su usledila preusmeravanjem sredstava u okviru planiranih iznosa ili dodelom sredstava iz tekuće rezerve.

Sredstva tekuće rezerve bila su planirana u iznosu od 250,0 miliona dinara. Preusmeravanjem sredstava, tekuća rezerva je povećana za 50,0 miliona dinara na teret sredstava predviđenih kod Službe za finansiranje nadležnosti Srbije i Crne Gore za socijalna davanja, tako da su raspoloživa sredstva iznosila 300.0 miliona dinara.

Na osnovu rešenja Saveta ministara, Koordinacionom centru za Kosovo i Metohiju u okviru Generalnog sekretarijata Saveta ministara, odobrena su sredstva u iznosu od 120,o miliona dinara; Direkciji za informisanje za finansiranje informativnih glasila za koja nisu bila predviđena sredstva u Zakonu, 57,1 milion dinara, Ministarstvu za međunarodne ekonomske odnose 79,1 milion dinara za izmirenje obaveza prema međunarodnim finansijskim organizacijama (78,5) i za pokriće obaveza prema zaposlenima, Crvenom krstu Srbije i Crne Gore 10,0 miliona dinara za finansiranje Programa rada, Skupštini Srbije i Crne Gore 7,2 miliona dinara za izmirenje obaveza prema zaposlenima i troškova komunalnih i drugih usluga. Napred izneti podaci o dodeljenim sredstvima čine 91,13% od ukupnog iznosa, a 20,0 miliona dinara se odnosi na druge korisnike i namene kojima su nedostajala sredstva za izmirivanje dopelih obaveza. Neutrošena sredstva tekuće rezerve iznose 6,6 miliona dinara.

Izvršenje ukupnih izdataka budzeta Srbije i Crne Gore za 2003. godinu po

ekonomskoj klasifikaciji:

u dinarima

    Tekuća aproprijacija     I Z V R Š E Nj E   % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 61 SKUPŠTINA SRBIJE I CRNE GORE 110 Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi 411 Plate i dodaci zaposlenih 58.462.000 60.504.600 60.504.600 100,00 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 9.529.000 10.084.000 10.084.000 100,00 414 Socijalna davanja zaposlenima 400.000 525.000 522.130 99,45 415 Naknade za zaposlene 630.000 1.360.000 1.274.069 93,68 417 Sudijski i poslanički dodatak 13.000.000 14.570.000 14.565.044 99,97 421 Stalni troškovi 3.000.000 7.600.000 6.032.916 79,38 422 Troškovi putovanja 38.000.000 36.100.000 32.058.475 88,80 423 Usluge po ugovoru 8.000.000 7.600.000 5.428.906 71,43 425 Tekuće popravke i održavanje 694.000 694.000 690.212 99,45 426 Materijal 2.000.000 2.000.000 1.878.113 93,91 482 Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom 2.089.000 2.289.000 2.289.000 100,00 511 Zgrade i građevinski objekti 65.000.000 64.802.020 64.802.019 100,00 512 Mašine i oprema 3.000.000 2.905.380 2.905.374 100,00 Ukupno za razdeo 61: 203.804.000 211.034.000 203.034.858 96,21 62 PREDSEDNIK SRBIJE I CRNE GORE SAVET MINISTARA Generalni sekretarijat Saveta ministara 110 Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi 411 Plate i dodaci zaposlenih 32.238.000 32.208.000 26.219.530 81,41 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 5.256.000 5.256.000 4.613.174 87,77 414 Socijalna davanja zaposlenima 600.000 2.600.000 1.022.854 39,34 415 Naknade za zaposlene 1.865.000 3.465.000 2.740.565 79,09 421 Stalni troškovi 108.000.000 102.600.000 27.921.729 27,21 422 Troškovi putovanja 16.000.000 15.200.000 9.956.410 65,50 423 Usluge po ugovoru 5.000.000 9.000.000 7.789.306 86,55 425 Tekuće popravke i održavanje 4.800.000 4.800.000 2.092.577 43,60 426 Materijal 17.502.000 16.702.000 5.397.205 32,31 463 Tekući transferi ostalim nivoima vlastiSredstva ove aproprijacije u iznosu od 370.000.000 dinara koristiće se zapotrebe Koordinacionog centa za Kosovo i Metohiju, iznos od 25.000.000 dinara za potrebe Nacionalnog saveta Srbije i Crne Gore za saradnju sa međunarodnim tribunalomza krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine i 6.000.000 dinara za finansiranje kancelarije u Prištini. 281.000.000 402.498.565 377.256.308 93,73 481 Dotacije nevladinim organizacijama 1.000.000 1.000.000 0,00 482 Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom 1.153.000 1.363.000 1.344.502 98,64 512 Mašine i oprema 12.000.000 11.400.000 651.264 5,71 Svega: 486.414.000 608.092.565 467.005.424 76,80 62.1 SLUŽBA ZA ZAKONODAVSTVO 110 Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi 411 Plate i dodaci zaposlenih 2.304.000 2.534.000 2.400.946 94,75 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 376.000 471.000 404.015 85,78 414 Socijalna davanja zaposlenima 40.000 40.000 0,00 415 Naknade zaposlenih 120.000 120.000 118.494 98,75 421 Stalni troškovi 300.000 285.000 118.352 41,53 422 Troškovi putovanja 30.000 30.000 0,00 423 Usluge po ugovoru 70.000 70.000 62.879 89,83 425 Tekuće popravke i održavanje 30.000 30.000 21.582 71,94 426 Materijal 270.000 257.000 179.288 69,76 482 Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom 83.000 95.000 89.653 94,37 512 Mašine i oprema 58.462.000 Ukupno za glavu 62.1: 3.623.000 3.932.000 3.395.209 86,35 62.2 DIREKCIJA ZA INFORMISANjE 110 Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi 411 Plate i dodaci zaposlenih 4.895.000 4.840.000 4.799.890 99,17 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 798.000 863.000 829.200 96,08 414 Socijalna davanja zaposlenima 130.000 130.000 53.734 41,33 415 Naknade zaposlenih 280.000 280.000 247.787 88,50 421 Stalni troškovi 700.000 700.000 541.801 77,40 422 Troškovi putovanja 1.500.000 1.500.000 253.362 16,89 423 Usluge po ugovoru 1.020.000 1.020.000 954.541 93,58 425 Tekuće popravke i održavanje 150.000 150.000 133.129 88,75 426 Materijal 1.429.000 1.429.000 1.313.355 91,91 463 Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti 57.100.000 57.100.000 100,00 482 Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom 175.000 200.000 186.078 93,04 Ukupno za glavu 62.2: 11.077.000 68.212.000 66.412.877 97,36 62.3 SLUŽBA ZA FINANSIRANjE NADLEŽNOSTI DRŽAVNE ZAJEDNICE SRBIJA I CRNA GORA 110 Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi 411 Plate i dodaci zaposlenih 3.212.000 3.212.000 1.924.247 59,91 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 524.000 524.000 300.160 57,28 414 Socijalna davanja zaposlenima 306.000.000 256.000.000 222.270.525 86,82 415 Naknade zaposlenih 365.000 347.000 183.497 52,88 421 Stalni troškovi 850.000 808.000 185.745 22,99 422 Troškovi putovanja 300.000 300.000 123.345 41,12 423 Usluge po ugovoru 100.000 182.000 135.829 74,63 425 Tekuće popravke i održavanje 100.000 118.000 88.198 74,74 426 Materijal 250.000 250.000 199.311 79,72 472 Naknade za socijalnu zaštitu iz budzeta 800.000 760.000 430.100 56,59 481 Dotacije nevladinim organizacijama 10.000.000 20.000.000 20.000.000 100,00 Ova aproprijacija predviđena je zaJugoslovenski crveni krst 482 Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom 115.000 115.000 84.056 73,09 499 Tekuća rezerva 250.000.000 6.571.935 0,00 Ukupno za glavu 62.3: 572.616.000 289.187.935 245.925.013 85,04 62.4 KANCELARIJA SRBIJE I CRNE GORE ZA PRIDRUŽIVANjE EVROPSKOJ UNIJI 110 Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi 411 Plate i dodaci zaposlenih 4.033.000 4.033.000 2.328.444 57,73 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 657.000 657.000 393.606 59,91 414 Socijalna davanja zaposlenima 40.000 40.000 20.000 50,00 415 Naknade zaposlenih 100.000 180.000 178.790 99,33 421 Stalni troškovi 100.000 100.000 10.067 10,07 422 Troškovi putovanja 200.000 200.000 97.527 48,76 423 Usluge po ugovoru 30.000 30.000 25.334 84,45 425 Tekuće popravke i održavanje 80.000 80.000 0,00 426 Materijal 150.000 150.000 149.669 99,78 482 Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom 145.000 145.000 85.463 58,94 512 Mašine i oprema 58.462.000 512 Mašine i oprema 100.000 100.000 Ukupno za glavu 62.4: 5.635.000 5.715.000 3.288.900 57,55 62.5 SLUŽBA ZA ORGANIZACIJU I POLOŽAJ INSTITUCIJA DRŽAVNE ZAJEDNICE SRBIJA I CRNA GORA 110 Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi 411 Plate i dodaci zaposlenih 2.880.000 2.736.000 1.310.897 47,91 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 470.000 446.500 230.655 51,66 414 Socijalna davanja zaposlenima 60.000 57.000 0,00 415 Naknade zaposlenih 80.000 103.500 59.181 57,18 421 Stalni troškovi 100.000 95.000 14.650 15,42 422 Troškovi putovanja 50.000 47.500 27.330 57,54 423 Usluge po ugovoru 30.000 30.000 29.390 97,97 425 Tejkuće popravke i održavanje 40.000 40.000 0,00 426 Materijal 100.000 110.500 82.737 74,88 482 Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom 103.000 97.850 49.384 50,47 512 Mašine i oprema 100.000 249.150 249.150 100,00 Ukupno za glavu 62.5: 4.013.000 4.013.000 2.053.374 51,17 62.6 SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE 130 Opšte usluge 411 Plate i dodaci zaposlenih 65.721.000 63.021.000 62.895.252 99,80 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 10.713.000 10.713.000 10.585.396 98,81 414 Socijalna davanja zaposlenima 300.000 1.500.000 1.227.041 81,80 415 Naknade za zaposlene 4.500.000 7.100.000 6.935.689 97,69 421 Stalni troškovi 88.000.000 99.940.000 98.263.710 98,32 422 Troškovi putovanja 800.000 800.000 352.229 44,03 423 Usluge po ugovoru 1.500.000 1.500.000 1.416.851 94,46 424 Specijalizovane usluge 2.000.000 2.000.000 1.029.967 51,50 425 Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) 80.000.000 76.000.000 60.345.657 79,40 426 Materijal 62.599.000 59.459.000 48.696.309 81,90 482 Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom 2.355.000 2.355.000 2.201.449 93,48 512 Mašine i oprema 10.000.000 10.000.000 10.000.000 100,00 01 Prihodi iz budzeta država članica 328.488.000 334.388.000 303.949.550 90,90 04 Sopstveni prihodi budzetskih korisnika 40.000.000 40.000.000 23.939.580 59,85 Ukupno za glavu 62.6: 368.488.000 374.388.000 327.889.130 87,58 62.7 AVIO SLUŽBA 454 Vazdušni transport 411 Plate i dodaci zaposlenih 31.784.000 30.195.000 24.238.401 80,27 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 5.181.000 5.181.000 3.980.331 76,83 414 Socijalna davanja zaposlenima 400.000 400.000 46.600 11,65 415 Naknade za zaposlene 500.000 500.000 266.940 53,39 421 Stalni troškovi 1.450.000 1.450.000 1.280.472 88,31 422 Troškovi putovanja 2.200.000 2.200.000 2.187.288 99,42 423 Usluge po ugovoru 10.000.000 10.000.000 9.873.103 98,73 424 Specijalizovane usluge 3.000.000 3.000.000 2.288.238 76,27 425 Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) 20.000.000 20.000.000 18.566.864 92,83 426 Materijal 10.000.000 11.589.000 9.948.011 85,84 482 Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom 1.139.000 1.149.000 1.079.814 93,98 512 Mašine i oprema 1.000.000 1.000.000 899.478 89,95 01 Prihodi iz budzeta država članica 86.654.000 86.664.000 74.655.540 86,14 04 Sopstveni prihodi budzetskih korisnika 57.800.000 57.800.000 Ukupno za glavu 62.7: 144.454.000 144.464.000 74.655.540 86,14 63 SUD SRBIJE I CRNE GORE 330 Sudovi 411 Plate i dodaci zaposlenih 8.220.000 8.760.000 8.723.831 99,59 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 1.340.000 1.425.000 1.418.432 99,54 414 Socijalna davanja zaposlenima 120.000 120.000 16.771 13,98 415 Naknade za zaposlene 1.000.000 1.300.000 988.083 76,01 421 Stalni troškovi 2.317.000 2.201.150 713.723 32,43 422 Troškovi putovanja 3.000.000 2.850.000 828.132 29,06 423 Usluge po ugovoru 400.000 815.850 800.415 98,11 425 Tekuće popravke i održavanje 500.000 475.000 5.400 1,14 426 Materijal 600.000 600.000 398.416 66,40 482 Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom 295.000 373.000 371.087 99,49 512 Mašine i oprema 3.500.000 3.350.000 0,00 Ukupno za razdeo 63: 21.292.000 22.270.000 14.264.290 64,05 64 MINISTARSTVO SPOLjNIH POSLOVA 113 Spoljni poslovi 411 Plate i dodaci zaposlenih 175.452.000 175.452.000 155.787.722 88,79 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 40.741.000 40.741.000 40.185.689 98,64 414 Socijalna davanja zaposlenima 3.300.000 3.300.000 0,00 415 Naknade za zaposlene 4.200.000 4.200.000 3.877.233 92,32 421 Stalni troškovi 104.700.000 99.700.000 80.135.197 80,38 422 Troškovi putovanja 78.800.000 78.800.000 40.531.114 51,44 423 Usluge po ugovoru 37.000.000 37.000.000 26.700.802 72,16 424 Specijalizovane usluge 12.800.000 12.800.000 2.945.043 23,01 425 Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) 4.700.000 4.700.000 4.598.485 97,84 426 Materijal 93.977.000 89.977.000 86.280.089 95,89 462 Donacije međunarodnim orgnaizacijama 178.000.000 178.000.000 79.468.301 44,65 463 Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti 13.300.000 13.300.000 11.816.000 88,84 482 Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom 8.440.000 8.440.000 6.970.282 82,59 511 Zgrade i građevinski objekti 25.000.000 40.000.000 39.276.646 98,19 512 Mašine i oprema 8.000.000 8.000.000 7.700.850 96,26 Svega: 788.410.000 794.410.000 586.273.453 73,80 64.1 DIPLOMATSKO KONZULARNA PRETSTAVNIŠTVA 113 Spoljni poslovi 411 Plate i dodaci zaposlenih 675.697.000 675.697.000 643.520.952 95,24 414 Socijalna davanja zaposlenima 37.000.000 37.000.000 30.239.125 81,73 421 Stalni troškovi 515.400.000 509.400.000 349.857.126 68,68 422 Troškovi putovanja 49.200.000 49.200.000 35.554.800 72,27 423 Usluge po ugovoru 14.800.000 19.750.000 15.323.733 77,59 424 Specijalizovane usluge 2.300.000 2.300.000 879.767 38,25 425 Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) 41.400.000 41.400.000 32.199.300 77,78 426 Materijal 54.700.000 54.700.000 42.338.800 77,40 472 Naknade za socijalnu zaštitu iz budzeta 322.000.000 322.000.000 242.760.083 75,39 511 Zgrade i građevinski objekti 163.176.000 164.006.000 78.840.060 48,07 512 Mašine i oprema 74.500.000 74.500.000 57.943.900 77,78 Svega glava 64.1: 1.950.173.000 1.949.953.000 1.529.457.646 78,44 Ukupno razdeo 64: 2.738.583.000 2.744.363.000 2.115.731.099 77,09 65 MINISTARSTVO ODBRANE 210 Vojna odbrana 411 Plate i dodaci zaposlenih 9.669.000.000 9.669.000.000 8.575.987.458 88,70 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 1.576.000.000 1.750.000.000 1.663.962.764 95,08 413 Naknade u naturi 61.000.000 236.000.000 121.061.000 51,30 414 Socijalna davanja zaposlenima 157.000.000 157.000.000 127.310.462 81,09 415 Naknade za zaposlene 806.000.000 806.000.000 783.404.466 97,20 416 Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi 20.000.000 516.450.000 516.338.500 99,98 421 Stalni troškovi 1.908.000.000 2.012.600.000 1.801.167.393 89,49 422 Troškovi putovanja 567.000.000 667.000.000 621.443.044 93,17 423 Usluge po ugovoru 352.000.000 334.400.000 180.556.700 53,99 424 Specijalizovane usluge 190.000.000 180.500.000 32.353.500 17,92 425 Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) 1.509.000.000 1.433.550.000 1.103.220.134 76,96 426 Materijal 5.500.000.000 5.225.000.000 3.084.234.023 59,03 444 Prateći troškovi zaduživanja 67.000.000 67.000.000 66.847.000 99,77 462 Donacije međunarodnim organizacijama 230.000 230.000 100,00 464 Donacije i transferi organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja 5.727.000.000 5.440.650.000 5.315.915.208 97,71 472 Naknade za socijalnu zaštitu iz budzeta 464.000.000 441.000.000 280.489.658 63,60 482 Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom 341.000.000 324.000.000 243.587.803 75,18 485 Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa 380.000.000 380.000.000 378.528.000 99,61 511 Zgrade i građevinski objekti 4.206.000.000 3.995.700.000 1.087.054.000 27,21 512 Mašine i oprema 2.694.000.000 2.559.300.000 1.913.050.000 74,75 521 Robne rezerve 23.000.000 21.850.000 12.000.000 54,92 Svega 36.217.000.000 36.217.230.000 27.908.741.113 77,06 01 Prihodi iz budzeta država članica 36.217.000.000 36.217.230.000 27.908.741.113 04 Sopstveni prihodi budzetskih korisnika 1.612.000.000 1.612.000.000 Ukupno za razdeo 65. 37.829.000.000 37.829.230.000 27.908.741.113 73,78 66 MINISTARSTVO ZA MEĐUNARODNE EKONOMSKE ODNOSE 110 Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi 411 Plate i dodaci zaposlenih 17.940.000 17.430.000 16.734.968 96,01 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 2.925.000 2.925.000 2.867.613 98,04 414 Socijalna davanja zaposlenima 400.000 900.000 321.044 35,67 415 Naknade za zaposlene 950.000 2.300.900 1.572.310 68,33 421 Stalni troškovi 2.000.000 2.000.000 728.416 36,42 422 Troškovi putovanja 12.000.000 11.400.000 8.744.906 76,71 423 Usluge po ugovoru 4.000.000 3.800.000 1.885.893 49,63 425 Tekuće popravke i održavanje 150.000 150.000 109.196 72,80 426 Materijal 2.000.000 1.900.000 708.413 37,28 463 Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti 78.521.100 73.722.692 93,89 482 Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom 643.000 763.000 758.711 99,44 512 Mašine i oprema 200.000 200.000 0,00 Svega: 43.208.000 122.290.000 108.154.162 88,44 66.1 KANCELARIJA CARINE SRBIJE I CARINE CRNE GORE 130 Opšte usluge 411 Plate i dodaci zaposlenih 1.571.000 1.571.000 0,00 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 256.000 256.000 0,00 414 Socijalna davawa zaposlenima 35.000 35.000 415 Naknade zaposlenih 25.000 25.000 4.800 19,20 421 Stalni troškovi 150.000 150.000 59.996 40,00 422 Troškovi putovanja 800.000 800.000 33.951 19,20 423 Usluge po ugovoru 150.000 150.000 101.537 40,00 425 Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) 25.000 25000 4,24 426 Materijal 100.000 100.000 87.005 67,69 482 Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom 81.000 81.000 0,00 Svega glava 66.1: 3.193.000 3.193.000 287.289 9,00 130 Opšte usluge 411 Plate i dodaci zaposlenih 5.264.000 6.644.000 6.632.111 99,82 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 858.000 1.096.000 1.088.630 99,33 414 Socijalna davanja zaposlenima 135.000 159.500 87.916 55,12 415 Naknade zaposlenih 320.000 320.000 311.286 97,28 421 Stalni troškovi 950.000 1.221.000 955.092 78,22 422 Troškovi putovanja 1.100.000 1.045.000 833.350 79,75 423 Usluge po ugovoru 350.000 370.000 350.692 94,78 425 Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) 225.000 240.000 208.883 87,03 426 Materijal 1.300.000 1.235.000 573.969 46,48 482 Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom 189.000 261.000 250.176 95,85 Ukupno za glavu 66.2: 10.691.000 12.591.500 11.292.105 89,68 67 MINISTARSTVO ZA UNUTRAŠNjE EKONOMSKE ODNOSE 110 Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi 411 Plate i dodaci zaposlenih 7.213.000 7.258.000 7.211.635 99,36 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 1.176.000 1.231.000 1.214.150 98,63 414 Socijalna davanja zaposlenima 250.000 237.500 155.629 65,53 415 Naknade zaposlenih 520.000 1.240.000 1.067.194 86,06 421 Stalni troškovi 3.000.000 2.850.000 1.429.010 50,14 422 Troškovi putovawa 1.200.000 1.464.000 1.166.421 79,67 423 Usluge po ugovoru 1.000.000 1.600.000 1.035.628 64,73 424 Specijalizovane usluge 100.000 95.000 59.995 63,15 425 Tekuće popravke i održavanje 250.000 237.500 95.232 40,10 426 Materijal 1.350.000 1.282.500 754.622 58,84 482 Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom 259.000 307.500 301.780 98,14 512 Mašine i oprema 800.000 760.000 85.392 11,24 Svega : 17.118.000 18.563.000 14.576.688 78,53 67.1 AKREDITACIONO TELO 130 Opšte usluge 411 Plate i dodaci zaposlenih 3.881.000 3.881.000 3.855.093 99,33 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 633.000 665.000 659.847 99,23 414 Socijalna davanja zaposlenima 90.000 90.000 68.695 76,33 415 Naknade zaposlenih 190.000 268.000 182.633 68,15 421 Stalni troškovi 400.000 380.000 289.919 76,29 422 Troškovi putovanja 1.500.000 1.440.000 1.249.502 86,77 423 Usluge po ugovoru 2.000.000 2.000.000 1.996.698 99,83 424 Specijalizovane usluge 200.000 190.000 155.470 81,83 425 Tekuće popravke i održavanje 150.000 150.000 137.915 91,94 426 Materijal 500.000 490.000 486.454 99,28 482 Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom 139.000 169.000 135.223 80,01 512 Mašine i orema 200.000 190.000 138.865 73,09 Svega glava 67.1: 9.883.000 9.913.000 9.356.314 94,38 67.2 ZAVOD ZA INTELEKTUALNU SVOJINU 130 Opšte usluge 411 Plate i dodaci zaposlenih 21.061.000 21.061.000 16.160.424 76,73 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 3.433.000 3.433.000 2.754.829 80,25 414 Socijalna davanja zaposlenima 420.000 420.000 418.517 99,65 415 Naknade zaposlenih 880.000 880.000 830.569 94,38 421 Stalni troškovi 1.100.000 1.045.000 538.296 51,51 422 Troškovi putovanja 650.000 830.000 725.381 87,40 423 Usluge po ugovoru 2.000.000 2.000.000 1.412.811 70,64 424 Specijalizovane usluge 100.000 100.000 30.520 30,52 425 Tekuće popravke i održavanje 120.000 120.000 62.883 52,40 426 Materijal 2.500.000 2.375.000 631.840 26,60 482 Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom 755.000 755.000 600.324 79,51 512 Mašine i oprema 2.000.000 2.000.000 1.745.024 87,25 Svega glava 67.2: 35.019.000 35.019.000 25.911.418 73,99 67.3 ZAVOD ZA STANDARDIZACIJU 130 Opšte usluge 411 Plate i dodaci zaposlenih 20.967.000 20.867.000 16.081.122 77,06 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 3.418.000 3.368.000 2.738.895 81,32 413 Naknade u naturi 150.000 145.000 0,00 414 Socijalna davanja zaposlenima 340.000 340.000 313.504 92,21 415 Naknade zaposlenih 800.000 800.000 689.532 86,19 421 Stalni troškovi 1.300.000 1.300.000 691.150 53,17 422 Troškovi putovanja 1.400.000 1.555.000 1.221.390 78,55 423 Usluge po ugovoru 1.600.000 1.600.000 861.473 53,84 425 Tekuće popravke i održavanje 320.000 320.000 221.297 69,16 426 Materijal 3.000.000 3.000.000 1.003.534 33,45 482 Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom 752.000 752.000 582.968 77,52 512 Mašine i orema 1.000.000 1.000.000 31.050 3,11 Svega glava 67.3: 35.047.000 35.047.000 24.435.915 69,72 67.4 ZAVOD ZA MERE I DRAGOCENE METALE 130 Opšte usluge 411 Plate i dodaci zaposlenih 25.193.000 25.093.000 24.954.896 99,45 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 4.106.000 4.286.000 4.250.198 99,16 413 Naknade u naturi 400.000 400.000 127.220 31,81 414 Socijalna davanja zaposlenima 500.000 600.000 572.277 95,38 415 Naknade zaposlenih 1.200.000 1.900.000 1.847.608 97,24 421 Stalni troškovi 5.000.000 4.750.000 2.972.612 62,58 422 Troškovi putovanja 1.500.000 1.425.000 1.176.249 82,54 423 Usluge po ugovoru 950.000 905.000 668.519 73,87 424 Specijalizovane usluge 430.000 430.000 28.232 6,57 425 Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) 7.900.000 7.505.000 1.246.418 16,61 426 Materijal 2.500.000 3.195.000 2.108.018 65,98 482 Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom 903.000 953.000 944.909 99,15 512 Mašine i oprema 15.000.000 14.250.000 2.054.764 14,42 Svega glava 67.4: 65.582.000 65.692.000 42.951.920 65,38 68 MINISTARSTVO ZA LjUDSKA I MANjINSKA PRAVA 110 Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi 411 Plate i dodaci zaposlenih 9.358.000 9.188.000 4.593.309 49,99 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 1.525.000 1.525.000 781.222 51,23 414 Socijalna davanja zaposlenima 70.000 70.000 0,00 415 Naknade zaposlenih 470.000 490.000 484.081 98,79 421 Stalni troškovi 3.000.000 2.850.000 1.209.793 42,45 422 Troškovi putovanja 1.200.000 2.700.000 2.007.702 74,36 423 Usluge po ugovoru 1.000.000 1.400.000 989.635 70,69 425 Tekuće popravke i održavanje 350.000 350.000 252.405 72,12 426 Materijal 2.000.000 1.900.000 1.037.930 54,63 463 Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti 25.000.000 25.000.000 7.696.425 30,79 Deo sredstava ove aproprijacije u iznosu od 20.000.000 dinara koristiće se za potrebe Komisije za nestala lica 481 Dotacije nevladinim organizacijama 5.000.000 5.000.000 4.966.537 99,33 482 Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom 335.000 335.000 160.766 47,99 512 Mašine i oprema 300.000 300.000 250.745 83,58 Ukupno za razdeo 68: 49.608.000 51.108.000 24.430.550 47,80 69. ARHIV SRBIJE I CRNE GORE 133 Ostale opšte usluge 411 Plate i dodaci zaposlenih 10.221.000 9.821.000 8.756.445 89,16 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 1.666.000 1.706.000 1.513.342 88,71 413 Naknade u naturi 185.000 176.000 77.060 43,78 414 Socijalna davanja zaposlenima 115.000 500.000 202.542 40,51 415 Naknade zaposlenih 680.000 680.000 659.490 96,98 421 Stalni troškovi 800.000 760.000 394.053 51,85 422 Troškovi putovanja 200.000 350.000 293.180 83,77 423 Usluge po ugovoru 400.000 400.000 348.762 87,19 425 Tekuće popravke i održavanje 1.000.000 950.000 468.747 49,34 426 Materijal 1.500.000 1.425.000 720.655 50,57 482 Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom 366.000 456.000 399.110 87,52 512 Mašine i oprema 2.300.000 2.239.000 1.631.442 72,86 Ukupno za razdeo 69: 19.433.000 19.463.000 15.464.828 79,46 UKUPNO DRŽAVNA ZAJEDNICA 42.677.781.000 42.677.781.000 31.709.258.016 74,30

MINISTAR

Mlađan Dinkić

Ostavite komentar