Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2003. godinu

Član 5.

Izvršeni ukupni izdaci Srbije i Crne Gore, po osnovnim namenama:

u dinarima

Ekon. klas Tekuća aproprijacija I Z V R Š E Nj E . O P I S Sredstva iz budzeta Izdaci iz dodatnih prihoda organa Ukupna sredstva Sredstva iz budzeta Izdaci iz dodatnih prihoda organa Ukupna sredstva 1 2 3 4 5 6 7 8 41 RASHODI ZA ZAPOSLENE 14.765.523.500 0 14.765.523.500 13.275.440.808 0 13.275.440.808 411 PLATE I DODACI ZAPOSLENIH 10.855.006.600 0 10.855.006.600 9.675.622.173 0 9.675.622.173 412 SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 1.846.852.500 0 1.846.852.500 1.754.856.148 0 1.754.856.148 413 NAKNADE U NATURI 236.721.000 0 236.721.000 121.265.280 0 121.265.280 414 SOCIJALNA DAVANjA ZAPOSLENIMA 462.064.000 0 462.064.000 384.869.366 0 384.869.366 415 NAKNADE ZA ZAPOSLENE 833.859.400 0 833.859.400 807.924.297 0 807.924.297 416 NAGRADE, BONUSI I OSTALI POSEBNI RASHODI 516.450.000 0 516.450.000 516.338.500 0 516.338.500 417 SUDIJSKI I POSLANIČKI DODATAK 14.570.000 0 14.570.000 14.565.044 0 14.565.044 42 KORIŠĆENjE USLUGA I ROBA 11.440.270.000 909.800.000 12.350.070.000 7.948.868.755 0 7.948.868.755 421 STALNI TROŠKOVI 2.854.785.150 166.000.000 3.020.785.150 2.375.511.218 0 2.375.511.218 422 TROŠKOVI PUTOVANjA 877.236.500 5.800.000 883.036.500 760.865.088 0 760.865.088 423 USLUGE PO UGOVORU 435.622.850 25.000.000 460.622.850 258.749.437 0 258.749.437 424 SPECIJALIZOVANE USLUGE 201.415.000 201.415.000 39.770.732 0 39.770.732 425 TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANjE (USLUGE I MATERIJALI) 1.592.084.500 402.000.000 1.994.084.500 1.224.764.514 0 1.224.764.514 426 MATERIJAL 5.479.126.000 311.000.000 5.790.126.000 3.289.207.766 0 3.289.207.766 44 OTPLATA KAMATA 67.000.000 0 67.000.000 66.847.000 0 66.847.000 444 PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANjA 67.000.000 0 67.000.000 66.847.000 0 66.847.000 46 DONACIJE I TRANSFERI 6.195.299.665 0 6.195.299.665 5.923.204.934 0 5.923.204.934 462 DONACIJE MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA 178.230.000 0 178.230.000 79.698.301 0 79.698.301 463 DONACIJE I TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI 576.419.665 0 576.419.665 527.591.425 0 527.591.425 464 DONACIJE I TRANSFERI ORGANIZACIJAMA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA 5.440.650.000 0 5.440.650.000 5.315.915.208 0 5.315.915.208 47 PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANjA 763.760.000 0 763.760.000 523.679.841 0 523.679.841 472 NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDžETA 763.760.000 0 763.760.000 523.679.841 0 523.679.841 48 OSTALI RASHODI 751.454.350 0 751.454.350 665.967.075 0 665.967.075 481 DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA 26.000.000 0 26.000.000 24.966.537 0 24.966.537 482 POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE NAMETNUTE OD JEDNOG NIVOA VLASTI DRUGOM 345.454.350 0 345.454.350 262.472.538 0 262.472.538 485 NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NANETU OD STRANE DRŽAVNIH ORGANA 380.000.000 0 380.000.000 378.528.000 0 378.528.000 49 REZERVE 6.571.935 0 6.571.935 0 0 0 499 SREDSTVA REZERVE 6.571.935 0 6.571.935 0 0 0 51 OSNOVNA SREDSTVA 6.956.251.550 770.000.000 7.726.251.550 3.269.310.023 0 3.269.310.023 511 ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 4.264.508.020 500.000.000 4.764.508.020 1.269.972.725 0 1.269.972.725 512 MAŠINE I OPREMA 2.691.743.530 270.000.000 2.961.743.530 1.999.337.298 0 1.999.337.298 52 ZALIHE 21.850.000 30.000.000 51.850.000 12.000.000 0 12.000.000 521 ROBNE REZERVE 21.850.000 30.000.000 51.850.000 12.000.000 0 12.000.000   U K U P N O: 40.967.981.000 1.709.800.000 42.677.781.000 31.709.258.016 0 31.709.258.016

Sredstva budzeta u iznosu od 31.709.258.016,00 dinara , izvršena su po korisnicima i ekonomskoj klasifikaciji:

u dinarima

Razdeo Glava Funkcija Ekonomska klasifikacija OPIS Plan budzeta april-decembar 2003.godine Izmene u toku godine plana budzeta april-decembar 2003. godine Izvršenje budzeta 2003. godine 1 2 3 4 5 6 7 8 61 SKUPŠTINA SRBIJE I CRNE GORE 110 Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi 411 Plate i dodaci zaposlenih 58.462.000 60.504.600 60.504.600 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 9.529.000 10.084.000 10.084.000 414 Socijalna davanja zaposlenima 400.000 525.000 522.130 415 Naknade za zaposlene 630.000 1.360.000 1.274.069 417 Sudijski i poslanički dodatak 13.000.000 14.570.000 14.565.044 421 Stalni troškovi 3.000.000 7.600.000 6.032.916 422 Troškovi putovanja 38.000.000 36.100.000 32.058.475 423 Usluge po ugovoru 8.000.000 7.600.000 5.428.906 425 Tekuće popravke i održavanje 694.000 694.000 690.212 426 Materijal 2.000.000 2.000.000 1.878.113 482 Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom 2.089.000 2.289.000 2.289.000 511 Zgrade i građevinski objekti 65.000.000 64.802.020 64.802.019 512 Mašine i oprema 3.000.000 2.905.380 2.905.374 Ukupno za razdeo 61: 203.804.000 211.034.000 203.034.858 62 PREDSEDNIK SRBIJE I CRNE GORE SAVET MINISTARA Generalni sekretarijat Saveta ministara 110 Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi 411 Plate i dodaci zaposlenih 32.238.000 32.208.000 26.219.530 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 5.256.000 5.256.000 4.613.174 414 Socijalna davanja zaposlenima 600.000 2.600.000 1.022.854 415 Naknade za zaposlene 1.865.000 3.465.000 2.740.565 421 Stalni troškovi 108.000.000 102.600.000 27.921.729 422 Troškovi putovanja 16.000.000 15.200.000 9.956.410 423 Usluge po ugovoru 5.000.000 9.000.000 7.789.306 425 Tekuće popravke i održavanje 4.800.000 4.800.000 2.092.577 426 Materijal 17.502.000 16.702.000 5.397.205 463 Tekući transferi ostalim nivoima vlasti 281.000.000 402.498.565 377.256.308 481 Sredstva ove aproprijacije u iznosu od 370.000.000 dinara koristiće se zapotrebe Koordinacionog centa za Kosovo i Metohiju,iznos od 25.000.000 dinara za potrebe Nacionalnog saveta Srbije i Crne Goreza saradnju sa međunarodnim tribunalom za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnogprava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine i 6.000.000 dinara za finansiranje kancelarije u Prištini.Dotacije nevladinim organizacijama 1.000.000 1.000.000 482 Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom 1.153.000 1.363.000 1.344.502 512 Mašine i oprema 12.000.000 11.400.000 651.264 Svega: 486.414.000 608.092.565 467.005.424 62.1 SLUŽBA ZA ZAKONODAVSTVO 110 Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi 411 Plate i dodaci zaposlenih 2.304.000 2.534.000 2.400.946 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 376.000 471.000 404.015 414 Socijalna davanja zaposlenima 40.000 40.000 415 Naknade zaposlenih 120.000 120.000 118.494 421 Stalni troškovi 300.000 285.000 118.352 422 Troškovi putovanja 30.000 30.000 423 Usluge po ugovoru 70.000 70.000 62.879 425 Tekuće popravke i održavanje 30.000 30.000 21.582 426 Materijal 270.000 257.000 179.288 482 Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom 83.000 95.000 89.653 Ukupno za glavu 62.1: 3.623.000 3.932.000 3.395.209 62.2 DIREKCIJA ZA INFORMISANjE 110 Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi 411 Plate i dodaci zaposlenih 4.895.000 4.840.000 4.799.890 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 798.000 863.000 829.200 414 Socijalna davanja zaposlenima 130.000 130.000 53.734 415 Naknade zaposlenih 280.000 280.000 247.787 421 Stalni troškovi 700.000 700.000 541.801 422 Troškovi putovanja 1.500.000 1.500.000 253.362 423 Usluge po ugovoru 1.020.000 1.020.000 954.541 425 Tekuće popravke i održavanje 150.000 150.000 133.129 426 Materijal 1.429.000 1.429.000 1.313.355 463 Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti 57.100.000 57.100.000 482 Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom 175.000 200.000 186.078 Ukupno za glavu 62.2: 11.077.000 68.212.000 66.412.877 62.3 SLUŽBA ZA FINANSIRANjE NADLEŽNOSTI DRŽAVNE ZAJEDNICE SRBIJA I CRNA GORA 110 Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi 411 Plate i dodaci zaposlenih 3.212.000 3.212.000 1.924.247 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 524.000 524.000 300.160 414 Socijalna davanja zaposlenima 306.000.000 256.000.000 222.270.525 415 Naknade zaposlenih 365.000 347.000 183.497 421 Stalni troškovi 850.000 808.000 185.745 422 Troškovi putovanja 300.000 300.000 123.345 423 Usluge po ugovoru 100.000 182.000 135.829 425 Tekuće popravke i održavanje 100.000 118.000 88.198 426 Materijal 250.000 250.000 199.311 472 Naknade za socijalnu zaštitu iz budzeta 800.000 760.000 430.100 481 Dotacije nevladinim organizacijama 10.000.000 20.000.000 20.000.000 Ova aproprijacija predviđena je za Jugoslovenski crveni krst 482 Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom 115.000 115.000 84.056 499 Tekuća rezerva 250.000.000 6.571.935 Ukupno za glavu 62.3: 572.616.000 289.187.935 245.925.013 62.4 KANCELARIJA SRBIJE I CRNE GORE ZA PRIDRUŽIVANjE EVROPSKOJ UNIJI 110 Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi 411 Plate i dodaci zaposlenih 4.033.000 4.033.000 2.328.444 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 657.000 657.000 393.606 414 Socijalna davanja zaposlenima 40.000 40.000 20.000 415 Naknade zaposlenih 100.000 180.000 178.790 421 Stalni troškovi 100.000 100.000 10.067 422 Troškovi putovanja 200.000 200.000 97.527 423 Usluge po ugovoru 30.000 30.000 25.334 425 Tekuće popravke i održavanje 80.000 80.000 426 Materijal 150.000 150.000 149.669 482 Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom 145.000 145.000 85.463 512 Mašine i oprema 100.000 100.000 Ukupno za glavu 62.4: 5.635.000 5.715.000 3.288.900 62.5 SLUŽBA ZA ORGANIZACIJU I POLOŽAJ INSTITUCIJA DRŽAVNE ZAJEDNICE SRBIJA I CRNA GORA 110 Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi 411 Plate i dodaci zaposlenih 2.880.000 2.736.000 1.310.897 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 470.000 446.500 230.655 414 Socijalna davanja zaposlenima 60.000 57.000 415 Naknade zaposlenih 80.000 103.500 59.181 421 Stalni troškovi 100.000 95.000 14.650 422 Troškovi putovanja 50.000 47.500 27.330 423 Usluge po ugovoru 30.000 30.000 29.390 425 Tejkuće popravke i održavanje 40.000 40.000 426 Materijal 100.000 110.500 82.737 482 Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom 103.000 97.850 49.384 512 Mašine i oprema 100.000 249.150 249.150 Ukupno za glavu 62.5: 4.013.000 4.013.000 2.053.374 62.6 SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE 130 Opšte usluge 411 Plate i dodaci zaposlenih 65.721.000 63.021.000 62.895.252 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 10.713.000 10.713.000 10.585.396 414 Socijalna davanja zaposlenima 300.000 1.500.000 1.227.041 415 Naknade za zaposlene 4.500.000 7.100.000 6.935.689 421 Stalni troškovi 88.000.000 99.940.000 98.263.710 422 Troškovi putovanja 800.000 800.000 352.229 423 Usluge po ugovoru 1.500.000 1.500.000 1.416.851 424 Specijalizovane usluge 2.000.000 2.000.000 1.029.967 425 Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) 80.000.000 76.000.000 60.345.657 426 Materijal 62.599.000 59.459.000 48.696.309 482 Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom 2.355.000 2.355.000 2.201.449 512 Mašine i oprema 10.000.000 10.000.000 10.000.000 01 Prihodi iz budzeta država članica 328.488.000 334.388.000 303.949.550 04 Sopstveni prihodi budzetskih korisnika 40.000.000 40.000.000 23.939.580 Ukupno za glavu 62.6: 368.488.000 374.388.000 327.889.130 62.7 AVIO SLUŽBA 454 Vazdušni transport 411 Plate i dodaci zaposlenih 31.784.000 30.195.000 24.238.401 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 5.181.000 5.181.000 3.980.331 414 Socijalna davanja zaposlenima 400.000 400.000 46.600 415 Naknade za zaposlene 500.000 500.000 266.940 421 Stalni troškovi 1.450.000 1.450.000 1.280.472 422 Troškovi putovanja 2.200.000 2.200.000 2.187.288 423 Usluge po ugovoru 10.000.000 10.000.000 9.873.103 424 Specijalizovane usluge 3.000.000 3.000.000 2.288.238 425 Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) 20.000.000 20.000.000 18.566.864 426 Materijal 10.000.000 11.589.000 9.948.011 482 Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom 1.139.000 1.149.000 1.079.814 512 Mašine i oprema 1.000.000 1.000.000 899.478 01 Prihodi iz budzeta država članica 86.654.000 86.664.000 74.655.540 04 Sopstveni prihodi budzetskih korisnika 57.800.000 57.800.000 Ukupno za glavu 62.7: 144.454.000 144.464.000 74.655.540 63 SUD SRBIJE I CRNE GORE 330 Sudovi 411 Plate i dodaci zaposlenih 8.220.000 8.760.000 8.723.831 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 1.340.000 1.425.000 1.418.432 414 Socijalna davanja zaposlenima 120.000 120.000 16.771 415 Naknade za zaposlene 1.000.000 1.300.000 988.083 421 Stalni troškovi 2.317.000 2.201.150 713.723 422 Troškovi putovanja 3.000.000 2.850.000 828.132 423 Usluge po ugovoru 400.000 815.850 800.415 425 Tekuće popravke i održavanje 500.000 475.000 5.400 426 Materijal 600.000 600.000 398.416 482 Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom 295.000 373.000 371.087 512 Mašine i oprema 3.500.000 3.350.000 Ukupno za razdeo 63: 21.292.000 22.270.000 14.264.290 64 MINISTARSTVO SPOLjNIH POSLOVA 113 Spoljni poslovi 411 Plate i dodaci zaposlenih 175.452.000 175.452.000 155.787.722 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 40.741.000 40.741.000 40.185.689 414 Socijalna davanja zaposlenima 3.300.000 3.300.000 415 Naknade za zaposlene 4.200.000 4.200.000 3.877.233 421 Stalni troškovi 104.700.000 99.700.000 80.135.197 422 Troškovi putovanja 78.800.000 78.800.000 40.531.114 423 Usluge po ugovoru 37.000.000 37.000.000 26.700.802 424 Specijalizovane usluge 12.800.000 12.800.000 2.945.043 425 Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) 4.700.000 4.700.000 4.598.485 426 Materijal 93.977.000 89.977.000 86.280.089 462 Donacije međunarodnim orgnaizacijama 178.000.000 178.000.000 79.468.301 463 Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti 13.300.000 13.300.000 11.816.000 482 Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom 8.440.000 8.440.000 6.970.282 511 Zgrade i građevinski objekti 25.000.000 40.000.000 39.276.646 512 Mašine i oprema 8.000.000 8.000.000 7.700.850 Svega: 788.410.000 794.410.000 586.273.453 64.1 DIPLOMATSKO KONZULARNA PRETSTAVNIŠTVA 113 Spoljni poslovi 411 Plate i dodaci zaposlenih 675.697.000 675.697.000 643.520.952 414 Socijalna davanja zaposlenima 37.000.000 37.000.000 30.239.125 421 Stalni troškovi 515.400.000 509.400.000 349.857.126 422 Troškovi putovanja 49.200.000 49.200.000 35.554.800 423 Usluge po ugovoru 14.800.000 19.750.000 15.323.733 424 Specijalizovane usluge 2.300.000 2.300.000 879.767 425 Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) 41.400.000 41.400.000 32.199.300 426 Materijal 54.700.000 54.700.000 42.338.800 472 Naknade za socijalnu zaštitu iz budzeta 322.000.000 322.000.000 242.760.083 511 Zgrade i građevinski objekti 163.176.000 164.006.000 78.840.060 512 Mašine i oprema 74.500.000 74.500.000 57.943.900 Svega glava 64.1: 1.950.173.000 1.949.953.000 1.529.457.646 Ukupno razdeo 64: 2.738.583.000 2.744.363.000 2.115.731.099 65 MINISTARSTVO ODBRANE 210 Vojna odbrana 411 Plate i dodaci zaposlenih 9.669.000.000 9.669.000.000 8.575.987.458 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 1.576.000.000 1.750.000.000 1.663.962.764 413 Naknade u naturi 61.000.000 236.000.000 121.061.000 414 Socijalna davanja zaposlenima 157.000.000 157.000.000 127.310.462 415 Naknade za zaposlene 806.000.000 806.000.000 783.404.466 416 Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi 20.000.000 516.450.000 516.338.500 421 Stalni troškovi 1.908.000.000 2.012.600.000 1.801.167.393 422 Troškovi putovanja 567.000.000 667.000.000 621.443.044 423 Usluge po ugovoru 352.000.000 334.400.000 180.556.700 424 Specijalizovane usluge 190.000.000 180.500.000 32.353.500 425 Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) 1.509.000.000 1.433.550.000 1.103.220.134 426 Materijal 5.500.000.000 5.225.000.000 3.084.234.023 444 Prateći troškovi zaduživanja 67.000.000 67.000.000 66.847.000 462 Donacije međunarodnim organizacijama 230.000 230.000 464 Donacije i transferi organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja 5.727.000.000 5.440.650.000 5.315.915.208 472 Naknade za socijalnu zaštitu iz budzeta 464.000.000 441.000.000 280.489.658 482 Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom 341.000.000 324.000.000 243.587.803 485 Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa 380.000.000 380.000.000 378.528.000 511 Zgrade i građevinski objekti 4.206.000.000 3.995.700.000 1.087.054.000 512 Mašine i oprema 2.694.000.000 2.559.300.000 1.913.050.000 521 Robne rezerve 23.000.000 21.850.000 12.000.000 Svega 36.217.000.000 36.217.230.000 27.908.741.113 01 Prihodi iz budzeta država članica 36.217.000.000 36.217.230.000 27.908.741.113 04 Sopstveni prihodi budzetskih korisnika 1.612.000.000 1.612.000.000 Ukupno za razdeo 65. 37.829.000.000 37.829.230.000 27.908.741.113 66 MINISTARSTVO ZA MEĐUNARODNE EKONOMSKE ODNOSE 110 Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi 411 Plate i dodaci zaposlenih 17.940.000 17.430.000 16.734.968 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 2.925.000 2.925.000 2.867.613 414 Socijalna davanja zaposlenima 400.000 900.000 321.044 415 Naknade za zaposlene 950.000 2.300.900 1.572.310 421 Stalni troškovi 2.000.000 2.000.000 728.416 422 Troškovi putovanja 12.000.000 11.400.000 8.744.906 423 Usluge po ugovoru 4.000.000 3.800.000 1.885.893 425 Tekuće popravke i održavanje 150.000 150.000 109.196 426 Materijal 2.000.000 1.900.000 708.413 463 Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti 78.521.100 73.722.692 482 Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom 643.000 763.000 758.711 512 Mašine i oprema 200.000 200.000 Svega glava 66: 43.208.000 122.290.000 108.154.162 66.1 KANCELARIJA CARINE SRBIJE I CARINE CRNE GORE 130 Opšte usluge 411 Plate i dodaci zaposlenih 1.571.000 1.571.000 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 256.000 256.000 414 Socijalna davanja zaposlenima 35.000 35.000 415 Naknade zaposlenih 25.000 25.000 4.800 421 Stalni troškovi 150.000 150.000 59.996 422 Troškovi putovanja 800.000 800.000 33.951 423 Usluge po ugovoru 150.000 150.000 101.537 425 Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) 25.000 25000 426 Materijal 100.000 100.000 87.005 482 Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom 81.000 81.000 Svega glava 66.1: 3.193.000 3.193.000 287.289 66.2 ZAVOD ZA STATISTIKU 130 Opšte usluge 411 Plate i dodaci zaposlenih 5.264.000 6.644.000 6.632.111 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 858.000 1.096.000 1.088.630 414 Socijalna davanja zaposlenima 135.000 159.500 87.916 415 Naknade zaposlenih 320.000 320.000 311.286 421 Stalni troškovi 950.000 1.221.000 955.092 422 Troškovi putovanja 1.100.000 1.045.000 833.350 423 Usluge po ugovoru 350.000 370.000 350.692 425 Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) 225.000 240.000 208.883 426 Materijal 1.300.000 1.235.000 573.969 482 Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom 189.000 261.000 250.176 Ukupno za glavu 66.2: 10.691.000 12.591.500 11.292.105 67 MINISTARSTVO ZA UNUTRAŠNjE EKONOMSKE ODNOSE 110 Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi 411 Plate i dodaci zaposlenih 7.213.000 7.258.000 7.211.635 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 1.176.000 1.231.000 1.214.150 414 Socijalna davanja zaposlenima 250.000 237.500 155.629 415 Naknade zaposlenih 520.000 1.240.000 1.067.194 421 Stalni troškovi 3.000.000 2.850.000 1.429.010 422 Troškovi putovanja 1.200.000 1.464.000 1.166.421 423 Usluge po ugovoru 1.000.000 1.600.000 1.035.628 424 Specijalizovane usluge 100.000 95.000 59.995 425 Tekuće popravke i održavanje 250.000 237.500 95.232 426 Materijal 1.350.000 1.282.500 754.622 482 Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom 259.000 307.500 301.780 512 Mašine i oprema 800.000 760.000 85.392 Svega : 17.118.000 18.563.000 14.576.688 67.1 AKREDITACIONO TELO 130 Opšte usluge 411 Plate i dodaci zaposlenih 3.881.000 3.881.000 3.855.093 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 633.000 665.000 659.847 414 Socijalna davanja zaposlenima 90.000 90.000 68.695 415 Naknade zaposlenih 190.000 268.000 182.633 421 Stalni troškovi 400.000 380.000 289.919 422 Troškovi putovanja 1.500.000 1.440.000 1.249.502 423 Usluge po ugovoru 2.000.000 2.000.000 1.996.698 424 Specijalizovane usluge 200.000 190.000 155.470 425 Tekuće popravke i održavanje 150.000 150.000 137.915 426 Materijal 500.000 490.000 486.454 482 Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom 139.000 169.000 135.223 512 Mašine i orema 200.000 190.000 138.865 Svega glava 67.1: 9.883.000 9.913.000 9.356.314 67.2 ZAVOD ZA INTELEKTUALNU SVOJINU 130 Opšte usluge 411 Plate i dodaci zaposlenih 21.061.000 21.061.000 16.160.424 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 3.433.000 3.433.000 2.754.829 414 Socijalna davanja zaposlenima 420.000 420.000 418.517 415 Naknade zaposlenih 880.000 880.000 830.569 421 Stalni troškovi 1.100.000 1.045.000 538.296 422 Troškovi putovanja 650.000 830.000 725.381 423 Usluge po ugovoru 2.000.000 2.000.000 1.412.811 424 Specijalizovane usluge 100.000 100.000 30.520 425 Tekuće popravke i održavanje 120.000 120.000 62.883 426 Materijal 2.500.000 2.375.000 631.840 482 Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom 755.000 755.000 600.324 512 Mašine i oprema 2.000.000 2.000.000 1.745.024 Svega glava 67.2: 35.019.000 35.019.000 25.911.418 67.3 ZAVOD ZA STANDARDIZACIJU 130 Opšte usluge 411 Plate i dodaci zaposlenih 20.967.000 20.867.000 16.081.122 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 3.418.000 3.368.000 2.738.895 413 Naknade u naturi 150.000 145.000 414 Socijalna davanja zaposlenima 340.000 340.000 313.504 415 Naknade zaposlenih 800.000 800.000 689.532 421 Stalni troškovi 1.300.000 1.300.000 691.150 422 Troškovi putovanja 1.400.000 1.555.000 1.221.390 423 Usluge po ugovoru 1.600.000 1.600.000 861.473 425 Tekuće popravke i održavanje 320.000 320.000 221.297 426 Materijal 3.000.000 3.000.000 1.003.534 482 Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom 752.000 752.000 582.968 512 Mašine i orema 1.000.000 1.000.000 31.050 Svega glava 67.3: 35.047.000 35.047.000 24.435.915 67.4 ZAVOD ZA MERE I DRAGOCENE METALE 130 Opšte usluge 411 Plate i dodaci zaposlenih 25.193.000 25.093.000 24.954.896 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 4.106.000 4.286.000 4.250.198 413 Naknade u naturi 400.000 400.000 127.220 414 Socijalna davanja zaposlenima 500.000 600.000 572.277 415 Naknade zaposlenih 1.200.000 1.900.000 1.847.608 421 Stalni troškovi 5.000.000 4.750.000 2.972.612 422 Troškovi putovanja 1.500.000 1.425.000 1.176.249 423 Usluge po ugovoru 950.000 905.000 668.519 424 Specijalizovane usluge 430.000 430.000 28.232 425 Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) 7.900.000 7.505.000 1.246.418 426 Materijal 2.500.000 3.195.000 2.108.018 482 Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom 903.000 953.000 944.909 512 Mašine i oprema 15.000.000 14.250.000 2.054.764 Svega glava 67.4: 65.582.000 65.692.000 42.951.920 68 MINISTARSTVO ZA LjUDSKA I MANjINSKA PRAVA 110 Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi 411 Plate i dodaci zaposlenih 9.358.000 9.188.000 4.593.309 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 1.525.000 1.525.000 781.222 414 Socijalna davanja zaposlenima 70.000 70.000 415 Naknade zaposlenih 470.000 490.000 484.081 421 Stalni troškovi 3.000.000 2.850.000 1.209.793 422 Troškovi putovanja 1.200.000 2.700.000 2.007.702 423 Usluge po ugovoru 1.000.000 1.400.000 989.635 425 Tekuće popravke i održavanje 350.000 350.000 252.405 426 Materijal 2.000.000 1.900.000 1.037.930 463 Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti 25.000.000 25.000.000 7.696.425 Deo sredstava ove aproprijacije u iznosu od 20.000.000 dinara koristiće se za potrebe Komisijeza nestala lica 481 Dotacije nevladinim organizacijama 5.000.000 5.000.000 4.966.537 482 Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom 335.000 335.000 160.766 512 Mašine i oprema 300.000 300.000 250.745 Ukupno za razdeo 68: 49.608.000 51.108.000 24.430.550 69. ARHIV SRBIJE I CRNE GORE 133 Ostale opšte usluge 411 Plate i dodaci zaposlenih 10.221.000 9.821.000 8.756.445 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 1.666.000 1.706.000 1.513.342 413 Naknade u naturi 185.000 176.000 77.060 414 Socijalna davanja zaposlenima 115.000 500.000 202.542 415 Naknade zaposlenih 680.000 680.000 659.490 421 Stalni troškovi 800.000 760.000 394.053 422 Troškovi putovanja 200.000 350.000 293.180 423 Usluge po ugovoru 400.000 400.000 348.762 425 Tekuće popravke i održavanje 1.000.000 950.000 468.747 426 Materijal 1.500.000 1.425.000 720.655 482 Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom 366.000 456.000 399.110 512 Mašine i oprema 2.300.000 2.239.000 1.631.442 Ukupno za razdeo 69: 19.433.000 19.463.000 15.464.828 UKUPNO DRŽAVNA ZAJEDNICA 42.677.781.000 42.677.781.000 31.709.258.016

Član 6.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”.

Ostavite komentar