Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2004. godinu

IZVEŠTAJ

O DOMAĆIM KREDITIMA I OTPLATAMA DUGA

Kratkoročni krediti

Državni zapisi

Republika Srbija je u 2004. godini nastavila sa emitovanjem državnih zapisa sa rokom dospeća od tri i šest meseci. Prva emisija tromesečnih državnih zapisa bila je 13. januara 2004. godine, a šestomesečnih državnih zapisa 3. februara 2004. godine. Prosečno stanje tromesečnih državnih zapisa u 2004. godini iznosilo je 2.724.920.417,67 dinara, a prosečno stanje šestomesečnih državnih zapisa u 2004. godini iznosilo je 861.795.833,33 dinara.

Tokom 2004. godine zaduženje po tromesečnim državnim zapisima iznosilo je 3.322.23.000,00 dinara, a po šestomesečnim državnim zapisima 810.980.000,00 dinara što ukupno iznosi 4.133.210.000,00 dinara.

Stanje duga 31.12.2004. godine po osnovu emitovanih državnih zapisa iznosilo je 6.278.850.000,00 dinara, od toga na tromesečne državne zapise se odnosilo 5.082.770.000,00 dinara, a na šestomesečne državne zapise 1.196.080.000,00 dinara.

Krediti Narodne banke Srbije

Republika Srbija je od Narodne banke Srbije koristila dva kratkoročna kredita:

Kredit od 17.000.000.000,00 dinara;

2. Obaveze JP EPS-a prema NBS od 1.899.090,00 dinara;

3. Obaveze Republičke direkcije za robne rezerve od 802.034.131,15 dinara

Obaveza Republike Srbije po osnovu kredita od 17 milijardi dinara je regulisana Odlukom o emisiji obveznica Republike Srbije i Ugovorom o kupovini kratkoročnih obveznica potpisanim od strane Ministrastva finansija i ekonomije i Narodne banke Srbije od 23. decembra 2002. godine. Zbog nemogućnosti da izvrši izmirenje obaveze na dan 30. novembra 2003. godine, izvršeno je ponovno regulisanje ovog duga emitovanjem kratkoročnih obveznica sa rokom dospeća na dan 30. juna 2004. godine. Zamena dospelih obveznica novim emisijama obveznica Republike Srbije ponovljena je dva puta tokom 2004. godine, 30. septembra 2004. godine i 31. decembra 2004. godine.

Obaveze Javnog preduzeća “Elektroprivreda Srbije“ (u daljem testu: EPS) prema NBS, po osnovu kratkoročnih obveznica, iznose 1.899.090.000,00 dinara. Vlada Republike Srbije donela je Zaključak 05 Broj: 035-8746/2001 od 28. avgusta 2001. godine, kojim Republika Srbija garantuje NBS uredno izmirenje obaveza EPS-a. Aneksom II Ugovora o odlaganju naplate potraživanja prema NBS, regulisane su obaveze do 30. juna 2004. godine i poslednjim Aneksom III Ugovora o odlaganju naplate potraživanja NBS od EPS potpisanim dana 30. septembra 2004. godine, regulisane su obaveze do 31. decembra 2004. godine.

Obaveza Republičke direkcije za robne rezerve (u daljem tekstu: Direkcija) prema NBS iznosi 802.034.131,15 dinara. Navedene obaveze utvrđene su Zakonom o pretvaranju kredita i drugih potraživanja Narodne banke Jugoslavije u dugoročne kredite (“Službeni list SRJ“, broj 74/99) i Ugovorom o pretvaranju potraživanja NBS od Direkcije u dugoročni kredit, br. 12 od 24. januara 2000. godine. Direkcija nije vršila izmirivanje ugovornih obaveza, te je NBS na dospele redovne obaveze pripisivala zateznu kamatu.

Zakonom o izmirivanju obaveza Republike Srbije prema Narodnoj banci Srbije (“Službeni glasnik RS“, broj 135/04) regulisani su dalji odnosi Republike Srbije i Narodne banke Srbije.

Republika Srbija je na osnovu kratkoročnih kredita isplatila na ime kamate 1.312.751.175,44 dinara.

Dugoročni krediti

Kredit Narodne banke Srbije

Zakonom o pretvaranju kredita i drugih potraživanja Narodne banke Jugoslavije u dugoročne kredite (“Službeni list SRJ“, broj 74/99) i Ugovorom o pretvaranju potraživanja Narodne banke Jugosalavije od Republike Srbije u dugoročni kredit (G. br. 49, 1. februar 2000. godine) regulisana je obaveza Republike Srbije nastala na ime korišćenja sredstava Narodne banke Jugoslavije za pokrivanje tekuće neusklađenosti budzetskih prihoda i rashoda 1999. godine. Stanje ovog kredita na dan 31. decembra 2004. godine iznosilo je 273.697.168,80 dinara.

Republika Srbija je po osnovu dugoročnih kredita Narodnoj banci Srbije isplatila na ime glavnica 68.370.940,00 dinara i na ime kamate 46.374.012,12 dinara.

Javni dug po osnovu primarne poljoprivredne proizvodnje i turističke delatnosti prema komercijalnim bankama

Zakonom o pretvaranju kredita odobrenih od banaka nosiocima primarne poljoprivredne proizvodnje i turističke privrede u javni dug federacije (“Službeni list SRJ“, broj 12/98) izvršeno je pretvaranje svih kredita odobrenih iz potencijala banaka nosiocima primarne poljoprivredne proizvodnje, ribarstva i turističke privrede, na osnovu odluka poslovnih banaka u javni dug federacije. Stanje ovog kredita na dan 31. decembra 2004. godine iznosilo je 667.799.626,39 dinara. Po osnovu ovog kredita na ime otplata glavnice plaćeno je 221.050.133,50 dinara, a na ime kamata 65.039.301,83 dinara u 2004. godini.

Ostavite komentar