Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2004. godinu

Obrazac 2

POPUNjAVA UPRAVA ZA JAVNA PLAĆANjA – FILIJALA Prethodna godina Tekuća godina 1 2 3 4 5 PRIHODI 700000 TEKUĆI PRIHODI (2002 + 2040 + 2050 + 2060 + 2084 + 2089 + 2093) 272.889.278 350.140.483 710000 POREZI (2003 + 2007 + 2009 + 2016 + 2023 + 2030 + 2033) 251.840.725 320.790.614 711000 POREZ NA DOHODAK, DOBIT I KAPITALNE DOBITKE (od 2004 do 2006) 57.039.480 61.286.520 711100 Porezi na dohodak i kapitalne dobitke koje plaćaju fizička lica 51.915.828 54.752.784 711200 Porezi na dobit i kapitalne dobitke koje plaćaju preduzeća i druga pravna lica 5.123.652 6.533.736 711300 Porezi na dohodak, dobit i kapitalne dobitke koji se ne mogu razvrstati između fizičkih i pravnih lica 712000 POREZ NA FOND ZARADA (2008) 131.769 69.815 712100 Porez na fond zarada 131.769 69.815 713000 POREZ NA IMOVINU (od 2010 do 2015) 4.021.850 4.597.696 713100 Periodični porezi na nepokretnosti 393 141 713200 Periodični porezi na neto imovinu 20 713300 Porezi na zaostavštinu, nasleđe i poklon 2 713400 Porezi na finansijske i kapitalne transakcije 4.021.317 4.597.402 713500 Drugi jednokratni porezi na imovinu 713600 Drugi periodični porezi na imovinu 120 151 714000 POREZ NA DOBRA I USLUGE(od 2017 do 2022) 169.745.207 217.409.656 714100 Opšti porezi na dobra i usluge 103.488.200 133.725.830 714200 Akcize 56.228.758 69.061.768 714300 Dobit fiskalnih monopola 714400 Porezi na pojedinačne usluge 250.655 502.644 714500 Porezi na upotrebu dobara i na dozvolu da se dobra upotrebljavaju ili delatnosti obavljaju 9.777.594 14.119.414 714600 Drugi porezi na dobra i usluge 715000 POREZ NA MEĐUNARODNU TRGOVINU I TRANSAKCIJE (od 2024 do 2029) 23.266.639 34.287.441 715100 Carine i druge uvozne dažbine 23.266.639 34.287.441 715200 Porezi na izvoz 715300 Dobit izvoznih ili uvoznih monopola 715400 Dobit po osnovu razlike između kupovnog i prodajnog deviznog kursa 715500 Porezi na prodaju ili kupovinu deviza 715600 Drugi porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije 716000 DRUGI POREZI (2031 + 2032) 83.212 236.586 716100 Drugi porezi koje isključivo plaćaju preduzeća, odnosno preduzetnici 72 -54 716200 Drugi porezi koje plaćaju ostala lica ili koji se ne mogu identifikovati 83.140 236.640 719000 JEDNOKRATNI POREZ NA EKSTRA PROFIT I EKSTRA IMOVINU STEČENU KORIŠĆENjEM POSEBNIH POGODNOSTI (od 2034 do 2039) -2.447.432 2.902.900 719100 Porez na dohodak, dobit i kapitalnu dobit na teret fizičkih lica 133 719200 Porez na dohodak, dobit i kapitalnu dobit na teret preduzeća i ostalih pravnih lica -2.394.468 2.857.323 719300 Porez na dohodak, dobit i kapitalnu dobit nerasporediv između fizičkih i pravnih lica -53.007 719400 Ostali jednokratni porezi na imovinu 45.447 719500 Ostali porezi koje plaćaju isključivo preduzeća i preduzetnici 719600 Ostali porezi koje plaćaju druga ili neidentifikovana lica 43 -3 720000 SOCIJALNI DOPRINOSI (2041 + 2046) 196 -16 721000 DOPRINOSI ZA SOCIJALNO OSIGURANjE (od 2042 do 2045) 196 -16 721100 Doprinosi za socijalno osiguranje na teret zaposlenih 504 721200 Doprinosi za socijalno osiguranje na teret poslodavaca -308 721300 Doprinosi za socijalno osiguranje lica koja obavljaju samostalnu delatnost i nezaposlenih lica -16 721400 Doprinosi za socijalno osiguranje koji se ne mogu razvrstati 722000 OSTALI SOCIJALNI DOPRINOSI (od 2047 do 2049) 722100 Socijalni doprinosi zaposlenih 722200 Socijalni doprinosi poslodavaca 722300 Imputirani socijalni doprinosi 730000 DONACIJE I TRANSFERI (2051 + 2054 + 2057) 3.434.984 1.797.465 731000 DONACIJE OD INOSTRANIH DRŽAVA (2052 + 2053) 2.627.061 493.183 731100 Tekuće donacije od inostranih država 2.387.738 486.845 731200 Kapitalne donacije od inostranih država 239.323 6.338 732000 DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA (2055 + 2056) 694.854 1.221.833 732100 Tekuće donacije od međunarodnih organizacija 691.854 1.221.833 732200 Kapitalne donacije od međunarodnih organizacija 733000 TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI (2058 + 2059) 116.069 82.449 733100 Tekući transferi od drugih nivoa vlasti 116.062 82.449 733200 Kapitalni transferi od drugih nivoa vlasti 7 740000 DRUGI PRIHODI (2061 + 2067 + 2072 + 2079 + 2082) 17.601.454 27.374.749 741000 PRIHODI OD IMOVINE (od 2062 do 2066) 2.941.649 1.155.048 741100 Kamate 374.816 698.438 741200 Dividende 741300 Povlačenje prihoda od kvazi korporacija 741400 Prihod od imovine koji pripada imaocima polisa osiguranja 741500 Zakup neproizvedene imovine 2.566.833 456.610 742000 PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA (od 2068 do 2071) 8.051.436 12.489.569 742100 Prihodi od prodaje dobara i usluga ili zakupa od strane tržišnih organizacija 1.287 315 742200 Takse 6.976.173 10.151.978 742300 Sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice 1.073.976 2.337.276 742400 Imputirane prodaje dobara i usluga 743000 NOVČANE KAZNE I ODUZETA IMOVINSKA KORIST (od 2073 do 2078) 2.478.018 2.993.652 743100 Prihodi od novčanih kazni za krivična dela 121.849 161.357 743200 Prihodi od novčanih kazni za privredne prestupe 33.083 30.423 743300 Prihodi od novčanih kazni za prekršaje 1.753.807 2.073.473 743400 Prihodi od penala 743500 Prihodi od oduzete imovinske koristi 442.907 498.873 743900 Ostale novčane kazne, penali i prihodi od oduzete imovinske koristi 126.372 229.526 744000 DOBROVOLjNI TRANSFERI OD FIZIČKIH I PRAVNIH LICA (2080 + 2081) 362 1.629.848 744100 Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica 358 1.629.848 744200 Kapitalni dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica 4 745000 MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI (2083) 4.129.989 9.106.632 745100 Mešoviti i neodređeni prihodi 4.129.989 9.106.632 770000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA (2085 + 2087) 5.155 19.669 771000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA (2086) 4.420 771100 Memorandumske stavke za refundaciju rashoda 4.420 772000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA IZ PRETHODNE GODINE (2088) 735 19.669 772100 Memorandumske stavke za refundaciju rashoda iz prethodne godine 735 19.669 780000 TRANSFERI IZMEĐU BUDžETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU (2090) 6.764 158.002 781000 TRANSFERI IZMEĐU BUDžETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU (2091 + 2092) 6.764 158.002 781100 Transferi između budzetskih korisnika na istom nivou 6.764 158.001 781300 Transferi između organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 1 790000 PRIHODI IZ BUDžETA (2094) 791000 PRIHODI IZ BUDžETA (2095) 791100 Prihodi iz budzeta R A S H O D I 400000 TEKUĆI RASHODI (2097 + 2118 + 2161 + 2172 + 2195 + 2208 + 2221 + 2236) 279.012.258 332.580.809 410000 RASHODI ZA ZAPOSLENE (2098 + 2100 + 2104 + 2106 + 2111 + 2113 + 2115) 58.233.968 71.457.746 411000 PLATE I DODACI ZAPOSLENIH (2099) 47.686.928 58.387.499 411100 Plate i dodaci zaposlenih 47.686.928 58.387.499 412000 SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA (od 2101 do 2103) 8.805.175 11.358.119 412100 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje 5.665.907 7.403.341 412200 Doprinos za zdravstveno osiguranje 2.866.774 3.567.232 412300 Doprinos za nezaposlenost 272.494 387.546 413000 NAKNADE U NATURI (2105) 311.626 244.390 413100 Naknade u naturi 311.626 244.390 414000 SOCIJALNA DAVANjA ZAPOSLENIMA (od 2107 do 2110) 244.724 273.321 414100 Isplata naknada za vreme odsustvovanja s posla 35.086 136.691 414200 Rashodi za obrazovanje dece zaposlenih 308 881 414300 Otpremnine i pomoći 191.263 118.732 414400 Pomoć u medicinskom lečenju zaposlenog ili člana uže porodice 18.067 17.017 415000 NAKNADE ZA ZAPOSLENE (2112) 263.664 309.130 415100 Naknade za zaposlene 263.664 309.130 416000 NAGRADE, BONUSI I OSTALI POSEBNI RASHODI (2114) 886.671 831.782 416100 Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi 886.671 831.782 417000 SUDIJSKI I POSLANIČKI DODATAK (2116 + 2117) 35.180 53.505 417100 Sudijski dodatak 10.401 417200 Poslanički dodatak 24.779 53.505 420000 KORIŠĆENjE USLUGA I ROBA (2119 + 2126 + 2131 + 2140 + 2148 + 2151) 22.638.138 24.468.344 421000 STALNI TROŠKOVI (od 2120 do 2125) 4.184.104. 4.509.600 421100 Troškovi platnog prometa i bankarskih usluga 369.243 210.747 421200 Energetske usluge 1.129.501 1.310.336 421300 Komunalne usluge 579.190 550.275 421400 Usluge komunikacija 1.526.684 1.762.806 421500 Troškovi osiguranja 231.684 215.592 421600 Zakup imovine i opreme 347.802 459.844 422000 TROŠKOVI PUTOVANjA (od 2127 do 2130) 952.292 1.062.909 422100 Troškovi službenih putovanja u zemlji 705.729 561.593 422200 Troškovi službenih putovanja u inostranstvo 147.402 174.894 422300 Troškovi putovanja u okviru redovnog rada 93.573 320.460 422900 Ostali troškovi transporta 5.588 5.962 423000 USLUGE PO UGOVORU (od 2132 do 2139) 2.326.963 3.094.894 423100 Administrativne usluge 106.715 102.805 423200 Kompjuterske usluge 342.887 529.359 423300 Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih 374.129 279.731 423400 Usluge informisanja 138.610 113.291 423500 Stručne usluge 813.453 1.560.790 423600 Usluge za domaćinstvo i ugostiteljstvo 208.518 143.129 423700 Reprezentacija 79.705 65.721 423900 Ostale opšte usluge 259.946 300.068 424000 SPECIJALIZOVANE USLUGE(od 2141 do 2147) 9.675.836 10.945.198 424100 Poljoprivredne usluge 13.861 2.300 424200 Usluge obrazovanja, kulture i sporta 684.615 1.095.671 424300 Medicinske usluge 46.685 76.692 424400 Usluge održavanja autoputeva 4.725.660 5.339.114 424500 Usluge održavanja nacionalnih parkova i prirodnih površina 6.764 113 424600 Usluge očuvanja životne sredine, nauke i geodetske usluge 3.170.108 3.656.951 424900 Ostale specijalizovane usluge 1.028.143 774.357 425000 TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANjE (USLUGE I MATERIJALI) (2149 + 2150) 1.480.687 1.267.746 425100 Tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata 921.905 542.189 425200 Tekuće popravke i održavanje opreme 558.782 725.557 426000 MATERIJAL (od 2152 do 2160) 4.018.256 3.587.997 426100 Administrativni materijal 1.678.829 1.092.439 426200 Materijali za poljoprivredu 73.439 19.631 426300 Materijali za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih 111.979 89.732 426400 Materijali za saobraćaj 1.071.409 997.176 426500 Materijali za očuvanje životne sredine i nauku 5.416 6.216 426600 Materijali za obrazovanje, kulturu i sport 124.106 62.686 426700 Medicinski i laboratorijski materijali 41.531 31.157 426800 Materijali za domaćinstvo i ugostiteljstvo 538.968 596.144 426900 Materijali za posebne namene 372.579 692.816 430000 UPOTREBA OSNOVNIH SREDSTAVA (2162 + 2166 + 2168) 6.077 889 431000 UPOTREBA OSNOVNIH SREDSTAVA(od 2163 do 2165) 6.077 889 431100 Zgrade i građevinski objekti 2.508 431200 Mašine i oprema 3.440 889 431300 Ostala osnovna sredstva 129 433000 UPOTREBA DRAGOCENOSTI (2167) 433100 Dragocenosti 434000 UPOTREBA ZEMLjIŠTA, ŠUMA, VODE I RUDNIH BOGATSTAVA (od 2169 do 2171) 434100 Zemljište 434200 Rudna bogatstva 434300 Šume i vode 440000 OTPLATA KAMATA (2173 + 2182 + 2189 + 2191) 10.977.936 14.055.877 441000 OTPLATE DOMAĆIH KAMATA (od 2174 do 2181) 2.378.140 2.122.554 441100 Otplata kamata na domaće hartije od vrednosti 79.161 536.268 441200 Otplata kamata ostalim nivoima vlasti 441300 Otplata kamata domaćim javnim finansijskim institucijama 1.743.782 1.427.496 441400 Otplata kamata domaćim poslovnim bankama 340.975 73.442 441500 Otplata kamata ostalim domaćim kreditorima 94.222 85.348 441600 Otplata kamata domaćinstvima u zemlji 120.000 441700 Otplata kamata na domaće finansijske derivate 441800 Otplata kamata na domaće menice 442000 OTPLATA STRANIH KAMATA (od 2183 do 2188) 8.505.984 11.751.011 442100 Otplata kamata na strane hartije od vrednosti 442200 Otplata kamata stranim vladama 2.179.653 2.359.059 442300 Otplata kamata multilateralnim institucijama 6.065.496 6.733.936 442400 Otplata kamata stranim poslovnim bankama 2.390.812 442500 Otplata kamata ostalim stranim kreditorima 260.835 267.204 442600 Otplata kamata na strane finansijske derivate 443000 OTPLATA KAMATA PO OSNOVU AKTIVIRANIH GARANCIJA (2190) 443100 Otplata kamata po osnovu aktiviranih garancija 444000 PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANjA (od 2192 do 2194) 93.812 182.312 444100 Negativne kursne razlike 71.927 444200 Kazne za kašnjenje 444300 Takse koje proističu iz zaduživanja 21.885 182.312 450000 SUBVENCIJE (2196 + 2199 + 2202 + 2205) 30.800.017 34.898.185 451000 SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA (2197 + 2198) 30.593.569 34.798.097 451100 Tekuće subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama 29.976.257 33.978.132 451200 Kapitalne subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama 617.312 819.965 452000 SUBVENCIJE PRIVATNIM FINANSIJSKIM INSTITUCIJAMA (2200 + 2201) 452100 Tekuće subvencije privatnim finansijskim institucijama 452200 Kapitalne subvencije privatnim finansijskim institucijama 453000 SUBVENCIJE JAVNIM FINANSIJSKIM INSTITUCIJAMA (2203 + 2204) 130.000 100.088 453100 Tekuće subvencije javnim finansijskim institucijama 100.088 453200 Kapitalne subvencije javnim finansijskim institucijama 130.000 454000 SUBVENCIJE PRIVATNIM PREDUZEĆIMA (2206 + 2207) 76.448 454100 Tekuće subvencije privatnim preduzećima 76.448 454200 Kapitalne subvencije privatnim preduzećima 460000 DONACIJE I TRANSFERI (2209 + 2212 + 2215 + 2218) 120.476.880 150.624.497 461000 DONACIJE STRANIM VLADAMA (2210 + 2211) 461100 Tekuće donacije stranim vladama 461200 Kapitalne donacije stranim vladama 462000 DONACIJE MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA (2213 + 2214) 933 24.545 462100 Tekuće donacije međunarodnim organizacijama 933 24.545 462200 Kapitalne donacije međunarodnim organizacijama 463000 DONACIJE I TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI (2216 + 2217) 51.216.624 62.646.651 463100 Tekuće donacije i transferi ostalim nivoima vlasti 50.510.968 61.961.291 463200 Kapitalne donacije i transferi ostalim nivoima vlasti 705.656 685.360 464000 DONACIJE I TRANSFERI ORGANIZACIJAMA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA (2219 + 2220) 69.259.323 87.953.301 464100 Tekuće donacije i transferi organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja 69.259.323 87.953.301 464200 Kapitalne donacije i transferi organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja 470000 PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANjA (2222 + 2226) 31.820.592 32.816.027 471000 PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANjA (ORGANIZACIJE OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA) (od 2223 do 2225) 29.077 72.359 471100 Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno domaćinstvima 471200 Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno pružaocima usluga 8.762 11.320 471900 Transferi drugim organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja za doprinose za osiguranje 20.315 61.039 472000 NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDžETA (od 2227 do 2235) 31.791.515 32.743.668 472100 Naknade iz budzeta u slučaju bolesti i invalidnosti 6.794.599 9.228.146 472200 Naknade iz budzeta za porodiljsko odsustvo 4.430.498 5.308.869 472300 Naknade iz budzeta za decu i porodicu 11.457.723 11.995.682 472400 Naknade iz budzeta za slučaj nezaposlenosti 216 472500 Starosne i porodične penzije iz budzeta 472600 Naknade iz budzeta u slučaju smrti 21.959 26.448 472700 Naknade iz budzeta za obrazovanje, kulturu, nauku i sport 1.867.614 2.074.730 472800 Naknade iz budzeta za stanovanje i život 1.789.184 1.888.253 472900 Ostale naknade iz budzeta 5.429.938 2.221.324 480000 OSTALI RASHODI (2237 + 2240 + 2245 + 2247 + 2250) 4.058.652 4.259.244 481000 DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA (2238 + 2239) 1.184.263 1.779.932 481100 Dotacije neprofitnim organizacijama koje pružaju pomoć domaćinstvima 68.541 106.929 481900 Dotacije ostalim neprofitnim institucijama 1.115.722 1.673.003 482000 POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE NAMETNUTE OD JEDNOG NIVOA VLASTI DRUGOM (od 2241 do 2244) 1.756.798 1.275.690 482100 Porez na fond zarada 1.680.288 984.753 482200 Ostali porezi 58.756 286.965 482300 Obavezne takse 17.451 1.204. 482400 Novčane kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom 303 2.768 483000 NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENjU SUDOVA I SUDSKIH TELA (2246) 1.045.426 1.102.835 483100 Novčane kazne i penali po rešenju sudova i sudskih tela 1.045.426 1.102.835 484000 NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NASTALU USLED ELEMENTARNIH NEPOGODA ILI DRUGIH PRIRODNIH UZROKA (2248 + 2249) 57.850 58.000 484100 Naknada štete za povrede ili štetu usled elementarnih nepogoda 57.850 58.000 484200 Naknada štete od divljači 485000 NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NANETU OD STRANE DRŽAVNIH ORGANA (2251) 14.315 42.787 485100 Naknada štete za povrede ili štetu nanete od strane državnih organa 14.315 42.787 UTVRĐIVANjE REZULTATA POSLOVANjA Višak prihoda – suficit (2001 – 2096) 17.559.674 Manjak prihoda – deficit (2096 – 2001) 6.122.980 KORIGOVANjE VIŠKA, ODNOSNO MANjKA PRIHODA (2255+ 2256) 241.685 28.349 Primanja od prodaje nefinsijske imovine u zalihama 241.685 28.349 Deo neraspoređenog viška prihoda iz predhodne godine koji se koristi za pokriće deficita tekuće godine KORIGOVANI VIŠAK PRIHODA (2252 + 2254) ili (2254 – 2253) 241.685 17.588.023 KORIGOVANI MANjAK PRIHODA (2253 – 2254) ( 0 5.881.295 POKRIĆE UTROŠENIH SREDSTAVA IZ TEKUĆIH PRIHODA (2260 + 2261) 40.652.493 47.245.837 Za pokriće utrošenih sredstava za nabavku nefinansijske imovine iz tekućih prihoda 12.290.635 23.689.026 Za pokriće utrošenih sredstava za otplatu obaveza po kreditima, korišćenim za nabavku nefinansijske imovine i pokriće deficita iz predhodnih godina, iz tekućih prihoda 28.361.858 23.556.811 321121 VIŠAK PRIHODA – SUFICIT (UKUPAN) (2257 – 2259) > 0 321122 MANjAK PRIHODA – DEFICIT (UKUPAN)(2258 + 2259) > 0 ILI (2257 – 2259) < 0 46.533.788 29.657.814 VIŠAK PRIHODA – SUFICIT (ZA PRENOS U NAREDNU GODINU) (2262 = 2265 + 2266) Prenos dela viška prihoda, namenski opredeljenih za narednu godinu Neraspoređeni višak prihoda za prenos u narednu godinu

Datum, ________200__. Lice odgovorno za Naredbodavac

popunjavanje obrasca

Ostavite komentar