Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2004. godinu

I Z V E Š T A J

O KORIŠĆENjU SREDSTAVA STALNE BUDžETSKE REZEREVE

U 2004. GODINI

U toku 2004. godine nisu korišćena sredstva stalne budzetske rezerve.

Ostavite komentar