Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji

VII. ODREDBE ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI KOJE SE MENjAJU, ODNOSNO DOPUNjUJU

Član 7.

Službenom tajnom u poreskom postupku (u daljem tekstu: službena tajna), u smislu ovog zakona, smatraju se i čuvaju kao službena tajna:

TAJNIM PODATKOM U PORESKOM POSTUPKU (U DALjEM TEKSTU: TAJNI PODATAK), U SMISLU OVOG ZAKONA, SMATRA SE I ČUVA KAO TAJNI PODATAK:

1) svaki dokument, informacija, podatak ili druga činjenica o poreskom obvezniku do kojih su službena lica i sva druga lica koja učestvuju u poreskom postupku došla u poreskom, prekršajnom, predistražnom ili sudskom postupku;

2) podaci o tehničkim pronalascima ili patentima, kao i svi drugi podaci o tehnološkim postupcima koje primenjuje poreski obveznik, do kojih su službena lica i sva druga lica koja učestvuju u poreskom postupku došla u poreskom, prekršajnom, predistražnom ili sudskom postupku.

Povreda službene tajne TAJNOG PODATKA ugrožava interes poreskih obveznika i javni interes Republike, koji pretežu nad interesom za pristup informacijama od javnog značaja koje predstavljaju službenu tajnu TAJNI PODATAK, a zbog čijeg bi odavanja mogle nastupiti teške pravne ili druge posledice po interese zaštićene ovim zakonom.

Službenu tajnu TAJNI PODATAK dužna su da čuvaju sva službena lica i druga lica koja učestvuju u poreskom, prekršajnom, predistražnom i sudskom postupku.

Obaveza čuvanja službene tajne TAJNOG PODATKA odnosi se i na lica iz stava 1. ovog člana kada im prestane radni odnos, odnosno svojstvo u kojem su došli do saznanja o dokumentima, činjenicama, odnosno podacima iz stava 1. ovog člana.

Obaveza čuvanja službene tajne TAJNOG PODATKA je povređena ako se dokumenti, činjenice, odnosno podaci iz stava 1. ovog člana neovlašćeno koriste ili objave.

Obaveza čuvanja službene tajne TAJNOG PODATKA nije povređena:

1) radnjom sa kojom se poreski obveznik pismeno saglasi;

2) ako se određeni dokument, činjenica, odnosno podatak ne mogu povezati sa određenim poreskim obveznikom;

3) ako se određeni dokument, činjenica, odnosno podatak iznose tokom poreskog, prekršajnog, predistražnog ili sudskog postupka;

4) ako se radi o poreskom identifikacionom broju (u daljem tekstu: PIB) poreskog obveznika;

5) ako se određeni dokument, činjenica, odnosno podatak koriste od strane nadležnog organa u postupku otkrivanja krivičnih dela ili prekršaja;

6) ako se određeni dokument, činjenica, odnosno podatak, u skladu sa odredbama člana 157. ovog zakona, dostavljaju ovlašćenom licu poreskog organa strane države u postupku razmene informacija i pružanja pravne pomoći;

7) ako se poreskom jemcu omogući uvid u podatke o poreskom obvezniku, bitne za regulisanje obaveza koje proističu iz njegovog odnosa prema poreskom obvezniku;

8) ako su određeni dokument, činjenica, odnosno podatak u vezi sa postojanjem poreskog duga.

Poreska uprava kvartalno, sa presekom stanja na poslednji dan u poslednjem mesecu kvartala, objavljuje na svojoj internet strani naziv, odnosno ime i prezime, PIB i iznos poreskog duga poreskih dužnika, i to pravnih lica sa poreskim dugom u iznosu od 20.000.000 dinara i višem i preduzetnika sa poreskim dugom u iznosu od 5.000.000 dinara i višem, čime obaveza čuvanja službene tajne TAJNOG PODATKA nije povređena.

U POGLEDU ZAŠTITE TAJNIH PODATAKA, U SVEMU OSTALOM ŠTO NIJE PROPISANO OVIM ZAKONOM, PORESKA UPRAVA JE DUŽNA DA POSTUPA U SKLADU SA ZAKONOM KOJI UREĐUJE TAJNOST PODATAKA, ODNOSNO ZAKONOM KOJI UREĐUJE ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI.

Član 24.

Poreski obveznik, u skladu sa ovim zakonom, ima pravo da:

1) od Poreske uprave besplatno dobije informacije o poreskim propisima iz kojih proizlazi njegova poreska obaveza, a ako je neuk i osnovnu pravnu pomoć, što omogućuje da prijavi i plati porez i obračuna i plati sporedna poreska davanja, u skladu sa propisima;

2) u pismenom obliku dobije odgovor na pitanje koje je u takvom obliku postavio Poreskoj upravi, a tiče se njegove poreske situacije;

3) zahteva da se Poreska uprava i njihovi službenici ophode prema njemu sa poštovanjem i uvažavanjem;

4) se o njemu prikupljeni podaci u poreskom postupku od strane Poreske uprave čuvaju kao službena tajna TAJNI PODATAK i koriste, odnosno čine dostupnim drugim licima, odnosno organima ili organizacijama, na način uređen u članu 7. ovog zakona;

5) Poreska uprava poštuje njegovu privatnost;

6) ostvari uvid u podatke o utvrđivanju i naplati poreza koji se o njemu vode kod Poreske uprave i zahteva izmenu nepotpunih ili netačnih podataka;

7) zastupa vlastite interese pred Poreskom upravom neposredno ili putem punomoćnika;

8) na propisan način koristi poreske olakšice;

9) na propisan način i u propisanim rokovima dobije refakciju, refundaciju, odnosno povraćaj više ili pogrešno naplaćenog poreza;

10) prisustvuje tokom terenske poreske kontrole;

11) dobije obrazloženje akata donetih u postupku poreske kontrole;

12) daje obaveštenja poreskim organima u poreskom postupku;

13) koristi pravna sredstva u poreskom postupku;

14) koristi i druga prava utvrđena ovim zakonom i drugim poreskim zakonima.

Poreski obveznik čija su prava iz stava 1. ovog člana povređena ima pravo na sudsku zaštitu.

Ako sud utvrdi da su prava poreskog obveznika povređena, naknada pretrpljene štete i sudski troškovi padaju na teret budzeta Republike, odnosno na teret budzeta jedinica lokalne samouprave.

Član 25.

Poreski obveznik, u skladu sa ovim zakonom, obavezan je da:

1) u propisanom roku podnese prijavu za registraciju Poreskoj upravi, osim obveznika za čiju je registraciju, odnosno upis u registar, nadležna Agencija za privredne registre i prijavi sve kasnije izmene podataka u prijavi koji se ne prijavljuju Agenciji za privredne registre;

2) podnese poresku prijavu Poreskoj upravi na propisanom obrascu, u roku i na način uređen poreskim propisima;

3) podnese dokumentaciju i pruži informacije koje zahteva Poreska uprava, u skladu sa poreskim propisima;

4) vodi propisane poslovne knjige i evidencije radi oporezivanja;

5) u zakonskim rokovima tačno obračunava porez, kada je po zakonu dužan da to sam čini;

6) plaća porez na način, pod uslovima i u roku propisanom zakonom;

7) ne ometa i ne sprečava službena lica koja učestvuju u poreskom postupku u obavljanju zakonom utvrđene dužnosti;

8) obavesti Poresku upravu o otvaranju ili zatvaranju računa kod banke, druge finansijske organizacije, poštanske štedionice ili druge organizacije koja obavlja platni promet (u daljem tekstu: banka) u Autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija ili u inostranstvu – u roku od 15 dana od dana otvaranja, odnosno zatvaranja računa;

9) bude prisutan tokom poreske kontrole;

10) izvršava druge obaveze utvrđene ovim zakonom i drugim poreskim zakonima.

OBAVEZA PODNOŠENjA PORESKIH PRIJAVA IZ STAVA 1. TAČKA 2) OVOG ČLANA, ODNOSI SE I NA LIKVIDACIONOG, ODNOSNO STEČAJNOG UPRAVNIKA, KOJI JE DUŽAN DA U POSTUPKU LIKVIDACIJE, ODNOSNO STEČAJA PODNOSI PORESKE PRIJAVE U SKLADU SA PORESKIM PROPISIMA, UKLjUČUJUĆI I PORESKU PRIJAVU ZA PORESKI PERIOD ZA KOJI JE ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVE DATUM POSLE DATUMA OTVARANjA POSTUPKA LIKVIDACIJE, ODNOSNO STEČAJA.

Član 29.

Agencija za privredne registre dostavlja obaveštenje Poreskoj upravi o izvršenom upisu u Registar privrednih subjekata (osnivanje, povezivanje i prestanak privrednog subjekta, statusne promene i promene oblika organizovanja tog subjekta, podaci o privrednom subjektu od značaja za pravni promet, podaci u vezi sa stečajnim postupkom i drugi podaci određeni zakonom), kao i o svakom drugom rešenju kojim se vrše promene osnivača, oblika organizovanja, naziva, delatnosti, visine osnovnog uloga i mesta sedišta, ili kojim se vrši bilo koja druga promena od značaja za utvrđivanje poreza.

Sud, organ lokalne samouprave, advokatska komora, profesionalna udruženja, kao i drugi organ ili organizacija nadležni za upis u odgovarajući registar lica koja obavljaju određenu delatnost dužni su da, u roku od pet dana od dana izvršenog upisa, Poreskoj upravi dostave obaveštenje o upisu, poništavanju upisa i brisanju iz registra, kao i o svakom drugom rešenju kojim se vrši promena od značaja za utvrđivanje poreza.

Organ koji vodi evidencije o mestu prebivališta, odnosno boravišta fizičkog lica, dužan je da u roku od pet dana od dana prijave ili odjave prebivališta, odnosno boravišta dostavi podatke Poreskoj upravi o: jedinstvenom matičnom broju građana, evidencionom broju za strance, imenu, prezimenu, šifri opštine prebivališta, odnosno boravišta, adresi prebivališta, odnosno boravišta, mestu rođenja i statusu lica.

Organ koji vodi evidencije o rođenju ili smrti fizičkog lica, dužan je da u roku od pet dana od dana evidencije rođenja ili smrti, odnosno proglašenja nestalog lica za umrlo, o tome dostavi podatke Poreskoj upravi.

Podaci iz st. 1-4. ovog člana dostavljaju se u elektronskom obliku.

Postupak dostavljanja podataka iz stava 3. ovog člana sporazumno će bliže urediti ministar nadležan za poslove finansija i ministar nadležan za unutrašnje poslove.

Organ, organizacija ili drugo lice nadležno za upis u propisani registar lica koja obavljaju delatnost ne može brisati lice iz propisanog registra bez dokaza o prestanku poreskih obaveza, odnosno brisanju iz evidencije propisane poreskim zakonom koji izdaje nadležni poreski organ, ne starijeg od pet dana u momentu podnošenja zahteva za brisanje iz propisanog registra.

Izuzetno od stava 7. ovog člana, organ, organizacija ili drugo lice nadležno za upis u propisani registar lica koja obavljaju delatnost, može brisati poreskog obveznika preduzetnika iz propisanog registra bez dokaza o prestanku poreskih obaveza.

ORGAN, ORGANIZACIJA ILI DRUGO LICE NADLEŽNO ZA UPIS U PROPISANI REGISTAR LICA KOJA OBAVLjAJU DELATNOST, MOŽE BRISATI PORESKOG OBVEZNIKA PREDUZETNIKA IZ PROPISANOG REGISTRA, POD USLOVIMA PROPISANIM U STAVU 7. OVOG ČLANA, PA I U SLUČAJU NEPOSTOJANjA DOKAZA O PRESTANKU OBAVEZA PO OSNOVU DOPRINOSA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANjE UKOLIKO SU TA LICA STEKLA PRAVO NA PENZIJU SHODNO ODREDBAMA ZAKONA KOJIM SE UREĐUJE PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANjE.

Agencija za privredne registre ne može izvršiti brisanje privrednog subjekta iz propisanog registra, registrovati statusne promene i vršiti promene podataka koji se odnose na osnivača, odnosno člana, naziv, sedište, ulog i oblik organizovanja u periodu od dobijanja obaveštenja Poreske uprave da će se kod privrednog subjekta vršiti poreska kontrola do dobijanja obaveštenja da je poreska kontrola završena.

Akt kojim se uređuju način i postupak dostavljanja i sadržina obaveštenja iz stava 9. ovog člana donosi ministar, na predlog direktora Poreske uprave.

U pogledu zaštite podataka o ličnosti Poreska uprava dužna je da postupa na isti način kao i organ koji joj je te podatke dostavio, odnosno u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

Član 36.

Poreski akt dostavlja se poreskom obvezniku slanjem preporučene pošiljke, obične pošiljke ili preko službenog lica poreskog organa.

Poreski akt smatra se dostavljenim poreskom obvezniku kada se uruči poreskom obvezniku, njegovom zakonskom zastupniku, njegovom punomoćniku, njegovom poreskom punomoćniku ili njegovom zastupniku po službenoj dužnosti.

Ako se dostavljanje poreskog akta vrši slanjem preporučene pošiljke, poreski akt smatra se dostavljenim danom uručenja, a ako uručenje nije bilo moguće, poreski akt smatra se dostavljenim 15-og dana od dana predaje poreskog akta pošti.

Ako se dostavljanje poreskog akta vrši slanjem obične pošiljke, poreski akt smatra se dostavljenim po isteku roka od 15 dana od dana predaje poreskog akta pošti.

Dostavljanje poreskog akta poreskom obvezniku – pravnom licu i preduzetniku vrši se na adresu njegovog sedišta upisanu u propisanom registru, odnosno na posebnu adresu za prijem pošte koja je registrovana kod Agencije za privredne registre.

Dostavljanje poreskog akta poreskom obvezniku – fizičkom licu vrši se na adresu njegovog prebivališta, odnosno boravišta.

Ako je poreski obveznik pravno lice, poreski akt smatra se dostavljenim i kada se uruči licu zaposlenom kod pravnog lica.

Ako je poreski obveznik fizičko lice, uključujući i preduzetnika, poreski akt smatra se dostavljenim i kada se uruči punoletnom članu njegovog domaćinstva u smislu zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana, odnosno licu zaposlenom kod preduzetnika.

Dostavljanje se, u smislu ovog zakona, smatra urednim i kada lica iz st. 7. i 8. ovog člana odbiju da prime poreski akt ili odbiju da potpišu prijem poreskog akta, ako lice koje vrši dostavljanje o tome sačini službenu belešku.

U slučaju kada se poreski akt smatra dostavljenim 15-og dana od dana predaje poreskog akta pošti u smislu stava 3. ovog člana, odnosno kada se dostavljanje vrši u skladu sa stavom 4. ovog člana, Poreska uprava do 5-og u mesecu za prethodni mesec objavljuje na internet strani PIB poreskog obveznika kome je dostavljanje izvršeno, kao i broj poreskog akta čije je dostavljanje izvršeno.

Poreski akt može se dostaviti i elektronskom poštom ako se poreski obveznik saglasi sa tim načinom dostavljanja.

Odredbe ovog člana shodno se primenjuju i na dostavljanje poreskog akta drugom učesniku u poreskom postupku.

Poreska uprava određuje način dostavljanja akata iz st. 1-10. ST. 1-9. ovog člana.

Član 38.

Poreska prijava predstavlja izveštaj poreskog obveznika Poreskoj upravi o ostvarenim prihodima, izvršenim rashodima, dobiti, imovini, prometu dobara i usluga i drugim transakcijama od značaja za utvrđivanje poreza.

Poreska prijava podnosi se na obrascu, koji propisuje ministar, uz koji se prilažu odgovarajući dokazi.

Poreski obveznik, poreski punomoćnik ili drugo lice koje je poreski obveznik ovlastio za podnošenje poreske prijave, zakonski zastupnik i zastupnik po službenoj dužnosti dužan je da potpiše poresku prijavu, osim ako je drukčije uređeno poreskim propisom.

Ako je poresku prijavu, odnosno neki njen deo pripremio poreski savetnik, i on je obavezan da potpiše poresku prijavu, uz unošenje svog PIB-a.

Poreska prijava podnosi se Poreskoj upravi u roku od 15 dana od dana nastanka poreske obaveze, osim ako nije drukčije propisano ovim ili drugim poreskim zakonom.

Izuzetno od stava 5. ovog člana, veliki poreski obveznici podnose poresku prijavu organizacionoj jedinici Poreske uprave iz člana 28. stav 5. ovog zakona, za sve vrste poreza za koje ta organizaciona jedinica izvršava poslove iz nadležnosti Poreske uprave.

Poreska prijava podnosi se isključivo u elektronskom obliku za poreze koji se plaćaju po odbitku u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dohodak građana i zakonom kojim se uređuju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje (u daljem tekstu: porez po odbitku), za porez na dodatu vrednost, kao i za:

1) porez na dobit pravnih lica, osim poreza na dobit pravnih lica po odbitku – od 1. aprila 2015. godine;

2) godišnji porez na dohodak građana – od 1. aprila 2015. godine;

3) porez na dobit pravnih lica po odbitku – od 1. januara 2016. godine;

3) POREZ NA DOBIT PRAVNIH LICA PO ODBITKU, KAO I POREZ NA DOBIT PRAVNIH LICA PO REŠENjU SAGLASNO ODGOVARAJUĆIM ODREDBAMA ZAKONA KOJI UREĐUJE POREZ NA DOBIT PRAVNIH LICA – OD 1. MARTA 2016. GODINE;

4) akcize – od 1. januara 2016. 2017. godine;

5) porez na prihod od samostalnih delatnosti za preduzetnike koji vode poslovne knjige – od 1. januara 2016. 2017. godine;

6) porez na premije neživotnog osiguranja – od 1. januara MARTA 2016. godine;

7) sve ostale poreske oblike – od 1. januara 2017. godine.

7) OSTALE PORESKE OBLIKE, I TO ZA:

(1) PORESKU PRIJAVU O OBRAČUNATIM I PLAĆENIM DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANjE ZA OSNIVAČE, ODNOSNO ČLANOVE PRIVREDNOG DRUŠTVA – OD 1. MARTA 2016. GODINE;

(2) PORESKU PRIJAVU O OBRAČUNATOM I PLAĆENOM POREZU SAMOOPOREZIVANjEM I PRIPADAJUĆIM DOPRINOSIMA NA ZARADU, ODNOSNO DRUGU VRSTU PRIHODA OD STRANE FIZIČKOG LICA KAO PORESKOG OBVEZNIKA – OD 1. MARTA 2016. GODINE;

(3) PORESKU PRIJAVU ZA AKONTACIONO – KONAČNO UTVRĐIVANjE POREZA NA PRIHODE OD SAMOSTALNE DELATNOSTI ZA PAUŠALNO OPOREZIVANjE – OD 1. JANUARA 2018. GODINE;

(4) PORESKU PRIJAVU ZA UTVRĐIVANjE POREZA NA KAPITALNE DOBITKE (FIZIČKIH LICA, UKLjUČUJUĆI I PREDUZETNIKE) – OD 1. JANUARA 2018. GODINE;

(5) PORESKU PRIJAVU ZA UTVRĐIVANjE POREZA NA NASLEĐE I POKLON – OD 1. JANUARA 2018. GODINE;

(6) PORESKU PRIJAVU ZA UTVRĐIVANjE POREZA NA PRENOS APSOLUTNIH PRAVA – OD 1. JANUARA 2018. GODINE.

Do dana prelaska na podnošenje poreske prijave isključivo u elektronskom obliku u skladu sa stavom 7. ovog člana, poreska prijava se može podneti neposredno ili putem pošte.

IZUZETNO OD STAVA 7. OVOG ČLANA, PORESKI OBVEZNICI – FIZIČKA LICA KOJA SU DUŽNA DA PODNESU PORESKU PRIJAVU KOJA NIJE U VEZI SA OBAVLjANjEM DELATNOSTI, MOGU TU PRIJAVU DA PODNESU U ELEKTRONSKOM OBLIKU ILI U PISMENOM OBLIKU – NEPOSREDNO ILI PUTEM POŠTE.

Poresku prijavu podnosi Poreska uprava umesto poreskog obveznika po službenoj dužnosti, odnosno u slučaju kada poreski obveznik propusti da je podnese po nalogu kontrole, kao i u drugim slučajevima propisanim ovim zakonom.

Način podnošenja poreske prijave u elektronskom obliku bliže uređuje ministar.

Član 70.

Poreski obveznik određuje prilikom uplate vrstu dugovanog poreza koje plaća.

Raspored uplaćenog iznosa vrši se po sledećem redosledu:

1) troškovi naplate;

2) kamata;

3) iznos glavne poreske obaveze.

RASPORED UPLAĆENOG IZNOSA VRŠI SE PO SLEDEĆEM REDOSLEDU:

1) IZNOS GLAVNE PORESKE OBAVEZE;

2) KAMATA;

3) TROŠKOVI NAPLATE.

Ako poreski obveznik duguje plaćanje više vrsta poreza, a uplaćeni iznos nije dovoljan za plaćanje ukupnog poreskog duga, pojedine vrste poreza naplaćuju se po redosledu njihovog dospevanja.

Kod poreza iz stava 3. ovog člana koji dospevaju istovremeno, naplata se vrši srazmerno učešću pojedinog poreza u ukupno dospelom poreskom dugu.

Ako je iznos uplate po osnovu poreza veći od dugovanog iznosa, iznos preplate može da se koristi za namirenje obaveza po istom osnovu koje kasnije dospevaju.

U slučaju iz stava 5. ovog člana, na zahtev poreskog obveznika:

1) namiruje se dugovani porez po drugom osnovu;

2) vrši se povraćaj, ako nema dospelih obaveza po drugom osnovu.

Zahtevom iz stava 6. ovog člana ne smatra se opredeljenje poreskog obveznika da mu se izvrši povraćaj poreza na dodatu vrednost iz poreske prijave za porez na dodatu vrednost.

Član 75.

Na iznos manje ili više plaćenog poreza i sporednih poreskih davanja, osim kamate, obračunava se i plaća kamata po stopi jednakoj godišnjoj referentnoj stopi Narodne banke Srbije, uvećanoj za deset procentnih poena, primenom prostog interesnog računa od sto.

Na dugovani porez i sporedna poreska davanja, osim kamate, kamata se obračunava počev od narednog dana od dana dospelosti.

Kamata se obračunava za kalendarski broj dana perioda docnje u izmirenju obaveza u odnosu na kalendarski broj dana u godini (365, odnosno 366 dana) dekurzivnim načinom obračuna, bez pripisa kamate glavnici istekom obračunskog perioda.

Kamata se u smislu stava 3. ovog člana obračunava za sve kalendarske dane u obračunskom periodu.

Obračunski period je period od prvog dana docnje do dana plaćanja tokom kojeg se kamata evidentira svakog poslednjeg radnog dana u kalendarskom mesecu.

POD OBRAČUNSKIM PERIODOM PODRAZUMEVA SE PERIOD OD PRVOG DANA DOCNjE, ODNOSNO PROMENE IZNOSA DUGA I/ILI PROMENE STOPE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA I/ILI ISTEKA SVAKE KALENDARSKE GODINE U PERIODU DOCNjE ZA KOJI SE VRŠI OBRAČUN.

Ukupan iznos kamate predstavlja zbir obračunate kamate za pojedine obračunske periode iz stava 5. ovog člana.

Ako se u toku kontrole utvrdi razlika poreske obaveze, kamata se obračunava od dana kada je poresku obavezu poreski obveznik bio dužan da plati.

Na iznos više plaćenog poreza i sporednih poreskih davanja, osim kamate, kamata se obračunava po isteku roka od 30 dana od dana prijema zahteva za povraćaj.

Ako je osnov za povraćaj poništeno ili izmenjeno rešenje ili drugi akt o zaduženju, kamata se obračunava od dana uplate poreza.

Ako se obvezniku poreza na dodatu vrednost, u roku propisanom zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost, ne izvrši povraćaj tog poreza, kamata se obračunava od narednog dana od dana isteka tog roka.

Obvezniku koji je podneo zahtev za refakciju, odnosno za refundaciju poreza, kamata se obračunava po isteku roka od 30 dana od dana donošenja rešenja kojim mu je utvrđeno pravo na refakciju, odnosno za refundaciju.

Način evidentiranja kamate ministar bliže uređuje aktom iz člana 163. stav 2. ovog zakona.

Član 78.

Pokretanje postupka prinudne naplate poreza ima za posledicu:

1) naplatu iz celokupne imovine poreskog obveznika, osim iz dela određenog u članu 82. ovog zakona;

2) plaćanje troškova iz člana 83. ovog zakona ;

3) uvećanje celokupnog poreskog duga, koji je predmet prinudne naplate za 5% na dan početka postupka prinudne naplate (u daljem tekstu: uvećanje poreskog duga).

3) UVEĆANjE PORESKOG DUGA, KOJI U SEBI NE SADRŽI KAMATU I KOJI JE PREDMET PRINUDNE NAPLATE ZA 5% NA DAN POČETKA POSTUPKA PRINUDNE NAPLATE NA KOJI SE OBRAČUNAVA KAMATA (U DALjEM TEKSTU: UVEĆANjE PORESKOG DUGA).

Iznos uvećanja poreskog duga je prihod budzeta Republike, osim iznosa uvećanja poreskog duga koji je pravna posledica prinudne naplate izvornih prihoda jedinice lokalne samouprave, koji pripada budzetu jedinice lokalne samouprave.

Član 87a

Radi obezbeđenja naplate poreza i sporednih poreskih davanja posle početka postupka prinudne naplate iz novčanih sredstava poreskog obveznika na njegovim računima na osnovu rešenja iz člana 92. stav 2. ovog zakona, Poreska uprava rešenjem ustanovljava privremenu meru obezbeđenja naplate poreskog potraživanja.

Privremena mera iz stava 1. ovog člana je zabrana poreskom obvezniku da novčane obaveze koje ima prema trećim licima izmiruje ugovaranjem promene poverilaca, odnosno dužnika u određenom obligacionom odnosu (asignacija, cesija i dr.), prebijanjem (kompenzacija) i na drugi način u skladu sa zakonom.

Rešenje Poreske uprave o ustanovljavanju privremene mere iz stava 2. ovog člana postaje izvršno danom dostavljanja poreskom obvezniku.

Rešenje iz stava 2. ovog člana dostavlja se organizaciji nadležnoj za prinudnu naplatu zajedno sa izvršnim rešenjem Poreske uprave o prinudnoj naplati poreza i sporednih poreskih davanja iz novčanih sredstava poreskog obveznika.

Organizacija nadležna za prinudnu naplatu je dužna da odmah po prijemu rešenja iz stava 2. ovog člana izvrši njegov upis u registar blokiranih računa pod datumom i tačnim vremenom prijema.

Privremena mera iz stava 2. ovog člana izvršava se u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje platni promet, ODNOSNO ODREDBAMA DRUGIH ZAKONA, a koje se odnose na prinudnu naplatu sa računa klijenta.

Banka je dužna da po prijemu naloga od strane organizacije nadležne za prinudnu naplatu, izdatog na osnovu rešenja iz stava 2. ovog člana, odmah obustavi izmirenje novčanih obaveza koje poreski obveznik ima prema trećim licima na osnovu ugovora o promeni poverilaca, odnosno dužnika u određenom obligacionom odnosu (asignacija, cesija i dr.), po osnovu prebijanja (kompenzacija) i po drugom osnovu u skladu sa zakonom, osim za plaćanja po osnovu isplata zarada i naknada troškova (za dolazak na rad i odlazak s rada i za vreme provedeno na službenom putu u zemlji i inostranstvu), kao i po osnovu drugih primanja (otpremnina pri odlasku u penziju, solidarna pomoć i pomoć u slučaju smrti zaposlenog ili člana njegove uže porodice) i novčanih naknada iz socijalnog programa za zaposlene kojima prestaje radni odnos u procesu restrukturiranja preduzeća i pripreme za privatizaciju, stečaja i likvidacije.

Privremena mera iz stava 2. ovog člana traje do naplate poreza na osnovu izvršenog rešenja Poreske uprave o prinudnoj naplati poreza i sporednih poreskih davanja iz novčanih sredstava poreskog obveznika, radi čijeg obezbeđenja naplate je i ustanovljena.

Poreska uprava može, na obrazloženi zahtev poreskog obveznika, uz saglasnost ministra, ukinuti ustanovljenu privremenu meru iz stava 2. ovog člana, ako poreski obveznik podnese sredstvo obezbeđenja naplate poreskog potraživanja iz člana 74. stav 2. ovog zakona.

Član 95.

Prinudna naplata poreza i sporednih poreskih davanja iz novčanih sredstava poreskog obveznika, na osnovu rešenja iz člana 92. stav 2. ovog zakona, je prenos sredstava sa računa poreskog obveznika otvorenog kod banke na odgovarajući uplatni račun javnih prihoda, na osnovu rešenja o prinudnoj naplati poreza.

Rešenje iz stava 1. ovog člana sadrži i nalog organizaciji za poslove prinudne naplate da obračuna kamatu na način propisan ovim zakonom, od dana donošenja rešenja do dana prenosa celokupnog iznosa poreza i sporednih poreskih davanja i da iznos obračunate kamate prenese na odgovarajuće račune javnih prihoda.

Rešenje iz stava 1. ovog člana izvršava se na način uređen zakonom kojim se uređuje platni promet, ODNOSNO NA NAČIN UREĐEN ODREDBAMA DRUGIH ZAKONA.

Ako na računu poreskog obveznika privremeno nema dovoljno sredstava, organizacija nadležna za prinudnu naplatu, odnosno banka izvršava rešenje sukcesivno, prema raspoloživim sredstvima na računu, dok se rešenje u celini ne izvrši.

Ako banka ne postupi na način uređen u stavu 2. ovog člana, naplata dugovanog iznosa poreza i sporednih poreskih davanja vrši se neposredno iz sredstava koja se nalaze na računu banke.

Rešenje o prinudnoj naplati poreza iz novčanih sredstava poreskog obveznika proizvodi pravno dejstvo od dana dostavljanja organizaciji nadležnoj za prinudnu naplatu do dana namirenja obaveza, odnosno dana poništenja rešenja.

Član 104.

Prodaja pokretnih stvari vrši se putem usmenog javnog nadmetanja ili neposrednom pogodbom između kupca i Poreske uprave, o čemu se donosi zaključak.

Usmenim javnim nadmetanjem, u smislu ovog zakona, smatra se usmeno javno nadmetanje na kome učestvuju najmanje dva ponuđača.

Ako se na oglašeno usmeno javno nadmetanje za prodaju stvari iz stava 1. ovog člana javi samo jedan ponuđač, pokretne stvari mogu se prodati tom ponuđaču neposrednom pogodbom.

AKO NA NEKOM USMENOM JAVNOM NADMETANjU NE UČESTVUJU NAJMANjE DVA PONUĐAČA, USMENO JAVNO NADMETANjE SE PONOVO OGLAŠAVA U ROKU OD OSAM DANA OD DANA ZA KOJI JE BILO OGLAŠENO USMENO JAVNO NADMETANjE NA KOME NIJE BILO NAJMANjE DVA PONUĐAČA.

Ako je pokretna stvar podložna kvarenju ili ako njeno čuvanje iziskuje velike troškove, Poreska uprava tu stvar prodaje neposrednom pogodbom, bez odlaganja.

Prodaja putem usmenog javnog nadmetanja odrediće se kod stvari veće vrednosti, kada se može očekivati da će se prodati po ceni većoj od iznosa koji bi se dobio prodajom putem neposredne pogodbe.

Na usmenom javnom nadmetanju na kome se prodaju pokretne stvari čija je pojedinačna vrednost preko 200.000 dinara, mogu učestvovati samo lica koja polože depozit u visini od 10% od procenjene vrednosti pokretne stvari. U slučaju da kupac pokretne stvari u roku od osam dana od dana kada mu je dostavljen zapisnik o prodaji pokretne stvari ne uplati iznos za koji mu je pokretna stvar prodata, prodaja se u odnosu na tog kupca oglašava nevažećom, a kupac gubi pravo na povraćaj položenog depozita i ne može biti ponuđač u daljem postupku prodaje te stvari.

Prodaji zaplenjenih pokretnih stvari pristupa se po isteku roka od osam dana od dana popisa.

Poreska uprava će, u roku od pet dana od dana zaplene, oglasiti prodaju stvari na internet strani i oglasnoj tabli. Oglašavanje prodaje stvari vrši se i u dnevnom listu koji se prodaje na teritoriji cele Republike, ako je procenjena vrednost pokretnih stvari koje se prodaju putem usmenog javnog nadmetanja veća od 1.000.000 dinara.

Poreski obveznik, lica zaposlena u Poreskoj upravi i sa njima povezana lica ne mogu biti kupci stvari iz stava 1. ovog člana.

Zabrana za lica iz stava 9. ovog člana odnosi se i na preprodaju kupljenih stvari, njihovo davanje u zakup, na poklon ili na korišćenje tim licima, u periodu od godinu dana po izvršenoj prodaji.

Na prvom usmenom javnom nadmetanju, kao i u roku određenom za prodaju neposrednom pogodbom, pokretna stvar se ne može prodati po ceni nižoj od 60% procenjene vrednosti.

Ako se pokretna stvar ne proda na prvom usmenom javnom nadmetanju, zaključkom se određuje i zakazuje drugo, u roku od osam dana od dana održavanja prvog javnog nadmetanja.

Na drugom usmenom javnom nadmetanju pokretna stvar se ne može prodati po ceni nižoj od 30% utvrđene procenjene vrednosti.

Ako pokretna stvar ne bude prodata ni na drugom usmenom javnom nadmetanju u roku od tri meseca od dana donošenja zaključka o određivanju prodaje putem usmenog javnog nadmetanja, Poreska uprava će konstatovati da prodaja nije uspela i doneće zaključak da se nastavlja sa prodajom neposrednom pogodbom, a prodajna cena je predmet dogovora između Poreske uprave i kupca i za nju se ne traži saglasnost poreskog obveznika.

Prodaja stvari putem neposredne pogodbe ponavlja se sve do prodaje pokretne stvari, odnosno do isteka roka od šest meseci od donošenja zaključka iz stava 14. ovog člana.

AKO POKRETNA STVAR NE BUDE PRODATA NI NA DRUGOM USMENOM JAVNOM NADMETANjU, JAVNA NADMETANjA SE PONAVLjAJU NA NAČIN IZ STAVA 12. OVOG ČLANA, SA NAJNIŽOM CENOM OD JEDNE TREĆINE PROCENjENE VREDNOSTI, SVE DO PRODAJE STVARI, ODNOSNO ISTEKA ROKA OD TRI MESECA OD DANA DONOŠENjA ZAKLjUČKA O ODREĐIVANjU PRODAJE PUTEM USMENOG JAVNOG NADMETANjA.

POKRETNE STVARI KOJE NISU PRODATE NEPOSREDNOM POGODBOM U ROKU IZ STAVA 11. OVOG ČLANA PRODAJU SE PO PRAVILIMA KOJA VAŽE ZA DRUGO I NAREDNA USMENA JAVNA NADMETANjA. POKRETNE STVARI SE MOGU PRODATI NA PRVOM USMENOM JAVNOM NADMETANjU ZA IZNOS KOJI JE MANjI OD 60% OD UTVRĐENE POČETNE VREDNOSTI, ODNOSNO PO CENI NIŽOJ OD 30% UTVRĐENE POČETNE VREDNOSTI, NA DRUGOM USMENOM JAVNOM NADMETANjU, AKO SE SA TIM PISMENO SAGLASI PORESKI OBVEZNIK.

Kada su zaplenjene stvari prodate, Poreska uprava će kupcu, posle izvršene uplate iznosa za koji mu je pokretna stvar prodata, izdati dokument o prodaji imovine kojim se kupcu potvrđuje da je na njega preneto pravo svojine i da je pravni osnov sticanja prava svojine kupovina stvari u postupku prinudne naplate poreza.

Postupak prodaje zaplenjenih stvari prekida se kada postignuta cena dostigne visinu dugovanog poreza i sporednih poreskih davanja, a preostale stvari vraćaju se poreskom obvezniku.

Ako prodaja zaplenjenih stvari nije uspela na prvom usmenom javnom nadmetanju, kao i na narednim javnim nadmetanjima, odnosno putem neposredne pogodbe, u roku iz stava 15. ovog člana, U ROKU OD TRI MESECA OD DANA DONOŠENjA ZAKLjUČKA O ODREĐIVANjU PRODAJE PUTEM USMENOG JAVNOG NADMETANjA, ODNOSNO NEPOSREDNE POGODBE, stvari se prenose u svojinu Republike rešenjem Poreske uprave, odnosno u svojinu jedinice lokalne samouprave rešenjem nadležnog organa jedinice lokalne samouprave, po ceni koja će se utvrditi naknadnom procenom njihove vrednosti.

Organ nadležan za evidenciju pokretnih stvari u državnoj svojini dužan je da, u roku od 30 dana od dana pravosnažnosti rešenja iz stava 18. ovog člana, pokretne stvari prenete u svojinu Republike preuzme u državinu.

Za materijalne i pravne nedostatke pokretne stvari koji nastanu na pokretnoj stvari nakon dostave rešenja iz stava 18. ovog člana i izvršene zapisničke primopredaje stvari nadležnom organu za evidenciju pokretnih stvari u državnoj svojini, kao i za štetu koja nastane usled istih, odgovara nadležni organ za evidenciju pokretnih stvari u državnoj svojini.

Vlada bliže uređuje način i postupak sa stvarima iz stava 19. ovog člana.

Pokretne stvari na usmenom javnom nadmetanju ili neposrednom pogodbom kupuju se u viđenom stanju.

O izvršenoj prodaji pokretnih stvari sastavlja se zapisnik.

Član 114e

Odredbe ovog zakona o zastarelosti prava na utvrđivanje, naplatu i povraćaj primenjuju se i na sve javne prihode za koje je zastarelost propisana drugim poreskim zakonom na drukčiji način.

ODREDBE OVOG ZAKONA O ZASTARELOSTI PRAVA NA UTVRĐIVANjE, NAPLATU I POVRAĆAJ NE PRIMENjUJU SE NA DOPRINOSE ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANjE.

Član 114z

Zastarelost prava Poreske uprave na utvrđivanje i naplatu poreza i sporednih poreskih davanja ne teče:

1) za vreme od pokretanja upravnog spora do pravosnažnosti sudske odluke;

2) za vreme kada je drugim zakonom propisano da se poreski postupak ne može otpočeti, odnosno da se započeti poreski postupak prekida.

Vreme trajanja zastoja zastarelosti iz stava 1. ovog člana ne računa se u APSOLUTNI rok za zastarelost.

Član 123.

Terenska kontrola predstavlja skup radnji kojima Poreska uprava proverava zakonitost u radu i pravilnost ispunjavanja poreskih obaveza od strane poreskih obveznika.

Terensku kontrolu obavlja poreski inspektor na osnovu naloga za kontrolu.

Pojedine radnje u okviru određenih postupaka terenske kontrole propisanih ovim zakonom obavlja poreski kontrolor.

Poreski inspektor u toku terenske kontrole koristi i podatke prikupljene na način iz člana 120. stav 1. ovog zakona.

Član 124.

Nalog za terensku kontrolu Poreska uprava dostavlja poreskom obvezniku, na način iz člana 36. ovog zakona, neposredno pre početka kontrole.

U slučaju iz člana 118. stav 3. ovog zakona, kao i kontrole menjačkog poslovanja, kontrole priređivanja igara na sreću i kontrole evidentiranja prometa preko fiskalnih kasa, postupak terenske kontrole otpočinje bez dostavljanja naloga za terensku kontrolu poreskom obvezniku.

Poreski inspektor je dužan da pokaže službenu legitimaciju poreskom obvezniku, a poreski kontrolor službenu legitimaciju ili rešenje o ovlašćenju.

Poreska uprava može da odloži početak sprovođenja terenske kontrole ako poreski obveznik podnese usmeni prigovor odmah po prijemu naloga iz stava 1. ovog člana, navodeći razloge za odlaganje kontrole, s tim što je u roku od 24 časa od prijema naloga dužan da dostavi prigovor u pismenom obliku Poreskoj upravi.

Ako poreski inspektor oceni da je usmeni prigovor izjavljen da bi se ometala terenska kontrola, otpočeće postupak kontrole i navesti u zapisniku razloge na osnovu kojih je doneo takvu odluku.

Po prigovoru iz stava 4. ovog člana, Poreska uprava donosi zaključak protiv kojeg nije dopušten pravni lek.

Član 128.

Poreski inspektor sastavlja zapisnik o terenskoj kontroli.

Svaka strana zapisnika mora biti označena rednim brojem i potpisana.

Zapisnik o terenskoj kontroli dostavlja poreskom obvezniku, u roku od pet dana od dana završetka kontrole.

IZUZETNO OD STAVA 3. OVOG ČLANA, ZAPISNIK O TERENSKOJ KONTROLI EVIDENTIRANjA PROMETA PREKO FISKALNE KASE I DRUGIH KONTROLA KOJE SE VRŠE U SKLADU SA ODREDBOM ČLANA 118. STAV 3. I ČLANA 124. STAV 2. OVOG ZAKONA, DOSTAVLjA SE PO OKONČANjU KONTROLE.

Na zapisnik o terenskoj kontroli poreski obveznik ima pravo da podnese primedbe u roku od osam dana od dana prijema zapisnika, osim na doneto usmeno rešenje iz člana 133. stav 2. ovog zakona.

NA ZAPISNIK O TERENSKOJ KONTROLI IZ STAVA 4. OVOG ČLANA PORESKI OBVEZNIK IMA PRAVO DA PODNESE PRIMEDBE U ROKU OD DVA DANA OD DANA PRIJEMA ZAPISNIKA.

Ako su primedbe podnete na stranom jeziku u roku iz stava 4. ST. 5. I 6. ovog člana, smatraće se da su blagovremeno podnete ako se u roku od naredna dva dana dostavi prevod primedbi na srpski jezik overen od strane ovlašćenog lica.

Ako su u primedbama izneti novi dokazi i činjenice, zbog kojih bi trebalo promeniti činjenično stanje utvrđeno u zapisniku ili izmeniti ranije pravne ocene, poreski inspektor će o takvim dokazima i činjenicama ili o novim pravnim ocenama sastaviti dopunski zapisnik.

Na dopunski zapisnik iz stava 6. STAVA 8. ovog člana ne može se izjaviti prigovor.

Član 129a

Izuzetno od člana 118 , člana 123. stav 2, člana 124. st. 1, 2, 4. i 6. i člana 126. ovog zakona, terenska kontrola kod lica koje obavlja neregistrovanu, odnosno neprijavljenu delatnost vrši se bez plana kontrole i naloga za kontrolu.

Ako se u postupku terenske kontrole utvrdi da lice obavlja neregistrovanu, odnosno neprijavljenu delatnost, poreska obaveza tom licu utvrđuje se rešenjem, primenom metode procene poreske osnovice parifikacijom.

Poreska obaveza po osnovu prihoda ostvarenih obavljanjem delatnosti iz stava 2. ovog člana utvrđuje se primenom poreske stope po kojoj se utvrđuje i plaća porez na dohodak građana na druge prihode, bez priznavanja normiranih troškova.

Rešenje o utvrđivanju poreza iz stava 2. ovog člana dostavlja se licu koje obavlja neregistrovanu, odnosno neprijavljenu delatnost, sa nalogom da u roku od 45 dana od dana dostavljanja rešenja, kod nadležnih organa izvrši registraciju, odnosno prijavu te delatnosti, plati utvrđenu poresku obavezu na propisane uplatne račune javnih prihoda i otkloni druge utvrđene povrede zakona.

REŠENjE O UTVRĐIVANjU POREZA IZ STAVA 2. OVOG ČLANA DOSTAVLjA SE LICU KOJE OBAVLjA NEREGISTROVANU, ODNOSNO NEPRIJAVLjENU DELATNOST, SA NALOGOM DA U ROKU OD 15 DANA OD DANA DOSTAVLjANjA REŠENjA PLATI UTVRĐENU PORESKU OBAVEZU NA PROPISANE UPLATNE RAČUNE JAVNIH PRIHODA, A U DODATNOM ROKU OD 30 DANA, KOD NADLEŽNIH ORGANA IZVRŠI REGISTRACIJU, ODNOSNO PRIJAVU TE DELATNOSTI I OTKLONI DRUGE UTVRĐENE POVREDE ZAKONA.

Član 129r

Poreska uprava vrši terensku kontrolu nad priređivanjem igara na sreću u skladu sa ovim zakonom, koja predstavlja postupak provere i utvrđivanja zakonitosti i pravilnosti priređivanja igara na sreću shodno propisima kojima se uređuje priređivanje igara na sreću.

Na postupak terenske kontrole priređivanja igara na sreću, mere koje se preduzimaju u toku i posle obavljene kontrole, kao i na postupak po pravnim lekovima, shodno se primenjuju odredbe ovog zakona koje se odnose na poresku kontrolu.

U postupku terenske kontrole, poreski inspektor ima ovlašćenje da prisustvuje otvaranju, obračunavanju i zatvaranju stolova i automata za igre na sreću, kao i dnevnom obračunu blagajne, u igračnicama, u prostorijama sa automatima, odnosno uplatno-isplatnim mestima.

Ako u vršenju poslova terenske kontrole poreski inspektor utvrdi da se priređivanje igara na sreću vrši bez odobrenja Poreske uprave ili drugog organa nadležnog za izdavanje tog odobrenja, odnosno suprotno odredbama zakona koji reguliše oblast igara na sreću, bez odlaganja će doneti rešenje o privremenom zatvaranju objekta, odnosno prostorija u kojima se vrši priređivanje igara i privremenom oduzimanju opreme i predmeta koji su upotrebljeni ili su mogli biti upotrebljeni za priređivanje igara na sreću, NEZAVISNO OD TOGA DA LI JE DONETO REŠENjE IZ ČLANA 129A ST. 2. I 4. OVOG ZAKONA.

Poreski inspektor je dužan da u roku od 30 dana od dana donošenja rešenja iz stava 4. ovog člana, podnese krivičnu prijavu protiv lica od koga je privremeno oduzeta oprema i predmeti.

PORESKI INSPEKTOR JE DUŽAN DA, AKO UTVRDI DA ČINjENICE I OKOLNOSTI UKAZUJU NA POSTOJANjE OSNOVA SUMNjE DA JE IZVRŠENO PORESKO KRIVIČNO DELO OD STRANE LICA OD KOGA JE PRIVREMENO ODUZETA OPREMA I PREDMETI, ODMAH NAKON DONOŠENjA REŠENjA IZ STAVA 4. OVOG ČLANA, POSTUPI NA NAČIN IZ ČLANA 136. OVOG ZAKONA.

Nakon okončanja krivičnog postupka Poreska uprava odlučiće rešenjem o privremeno oduzetoj opremi i predmetima.

Ako se u postupku terenske kontrole priređivača igara na sreću utvrdi držanje i korišćenje neprijavljenih automata, stolova, uplatno-isplatnih mesta koji služe za priređivanje posebnih igara na sreću klađenja ili opreme koja služi za priređivanje igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije, poreski inspektor će preduzeti mere iz st. 4-6. ovog člana.

Rešenje iz st. 4. i 6. ovog člana je konačno.

Troškove izvršenja rešenja iz st. 4. i 6. ovog člana u celosti snosi poreski obveznik.

Član 135.

Otkrivanje poreskih krivičnih dela i njihovih izvršilaca obavlja Poreska policija.

Poreska krivična dela su krivična dela utvrđena ovim i drugim zakonom, koja kao moguću posledicu imaju potpuno ili delimično izbegavanje plaćanja poreza, sačinjavanje ili podnošenje falsifikovanog dokumenta od značaja za oporezivanje, ugrožavanje naplate poreza i poreske kontrole, nedozvoljen promet akciznih proizvoda i druge nezakonite radnje koje su u vezi sa izbegavanjem i pomaganjem u izbegavanju plaćanja poreza.

Radi otkrivanja poreskih krivičnih dela i njihovih izvršilaca Poreska policija u predistražnom postupku postupa kao organ unutrašnjih poslova i ovlašćena je da, u skladu sa zakonom, preduzima sve potražne radnje, izuzev ograničenja kretanja.

Poreska policija, u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje krivični postupak, može pozivati i saslušavati osumnjičenog uključujući i njegovo prinudno dovođenje, pre pokretanja krivičnog postupka izvršiti pretresanje stana, poslovnih ili drugih prostorija, prevoznih sredstava i lica kada postoje osnovi sumnje da je izvršeno poresko krivično delo i izvršiti privremeno oduzimanje predmeta koji mogu poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku za poreska krivična dela. Pretresanje stana i drugih prostorija može se vršiti samo na osnovu naredbe suda i uz prisustvo dva svedoka.

Ovlašćenja iz st. 3. i 4. ovog člana Poreska policija preduzima samostalno, a ukoliko se prilikom sprovođenja tih ovlašćenja osnovano očekuje otpor, na zahtev Poreske policije, Ministarstvo unutrašnjih poslova pružiće pomoć radi omogućavanja sprovođenja izvršenja tih ovlašćenja. Sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Poreska policija ostvaruje i druge oblike saradnje.

OVLAŠĆENjA IZ ST. 3. I 4. OVOG ČLANA PORESKA POLICIJA PREDUZIMA SAMOSTALNO ILI U SARADNjI SA MINISTARSTVOM UNUTRAŠNjIH POSLOVA. SA MINISTARSTVOM UNUTRAŠNjIH POSLOVA PORESKA POLICIJA OSTVARUJE I DRUGE OBLIKE SARADNjE.

Oblik i način ostvarivanja saradnje iz stava 5. ovog člana sporazumno će svojim aktom bliže urediti ministar nadležan za poslove finansija i ministar nadležan za unutrašnje poslove.

Član 157.

Međunarodnom pravnom pomoći, u smislu ovog zakona, smatra se pravo Poreske uprave da se u toku poreskog postupka obrati za pružanje pravne pomoći inostranom poreskom organu, kao i obaveza Poreske uprave da takvu pomoć pruži inostranom poreskom organu.

Pružanje međunarodne pravne pomoći zasniva se na međunarodnim ugovorima.

Ako pružanje međunarodne pravne pomoći nije uređeno međunarodnim ugovorom, pravna pomoć će se pružiti pod uslovima:

1) ako postoji reciprocitet;

2) ako se država koja prima pravnu pomoć obaveže da primljene informacije i dokumentaciju koristi samo u svrhu poreskog, prekršajnog ili krivičnog postupka, kao i da će biti dostupne samo licima, organima uprave, odnosno pravosudnim organima nadležnim za određeni poreski predmet ili sprovođenje prekršajnog, odnosno krivičnog postupka u vezi sa tim predmetom;

3) ako država kojoj se pruža pravna pomoć izrazi spremnost da kod poreza na dohodak, dobit i imovinu sporazumno izbegne moguće dvostruko oporezivanje odgovarajućim razgraničenjem poreske jurisdikcije;

4) ako zadovoljenje zamolnice ne ugrožava javni poredak ili druge bitne interese Republike;

5) ako ne postoji opasnost da bi pružanje pravne pomoći dovelo do odavanja službene ili profesionalne tajne TAJNOG PODATKA ILI POSLOVNE TAJNE ili da bi se rezidentnom poreskom obvezniku mogla naneti šteta većih razmera.

Član 165.

Po žalbama izjavljenim protiv prvostepenih rešenja donetih u poreskom postupku rešava ministar ili lice koje on ovlasti.

Poreska uprava izdaje prekršajne naloge shodnom primenom zakona kojim se uređuju prekršaji.

PO ŽALBAMA IZJAVLjENIM PROTIV PRVOSTEPENIH REŠENjA DONETIH U POSTUPKU ODOBRAVANjA PORESKOG PUNOMOĆSTVA ZA POREZ NA DODATU VREDNOST ODLUČUJE MINISTAR NA PREDLOG KOMISIJE KOJU OBRAZUJE ZA TU SVRHU.

Član 176b

Poreski prekršaji su prekršaji odredaba sadržanih u poreskim zakonima PROPISANI OVIM ZAKONOM (u daljem tekstu: opšti poreski prekršaji pravnih lica i preduzetnika), PREKRŠAJI PROPISANI U PORESKIM ZAKONIMA, KAO I prekršaji odredaba sadržanih isključivo u ovom zakonu (u daljem tekstu: posebni poreski prekršaji).

Za utvrđivanje prekršajne odgovornosti u skladu sa ovim zakonom, preduzetnikom se smatra i fizičko lice koje je obveznik poreza na dodatu vrednost, a odgovornim licem u pravnom licu i odgovorno lice lica iz člana 27. stav 2. tačka 2) ovog zakona.

Član 177.

Poreski obveznik – pravno lice ili preduzetnik koji ne podnese poresku prijavu, ne obračuna i ne plati porez, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom u visini od 30% do 100% iznosa dugovanog poreza utvrđenog u postupku poreske kontrole, a ne manje od 500.000 dinara za pravno lice, odnosno 100.000 dinara za preduzetnika.

Poreski obveznik – pravno lice ili preduzetnik koji ne podnese poresku prijavu, a obračuna ali ne plati porez kazniće se za prekršaj novčanom kaznom u visini od 20% do 75% iznosa dugovanog poreza utvrđenog u poreskoj kontroli, a ne manje od 400.000 dinara za pravno lice, odnosno 80.000 dinara za preduzetnika.

Poreski obveznik – pravno lice ili preduzetnik koji podnese poresku prijavu, ali ne plati porez kazniće se za prekršaj novčanom kaznom u visini od 10% do 50% iznosa dugovanog poreza utvrđenog u poreskoj kontroli, a ne manje od 250.000 dinara za pravno lice, odnosno 50.000 dinara za preduzetnika.

Poreski obveznik – pravno lice koji ne podnese poresku prijavu, ali plati porez u zakonom propisanom roku, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom u visini od 100.000 do 2.000.000 dinara, a preduzetnik novčanom kaznom u visini od 50.000 do 500.000 dinara.

Poreski obveznik – pravno lice ili preduzetnik koji ne podnese poresku prijavu u slučajevima kada je zakonom propisano da se ne sprovodi samooporezivanje, ili po nalogu kontrole, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom iz stava 1. ovog člana.

Za prekršaje iz st. 1. do 5. ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 10.000 do 100.000 dinara.

Poreski obveznik – pravno lice koji neblagovremeno podnese poresku prijavu i ne plati porez u zakonom propisanom roku, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od 150.000 100.000 dinara.

Poreski obveznik – pravno lice koji neblagovremeno podnese poresku prijavu, a plati porez u zakonom propisanom roku, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od 100.000 dinara.

Poreski obveznik – pravno lice koji blagovremeno podnese poresku prijavu, a ne plati porez u zakonom propisanom roku, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od 100.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 7. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom u iznosu od 50.000 dinara.

Za prekršaj iz st. 8. i 9. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom u iznosu od 40.000 dinara.

ZA PREKRŠAJE IZ ST. 7. DO 9. OVOG ČLANA KAZNIĆE SE ODGOVORNO LICE U PRAVNOM LICU NOVČANOM KAZNOM U IZNOSU OD 10.000 DINARA.

Poreski obveznik – pravno lice ili preduzetnik koji ne izvrši uplatu poreza utvrđenog rešenjem Poreske uprave kazniće se novčanom kaznom iz stava 1. ovog člana.

Poreski obveznik – pravno lice koji po isteku propisanog roka izvrši uplatu poreza utvrđenog rešenjem Poreske uprave kazniće se novčanom kaznom u iznosu od 100.000 dinara.

ZA PREKRŠAJ IZ STAVA 13. OVOG ČLANA KAZNIĆE SE ODGOVORNO LICE U PRAVNOM LICU NOVČANOM KAZNOM OD 10.000 DO 100.000 DINARA, A ZA PREKRŠAJ IZ STAVA 14. OVOG ČLANA NOVČANOM KAZNOM U IZNOSU OD 10.000 DINARA.

Za prekršaj iz stava 13. STAVA 14. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom u iznosu od 40.000 dinara.

Poreski obveznik – pravno lice ili preduzetnik koji Poreskoj upravi ne podnese informativnu poresku prijavu kazniće se za prekršaj novčanom kaznom u visini od 3% ukupnog prihoda ostvarenog za prethodnu poslovnu godinu, a ako u njoj ne navede potpune podatke novčanom kaznom u visini od 100.000 do 2.000.000 dinara.

ZA PREKRŠAJ IZ STAVA 17. OVOG ČLANA KAZNIĆE SE ODGOVORNO LICE U PRAVNOM LICU NOVČANOM KAZNOM OD 10.000 DO 100.000 DINARA.

Primenom odredaba st. 1, 2, 3, 12. i 15. 1, 2, 3, 13. I 17. ovog člana ne može se utvrditi novčana kazna u iznosu višem od najvišeg iznosa novčane kazne propisane zakonom kojim se uređuju prekršaji.

Član 178.

Ako je iznos poreza utvrđen u poreskoj prijavi manji od iznosa koji je trebalo utvrditi u skladu sa zakonom, poreski obveznik – pravno lice ili preduzetnik kazniće se za prekršaj novčanom kaznom u visini od 30% razlike ova dva iznosa.

Poreski obveznik – pravno lice ili preduzetnik koji u poreskoj prijavi da netačne podatke što je za posledicu imalo ili moglo da ima utvrđivanje manjeg iznosa poreza, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom u visini od 30% razlike iznosa poreza koji je utvrđen ili trebao da bude utvrđen u skladu sa zakonom i iznosa poreza koji je utvrđen ili trebao da bude utvrđen prema podacima iz poreske prijave.

Za prekršaj iz st. 1. i 2. ovog člana, kazniće se pravno lice novčanom kaznom najmanje u iznosu od 200.000 dinara, a preduzetnik najmanje u iznosu od 100.000 dinara.

Za prekršaj iz st. 1. i 2. ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 10.000 do 100.000 dinara.

Ako razlika iz st. 1. i 2. ovog člana iznosi do 5% iznosa koji je utvrđen ili je trebalo da bude utvrđen, poreski obveznik – pravno lice kazniće se novčanom kaznom u visini od 100.000 dinara, a poreski obveznik – preduzetnik novčanom kaznom u visini od 50.000 dinara PORESKI OBVEZNIK – PREDUZETNIK NOVČANOM KAZNOM U VISINI OD 50.000 DINARA, A ODGOVORNO LICE U PRAVNOM LICU NOVČANOM KAZNOM U VISINI OD 10.000 DINARA.

Primenom odredaba st. 1. i 2. ovog člana ne može se utvrditi novčana kazna u iznosu višem od najvišeg iznosa novčane kazne propisane zakonom kojim se uređuju prekršaji.

Član 179.

Novčanom kaznom od 100.000 do 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako:

1) ne podnese, ili ne podnese u propisanom roku prijavu za registraciju ( član 25. tačka 1), član 27. i član 28. stav 7);

2) na zahtev Poreske uprave ne dostavi, ili ne dostavi u određenom roku, poslovne knjige i evidencije koje sa njim povezana nerezidentna lica vode u inostranstvu ili Autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija, odnosno overene prepise ili overene prevode tih knjiga i evidencija ( član 37. st. 3-5);

2a) na zahtev Poreske uprave ne obezbede izvod podataka iz svojih elektronski vođenih poslovnih knjiga i evidencija, pristup i uvid u podatke u svojim elektronsko vođenim poslovnim knjigama i evidencijama, pristup i uvid u softversku i hardversku opremu, kao i bazu podataka koji se koriste u okviru sistema za elektronsko vođenje poslovnih knjiga i evidencija ( član 37a stav 1);

2b) poresku prijavu ne podnose u elektronskom obliku (član 38. stav 8);

2v) brisana („Službeni glasnik RS”, broj 68/14)

3) u pojedinačnoj poreskoj prijavi navede netačne podatke (član 41);

3a) licu za koje je platio porez po odbitku ne izda potvrdu najkasnije do 31. januara godine koja sledi godini u kojoj je plaćen porez po odbitku, koja sadrži podatke o plaćenom porezu po odbitku ( član 41. stav 11);

4) na zahtev Poreske uprave ne dostavi, ili ne dostavi na označeno mesto na uvid i proveru poslovne knjige i evidencije, poslovnu dokumentaciju i druge isprave ( član 25. tačka 3) i član 44 );

5) ne dopusti da se obavi uviđaj na stvari, prostoriji ili zemljištu, odnosno da se kroz njih ili preko njih pređe radi uviđaja (čl. 49. i 50 );

6) ometa sprovođenje prinudne naplate, ili ako se ne udalji sa mesta na kojem se sprovodi prinudna naplata i nastavi njeno ometanje, ili ako odbije da stvari koje poseduje učini dostupnim za potrebe sprovođenja prinudne naplate ( član 89. stav 7. i član 90. stav 3);

6a) ako ne postupi po nalogu iz rešenja iz člana 96a stav 2. ovog zakona, odnosno ako u propisanom roku ne obavesti nadležni poreski organ o promenama koje mogu uticati na izvršenje rešenja iz člana 96a stav 2. ovog zakona ( član 96a st. 3. i 4);

7) na zahtev poreskih izvršitelja ne preda stvar poreskog obveznika koja se kod njega nalazi, a ne plati poresku obavezu poreskog obveznika umesto predaje stvari ( član 103. stav 1);

8) onemogućava poreskom inspektoru, odnosno poreskom izvršitelju da uđe na zemljište i u prostorije u kojima obavlja delatnost, a po odobrenju suda i u stan radi podvrgavanja kontroli, odnosno sprovođenja prinudne naplate ( član 25. tačka 7) i član 125. stav 5);

9) kod njega zaposleno lice ometa ovlašćenog službenika Poreske uprave – poreskog inspektora da privremeno zapečati poslovni ili skladišni prostor u postupku terenske kontrole, da obavi prinudnu naplatu ili drugu zakonom utvrđenu dužnost ( član 126. stav 2);

10) na zahtev Poreske uprave, odnosno poreskog inspektora, ne podnese dokumentaciju, ili ne pruži informacije i obaveštenja, ili ne da izjave koje su od uticaja na utvrđivanje činjeničnog stanja bitnog za oporezivanje ( član 25. tačka 3), član 121. stav 1. i član 127. stav 1);

11) poreskom inspektoru u postupku terenske kontrole ne omogući uvid u stanje robe, odnosno u poslovne knjige, evidencije i drugu dokumentaciju ili isprave, ili ako to u njegovo ime ne učini od njega određeno ili kod njega zaposleno lice ili drugo lice ( član 127. st. 2, 3. i 7);

12) kod njega zaposleno lice onemogućava poreskog inspektora u sprovođenju mere oduzimanja robe ili oduzimanja dokumentacije u toku poreske kontrole ( član 130);

13) otuđi stvari za koje je poreski inspektor izrekao meru privremene zabrane otuđenja ( član 132. stav 3. tačka 5);

14) u postupku prikupljanja obaveštenja ne postupi po zahtevu Poreske policije ( član 135. stav 3).

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 10.000 do 100.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 50.000 do 500.000 dinara.

Novčanom kaznom od 100.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako:

1) ne obavesti, ili ne obavesti u propisanom roku Poresku upravu o licu koje je, kao nerezident, opunomoćilo za izvršavanje poslova u vezi sa poreskim obavezama ( član 14. stav 2);

2) ne obavesti, ili ne obavesti u propisanom roku Poresku upravu o otvaranju ili zatvaranju računa kod banke u Autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija ili u inostranstvu ( član 25. tačka 8);

3) za podatke koje obrađuje sredstvima za automatsku obradu podataka ne obezbedi, na zahtev Poreske uprave, izvod podataka na mediju koji Poreska uprava naznači, ili ako Poreskoj upravi ne omogući potpuni uvid u računovodstveni sistem kroz dokumentaciju, a kada je neophodno i kroz pristup hardveru i softveru ( član 37. stav 6);

4) se, na zahtev Poreske uprave, ne odazove na poziv radi pojašnjenja, ili ne pruži podatke i informacije neophodne za utvrđivanje činjeničnog stanja od značaja za oporezivanje ( član 45. i član 47. stav 2);

5) ne postupi po rešenju o prinudnoj naplati iz nenovčanog potraživanja poreskog obveznika i Poreskoj upravi ne preda stvari koje duguje poreskom obvezniku ( član 97. stav 2);

6) Poreskoj upravi ne dostavi ili ne dostavi u propisanom roku podatke o hartijama od vrednosti poreskog obveznika koje kod sebe čuva, sa procenom njihove vrednosti, ili ako u propisanom roku ne proda te hartije od vrednosti ili ih ne proda pod najboljim uslovima na tržištu, ili ako ostvarena sredstva po odbitku propisane provizije i troškova ne uplati na račun Poreske uprave ( član 98. st. 3-5);

7) stvar obuhvaćenu izlučnom tužbom koja mu je ostavljena na čuvanje ne sačuva u nepromenjenom stanju do okončanja spora po izlučnoj tužbi ( član 102. stav 4);

8) ne izvrši ili ne izvrši u propisanom roku rešenje o prinudnoj naplati na zaradi i drugim stalnim novčanim primanjima poreskog obveznika, odnosno ako ne izvrši rešenje o naplati poreskog duga obveznika iz sopstvenih sredstava u skladu sa zakonom ( član 189. st. 8. i 9).

Za prekršaj iz stava 4. ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 4. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 25.000 do 250.000 dinara.

Novčanom kaznom od 100.000 do 500.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako:

1) Poreskoj upravi ne prijavi sve kasnije izmene podataka u prijavi za registraciju, odnosno upis u registar ili ako prijavi netačne izmene podataka ( član 25. tačka 1);

2) prilikom podnošenja poreske prijave ili drugog propisanog akta na propisanom mestu ne unese svoj PIB ( član 26. stav 12);

3) u poresku prijavu ne unese PIB poreskog savetnika, ili je podnese nepotpisanu od tog lica, ako je to lice pripremilo prijavu ili njen deo ( član 38. stav 4);

4) ne postupi po nalogu Poreske uprave da učestvuje u postupku kancelarijske kontrole ili da pruži tražena objašnjenja ( član 25. tačka 9) i član 121. stav 1);

5) ne stavi na raspolaganje odgovarajuće mesto za rad poreskih inspektora u postupku terenske kontrole ( član 125. st. 2. i 3);

6) ne bude prisutan tokom terenske kontrole, ili odbije da učestvuje u postupku terenske kontrole, u skladu sa ovim zakonom ( član 25. tačka 9) i član 127 ).

Za prekršaj iz stava 7. ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 10.000 do 20.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 7. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 15.000 do 150.000 dinara.

(10) Novčanom kaznom od 100.000 do 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj organ, organizacija ili drugo lice nadležno za upis u propisani registar lica koja obavljaju delatnost ako izvrši brisanje lica bez dokaza o prestanku poreskih obaveza, odnosno brisanju iz evidencije propisane poreskim zakonom koji izdaje nadležni poreski organ, osim za lica iz člana 29. stav 8. ovog zakona, ZA OBAVEZE PO OSNOVU DOPRINOSA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANjE UKOLIKO SU STEKLI PRAVO NA PENZIJU SHODNO ODREDBAMA ZAKONA KOJIM SE UREĐUJE PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANjE ( član 29. stav 7).

Novčanom kaznom od 100.000 do 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj Agencija za privredne registre ako izvrši brisanje privrednog subjekta iz propisanog registra, registruje statusne promene, odnosno vrši promene podataka koji se odnose na osnivača, odnosno člana, naziv, sedište, ulog i oblik organizovanja u periodu od dobijanja obaveštenja Poreske uprave da će se kod privrednog subjekta vršiti poreska kontrola do dobijanja obaveštenja da je poreska kontrola završena ( član 29. stav 9 ).

Novčanom kaznom od 100.000 do 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj banka koja dozvoli isplatu zarada, naknada zarada, kao i drugih prihoda fizičkih lica po osnovu kojih se plaća porez po odbitku, ako nalog kojim se banci nalaže isplata tih prihoda, kao i plaćanje poreza po odbitku ne sadrži poziv na broj odobrenja za plaćanje ukupne obaveze po tom osnovu koji je dodelila Poreska uprava na način iz člana 41. ovog zakona, osim isplate kamate na štedne uloge svojim deponentima ( član 30a ).

Novčanom kaznom od 100.000 do 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj banka koja Poreskoj upravi ne dostavi u elektronskom obliku podatke o izvršenim platnim nalozima za isplatu, odnosno nalozima za prenos po isplatiocima prihoda i šiframa plaćanja do 5-og u mesecu za prethodni mesec, odnosno uplaćenim novčanim sredstvima na devizne račune fizičkih lica, u roku od 30 dana od dana uplate ili o uplatama na račun obveznika poreza na dohodak građana po osnovu prihoda od samostalnih delatnosti u kalendarskom mesecu, u roku od 15 dana po isteku kalendarskog meseca ( član 30b stav 1).

Novčanom kaznom od 100.000 do 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj banka, koja porez i sporedna poreska davanja, za čije obezbeđenje naplate je ustanovljena privremena mera zabrane prenosa novčanih sredstava preko računa poreskog obveznika i upisana u registru blokiranih računa koji vodi nadležna organizacija, na osnovu poreskog rešenja ne prenese sa računa poreskog obveznika, do visine raspoloživih sredstava na tom računu, na propisani uplatni račun javnih prihoda ( član 66. stav 6).

Član 180.

Novčanom kaznom od 15.000 5.000 do 150.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice, koje nije preduzetnik ako:

1) ne obavesti, ili ne obavesti u propisanom roku Poresku upravu o licu koje je, kao nerezident, opunomoćilo za izvršavanje poslova u vezi sa poreskim obavezama ( član 14. stav 2);

2) brisana („Službeni glasnik RS”, broj 68/14)

3) ometa ili sprečava ovlašćenog službenika Poreske uprave u obavljanju zakonom utvrđene dužnosti u poreskom postupku ( član 25. tačka 7);

4) ne obavesti, ili ne obavesti u propisanom roku Poresku upravu o otvaranju ili zatvaranju računa kod banke u Autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija ili u inostranstvu ( član 25. tačka 8);

5) prilikom podnošenja poreske prijave ili drugog propisanog akta na propisanom mestu ne unese svoj PIB ( član 26. stav 12);

6) Poreskoj upravi ne podnese, ili ne podnese u zakonskom ili dodatnom roku poresku prijavu, ili ako je podnese nepotpisanu, ili u prijavu unese netačne podatke, a ne ispravi ih u propisanom roku, ili je podnese bez potrebne dokumentacije i dokaza od značaja za utvrđivanje poreza ( član 25. tačka 2), član 38. st. 2. i 3, član 40. stav 1. i član 41 );

7) na zahtev Poreske uprave, ne dostavi ili ne dostavi na označeno mesto na uvid i proveru isprave od značaja za oporezivanje ( član 44 );

8) se, na zahtev Poreske uprave, ne odazove na poziv radi pojašnjenja, ili ne pruži podatke i informacije neophodne za utvrđivanje činjeničnog stanja od značaja za oporezivanje ( član 45. i član 47. stav 2);

9) ne dopusti da se obavi uviđaj na stvari, prostoriji ili zemljištu, odnosno da se kroz njih ili preko njih pređe radi uviđaja (čl. 49. i 50 );

10) ometa sprovođenje prinudne naplate, ili ako se ne udalji sa mesta na kome se sprovodi prinudna naplata i nastavi njeno ometanje, ili ako odbije da stvari koje poseduje učini dostupnim za potrebe sprovođenja prinudne naplate ( član 89. stav 7. i član 90. stav 3);

11) ne postupi po rešenju o prinudnoj naplati iz nenovčanog potraživanja poreskog obveznika i Poreskoj upravi ne preda stvari koje duguje poreskom obvezniku ( član 97. stav 2);

12) stvar obuhvaćenu izlučnom tužbom koja mu je ostavljena na čuvanje ne sačuva u nepromenjenom stanju do okončanja spora po izlučnoj tužbi ( član 102. stav 4);

13) na zahtev poreskih izvršitelja ne preda stvar poreskog obveznika koja se kod njega nalazi, a ne plati poresku obavezu poreskog obveznika umesto predaje stvari ( član 103. stav 1);

14) ne postupi po nalogu Poreske uprave da učestvuje u postupku kancelarijske kontrole ili da pruži tražena objašnjenja ( član 25. tačka 9) i član 121. stav 1);

15) ne stavi na raspolaganje odgovarajuće mesto za rad poreskih inspektora u postupku terenske kontrole ( član 125. st. 2. i 3);

16) ne omogući poreskom inspektoru da uđe na zemljište i u prostorije u kojima obavlja delatnost, a po odobrenju suda i u stan, radi podvrgavanja kontroli ( član 125. stav 5);

17) ne bude prisutan tokom terenske kontrole, ili odbije da učestvuje u postupku terenske kontrole, u skladu sa ovim zakonom ( član 25. tačka 9) i član 127 );

18) na zahtev Poreske uprave, odnosno poreskog inspektora, ne podnese dokumentaciju ili ne pruži informacije i obaveštenja, ili ne da izjave od uticaja na utvrđivanje činjeničnog stanja bitnog za oporezivanje ( član 25. tačka 3), član 121. stav 1. i član 127. stav 1);

19) poreskom inspektoru u postupku terenske kontrole ne omogući uvid u stanje robe, odnosno u dokumentaciju ili isprave, a ne odredi lice koje će to učiniti u njegovo ime ( član 127. st. 2. i 3);

20) onemogućava poreskog inspektora u sprovođenju mere oduzimanja robe ili oduzimanja dokumentacije u toku poreske kontrole ( član 130 );

21) u postupku prikupljanja obaveštenja ne postupi po zahtevu Poreske policije ( član 135. stav 3).

Poreski obveznik iz stava 1. ovog člana koji ne izvrši uplatu poreza utvrđenog u poreskoj prijavi, odnosno rešenjem Poreske uprave kazniće se novčanom kaznom u iznosu od 50% utvrđenog poreza, a ne manje od 50.000 5.000 dinara ( član 25. tačka 6).

Član 181.

Novčanom kaznom od 10.000 do 100.000 dinara kazniće se za prekršaj odgovorno lice u:

1) sudu, organu lokalne samouprave, advokatskoj komori, profesionalnom udruženju, kao i u drugom organu ili organizaciji nadležnim za upis u odgovarajući registar, ako Poreskoj upravi ne dostavi, ili ne dostavi u predviđenom roku propisano obaveštenje, odnosno podatke ( član 29. stav 2. i član 184.);

1a) organu koji vodi evidencije o mestu prebivališta, odnosno boravišta fizičkog lica, ako Poreskoj upravi u predviđenom roku ne dostavi propisane podatke ( član 29. stav 3);

2) organu koji vodi evidencije o rođenju ili smrti fizičkog lica, ako u propisanom roku ne obavesti Poresku upravu o podacima vezanim za rođenje ili smrt, odnosno proglašenje nestalog lica za umrlo ( član 29. stav 4);

2a) banci, ako ne obustavi izvršenje naloga poreskog obveznika za prenos sredstava sa računa obveznika od momenta prijema rešenja o oduzimanju PIB-a ( član 26. st. 8. i 14);

2b) banci, ako ne obustavi izmirivanje novčanih obaveza koje poreski obveznik ima prema trećim licima na osnovu ugovora o promeni poverilaca, odnosno dužnika u određenom obligacionom odnosu (asignacija, cesija i dr.), po osnovu prebijanja (kompenzacija) i po drugom osnovu u skladu sa zakonom ( član 87a );

2v) organizaciji za prinudnu naplatu, ako ne obračuna kamatu na način propisan ovim zakonom, od dana donošenja rešenja do dana prenosa celokupnog iznosa poreza i sporednih poreskih davanja i ako iznos obračunate kamate ne prenese na odgovarajuće račune javnih prihoda ( član 95. stav 2);

2g) organu, organizaciji ili drugom licu nadležnom za upis u propisani registar lica koja obavljaju delatnost, ako izvrši brisanje lica bez dokaza o prestanku poreskih obaveza, odnosno brisanju iz evidencije propisane poreskim zakonom koji izdaje nadležni poreski organ, osim za lica iz člana 29. stav 8. ovog zakona, ZA OBAVEZE PO OSNOVU DOPRINOSA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANjE UKOLIKO SU STEKLI PRAVO NA PENZIJU SHODNO ODREDBAMA ZAKONA KOJIM SE UREĐUJE PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANjE ( član 29. stav 7);

2d) Agenciji za privredne registre ako izvrši brisanje privrednog subjekta iz propisanog registra, registruje statusne promene, odnosno vrši promene podataka koji se odnose na osnivača, odnosno člana, naziv, sedište, ulog i oblik organizovanja u periodu od dobijanja obaveštenja Poreske uprave da će se kod privrednog subjekta vršiti poreska kontrola do dobijanja obaveštenja da je poreska kontrola završena ( član 29. stav 9);

3) banci, ako pravnom licu, preduzetniku ili fizičkom licu otvori račun bez podnetog dokaza o izvršenoj registraciji ( član 30. stav 1);

3a) banci koja dozvoli isplatu zarada, naknada zarada, kao i drugih prihoda fizičkih lica po osnovu kojih se plaća porez po odbitku, ako nalog kojim se banci nalaže isplata tih prihoda, kao i plaćanje poreza po odbitku ne sadrži poziv na broj odobrenja za plaćanje ukupne obaveze po tom osnovu koji je dodelila Poreska uprava na način iz člana 41. ovog zakona, osim isplate kamate na štedne uloge svojim deponentima ( član 30a );

3b) banci koja Poreskoj upravi ne dostavi u elektronskom obliku podatke o izvršenim platnim nalozima za isplatu, odnosno nalozima za prenos po isplatiocima prihoda i šiframa plaćanja do 5-og u mesecu za prethodni mesec, odnosno o uplaćenim novčanim sredstvima na devizne račune fizičkih lica, u roku od 30 dana od dana uplate ili o uplatama na račun obveznika poreza na dohodak građana po osnovu prihoda od samostalnih delatnosti u kalendarskom mesecu, u roku od 15 dana po isteku kalendarskog meseca ( član 30b stav 1);

4) Poreskoj upravi, odnosno kod banke, ako ne izvrši, odnosno ne izvrši u propisanom roku, ili uz pripadajuću kamatu povraćaj više ili pogrešno plaćenog poreza i sporednih poreskih davanja, odnosno poresku refakciju, odnosno refundaciju poreza, odnosno preknjižavanje ( član 65. stav 4);

4a) banci koja porez i sporedna poreska davanja, za čije obezbeđenje naplate je ustanovljena privremena mera zabrane prenosa novčanih sredstava preko računa poreskog obveznika i upisana u registru blokiranih računa koji vodi nadležna organizacija, na osnovu poreskog rešenja, ne prenese sa računa poreskog obveznika, do visine raspoloživih sredstava na tom računu, na propisani uplatni račun javnih prihoda ( član 66. stav 6);

5) brisana („Službeni glasnik RS“, br. 61/07)

6) organu nadležnom za vođenje založnog registra pokretnih stvari, registra nepokretnosti, odnosno registra blokiranih računa, ako ne upiše založno pravo poreskog poverioca u propisanom roku ( član 87. stav 5. i član 188. st. 1. i 4);

7) organu nadležnom za vođenje registra nepokretnosti, ako ne dostavi, ili ne dostavi u propisanom roku, Poreskoj upravi traženi izvod iz javnih knjiga o nepokretnostima koje su svojina poreskog obveznika i izveštaj da li je upisana hipoteka drugog poverioca ( član 90. stav 2);

8) banci, ako prinudnu naplatu iz novčanih sredstava poreskog obveznika ne vrši u skladu sa zakonom, ili ako ne izvrši rešenje o naplati poreskog duga obveznika naplatom iz sredstava te banke u skladu sa zakonom ( član 95. st. 2. i 3);

9) banci ili drugom pravnom licu, kod kojeg se čuvaju hartije od vrednosti poreskog obveznika, ako Poreskoj upravi ne dostavi ili ne dostavi u propisanom roku podatke o tim hartijama od vrednosti sa procenom njihove vrednosti, odnosno ako u propisanom roku ne proda te hartije od vrednosti ili ih ne proda pod najboljim uslovima na tržištu, ili ako ostvarena sredstva po odbitku propisane provizije i troškova ne uplati na račun Poreske uprave ( član 98. st. 3-5);

10) banci, ako ne postupi po rešenju Poreske uprave o zabrani raspolaganja sredstvima na računu poreskog obveznika ( član 132. stav 3. tačka 1);

11) državnom organu i organizaciji, organu teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, ako Poreskoj upravi ne dostavi činjenice koje je doznalo obavljajući poslove iz svog delokruga, a koje ukazuju na mogućnost da poreska obaveza nije ispunjena ( član 158 );

11a) jedinici lokalne samouprave, ako u roku od pet dana po isteku kalendarskog meseca ne dostavi Poreskoj upravi u elektronskom obliku naziv, odnosno ime i prezime i PIB obveznika poreza na imovinu, podatke iz poreskih prijava koji su od značaja za utvrđivanje poreza na imovinu, kao i podatke o naplati tog poreza, a po zahtevu Poreske uprave i podatke o utvrđivanju i naplati ostalih izvornih prihoda jedinice lokalne samouprave ( član 159 );

11b) državnom organu i organizaciji, ako na zahtev organa jedinice lokalne samouprave, u roku od 30 dana od dana prijema zahteva, ne dostavi podatke kojima raspolaže vršeći poslove iz svoje nadležnosti, a koji su od značaja za utvrđivanje izvornih prihoda jedinice lokalne samouprave, odnosno koje za te podatke jedinici lokalne samouprave naplati taksu ili drugi trošak ( član 159b );

12) banci, ako ne obustavi, ili ne obustavi u propisanom roku sve transakcije preko računa pravnog lica, preduzetnika ili fizičkog lica koji nisu dostavili dokaz o izvršenoj registraciji ( član 185. stav 2);

13) banci, ako ne postupi po rešenju o prinudnoj naplati iz novčanih potraživanja poreskog obveznika i ne izvrši prenos sredstava sa računa njegovog dužnika na propisani uplatni račun javnih prihoda, odnosno ako ne izvrši rešenje o prinudnoj naplati dugovanog iznosa neposredno iz sredstava te banke u skladu sa zakonom ( član 189 );

14) organu nadležnom za evidenciju nepokretnosti i pokretnih stvari u državnoj svojini ako u propisanom roku ne preuzme u državinu nepokretnosti i pokretne stvari prenete u svojinu Republike ( član 104. stav 19. i član 110. stav 11).

Član 181b

NOVČANOM KAZNOM OD 100.000 DO 2.000.000 DINARA KAZNIĆE SE ZA PREKRŠAJ DRŽAVNA LUTRIJA SRBIJE, ODNOSNO PRAVNO LICE, AKO PORESKOJ UPRAVI NE DOSTAVI DNEVNE, MESEČNE I GODIŠNjE IZVEŠTAJE O PROMETU, U PISANOJ ILI ELEKTRONSKOJ FORMI (ČLAN 129Nj).

Novčanom kaznom od 100.000 do 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj Državna lutrija Srbije, odnosno pravno lice, koje se ne odazove na poziv Poreske uprave, neposredno ili preko punomoćnika, za učestvovanje u postupku kancelarijske kontrole, odnosno ne pruži potrebna objašnjenja i dokumentaciju u roku koji odredi Poreska uprava (član 129o).

Za prekršaj iz stava 1. ST. 1. I 2. ovog člana kazniće se odgovorno lice u Državnoj lutriji Srbije, odnosno odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 15.000 do 150.000 dinara.

ČLAN 30.

PORESKI OBVEZNIK KOJI OBEZBEDI TEHNIČKE USLOVE, MOŽE U PERIODU OD 1. JANUARA 2016. GODINE DO 29. FEBRUARA 2016. GODINE, ISTOVREMENO SA PODNOŠENjEM PORESKIH PRIJAVA IZ ČLANA 6. ST. 2. I 5. I STAV 6. PODTAČ. (1) I (2) OVOG ZAKONA U PISMENOM OBLIKU – NEPOSREDNO ILI PUTEM POŠTE, DA TE PORESKE PRIJAVE PODNOSI I U ELEKTRONSKOM OBLIKU NA PROPISANI NAČIN.

NA OSNOVU PORESKIH PRIJAVA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA, PODNETIH U ELEKTRONSKOM OBLIKU, NEĆE SE EVIDENTIRATI PORESKO ZADUŽENjE NA RAČUNIMA PORESKIH OBVEZNIKA.

ČLAN 31.

RASPORED UPLAĆENOG IZNOSA PO OSNOVU DOSPELIH POREZA I SPOREDNIH PORESKIH DAVANjA ZAKLjUČNO SA 31. DECEMBROM 2015. GODINE, IZVRŠIĆE SE PRIMENOM ODREDBE ČLANA 70. STAV 2. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI („SLUŽBENI GLASNIK RSˮ, BR. 80/02, 84/02 – ISPRAVKA, 23/03 – ISPRAVKA, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 – DR. ZAKON, 62/06 – DR. ZAKON, 61/07, 20/09, 72/09 – DR. ZAKON, 53/10, 101/11, 2/12 – ISPRAVKA, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14 I 105/14).

ČLAN 32.

OVAJ ZAKON STUPA NA SNAGU 1. JANUARA 2016. GODINE.

Ostavite komentar