mart 2011.

Strategija o HIV infekciji i AIDS-u

Na osnovu člana 45. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05,71/05-dr.zakon, 101/07, 65/08 i 16/11), Vlada donosi STRATEGIJU O HIV INFEKCIJI I AIDS-U UVOD Nadležni državni organi i drugi subjekti preduzimali su veliki broj aktivnosti i donosili propise koji predstavljaju izraz organizovanog odgovora države na ovaj problem još od 1985. godine kada …

Strategija o HIV infekciji i AIDS-u Pročitaj više »

421. sednica Vlade Republike Srbije, 22. mart 2011. godine

Na osnovu člana 3a stav 1. Uredbe o osnivanju Službe Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa („Službeni glasnik RS”, br. 61/06 – prečišćen tekst, 3/08 i 36/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11), Vlada donosi R …

421. sednica Vlade Republike Srbije, 22. mart 2011. godine Pročitaj više »

418. sednica Vlade Republike Srbije, 18. mart 2011. godine

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11), Vlada donosi R E Š E Nj E O PRESTANKU DUŽNOSTI DRŽAVNOG SEKRETARA I Konstatuje se da …

418. sednica Vlade Republike Srbije, 18. mart 2011. godine Pročitaj više »

417. sednica Vlade Republike Srbije, 17. mart 2011. godine

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09), a u vezi sa članom 26. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), Vlada donosi R E Š …

417. sednica Vlade Republike Srbije, 17. mart 2011. godine Pročitaj više »

Uredba o utvrđivanju Programa upravljanja vodama u 2011. godini

Na osnovu člana 42. stav 3. Zakona o vodama („Službeni glasnik RS”, broj 30/10) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11), Vlada donosi U R E D B U U 2011. GODINI Član 1. Ovom uredbom utvrđuje se Program upravljanja vodama u …

Uredba o utvrđivanju Programa upravljanja vodama u 2011. godini Pročitaj više »

Uredba o dopuni Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama

Na osnovu člana 8. Zakona o platama u državnim organima i javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 34/01, 62/06 – dr. zakon i 116/08 – dr. zakon) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11), Vlada donosi U R E D B U …

Uredba o dopuni Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama Pročitaj više »

Uredba o klasama vazdušnog prostora Republike Srbije i uslovima za njihovo korišćenje

Na osnovu člana 37. Zakona o vazdušnom saobraćaju („Službeni glasnik RS”, broj 73/10) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/50-ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11), Vlada donosi UREDBU O KLASAMA VAZDUŠNOG PROSTORA REPUBLIKE SRBIJE I USLOVIMA ZA NjIHOVO KORIŠĆENjE Član 1. Ovom uredbom propisuju se klase vazdušnog prostora Republike …

Uredba o klasama vazdušnog prostora Republike Srbije i uslovima za njihovo korišćenje Pročitaj više »