Uredba o utvrđivanju programa raspodele i korišćenja sredstava namenjenih za razvoj infrastrukture u turizmu za 2006. godinu

Na osnovu čl. 6. i 18. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2006. godinu („Službeni glasnik RS“, br. 106/05 i 108/05 – ispravka),

Vlada donosi

UREDBU

O UTVRĐIVANjU PROGRAMA RASPOREDA I KORIŠĆENjA SREDSTAVA NAMENjENIH ZA RAZVOJ INFRASTRUKTURE U TURIZMU ZA 2006. GODINU

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se raspored i korišćenje sredstava namenjenih za programe razvoja infrastrukture u turizmu za 2006. godinu.

Član 2.

Raspored i korišćenje sredstava namenjenih za programe razvoja infrastrukture u turizmu za 2006. godinu, vrši se prema Programu rasporeda i korišćenja sredstava namenjenih za razvoj infrastrukture u turizmu za 2006. godinu, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

broj

U Beogradu,

V L A D A

PREDSEDNIK,

PROGRAM

RASPOREDA I KORIŠĆENjA SREDSTAVA NAMENjENIH ZA RAZVOJ INFRASTRUKTURE U TURIZMU ZA 2006. GODINU

I. PREDMET

Programom rasporeda i korišćenja sredstava namenjenih za razvoj infrastrukture u turizmu za 2006. godinu (u daljem tekstu: Program), utvrđuje se raspored i korišćenje sredstava namenjnih za razvoj infrastrukture u turizmu za 2006. godinu.

Sredstva za programe razvoja infrastrukture u turizmu obezbeđuju se u budžetu Republike Srbije u iznosu od 500.000.000,00 dinara, u okviru razdela 14 – Ministarstvo trgovine, turizma i usluga, funkcija 410 – Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada, ekonomska klasifikacija 511 – Zgrade i građevinski objekti.

Sredstva ove apropijacije namenjena su za programe razvoja infrastrukture u turizmu za područja: Stare planine, Palića, Divčibara, Sokobanje, Golije, Vlasine i Kučajskih planina.

II. CILjEVI PROGRAMA

Osnovni ciljevi Programa su:

1) unapređenje kvaliteta turističkih proizvoda;

2) uspostavljanje regionalne ravnoteže turističkog prometa s domaćeg i međunarodnog turističkog tržišta;

3) uspostavljanje sistema podsticaja za „green field“ investicije kako bi se postiglo privlačenje profitabilnih investicija;

4) uspostavljanje sistema za razvoj i održivost autentičnih turističkih destinacija putem integracije turizma u lokalnim zajednicama, izradom i primenom planova razvoja, kao i organizovanjem destinacijskog menadžmenta;

5) razvoj infrastrukture i zaštita životne sredine u turističkim destinacijama;

6) uspostavljanje modela upravljanja razvojem turizma sa naglaskom na lokalni i regionalni rast konkurentnosti i kvaliteta u turizmu.

III. NAMENA SREDSTAVA

Sredstva za programe razvoja infrastrukture u turizmu koriste se za sledeće namene:

1) izradu prostornih i urbanističkih planova i razvojnih planova restrukturiranja i tržišnog pozicioniranja turističkih mesta i turističkih regija;

2) izgradnju pristupnih saobraćajnica do turističkih mesta i lokacija koje su obuhvaćene ovim programom;

3) uređenje građevinskog zemljišta kao osnove za izgradnju turističkih objekata, izgradnjom komunalne infrastrukture koja ne pripada eksternim tehničkim sistemima višeg reda – vodovod i kanalizacija sa uređajima za prečišćavanje otpadnih voda, energetska postrojenja u okviru elektro mreže, PTT mreža, lokalne saobraćajnice, parkinzi, kao i uređenje javnih površina (trgovi, otvorene pijace, platoi, natkrivene komunikacije, dečja igrališta i dr.);

4) uređenje i korišćenje zemljišta namenjenog opštoj rekreaciji u turističkim mestima i turističkim regijama (ski-staze, pešačke staze, trim staze, biciklističke staze, trening staze, staze za motorne sanke, staza zdravlja, uređenje obala reka i jezera i dr.);

5) izgradnju turističke infrastrukture u ski-centrima (ski-liftovi, žičare), postavljanje turističke signalizacije u turističkim mestima i turističkim regijama;

6) rekonstrukciju objekata od posebnog značaja za razvoj turizma u turističkim mestima (vidikovci, vizitorski centri, platoi, kongresne dvorane, atrijumi itd.), kao i izgradnju i rekonstrukciju objekata sa sadržajima nekomercijalnog društvenog standarda.

IV. RASPORED SREDSTAVA

Raspored sredstva utvrđenih ovim programom vrši se na sledeći način:

1) za područje Stare planine, sredstva u iznosu od 150.000.000 dinara, koja se koriste za: izradu predinvesticione studije i plana razvoja turizma na Staroj planini, izgradnju žičare, ski lifta, ski staza, uređenje građevinskog zemljišta, izgradnju komunalne i energetske infrastrukture, rekonstrukciju pristupnih saobraćajnica i izradu prospekta za privlačenje investicija;

2) za područje Palića, sredstva u iznosu od 50.000.000 dinara, koja se koriste za: rekonstrukciju tradicionalnih infrastrukturnih objekata, izradu plana razvoja i upravljanja turizmom u ovoj destinaciji, kao i sanaciju i zaštitu vode Palića i Ludoša;

3) za područje Divčibara, koje u širem smislu obuhvata i Taru, sredstva u iznosu od 70.000.000,00 dinara, koja se koriste za: izradu urbanističkih planova za područje Divčibara, izgradnju lokalne putne infrastrukture, izgradnju vodovoda i kanalizacije, izgradnju nekomercijalnih sadržaja društvenog standarda, izgradnju ski-staza sa pripadajućom infrastrukturom, rekonstrukciju postojećih i izgradnju novih smeštajnih kapaciteta;

4) za područje Sokobanje, sredstav u iznosu od 50.000.000,00 dinara, koja se koriste za: izgradnju i rekonstrukciju infrastrukturnih objekata (vodovoda, kanalizacije, tretman otpada, interne saobraćajnice), “master plana“, sanaciju i zaštitu izvorišta termomineralne vode, izradu regulacionih planova, kao i rekonstrukciju tradicionalnih turističkih infrastrukturnih objekata;

5) za područje Golije, koje u širem smislu obuhvata Zlatibor i opštinu Novi Pazar, sredstva u iznosu od 80.000.000,00 dinara, koja se koriste za: izgradnju žičare na lokalitetima Golijska Reka, Dajići, Plešin i Odvraćenica, pristupnih saobraćajnica do ovih lokaliteta, komunalne infrastrukture, zaštitu lokaliteta Odvraćenica, postavljanje turističke signalizacije, uređenje panoramskih i drugih turističkih puteva, projekte integracije prirodnih i kulturnih vrednosti, kao i projekte kao i adaptaciju dela seoskih naselja u funkciji razvoja turizma;

6) za područje Vlasine, sredstva u iznosu od 50.000.000,00 dinara, koja se koriste za: izradu plana razvoja i upravljanja turizmom u ovoj destinaciji, izgradnju i rekonstrukciju komunalnih i saobraćajnih infrastrukturnih objekata, izgradnju objekata turističke infrastrukture neophodne za razvoj planinskog i ruralnog turizama, kao i za projekte povezivanja ekološkog i tradicionalnog iskustva u cilju formiranja kompleksa ruralnog turizma;

7) za područje Kučevske planine, sredstva u iznosu od 50.000.000,00 dinara, koja se koriste za: izradu plana razvoja i upravljanja turizmom u ovoj destinaciji i izgradnju inicijalne infrastrukture za razvoj skijališta na Beljanici (pristupne saobraćajnice, ski – liftovi), obuku kadrova, finansiranje rekonstrukcije smeštajnih objekata.

V. NAČIN KORIŠĆENjA SREDSTAVA

Sredstva utvrđena ovim programom mogu se koristiti bez obaveze njihovog vraćanja (u daljem tekstu: bespovratna sredstva), sa obavezom njihovog vraćanja (u daljem tekstu: kreditna sredstva) i kao sredstva Republike Srbije utvrđena u zajedničkoj realizaciji projekata.

1. Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju turističke organizacije ili pravna lica kojima su povereni poslovi turističkih organizacija i preduzeća, odnosno druge organizacije čiji je osnivač Vlada ili jedinica lokalne samouprave.

2. Zahtev za korišćenje bespovratnih sredstava

Zahtev za korišćenje bespovratnih sredstava podnosi se ministarstvu nadležnom za poslove turizma (u daljem tekstu: ministarstvo).

Zahtev za korišćenje bespovratnih sredstava naročito sadrži: osnovne podatke o podnosiocu zahteva; osnovne podatke o projektu; plan finansiranja projekta; vreme realizacije projekta.

3. Ugovor o korišćenju bespovratnih sredstava

Ispunjenost uslova za dodelu bespovratnih sredstava, čiji je raspored utvrđen Programom, utvrđuje komisija, koju rešenjem obrazuje ministar nadležan za poslove turizma (u daljem tekstu: ministar).

Međusobna prava i obaveze u vezi sa korišćenjem bespovratnih sredstava uređuju se ugovorom koji zaključuje ministarstvo i korisnik bespovratnih sredstava.

4. Pravo na korišćenje kreditnih sredstava

Pravo na korišćenje kreditnih sredstava imaju:

1) mala i srednja preduzeća u privatnom vlasništvu;

2) akcionarska društva domaćeg fizičkog ili pravnog lica, sa većinskim privatnim kapitalom;

3) privatizovana preduzeća sa potpuno otplaćenim društvenim kapitalom;

4) preduzetnici;

5) preduzeća, odnosno druge organizacije čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave.

5. Zahtev za korišćenje kreditnih sredstava

Zahtev za korišćenje kreditnih sredstava podnosi se ministarstvu.

Zahtev za korišćenje kreditnih sredstava naročito sadrži: osnovne podatke o podnosiocu zahteva; osnovne podatke o projektu; plan finansiranja projekta; dinamiku realizacije projekta; podatke o finansijskom stanju i kreditnoj sposobnosti podnosioca zahteva.

6. Odobravanje i realizacija kreditnih sredstava

Korišćenje kreditnih sredstava odobrava ministar, na predlog stručne radne grupe za razmatranje i ocenu poslovnih planova i zahteva za korišćenje sredstava za kreditnu podršku (u daljem tekstu: stručna radna grupa).

Stručnu radnu grupu obrazuje ministar.

Kreditna sredstva realizuju se preko Fonda za razvoj Republike Srbije (u daljem tekstu: Fond), uz valutnu klauzulu, sa kamatnom stopom od 1% na godišnjem nivou.

Valutna klauzula podrazumeva utvrđivanje duga u evrima na dan puštanja kredita u tečaj i preračunavanje duga u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan dospeća.

Instrumenti obezbeđenja vraćanja kredita su:

1) sopstvene solo menice i

2) hipoteka na nepokretnosti građevinskih objekata i gradskog građevinskog zemljišta u privatnoj svojini u odnosu 1:1 vrednosti odobrenog kredita, ili sopstvene menice sa avalom ili garancijom poslovne banke, ili ugovorno jemsto (ili pristupanje dugu) pravnog lica za korisnika kredita sa odgovarajućim instrumentima obezbeđenja jemca, a po oceni boniteta i prihvatanju jemca, za kredite do 1.800.000,00 dinara.

Lice kome je odobreno korišćenje kreditnih sredstava (u daljem tekstu: korisnik) dužno je da u roku od 60 dana od dana odobravanja korišćenja sredstava zaključi ugovor o kreditu sa Fondom.

Rok otplate kreditnih sredstava je 120 meseci po isteku odloženog roka koji traje 12 meseci i računa se od dana prvog povlačenja sredstava. Na zahtev korisnika i mišljenja stručne radne grupe ministar može odobriti odlaganje početka otplate kredita za 12 do 24 meseci.

7. Izveštaj o korišćenju kreditnih sredstava

Korisnici kredita, polugodišnje dostavljaju stručnoj radnoj grupi izveštaj o korišćenju kreditnih sredstava.

Ministarstvo dostavlja Ministarstvu finansija – Sektor za budžetsku inspekciju i reviziju, godišnje izveštaje o realizaciji kreditnih sredstava po korisnicima, radi sprovođenja kontrole namenske upotrebe tih sredstava.

Kreditna sredstva vraćaju se Fondu.

Fond će mesečno izveštavati ministarstvo o iznosu vraćenih kreditnih sredstava.

Sredstva koja se vraćaju Fondu po osnovu otplate kredita, ponovo će se koristiti kao kreditna sredstva, na isti način i pod istim uslovima.

8. Zajednička realizacija projekta

Zajednička realizacija projekata kod kojih se utvrđuje vlasnički udeo Republike Srbije regulisaće se posebnim ugovorom između Direkcije za imovinu Republike Srbije i korisnika sredstava namenjenih za razvoj infrastrukture u turizmu.

OBRAZLOŽENjE

I PRAVNI OSNOV

Pravni osnov za donošenje ove uredbe, sadržan je u odredbi člana 6. i 18. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2006.godinu („Službeni glasnik RS“, br. 106/05 i 108/05 – ispravka), kojim je propisano da će se raspored i korišćenje sredstava sa razdela 14 – Ministarstvo trgovine, turizma i usluga – ekonomska klasifikacija 511 Zgrade i gađevinski objekti, u iznosu od 500.000.000 dinara za 2006 godine, vršiti po posebnom aktu koji donosi Vlada na predlog nadležnog ministarstva.

II RAZLOZI ZA DONOŠENjE UREDBE

Disharmoničnost razvoja turizma i promene u društveno-ekonomskom razvoju zemlje uslovili su nerazvijenost određenih segmenata turističkog sektora. To se pre svega odnosi na izražen nedostatak turističke infrastrukture i novih i kvalitetnijih sadržaja turističke ponude u skladu sa zahtevima turističke tražnje.

Strateško opredeljenje u razvoju turizma je ulazak i pozicioniranje Srbije na međunarodnom turističkom tržištu i rast konkuretnosti srpskih turističkih proizvoda.

Ovakva strateška orjentacija podrazumeva usmeravanje dela budžetske potrošnje na finasiranje infrastrukture kao predpostavke za brži razvoj turizma.

III OBRAZLOŽENjE PREDLOŽENIH REŠENjA

Radi ostvarivanja postavljenih ciljeva tačkom III Programa izvršena je raspodela raspoloživih sredstava kao njihova namena i to za područja: Stare planine, Palića, Divčibara, Sokobanje, Golije, Vlasine i Kučajskih planina.

Sistem davanja sredstava namenjenih za razvoj infrasrtrukture u turizmu za 2006. godinu, podeljen je u tri segmenta i to: davanje bespovratnih podsticajnih sredstava, davanje kreditnih podsticajnih sredstva i utvrđivanje vlasničkog udela Republike Srbije.

Za bespovratna podsticajna sredstva kao i za kreditna podsticajna sredstva propisan je krug lica koja mogu ostvariti ovo pravo, način korišćenja i realizacije kao i sprovođenje kontrole namenske upotrebe sredstava.

IV SREDSTVA ZA SPROVOĐENjE ODLUKE

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2006. godinu predviđena su finansijska sredstva u razdela 14 – Ministarstvo trgovine, turizma i usluga, funkcija 410 – opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada, ekonomska klasifikacija 511 ”Zgrade i građevinski objekti” u iznosu od 500.000.000 dinara, namenjena za programe razvoja infrastrukture u turizmu za područja: Stare planine, Palića, Divčibara, Sokobanje, Golije, Vlasine i Kučajskih planina.

Ostavite komentar