Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu

PREDLOG ZAKONA

O BUDžETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2014. GODINU

I. OPŠTI DEO

Član 1.

Ovim zakonom uređuju se prihodi i primanja, rashodi i izdaci budzeta Republike Srbije za 2014. godinu, njegovo izvršavanje, obim zaduživanja za potrebe finansiranja deficita i konkretnih projekata i davanje garancija, upravljanje javnim dugom, korišćenje donacija, projektnih zajmova, korišćenje prihoda od prodaje dobara i usluga budzetskih korisnika i prava i obaveze korisnika budzetskih sredstava.

Budzet Republike Srbije za 2014. godinu sastoji se od:

A. RAČUN PRIHODA I PRIMANjA, RASHODA I IZDATAKA u dinarima Ukupni prihodi i primanja ostvarena po osnovu prodaje nefinansijske imovine 929.942.000.000 Ukupni rashodi i izdaci za nabavku nefinansijske imovine 1.091.128.305.000 Budzetski suficit/deficit -161.186.305.000 Izdaci za nabavku finansijske imovine (u cilju sprovođenja javnih politika) 21.373.372.000 Ukupan fiskalni suficit/deficit -182.559.677.000 B. RAČUN FINANSIRANjA   Primanja od zaduživanja i prodaje finansijske imovine 662.603.741.000 Izdaci za otplatu glavnice i nabavku finansijske imovine 479.940.170.000 Neto finansiranje 182.559.677.000 Promena stanja na računu (pozitivna – povećanje gotovinskih sredstava negativna – smanjenje gotovinskih sredstava) 103.894.000

Prihodi i primanja ostvarena po osnovu prodaje nefinansijske imovine utvrđeni su u sledećim iznosima u Računu prihoda i primanja, rashoda i izdataka:

  Ekonomska klasifikacija Iznos u dinarima UKUPNI PRIHODI I PRIMANjA   929.942.000.000 1. Poreski prihodi 71 802.400.000.000 1.1. Porez na dohodak građana 7111 47.800.000.000 1.2. Porez na dobit preduzeća 7112 58.000.000.000 1.3. Porez na dodatu vrednost 7141 430.000.000.000 – Porez na dodatu vrednost u zemlji   145.500.000.000 – Porez na dodatu vrednost iz uvoza   281.900.000.000 – Porez na promet proizvoda iz prethodnih godina   2.600.000.000 1.4. Akcize 717 227.600.000.000 – Akcize na derivate nafte   113.000.000.000 – Akcize na duvanske prerađevine   99.300.000.000 – Ostale akcize   15.300.000.000 1.5. Carine 715 29.500.000.000 1.6. Ostali poreski prihodi 7145 9.500.000.000 2. Neporeski prihodi 122.342.000.000 Redovni neporeski prihodi   65.600.000.000 – Prihodi od imovine 741 12.300.000.000 – Takse 742 16.700.000.000 – Novčane kazne 743 5.000.000.000 – Prihodi od prodaje dobara i usluga 742 23.400.000.000 – Primanja od prodaje nefinansijske imovine 8 1.900.000.000 – Ostali redovni neporeski prihodi 714,744,745 6.300.000.000 Vanredni neporeski prihodi   24.200.000.000 – Dobit NBS 741 3.000.000.000 – Dobit javnih agencija 741 1.100.000.000 – Deo dobiti javnih preduzeća 745 3.000.000.000 – Ostali vanredni prihodi 745 5.100.000.000 – Prihod od privremenog smanjenja zarada u javnom sektoru 745 12.000.000.000 Neporeski prihodi indirektnih korisnika   32.542.000.000 – Transferi između budzetskih korisnika na različitom nivou vlasti 733 8.826.000.000 – Prihodi od prodaje dobara i usluga 742 23.716.000.000 3. Donacije 731,732 5.200.000.000

Rashodi, izdaci za nabavku nefinansijske imovine i izdaci za nabavku finansijske imovine (u cilju sprovođenja javnih politika) utvrđeni su u sledećim iznosima u Računu prihoda i primanja, rashoda i izdataka:

OPIS Ekonomska klasifikacija Iznos u dinarima UKUPNI RASHODI I IZDACI   1.112.501.677.000 1. Tekući rashodi 4 1.039.278.209.000 1.1. Rashodi za zaposlene 41 272.076.246.000 Plate zaposlenih 411 208.134.716.000 Doprinosi na teret poslodavca 412 41.258.060.000 Ostali rashodi za zaposlene 413 do 417 22.683.470.000 1.2. Rashodi za korišćenje usluga i roba 42 96.144.506.000 1.3. Rashodi po osnovu otplate kamata 44 114.004.258.000 Rashodi po osnovu otplate kamata na domaće kredite 441 55.700.505.000 Rashodi po osnovu otplate kamata na strane kredite 442 48.156.520.000 Otplata kamata po osnovu aktiviranih garancija 443 9.145.904.000 Prateći troškovi zaduživanja 444 1.001.329.000 1.4. Subvencije 45 80.816.049.000 Subvencije u privredi   8.300.000.000 Subvencije u poljoprivredi   34.952.136.000 Subvencije za železnicu   13.230.000.000 Subvencije za puteve   7.700.000.000 Subvencije u oblasti turizma   306.000.000 Subvencije za kulturu   7.678.750.000 Ostale subvencije   8.649.163.000 1.5. Dotacije međunarodnim organizacijama 462 2.508.987.000 1.6. Transferi ostalim nivoima vlasti 463 71.655.420.000 Transferi opštinama i gradovima   33.307.366.000 Transferi za zaposlene u obrazovanju na teritoriji APV   29.560.646.000 Ostali transferi   8.787.408.000 1.7. Transferi organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja 464 280.167.232.000 Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje   256.100.000.000 Nacionalna služba za zapošljavanje   13.307.900.000 Republički fond za zdravstveno osiguranje   668.000.000 Ostali transferi   10.091.332.000 1.8. Ostale dotacije i transferi 465 1.543.653.000 1.9. Socijalna zaštita iz budzeta 472 107.054.337.000 Dečja zaštita   47.250.000.000 Boračko – invalidska zaštita   15.150.000.000 Socijalna zaštita   31.413.982.000 Učenički standard   2.383.447.000 Studentski standard   3.925.228.000 Fond za mlade talente   766.641.000 Sportske stipendije   1.050.000.000 Izbegla i raseljena lica   1.030.948.000 Ostala socijalna zaštita iz budzeta   4.084.091.000 1.10. Ostali tekući rashodi 48 i 49 13.307.521.000 Sredstva rezervi 499 1.502.000.000 Ostali tekući rashodi 48 11.805.521.000 2. Kapitalni izdaci 5 51.850.096.000 Izdaci za nefinansijsku imovinu 51 do 54 47.938.196.000 Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za realizaciju Nacionalnog investicionog plana 551 3.911.900.000 3. Izdaci za nabavku finansijske imovine (u cilju sprovođenja javnih politika) 62 21.373.372.000

Primanja od zaduživanja i izdaci za nabavku finansijske imovine i otplatu glavnice duga utvrđuju se u Računu finansiranja u sledećim iznosima:

B. RAČUN FINANSIRANjA Ekonomska klasifikacija u dinarima Neto finansiranje   182.559.677.000 Primanja od zaduživanja i prodaje finansijske imovine 9 662.603.741.000 Primanja od zaduživanja 91 662.603.741.000 Primanja od emitovanja domaćih hartija od vrednosti (zapisi i obveznice emitovane na domaćem tržištu u domaćoj i stranoj valuti – diskontovana prodajna vrednost) 9111 330.000.000.000 Primanja od emitovanja inostranih hartija od vrednosti(Evroobveznice – državne hartije od vrednosti emitovane na inostranom tržištu u domaćoj i stranoj valuti – priliv po prodajnoj ceni) 9121 68.535.000.000 Primanja od domaćeg i inostranog zaduživanja (primljeni krediti od domaćih i stranih finansijskih komercijalnih i multilateralnih institucija i inostranih vlada) 9112-91199122-9129 264.068.741.000 Izdaci za otplatu glavnice i nabavku finansijske imovine 6 479.940.170.000 Izdaci za otplatu kredita 61 463.583.000.000 Otplata glavnice domaćim kreditorima 611 384.720.000.000 Otplata glavnice stranim kreditorima 612 37.777.000.000 Otplata glavnice po garancijama 613 41.086.000.000 Izdaci za nabavku finansijske imovine 62 16.357.170.000 Promena stanja na računu (pozitivna – povećanje gotovinskih sredstava negativna – smanjenje gotovinskih sredstava)   103.894.000

Član 2.

Potrebna sredstva za finansiranje budzetskog deficita, nabavku finansijske imovine i otplatu glavnice po osnovu dugova domaćim i stranim kreditorima za direktne i indirektne obaveze Republike Srbije iz člana 1. ovog zakona u ukupnom iznosu od 662.499.847.000 dinara, planirano je da se obezbede iz kredita domaćih i stranih finansijskih komercijalnih i multilateralnih institucija i inostranih vlada u iznosu od najviše 264.068.741.000 dinara, kroz emitovanje državnih hartija od vrednosti (zapisi i obveznice emitovane na domaćem tržištu u domaćoj i stranoj valuti) u iznosu od najviše 330.000.000.000 dinara i iz primanja ostvarenih od emisije evroobveznica (državnih hartija od vrednosti emitovanih na inostranom tržištu u domaćoj i stranoj valuti) u iznosu od najviše 68.535.000.000 dinara.

Planirana primanja po osnovu zaduživanja veća su od sredstava potrebnih za finansiranje deficita, otplatu duga i nabavku finansijske imovine u iznosu od 103.894.000 dinara, što predstavlja pozitivnu promenu stanja na računu.

U slučaju da nije moguće ostvariti primanja po osnovu zaduživanja u planiranoj proporciji između kredita i emitovanih državnih hartija od vrednosti na domaćem i inostranom finansijskom tržištu, moguća je promena strukture u okviru datih izvora finansiranja, uz uslov da se ne pređe ukupan iznos planiranih sredstava za datu namenu u visini od 662.603.741.000 dinara.

Za finansiranje budzetskog deficita i otplate dospelih kreditnih obaveza, mogu se tokom 2014. godine koristiti sredstva sa konsolidovanog računa trezora Republike Srbije, do iznosa koji ne ugrožava likvidnost tog računa.

Ukoliko na kraju 2014. godine bude postojala pozajmica sa konsolidovanog računa trezora, u zavisnosti od uslova na finansijskom tržištu, može se preneti u narednu godinu.

Ukoliko se u toku godine obezbede primanja od privatizacije, proporcionalno će se smanjivati kreditni izvori i emisije državnih hartija od vrednosti na domaćem i inostranom finansijskom tržištu iz stava 1. ovog člana.

Član 3.

A. U 2014. godini izdaće se garancije Republike Srbije do iznosa od 93.495.600.000 dinara (EUR 787.000.000) i to

Red.broj   Iznos u dinarima Originalnavaluta Iznos u originalnoj valuti I. Evropskoj banci za obnovu i razvoj (EBRD) 1. „Stand-by” linija za Agenciju za osiguranje depozita 23.760.000.000 EUR 200.000.000 Ukupno: 23.760.000.000 EUR 200.000.000 II. Nemačkoj razvojnoj banci (KfW) 1. JP „Elektroprivreda Srbije” – Izmena sistema za transport pepela i šljake, TENT A 5.346.000.000 EUR 45.000.000 Ukupno: 5.346.000.000 EUR 45.000.000 III. Poslovnim bankama 1. JP „Srbijagas” – Održavanje tekuće likvidnosti 23.760.000.000 EUR 200.000.000 2. JP „Emisiona tehnika i veze” – Prelazak sa analognog na digitalni signal 4.276.800.000 EUR 36.000.000 3. JP „Elektroprivreda Srbije” – Održavanje tekuće likvidnosti 11.880.000.000 EUR 100.000.000 4. Železara Smederevo d.o.o. – Održavanje tekuće likvidnosti 3.564.000.000 EUR 30.000.000 5. Namenska industrija – Podrška modernizaciji, razvoju tehnologije i izvozu namenske industrije 14.850.000.000 EUR 125.000.000 Ukupno: 58.330.800.000 EUR 491.000.000 IV. Izvozno-uvoznim bankama 1. Češka eksportna banka 1.1 AD „Železnice Srbije” – Infrastrukturni projekti na pruzi Niš-Dimitrovgrad 6.058.800.000 EUR 51.000.000 Ukupno: 6.058.800.000 EUR 51.000.000 UKUPNO: 93.495.600.000 EUR 787.000.000

B. Republika Srbija će u 2014. godini odobriti projektne i programske zajmove do iznosa od 585.650.698.800 dinara (EUR 3.035.000.000 i USD 2.463.260.000) i to sa:

Red.broj   Iznos u dinarima Originalnavaluta Iznos u originalnoj valuti I. Svetskom bankom 1. Zajam za razvoj i restrukturiranje javnih preduzeća SOE-DPL 22.845.000.000 USD 250.000.000 2. Zajam za razvoj i restrukturiranje javnih preduzeća SOE-DPL 2 22.845.000.000 USD 250.000.000 3. Zajam za dokapitalizaciju Agencije za osiguranje depozita 18.276.000.000 USD 200.000.000 4. Drugi zajam za zdravstvo 3.655.200.000 USD 40.000.000 5. Unapređenje zemljišne administracije u Srbiji 4.569.000.000 USD 50.000.000 Ukupno: 72.190.200.000 USD 790.000.000 II. Bankom za razvoj Saveta Evrope 1. Projekat izgradnje novih zatvorskih kapaciteta u Kragujevcu i Pančevu 4.158.000.000 EUR 35.000.000 Ukupno: 4.158.000.000 EUR 35.000.000 III. Stranim vladama 1. Vlada Ujedinjenih Arapskih Emirata 1.1. Fond za razvoj Abu Dabija – Podrška projektima u poljoprivredi 25.129.500.000 USD 275.000.000 1.2. Kredit za podršku Republici Srbiji 356.400.000.000 EUR 3.000.000.000 2. Republika Turska 2.1. Projekti u oblasti putne infrastrukture u manje razvijenim opštinama 3.655.200.000 USD 40.000.000 USD 315.000.000 Ukupno: 385.184.700.000 EUR 3.000.000.000 IV. Institucionalnim investitorima 1. Obveznice na međunarodnom finansijskom tržištu 68.535.000.000 USD 750.000.000 Ukupno: 68.535.000.000 USD 750.000.000 V. Export – Import bankama 1. Export – Import Bank of China 1.1 Realizacija druge faze Paketa projekata TE-KO Kostolac (Izgradnja novog energetskog bloka na lokaciji Drmno i proširenje kapaciteta rudnika) 55.582.798.800 USD 608.260.000 Ukupno: 55.582.798.800 USD 608.260.000 EUR 3.035.000.000 UKUPNO: 585.650.698.800 USD 2.463.260.000

V. Stanje javnog duga Republike Srbije, na dan 30. septembar 2013. godine, iznosi 2.185.920.841.586 dinara (19.073.620.574 EUR). Projekcije rata glavnice date su prema stanju duga na dan 30. septembar 2013. godine i kod nekih obaveza su indikativnog karaktera.

I. DIREKTNE OBAVEZE:

1. Direktne obaveze – unutrašnji dug

Red. broj Naziv duga Uslovi Stanje duga u EUR Stanje duga u RSD 1.1 Preuzeta obaveza Republičkog fonda za PIO poljoprivrednika 23.644.501 2.709.763.808 Prvi datum otplate glavnice 17.11.2006. Poslednji datum otplate glavnice – Rata glavnice za 2014. god. 45.000.000 RSD Kamatna stopa 8,50% 1.2 Preuzeta obaveza Republičkog fonda za PIO zaposlenih 6.178.803 708.118.025 Prvi datum otplate glavnice 2005. Poslednji datum otplate glavnice – Rata glavnice za 2014. god. 1.000.000 RSD Kamatna stopa 8,50% 1.3 Komercijalna banka a.d. Beograd – kupovina zgrade za Ambasadu Republike Srbije u Briselu 8.035.714 920.928.216 Prvi datum otplate glavnice 28.08.2011. Poslednji datum otplate glavnice 28.02.2018. Rata glavnice za 2014. god. 1.785.714 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR +1.35% 1.4 Stara devizna štednja – Narodna banka Srbije 2.134.587 244.633.026 Prvi datum otplate glavnice 20.12.2005. Poslednji datum otplate glavnice 31.12.2016. Rata glavnice za 2014. god. 57.982.403 RSD Kamatna stopa 2,00% 1.5 Stara devizna štednja – građani 1.597.849.793 183.120.616.829 Prvi datum otplate glavnice 31.05.2002. Poslednji datum otplate glavnice 31.05.2016. Rata glavnice za 2014. god. 305.981.516 EUR Kamatna stopa 2,00% 1.6 Stara devizna štednja – banke 29.759.339 3.410.551.144 Prvi datum otplate glavnice 04.07.2003. Poslednji datum otplate glavnice 04.07.2016. Rata glavnice za 2014. god. 8.990.737 EUR Kamatna stopa 2,00% 1.7 Obveznice zajma za privredni razvoj 7.766.007 890.018.623 Prvi datum otplate glavnice 31.08.2004. Poslednji datum otplate glavnice – Rata glavnice za 2014. god. 150.000 EUR Kamatna stopa 2,00% 1.8 Kratkoročne hartije od vrednosti (državni zapisi) 164.149.020 18.812.200.000 Prvi datum otplate glavnice – Poslednji datum otplate glavnice – Rata glavnice za 2014. god. 2.864.040.000 RSD Izvršna stopa (raspon za period 01.01–30.09.2013) –tromesečni zapisi od 9,17% do 10,68% –šestomesečni zapisi od 9,10% do 9,80% 1.9 Dugoročne hartije od vrednosti emitovane na domaćem finansijskom tržištu u dinarima 3.329.161.387 381.536.543.275 Prvi datum otplate glavnice – Poslednji datum otplate glavnice – Rata glavnice za 2014. god. 150.718.885.086 RSD Izvršna stopa za zapise (raspon za period 01.01–30.09.2013)/Kuponska stopa za obveznice –pedesettronedeljni zapisi od 9,13% do 11,14% –osamnaestomesečni zapisi – –dvadesetčetvoromesečni zapisi – –dvogodišnje obveznice 10% –trogodišnje obveznice Fiksna 10% ili varijabilna referentna stopa NBS + fiksna margina –petogodišnje obveznice 10% –sedmogodišnje obveznice 10% –trogodišnje obveznice inflaciono indeksirane 2% 1.10 Dugoročne hartije od vrednosti emitovane na domaćem finansijskom tržištu u evrima 1.109.128.000 127.110.948.963 Prvi datum otplate glavnice – Poslednji datum otplate glavnice – Rata glavnice za 2014. god. 316.979.210 EUR Izvršna stopa za zapise (raspon za period 01.01–30.09.2013)/Kuponska stopa za obveznice –pedesettronedeljni zapisi od 3,15% do 3,93% –osamnaestomesečni zapisi – –dvogodišnje obveznice od 4,50% do 4,875% –trogodišnje obveznice od 4,50% do 4,875% –petogodišnje obveznice 4,50% –petanestogodišnje obveznice – 1.11 Vojvođanska banka a.d. Novi Sad/1 7.500.000 859.533.000 Prvi datum otplate glavnice 29.04.2011. Poslednji datum otplate glavnice 29.10.2014. Rata glavnice za 2014. god. 5.000.000 EUR Kamatna stopa 1M EURIBOR + 4,75% 1.12 Alpha Bank Srbija a.d. Beograd 11.250.000 1.289.299.500 Prvi datum otplate glavnice 04.05.2011. Poslednji datum otplate glavnice 04.11.2014. Rata glavnice za 2014. god. 7.500.000 EUR Kamatna stopa 1M EURIBOR + 4,75% 1.13 Piraeus Bank a.d. Beograd 15.000.000 1.719.066.000 Prvi datum otplate glavnice 26.05.2011. Poslednji datum otplate glavnice 26.11.2014. Rata glavnice za 2014. god. 10.000.000 EUR Kamatna stopa 1M EURIBOR + 4,75% 1.14 Eurobank a.d. Beograd –Upravljanje nuklearnim objektima u Srbiji 6.535.467 748.993.233 Prvi datum otplate glavnice 25.03.2011. Poslednji datum otplate glavnice 25.03.2015. Rata glavnice za 2014. god. 5.882.353 USD Kamatna stopa 3M LIBOR/USD + 4,75% 1.15 Vojvođanska banka a.d. Novi Sad/2 7.916.667 907.284.822 Prvi datum otplate glavnice 28.05.2011. Poslednji datum otplate glavnice 28.04.2015. Rata glavnice za 2014. god. 5.000.000 EUR Kamatna stopa 1M EURIBOR + 4,35% 1.16 Banca Intesa AD Beograd 24.307.500 2.785.746.453 Prvi datum otplate glavnice 20.06.2012. Poslednji datum otplate glavnice 20.12.2015. Rata glavnice za 2014. god. 9.723.000 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 5,30% 1.17 Raiffeisen Banka AD Beograd 24.307.500 2.785.746.453 Prvi datum otplate glavnice 20.06.2012. Poslednji datum otplate glavnice 20.12.2015. Rata glavnice za 2014. god. 9.723.000 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 5,30% 1.18 Unicredit Bank Srbija AD Beograd 29.163.750 3.342.294.071 Prvi datum otplate glavnice 20.06.2012. Poslednji datum otplate glavnice 20.12.2015. Rata glavnice za 2014. god. 11.665.500 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 5,30% 1.19 Societe Generale Banka Srbija AD Beograd 9.721.250 1.114.098.024 Prvi datum otplate glavnice 20.06.2012. Poslednji datum otplate glavnice 20.12.2015. Rata glavnice za 2014. god. 3.888.500 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 5,30% 1.20 Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Beograd 15.000.000 1.719.066.000 Prvi datum otplate glavnice 31.12.2012. Poslednji datum otplate glavnice 30.06.2016. Rata glavnice za 2014. god. 5.000.000 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 5,30% 1.21 Eurobank a.d. Beograd 12.500.000 1.432.555.000 Prvi datum otplate glavnice 17.06.2012. Poslednji datum otplate glavnice 17.12.2015 Rata glavnice za 2014. god. 5.000.000 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 5,20% 1.22 Vojvođanska banka a.d. Novi Sad/3 12.500.000 1.432.555.000 Prvi datum otplate glavnice 17.06.2012. Poslednji datum otplate glavnice 17.12.2015 Rata glavnice za 2014. god. 5.000.000 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 5,25% 1.23 KBC banka AD Beograd 6.477.614 742.363.041 Prvi datum otplate glavnice 15.06.2012. Poslednji datum otplate glavnice 15.12.2015 Rata glavnice za 2014. god. 2.552.224 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 4,25% 1.24 Komercijalna banka a.d. Beograd– kupovina zgrade za potrebe Prvog osnovnog suda u Beogradu 11.375.000 1.303.625.050 Prvi datum otplate glavnice 30.07.2013 Poslednji datum otplate glavnice 30.01.2017 Rata glavnice za 2014. god. 3.250.000 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + 4,20% 1.25 Obaveze prema Fondu za razvoj Republike Srbije 47.617.849 5.457.215.027 Prvi datum otplate glavnice 2012. Poslednji datum otplate glavnice 2017. Rata glavnice za 2014. god. 1.516.676.188 RSD Kamatna stopa Referentna kamatna stopa NBS +2,5% 1.26 Dug po osnovu prenosa Republici Srbiji obaveza Vojvođanske banke a.d. Novi Sad prema NBS po osnovu odobrenog kredita za likvidnost iz primarne emisije 2.589.221 296.736.079 Prvi datum otplate glavnice – Poslednji datum otplate glavnice – Rata glavnice za 2014. god. – Kamatna stopa – 1.27 Preuzimanje obaveza zdravstvenih ustanova prema veledrogerijama po osnovu nabavke lekova i medicinskog materijala 31.699.559 3.632.908.994 Prvi datum otplate glavnice 31.03.2013. Poslednji datum otplate glavnice 31.12.2015. Rata glavnice za 2014. god. 1.614.626.220 RSD Kamatna stopa – 1.28 Putarska preduzeća – Program mera za preuzimanje obaveza JP „Putevi Srbije” prema putarskim preduzećima 3.917.172 448.925.103 Prvi datum otplate glavnice 18.07.2013. Poslednji datum otplate glavnice 01.11.2013. Rata glavnice za 2014. god. 0 Kamatna stopa – UKUPNO DIREKTNE OBAVEZE – UNUTRAŠNjI DUG 6.557.185.700 751.482.332.759 1I. Direktne obaveze – spoljni dug Red. broj Naziv duga Uslovi Stanje duga u EUR Stanje duga u RSD IBRD 1.1 IBRD A 337.924.961 38.727.687.397 Prvi datum otplate glavnice 15.03.2005. Poslednji datum otplate glavnice 15.09.2031. Rata glavnice za 2014. god. 18.810.742 EUR Kamatna stopa G1, G2 = 6M LIBOR EUR + 0,55%, G3=5,81% 1.2 IBRD B 660.034.582 75.642.867.277 Prvi datum otplate glavnice 15.06.2005. Poslednji datum otplate glavnice 15.12.2031 Rata glavnice za 2014. god. 35.746.203 EUR Kamatna stopa G1, G2=6M LIBOR EUR + 0,55%, G3=5,79% 1.3 IBRD – Dodatno finansiranje projekta Energetske efikasnosti za Srbiju 11.748.758 1.346.459.315 Prvi datum otplate glavnice 15.08.2012. Poslednji datum otplate glavnice 15.02.2024. Rata glavnice za 2014. god. 1.119.858 EUR Kamatna stopa 6M LIBOR EUR + 0,52% 1.4 IBRD – Pružanje unapređenih usluga na lokalnom nivou 20.889.512 2.394.029.959 Prvi datum otplate glavnice 15.05.2013. Poslednji datum otplate glavnice 15.11.2022. Rata glavnice za 2014. god. 2.199.187 EUR Kamatna stopa 6M LIBOR EUR + 0,07% 1.5 IBRD – Regionalni razvoj Bora 6.435.250 737.508.019 Prvi datum otplate glavnice 15.08.2012. Poslednji datum otplate glavnice 15.02.2024. Rata glavnice za 2014. god. 613.473 EUR Kamatna stopa 6M LIBOR EUR + 0,52% 1.6 IBRD – Projekat rehabilitacije sistema za navodnjavanje i odvodnjavanje 30.828.155 3.533.042.261 Prvi datum otplate glavnice 15.08.2012. Poslednji datum otplate glavnice 15.02.2024. Rata glavnice za 2014. god. 2.938.800 EUR Kamatna stopa 6M LIBOR EUR + 0,52% 1.7 IBRD – Projekat reforme poljoprivrede u tranziciji 7.058.648 808.952.083 Prvi datum otplate glavnice 15.08.2012. Poslednji datum otplate glavnice 15.02.2024. Rata glavnice za 2014. god. 672.860 EUR Kamatna stopa 6M LIBOR EUR + 0,52% 1.8 IBRD – Programski zajam za razvoj privatnog i finansijskog sektora 34.900.000 3.999.693.560 Prvi datum otplate glavnice 01.09.2017. Poslednji datum otplate glavnice 01.03.2029. Rata glavnice za 2014. god. 0 Kamatna stopa 6M LIBOR EUR + promenljiva marža 1.9 IBRD – Koridor X 73.818.645 8.459.941.530 Prvi datum otplate glavnice 15.10.2017 Poslednji datum otplate glavnice 15.04.2029. Rata glavnice za 2014. god. 0 Kamatna stopa 6M LIBOR EUR + promenljiva marža 1.10 IBRD – Drugi programski zajam za razvoj privatnog i finansijskog sektora 70.800.000 8.113.991.520 Prvi datum otplate glavnice 01.02.2018. Poslednji datum otplate glavnice 01.08.2029. Rata glavnice za 2014. god. 0 Kamatna stopa 6M LIBOR EUR + promenljiva marža 1.11 IBRD – Programski zajam za razvoj javnih finansija 70.100.000 8.033.768.440 Prvi datum otplate glavnice 01.03.2018. Poslednji datum otplate glavnice 01.09.2029. Rata glavnice za 2014. god. 0 Kamatna stopa 6M LIBOR EUR + promenljiva marža 1.12 IBRD – Projekat zdravstva 10.154.580 1.163.759.511 Prvi datum otplate glavnice 15.08.2014. Poslednji datum otplate glavnice 15.02.2026. Rata glavnice za 2014. god. 423.446 EUR Kamatna stopa 6M LIBOR EUR + promenljiva marža 1.13 IBRD – Dodatno finansiranje projekta rekonstrukcije saobraćaja 31.774.726 3.641.523.365 Prvi datum otplate glavnice 15.08.2012. Poslednji datum otplate glavnice 15.02.2024. Rata glavnice za 2014. god. 3.028.653 EUR Kamatna stopa 6M LIBOR EUR + 0,52% 1.14 IBRD – Drugi programski zajam za razvoj javnih finansija 74.068.622 8.488.590.000 Prvi datum otplate glavnice 15.10.2026. Poslednji datum otplate glavnice 15.04.2031. Rata glavnice za 2014. god. 0 Kamatna stopa 6M LIBOR USD + 1,05% 1.15 IBRD – Projekat osiguranja rizika u slučaju elementarnih nepogoda 3.703.431 424.429.500 Prvi datum otplate glavnice 15.06.2018. Poslednji datum otplate glavnice 15.06.2018. Rata glavnice za 2014. god. 0 Kamatna stopa 6M LIBOR USD + 0,60% 1 Ukupno: 1.444.239.870 165.516.243.737 IDA 2.1 IDA–3599–YF: Kredit za strukturno prilagođavanje 53.552.972 6.137.406.172 Prvi datum otplate glavnice 15.05.2012. Poslednji datum otplate glavnice 15.11.2021. Rata glavnice za 2014. god. 5.550.000 SDR Kamatna stopa 0,75% troškovi servisiranja 2.2 IDA–4017–YF: Drugi kredit za strukturno prilagođavanje 34.169.464 3.915.970.870 Prvi datum otplate glavnice 15.02.2015. Poslednji datum otplate glavnice 15.08.2024. Rata glavnice za 2014. god. 0 Kamatna stopa 0,75% troškovi servisiranja 2.3 IDA–3643–YF: Kredit za razvoj privatnog i bankarskog sektora 69.576.293 7.973.749.323 Prvi datum otplate glavnice 15.10.2012. Poslednji datum otplate glavnice 15.04.2022. Rata glavnice za 2014. god. 6.810.000 SDR Kamatna stopa 0,75% troškovi servisiranja 2.4 IDA–3780–YF: Drugi kredit za prilagođavanje privatnog i finansijskog sektora 63.304.323 7.254.954.006 Prvi datum otplate glavnice 15.08.2013. Poslednji datum otplate glavnice 15.02.2023. Rata glavnice za 2014. god. 5.870.000 SDR Kamatna stopa 0,75% troškovi servisiranja 2.5 IDA–3750–YF: Projekat za finansiranje strukturnog prilagođavanja socijalnog sektora 65.137.668 7.465.063.406 Prvi datum otplate glavnice 15.08.2013. Poslednji datum otplate glavnice 15.02.2023. Rata glavnice za 2014. god. 6.040.000 SDR Kamatna stopa 0,75% troškovi servisiranja 2.6 IDA–3636–YF: Projekat razvoja školstva 7.464.096 855.418.237 Prvi datum otplate glavnice 15.10.2012. Poslednji datum otplate glavnice 15.04.2022. Rata glavnice za 2014. god. 730.572 SDR Kamatna stopa 0,75% troškovi servisiranja 2.7 IDA–3651–YF: Projekat za olakšavanje trgovine i saobraćaja u Jugoistočnoj Evropi 4.439.599 508.797.626 Prvi datum otplate glavnice 15.10.2012. Poslednji datum otplate glavnice 15.04.2022. Rata glavnice za 2014. god. 434.539 SDR Kamatna stopa 0,75% troškovi servisiranja 2.8 IDA–3693–YF: Projekat omogućavanja finansiranja izvoza 8.052.473 922.848.812 Prvi datum otplate glavnice 15.08.2012. Poslednji datum otplate glavnice 15.02.2022. Rata glavnice za 2014. god. 834.524 SDR Kamatna stopa 0,75% troškovi servisiranja 2.9 IDA–3723–YF: Projekat tehničke pomoći u privatizaciji i restruktuiranju banaka i preduzeća 8.315.804 953.027.672 Prvi datum otplate glavnice 01.05.2013. Poslednji datum otplate glavnice 01.11.2022. Rata glavnice za 2014. god. 771.096 SDR Kamatna stopa 0,75% troškovi servisiranja 2.10 IDA–3753–YF: Projekat promocije zapošljavanja 2.020.490 231.557.030 Prvi datum otplate glavnice 15.10.2013. Poslednji datum otplate glavnice 15.04.2023. Rata glavnice za 2014. god. 177.984 SDR Kamatna stopa 0,75% troškovi servisiranja 2.11 IDA–3768–YF: Projekat zdravstva 15.845.220 1.815.931.885 Prvi datum otplate glavnice 15.08.2013. Poslednji datum otplate glavnice 15.02.2023. Rata glavnice za 2014. god. 1.469.275 SDR Kamatna stopa 0,75% troškovi servisiranja 2.12 IDA–3908–YF: Projekat za katastar nepokretnosti i upis prava u Srbiji 21.880.280 2.507.576.370 Prvi datum otplate glavnice 15.08.2014. Poslednji datum otplate glavnice 15.02.2024. Rata glavnice za 2014. god. 963.721 SDR Kamatna stopa 0,75% troškovi servisiranja 2.13 IDA–3870–YF: Projekat energetske efikasnosti u Srbiji 16.000.064 1.833.677.705 Prvi datum otplate glavnice 15.08.2014. Poslednji datum otplate glavnice 15.02.2024. Rata glavnice za 2014. god. 704.726 SDR Kamatna stopa 0,75% troškovi servisiranja 2.14 IDA–4071–YF: Projekat konsolidacije naplate i reforme penzione administracije u Srbiji 18.463.482 2.115.996.280 Prvi datum otplate glavnice 15.08.2015. Poslednji datum otplate glavnice 15.02.2025. Rata glavnice za 2014. god. 0 Kamatna stopa 0,75% troškovi servisiranja 2.15 IDA–4105–YF: Projekat revitalizacije sistema za navodnjavanje i odvodnjavanje Srbije 16.647.820 1.907.913.416 Prvi datum otplate glavnice 15.10.2015. Poslednji datum otplate glavnice 15.04.2025. Rata glavnice za 2014. god. 0 Kamatna stopa 0,75% troškovi servisiranja 2.16 IDA–4131–YF: Prvi kredit za programski razvoj politike u privatnom i finansijskom sektoru 43.137.529 4.943.750.600 Prvi datum otplate glavnice 15.02.2016. Poslednji datum otplate glavnice 15.08.2025. Rata glavnice za 2014. god. 0 Kamatna stopa 0,75% troškovi servisiranja 2.17 IDA–3909–YF: Projekat rekonstrukcije saobraćaja u Srbiji 41.622.509 4.770.122.724 Prvi datum otplate glavnice 15.08.2014. Poslednji datum otplate glavnice 15.02.2024. Rata glavnice za 2014. god. 1.833.271 SDR Kamatna stopa 0,75% troškovi servisiranja 2.18 IDA–38701–YF Dodatno finansiranje projekta energetske efikasnosti za Srbiju 7.136.855 817.915.002 Prvi datum otplate glavnice 15.08.2017. Poslednji datum otplate glavnice 15.02.2027. Rata glavnice za 2014. god. 0 Kamatna stopa 0,75% troškovi servisiranja 2.19 IDA–4326–YF Regionalni razvoj Bora 0 0 Prvi datum otplate glavnice 15.08.2017. Poslednji datum otplate glavnice 15.02.2027. Rata glavnice za 2014. god. 0 Kamatna stopa 0,75% troškovi servisiranja 2  Ukupno: 496.766.941 56.931.677.136 EIB 3.1 EIB–Obnova regionalnih bolnica 41.315.708 4.734.961.899 Prvi datum otplate glavnice 05.11.2009. Poslednji datum otplate glavnice 20.12.2026. Rata glavnice za 2014. god. 3.285.032 EUR Kamatna stopa fiksna po tranšama 3.2 EIB–Projekat obnove škola 23.765.625 2.723.645.193 Prvi datum otplate glavnice 07.02.2012. Poslednji datum otplate glavnice 26.03.2029. Rata glavnice za 2014. god. 1.389.583 EUR Kamatna stopa fiksna po tranšama 3.3 EIB – ApexGlobal 1 623.750 71.484.496 Prvi datum otplate glavnice 15.06.2006. Poslednji datum otplate glavnice 15.06.2016. Rata glavnice za 2014. god. 215.722 EUR Kamatna stopa fiksna/varijabilna po tranšama 3.4 EIB – Apex Global 2 27.571.506 3.159.815.907 Prvi datum otplate glavnice 19.05.2006. Poslednji datum otplate glavnice 15.12.2021. Rata glavnice za 2014. god. 4.066.066 EUR Kamatna stopa fiksna/varijabilna po tranšama 3.5 EIB – Apex zajam za MSP 3 193.167.467 22.137.841.664 Prvi datum otplate glavnice 10.11.2010. Poslednji datum otplate glavnice 20.09.2022. Rata glavnice za 2014. god. 35.184.298 EUR Kamatna stopa fiksna/varijabilna po tranšama 3.6 EIB – Opštinska i regionalna infrastruktura 42.251.816 4.842.244.070 Prvi datum otplate glavnice 25.04.2016. Poslednji datum otplate glavnice 25.04.2033. Rata glavnice za 2014. god. 0 Kamatna stopa fiksna/varijabilna po tranšama 3.7 EIB – Istraživanje i razvoj u javnom sektoru 60.000.000 6.876.264.000 Prvi datum otplate glavnice 25.04.2016. Poslednji datum otplate glavnice 25.10.2031. Rata glavnice za 2014. god. 0 Kamatna stopa fiksna/varijabilna po tranšama 3.8 EIB – Projekat modernizacije škola 12.888.122 1.477.035.495 Prvi datum otplate glavnice 18.04.2016. Poslednji datum otplate glavnice 16.10.2037. Rata glavnice za 2014. god. 0 Kamatna stopa fiksna/varijabilna po tranšama 3.9 Klinički centri/A 18.500.000 2.120.181.400 Prvi datum otplate glavnice 06.02.2014. Poslednji datum otplate glavnice 02.09.2038. Rata glavnice za 2014. god. 243.902 EUR Kamatna stopa fiksna/varijabilna po tranšama 3.10 EIB – Apex zajam za MSP 4 195.854.404 22.445.776.458 Prvi datum otplate glavnice 13.09.2013. Poslednji datum otplate glavnice 25.06.2024. Rata glavnice za 2014. god. 20.246.676 EUR Kamatna stopa fiksna/varijabilna po tranšama 3.11 EIB – Koridor X (E80) 32.382.962 3.711.229.910 Prvi datum otplate glavnice 20.10.2018. Poslednji datum otplate glavnice 22.08.2043. Rata glavnice za 2014. god. 0 Kamatna stopa fiksna/varijabilna po tranšama 3.12 EIB – Koridor X (E75) 39.575.941 4.535.576.973 Prvi datum otplate glavnice 02.03.2020. Poslednji datum otplate glavnice 02.09.2043. Rata glavnice za 2014. god. 0 Kamatna stopa fiksna/varijabilna po tranšama 3  Ukupno: 687.897.301 78.836.057.465 CEB 4.1 CEB– Klizišta II (rekonstrukcija i obnova stambene infrastrukture) – 1593 /2007 7.900.000 905.374.760 Prvi datum otplate glavnice 20.11.2015. Poslednji datum otplate glavnice 20.11.2024. Rata glavnice za 2014. god. 0 Kamatna stopa 3,62% fiksna 4.2 CEB – Izbeglice (obezbeđenje trajnih stambenih jedinica) 2.000.000 229.208.800 Prvi datum otplate glavnice 30.09.2015. Poslednji datum otplate glavnice 30.09.2024. Rata glavnice za 2014. god. 0 Kamatna stopa 2,50% fiksna 4.3 CEB–Klizišta I: Rekonstrukcija i obnova stambene infrastrukture 9.452.000 1.083.240.789 Prvi datum otplate glavnice 09.05.2014. Poslednji datum otplate glavnice 27.01.2027. Rata glavnice za 2014. god. 900.000 EUR Kamatna stopa fiksna po tranšama 4.4 CEB – Rehabilitacija i prevencija nakon poplava u Vojvodini 7.680.000 880.161.792 Prvi datum otplate glavnice 10.02.2012. Poslednji datum otplate glavnice 06.07.2021. Rata glavnice za 2014. god. 960.000 EUR Kamatna stopa fiksna po tranšama 4.5 CEB – Obezbeđenje smeštaja za mlade istraživače u Srbiji 1 26.000.000 2.979.714.400 Prvi datum otplate glavnice 26.08.2014. Poslednji datum otplate glavnice 26.08.2026. Rata glavnice za 2014. god. 653.846 EURM Kamatna stopa 3M EURIBOR + marža 4.6 CEB – Obrazovanje za socijalnu inkluziju 2.839.500 325.419.194 Prvi datum otplate glavnice 05.04.2014. Poslednji datum otplate glavnice 05.04.2022. Rata glavnice za 2014. god. 315.500 EUR Kamatna stopa 1,49% fiksna 4.7 CEB – Obezbeđenje smeštaja za mlade istraživače u Srbiji 2 3.000.000 343.813.200 Prvi datum otplate glavnice 26.08.2014. Poslednji datum otplate glavnice 26.08.2026. Rata glavnice za 2014. god. 230.769 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 0,60% 4  Ukupno: 58.871.500 6.746.932.935 EBRD 5.1 EBRD – Koridor H 27.591.001 3.162.050.157 Prvi datum otplate glavnice 08.09.2013. Poslednji datum otplate glavnice 08.03.2024. Rata glavnice za 2014. god. 2.627.714 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + 1,00% 5 Ukupno: 27.591.001 3.162.050.157 Krediti stranih vlada 6.1 Vlada Ruske Federacije – Finansiranje budzetskog deficita 1 122.213.227 14.006.173.500 Prvi datum otplate glavnice 15.03.2012. Poslednji datum otplate glavnice 15.12.2021. Rata glavnice za 2014. god. 20.000.000 USD Kamatna stopa 6M LIBOR USD + 2,95% 6.2 Vlada Italije – Razvoj privatnog sektora putem kreditne linije 24.937.500 2.857.947.225 Prvi datum otplate glavnice 14.01.2011. Poslednji datum otplate glavnice 14.07.2022. Rata glavnice za 2014. god. 2.770.833 EUR Kamatna stopa 1,00% fiksna 6.3 Vlada Italije – Razvoj malih isrednjih preduzeća 15.000.000 1.719.066.000 Prvi datum otplate glavnice 16.03.2018. Poslednji datum otplate glavnice 16.09.2024. Rata glavnice za 2014. god. 0 Kamatna stopa 0,35% fiksna 6.4 Export – Import Bank of China – Reprogramirani zajam 51.113.347 5.857.814.491 Prvi datum otplate glavnice 21.07.2010. Poslednji datum otplate glavnice 21.01.2021. Rata glavnice za 2014. god. 9.201.080 USD Kamatna stopa 6M LIBOR USD +1,30% 6.5 Export – Import Bank of China – X RAY 23.348.709 2.675.864.755 Prvi datum otplate glavnice 21.03.2014. Poslednji datum otplate glavnice 21.09.2025. Rata glavnice za 2014. god. 2.799.180 USD Kamatna stopa 3% fiksna 6.6 Export – Import Bank of China – Most Zemun–Borča 78.240.991 8.966.761.824 Prvi datum otplate glavnice 21.07.2014. Poslednji datum otplate glavnice 21.01.2029. Rata glavnice za 2014. god. 3.521.104 USD Kamatna stopa 3% fiksna 6.7 Ostale strane vlade 278.286.951 31.892.909.080 Prvi datum otplate glavnice 21.01.2015. Poslednji datum otplate glavnice 21.07.2034. Rata glavnice za 2014. god. 0 Kamatna stopa 1,50% fiksna 6.8 Vlada Republike Francuske– NATIXIS 8.803.600 1.008.931.296 Prvi datum otplate glavnice 30.06.2031. Poslednji datum otplate glavnice 31.03.2053. Rata glavnice za 2014. god. 0 Kamatna stopa 0,20% fiksna 6.9 Libija – neregulisani dug SFRJ 38.676.511 4.432.498.315 Prvi datum otplate glavnice – Poslednji datum otplate glavnice – Rata glavnice za 2014. god. 3.800.000 EUR Kamatna stopa – 6.10 Export – Import Bank of China – Paket projekat Kostolac 72.984.970 8.364.398.731 Prvi datum otplate glavnice 21.01.2018 Poslednji datum otplate glavnice 21.07.2027 Rata glavnice za 2014. god. 0 Kamatna stopa 3% fiksna 6.11 Vlada Republike Azerbejdzan – izgradnja deonica Ljig–Boljkovci, Boljkovci–Takovo i Takovo–Preljina autoputa E–763 u Republici Srbiji 72.652.622 8.326.310.154 Prvi datum otplate glavnice 15.12.2015 Poslednji datum otplate glavnice 15.12.2027 Rata glavnice za 2014. god. 0 Kamatna stopa 4% fiksna 6.12 Vlada Ruske Federacije – Finansiranje budzetskog deficita 2 222.205.866 25.465.770.000 Prvi datum otplate glavnice 15.03.2015 Poslednji datum otplate glavnice 15.12.2022 Rata glavnice za 2014. god. 0 Kamatna stopa 3,50% fiksna 6 Ukupno: 1.008.464.294 115.574.445.371 Ostali strani kreditori 7.1 EU 55 – Makroekonomska pomoć 49.500.000 5.672.917.800 Prvi datum otplate glavnice 27.02.2014. Poslednji datum otplate glavnice 04.05.2020. Rata glavnice za 2014. god. 7.200.000 EUR Kamatna stopa fiksna/varijabilna po tranšama 7.2 EU 200 – Makroekonomska pomoć 100.000.000 11.460.440.000 Prvi datum otplate glavnice 12.07.2017 Poslednji datum otplate glavnice 12.07.2019 Rata glavnice za 2014. god. 0 Kamatna stopa 3,382% fiksna 7.3 Pariski klub 1.385.500.018 158.784.398.270 Prvi datum otplate glavnice 22.09.2005. Poslednji datum otplate glavnice 22.03.2041. Rata glavnice za 2014. god. EUR 32.033.922USD 26.332.743GBP 314.829CHF 5.564.500JPY 377.907.373DKK 3.194.325SEK 2.062.756NOK 3.429.181 Kamatna stopa različita za svaku zemlju članicu Pariskog kluba 7.4 Londonski klub 314.525.390 36.045.993.551 Prvi datum otplate glavnice 01.05.2010. Poslednji datum otplate glavnice 01.11.2024. Rata glavnice za 2014. god. 36.925.297 USD Kamatna stopa 3,75% do 1.11.2009.6,75% do 1.11.2024. 7.5 KfW–Rehabilitacija lokalnog sistema grejanja u Srbiji–faza III 7.068.700 810.104.088 Prvi datum otplate glavnice 24.03.2009. Poslednji datum otplate glavnice 09.12.2019. Rata glavnice za 2014. god. 1.331.653 EUR Kamatna stopa KfW stopa + marža 1,20% 7.6 KfW–Rehabilitacija lokalnog sistema grejanja u Srbiji–faza IV 2.722.202 311.976.343 Prvi datum otplate glavnice 30.12.2015. Poslednji datum otplate glavnice 30.12.2023. Rata glavnice za 2014. god. 0 Kamatna stopa 2,5% fiksna 7.7 KfW – Vodovod i rehabilitacija u opštinama srednje veličine u Srbiji 1– faza II 2.430.814 278.581.952 Prvi datum otplate glavnice 30.06.2013. Poslednji datum otplate glavnice 30.12.2024. Rata glavnice za 2014. god. 1.373.007 EUR Kamatna stopa 6.17% fiksna 7.8 KFW – Vodovod i rehabilitacija u opštinama srednje veličine u Srbiji 2 – faza II 0 0 Prvi datum otplate glavnice 30.12.2014. Poslednji datum otplate glavnice 30.12.2026. Rata glavnice za 2014. god. 0 Kamatna stopa 3,49% fiksna 7.9 KFW – Finansiranje mera energetske efikasnosti, poljoprivrede i prehrambene industrije preko malih i srednjih preduzeća i fizičkih lica i opštinske infrastrukture preko opština i javno-komunalnih preduzeća 77.000.000 8.824.538.800 Prvi datum otplate glavnice 30.12.2014. Poslednji datum otplate glavnice 30.12.2019. Rata glavnice za 2014. god. 7.000.000 EUR Kamatna stopa 3,20% fiksna 7.10 Erste GCIB I B.V. Amsterdam – 29815 15.833.333 1.814.569.678 Prvi datum otplate glavnice 31.05.2011. Poslednji datum otplate glavnice 28.04.2015. Rata glavnice za 2014. god. 10.000.000 EUR Kamatna stopa 1M EURIBOR+ 3,0% +1,25% 7.11 VTB Capital plc 41.666.667 4.775.183.344 Prvi datum otplate glavnice 06.06.2011. Poslednji datum otplate glavnice 04.05.2015. Rata glavnice za 2014. god. 25.000.000 EUR Kamatna stopa 1M EURIBOR+ 4,35% 7.12 Erste GCIB I B.V. Amsterdam – 29820 18.750.000 2.148.832.500 Prvi datum otplate glavnice 29.06.2012 Poslednji datum otplate glavnice 31.12.2015 Rata glavnice za 2014. god. 7.500.000 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 3,18% +2,12% 7.13 Nova kreditna banka Maribor d.d. 6.250.000 716.277.500 Prvi datum otplate glavnice 30.06.2012 Poslednji datum otplate glavnice 21.12.2015 Rata glavnice za 2014. god. 2.500.000 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 5% 7.14 Societe Generale Bank Paris 292.600.000 33.533.247.440 Prvi datum otplate glavnice 13.04.2017 Poslednji datum otplate glavnice 13.04.2017 Rata glavnice za 2014. god. 0 Kamatna stopa 4,34% fiksna 7.15 MMF – alokacija sredstava iz specijalnih prava vučenja 440.877.977 50.526.555.973 Prvi datum otplate glavnice – Poslednji datum otplate glavnice – Rata glavnice za 2014. god. – Kamatna stopa Kamatna stopa za alokacije MMF-a menja se nedeljno 7.16 Eurobond 2021 1.481.372.443 169.771.800.000 Prvi datum otplate glavnice 28.09.2021. Poslednji datum otplate glavnice 28.09.2021. Rata glavnice za 2014. god. 0 Kamatna stopa 7,25% fiksna 7.17 Eurobond 2017 555.514.666 63.664.425.000 Prvi datum otplate glavnice 21.11.2017. Poslednji datum otplate glavnice 21.11.2017. Rata glavnice za 2014. god. 0 Kamatna stopa 5,25% fiksna 7.18 Eurobond 2020 1.111.029.332 127.328.850.000 Prvi datum otplate glavnice 25.02.2020. Poslednji datum otplate glavnice 25.02.2020. Rata glavnice za 2014. god. 0 Kamatna stopa 4,875% fiksna 7 Ukupno 5.902.641.542 676.468.692.239 UKUPNO DIREKTNE OBAVEZE – SPOLjNI DUG 9.626.472.449 1.103.236.099.040 UKUPNO DIREKTNE OBAVEZE (spoljni + unutrašnji dug) 16.183.658.149 1.854.718.431.799 II. INDIREKTNE OBAVEZE: 1. Indirektne obaveze – unutrašnji dug Red. broj Naziv duga Uslovi Stanje duga u EUR Stanje duga u RSD 1.1 Obaveze prema Unicredit Bank Srbija AD Beograd – JP „Putevi Srbije” 15.330.000 1.756.885.452 Prvi datum otplate glavnice 07.07.2010. Poslednji datum otplate glavnice 07.07.2014. Rata glavnice za 2014. god. 10.740.000 EUR Kamatna stopa 1M EURIBOR + 4,05% 1.2 Obaveze prema Marfin Bank a.d. Beograd – JP „Putevi Srbije” 12.244.898 1.403.319.165 Prvi datum otplate glavnice 29.07.2010. Poslednji datum otplate glavnice 29.07.2014. Rata glavnice za 2014. god. 8.571.429 EUR Kamatna stopa 1M EURIBOR + 4,15% 1. 3 Obaveze prema Banca Intesa AD Beograd – JP „Srbijagas” 47.500.000 5.443.709.000 Prvi datum otplate glavnice 27.07.2013. Poslednji datum otplate glavnice 27.04.2018. Rata glavnice za 2014. god. 10.000.000 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 4,80% 1. 4 Obaveze prema Banca Intesa AD Beograd – JP „Srbijagas” 114.000.000 13.064.901.600 Prvi datum otplate glavnice 09.07.2013. Poslednji datum otplate glavnice 09.04.2018. Rata glavnice za 2014. god. 24.000.000 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 4,80% 1. 5 Obaveze prema Banca Intesa AD Beograd – JP „Srbijagas” 45.000.000 5.157.198.000 Prvi datum otplate glavnice 06.09.2014. Poslednji datum otplate glavnice 06.06.2019. Rata glavnice za 2014. god. 5.000.000 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 4,19% 1. 6 Obaveze prema Societe Generale Banka Srbija AD Beograd – JP „Srbijagas” 40.000.000 4.584.176.000 Prvi datum otplate glavnice 06.09.2014. Poslednji datum otplate glavnice 06.06.2019. Rata glavnice za 2014. god. 4.000.000 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 4,19% 1. 7 Obaveze prema Erste Bank a.d. Novi Sad – JP „Srbijagas” 40.000.000 4.584.176.000 Prvi datum otplate glavnice 06.09.2014. Poslednji datum otplate glavnice 06.06.2019. Rata glavnice za 2014. god. 4.000.000 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 4,19% 1. 8 Obaveze prema Komercijalnoj banci a.d. Beograd – JP „Srbijagas” 20.000.000 2.292.088.000 Prvi datum otplate glavnice 06.09.2014. Poslednji datum otplate glavnice 06.06.2019. Rata glavnice za 2014. god. 2.000.000 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 4,19% 1. 9 Obaveze prema Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Beograd – JP „Srbijagas” 35.000.000 4.011.154.000 Prvi datum otplate glavnice 06.09.2014. Poslednji datum otplate glavnice 06.06.2019. Rata glavnice za 2014. god. 3.500.000 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 4,19% 1. 10 Obaveze prema Unicredit Bank Srbija AD Beograd – JP „Srbijagas” 30.000.000 3.438.132.000 Prvi datum otplate glavnice 02.08.2014. Poslednji datum otplate glavnice 02.05.2019. Rata glavnice za 2014. god. 3.000.000 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 4,29% 1.11 Obaveze prema Societe Generale Banka Srbija AD Beograd – JP „Srbijagas” 10.000.000 1.146.044.000 Prvi datum otplate glavnice 21.02.2014. Poslednji datum otplate glavnice 21.11.2017. Rata glavnice za 2014. god. 2.500.000 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 6,45% 1.12 Obaveze prema Vojvođanskoj banci a.d. Novi Sad – JP „Srbijagas” 20.000.000 2.292.088.000 Prvi datum otplate glavnice 27.02.2014. Poslednji datum otplate glavnice 27.11.2017. Rata glavnice za 2014. god. 5.000.000 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 6,45% 1.13 Obaveze prema Unicredit Bank Srbija AD Beograd – JP „Srbijagas” 10.000.000 1.146.044.000 Prvi datum otplate glavnice 27.11.2013. Poslednji datum otplate glavnice 28.08.2017. Rata glavnice za 2014. god. 2.500.000 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 7,25% 1.14 Obaveze prema Sberbank Srbija a.d. Beograd – JP „Srbijagas” 70.000.000 8.022.308.000 Prvi datum otplate glavnice 28.02.2014. Poslednji datum otplate glavnice 28.11.2017. Rata glavnice za 2014. god. 17.500.000 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 6% 1.15 Obaveze prema OTP banka Srbija a.d. Novi Sad – JP „Srbijagas” 10.000.000 1.146.044.000 Prvi datum otplate glavnice 28.02.2014. Poslednji datum otplate glavnice 30.11.2017. Rata glavnice za 2014. god. 2.500.000 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 6,20% 1.16 Obaveze prema Unicredit Bank Srbija AD Beograd – JP „Srbijagas” 20.000.000 2.292.088.000 Prvi datum otplate glavnice 20.03.2014 Poslednji datum otplate glavnice 20.12.2017 Rata glavnice za 2014. god. 5.000.000 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 6,75% 1.17 Obaveze prema Vojvođanskoj banci a.d. Novi Sad – JP „Srbijagas” 20.000.000 2.292.088.000 Prvi datum otplate glavnice 27.05.2014. Poslednji datum otplate glavnice 27.02.2018. Rata glavnice za 2014. god. 3.750.000 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 6,95% 1. 18 Obaveze prema Unicredit Bank Srbija AD Beograd – „JAT Airways” a.d. Beograd 16.923.077 1.939.459.079 Prvi datum otplate glavnice 13.12.2012. Poslednji datum otplate glavnice 13.12.2018. Rata glavnice za 2014. god. 3.076.923 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 3,95% 1. 19 Obaveze prema Societe Generale Banka Srbija AD Beograd – „JAT Airways” a.d. Beograd 16.923.077 1.939.459.079 Prvi datum otplate glavnice 13.12.2012. Poslednji datum otplate glavnice 13.12.2018. Rata glavnice za 2014. god. 3.076.923 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 3,95% 1. 20 Obaveze prema Unicredit Bank Srbija AD Beograd – „JAT Airways” a.d. Beograd 4.019.231 460.621.530 Prvi datum otplate glavnice 17.12.2012. Poslednji datum otplate glavnice 15.12.2018. Rata glavnice za 2014. god. 730.769 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 3,95% 1. 21 Obaveze prema Societe Generale Banka Srbija AD Beograd – „JAT Airways” a.d. Beograd 4.019.231 460.621.530 Prvi datum otplate glavnice 17.12.2012. Poslednji datum otplate glavnice 15.12.2018. Rata glavnice za 2014. god. 730.769 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 3,95% 1. 22 Obaveze prema Unicredit Bank Srbija AD Beograd – „JAT Airways” a.d. Beograd 846.154 96.972.955 Prvi datum otplate glavnice 27.12.2012. Poslednji datum otplate glavnice 27.12.2018. Rata glavnice za 2014. god. 153.846 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 3,95% 1. 23 Obaveze prema Societe Generale Banka Srbija AD Beograd – „JAT Airways” a.d. Beograd 846.154 96.972.955 Prvi datum otplate glavnice 27.12.2012. Poslednji datum otplate glavnice 27.12.2018. Rata glavnice za 2014. god. 153.846 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 3,95% 1. 24 Obaveze prema Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Beograd – Opština Kosovska Mitrovica 2.410.000 276.196.604 Prvi datum otplate glavnice 31.01.2014. Poslednji datum otplate glavnice 30.04.2018. Rata glavnice za 2014. god. 535.556 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 4,50% 1. 25 Obaveze prema Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Beograd – Opština Zvečan 1.205.000 138.098.302 Prvi datum otplate glavnice 31.01.2014. Poslednji datum otplate glavnice 30.04.2018. Rata glavnice za 2014. god. 267.778 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 4,50% 1. 26 Obaveze prema Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Beograd – Opština Zubin Potok 1.205.000 138.098.302 Prvi datum otplate glavnice 31.01.2014. Poslednji datum otplate glavnice 30.04.2018. Rata glavnice za 2014. god. 267.778 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 4,50% 1. 27 Obaveze prema Komercijalnoj banci a.d. Beograd – Građevinska direkcija Srbije – Reprogram/refinansiranje kratkoročnog kredita za opremanje gradskog građevinskog zemljišta na lokaciji kasarne „Stepa Stepanović” u Beogradu 2.947.005 337.739.701 Prvi datum otplate glavnice 16.07.2012. Poslednji datum otplate glavnice 14.12.2013. Rata glavnice za 2014. god. 0 Kamatna stopa 1M EURIBOR + 3,78% 1. 28 Obaveze prema Societe Generale Banka Srbija AD Beograd – „Galenika” a.d. –Refinansiranje postojećeg duga prema bankama 10.000.000 1.146.044.000 Prvi datum otplate glavnice 14.06.2014. Poslednji datum otplate glavnice 14.03.2019. Rata glavnice za 2014. god. 1.500.000 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 6,95% 1. 29 Obaveze prema Unicredit Bank Srbija AD Beograd – „Galenika” a.d. –Refinansiranje postojećeg duga prema bankama 30.000.000 3.438.132.000 Prvi datum otplate glavnice 26.03.2014 Poslednji datum otplate glavnice 26.12.2018 Rata glavnice za 2014. god. 6.000.000 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 6,95% 1. 30 Obaveze prema Agroindustrijskoj komercijalnoj banci „AIK Banka” AD Niš – „Galenika” a.d. –Refinansiranje postojećeg duga prema bankama i izmirenje obaveza prema dobavljačima 20.000.000 2.292.088.000 Prvi datum otplate glavnice 09.06.2014. Poslednji datum otplate glavnice 09.03.2019. Rata glavnice za 2014. god. 3.000.000 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 6,95% 1.31 Obaveze prema Komercijalnoj banci a.d. Beograd – „Galenika” a.d. –Refinansiranje postojećeg duga prema bankama i izmirenja duga prema dobavljačima 10.000.000 1.146.044.000 Prvi datum otplate glavnice 14.03.2015. Poslednji datum otplate glavnice 14.12.2019. Rata glavnice za 2014. god. 0 Kamatna stopa 3M EURIBOR + 6,95% 1.32 Obaveze prema Komercijalnoj banci a.d. Beograd – „Galenika” a.d. –Refinansiranje postojećeg duga prema bankama i izmirenja duga prema dobavljačima 2.500.000 286.511.000 Prvi datum otplate glavnice 14.03.2015. Poslednji datum otplate glavnice 14.12.2019. Rata glavnice za 2014. god. 0 Kamatna stopa 3M EURIBOR + 6,95% 1.33 Obaveze prema Agroindustrijskoj komercijalnoj banci „AIK Banka” AD Niš – „Galenika” a.d. –Refinansiranje postojećeg duga prema bankama i izmirenja duga prema dobavljačima 2.500.000 286.511.000 Prvi datum otplate glavnice 01.04.2015. Poslednji datum otplate glavnice 01.01.2020. Rata glavnice za 2014. god. 0 Kamatna stopa 3M EURIBOR + 6,95% 1. 34 Obaveze prema Societe Generale Banka Srbija AD Beograd – Građevinska direkcija Srbije – Objekat 3A 2.346.965 268.972.553 Prvi datum otplate glavnice 13.10.2013. Poslednji datum otplate glavnice 13.03.2015. Rata glavnice za 2014. god. 1.844.173 EUR Kamatna stopa 1M EURIBOR + 5,50% 1. 35 Obaveze prema Societe Generale Banka Srbija AD Beograd – Građevinska direkcija Srbije – Objekat 3G 2.212.415 253.552.539 Prvi datum otplate glavnice 13.10.2013. Poslednji datum otplate glavnice 13.03.2015. Rata glavnice za 2014. god. 1.763.386 EUR Kamatna stopa 1M EURIBOR + 5,50% 1. 36 Obaveze prema Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Beograd – Građevinska direkcija Srbije – Objekat 3B 4.321.214 495.230.171 Prvi datum otplate glavnice 30.11.2013. Poslednji datum otplate glavnice 31.03.2015. Rata glavnice za 2014. god. 1.545.000 EUR Kamatna stopa 1M EURIBOR + 6,50% 1. 37 Obaveze prema Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Beograd–Građevinska direkcija Srbije– Objekat 3V 4.799.197 550.009.075 Prvi datum otplate glavnice 30.11.2013. Poslednji datum otplate glavnice 31.03.2015. Rata glavnice za 2014. god. 1.650.000 EUR Kamatna stopa 1M EURIBOR + 6,50% 1. 38 Obaveze prema Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Beograd–Građevinska direkcija Srbije – Objekat 2G–2D–2Đ–2E 14.056.163 1.610.898.145 Prvi datum otplate glavnice 30.11.2013. Poslednji datum otplate glavnice 31.03.2015. Rata glavnice za 2014. god. 5.025.000 EUR Kamatna stopa 1M EURIBOR + 6,00% 1.39 Obaveze prema Komercijalnoj banci a.d. Beograd –„JAT Airways” a.d. Beograd – Održavanje tekuće likvidnosti 7.500.000 859.532.998 Prvi datum otplate glavnice 08.04.2013. Poslednji datum otplate glavnice 08.03.2015. Rata glavnice za 2014. god. 5.000.000 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 5,25% 1.40 Obaveze prema Banca Intesa AD Beograd – „JAT Airways” a.d. Beograd –Održavanje tekuće likvidnosti 10.000.000 1.146.044.000 Prvi datum otplate glavnice 20.07.2015. Poslednji datum otplate glavnice 20.12.2019. Rata glavnice za 2014. god. 0 Kamatna stopa 3M EURIBOR + 6,95% 1.41 Obaveze prema Unicredit Bank Srbija AD Beograd – „JAT tehnika” d.o.o. –Finansiranje realizacije projekta izgradnje Hangara 2 5.000.000 573.022.000 Prvi datum otplate glavnice 20.05.2015 Poslednji datum otplate glavnice 20.02.2020 Rata glavnice za 2014. god. 0 Kamatna stopa 3M EURIBOR + 6,49% 1.42 Obaveze prema Agroindustrijskoj komercijalnoj banci „AIK Banka” AD Niš – Garancija Fonda za razvoj Republike Srbije Železari Smederevo d.o.o. 15.000.000 1.719.066.000 Prvi datum otplate glavnice 08.07.2014. Poslednji datum otplate glavnice 08.07.2014. Rata glavnice za 2014. god. 15.000.000 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 6,75% 1.43 Obaveze prema Komercijalnoj banci a.d. Beograd – Garancija Fonda za razvoj Republike Srbije Železari Smederevo d.o.o. 25.000.000 2.865.110.000 Prvi datum otplate glavnice 09.01.2015. Poslednji datum otplate glavnice 09.10.2016. Rata glavnice za 2014. god. 0 Kamatna stopa 3M EURIBOR + 6,75% 1.44 Obaveze prema Banca Intesa AD Beograd – Garancija Fonda za razvoj Republike Srbije Železari Smederevo d.o.o. 10.000.000 1.146.044.000 Prvi datum otplate glavnice 01.04.2015. Poslednji datum otplate glavnice 19.12.2016. Rata glavnice za 2014. god. 0 Kamatna stopa 3M EURIBOR + 6,75% 1.45 Obaveze prema Komercijalnoj banci a.d. Beograd – Garancija Fonda za razvoj Republike Srbije Železari Smederevo d.o.o. 6.000.000 687.626.400 Prvi datum otplate glavnice 01.04.2015. Poslednji datum otplate glavnice 01.01.2017. Rata glavnice za 2014. god. 0 Kamatna stopa 3M EURIBOR + 6,75% 1.46 Obaveze prema Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd – Garancija Fonda za razvoj Republike Srbije Železari Smederevo d.o.o. 10.000.000 1.146.044.000 Prvi datum otplate glavnice 01.04.2015. Poslednji datum otplate glavnice 01.01.2017. Rata glavnice za 2014. god. 0 Kamatna stopa 6M EURIBOR + 7,00% 1.47 Obaveze prema Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd – Garancija Fonda za razvoj Republike Srbije Železari Smederevo d.o.o. 10.000.000 1.146.044.000 Prvi datum otplate glavnice 01.04.2015. Poslednji datum otplate glavnice 01.01.2017. Rata glavnice za 2014. god. 0 Kamatna stopa 6M EURIBOR + 7,00% 1.48 Obaveze prema Unicredit Bank Srbija AD Beograd – Garancija Fonda za razvoj Republike Srbije Železari Smederevo d.o.o. 9.008.986 1.032.469.409 Datum aktiviranja akreditiva 24.07.2013. Datum isticanja akreditiva 23.04.2014. Rata glavnice za 2014. god. 25.300.000 USD 1.49 Obaveze prema Sberbank Srbija a.d. Beograd – Garancija Fonda za razvoj Republike Srbije Železari Smederevo d.o.o. 21.577.599 2.472.887.805 Datum aktiviranja akreditiva 18.07.2013. Datum isticanja akreditiva 10.07.2014. Rata glavnice za 2014. god. 30.000.000 USD 1.50 Obaveze prema Agroindustrijskoj komercijalnoj banci „AIK Banka” AD Niš – Agroživ AD Žitište -Obezbeđenje trajnih obrtnih sredstava 5.000.000 573.022.000 Prvi datum otplate glavnice 12.04.2015. Poslednji datum otplate glavnice 12.01.2017. Rata glavnice za 2014. god. 0 Kamatna stopa 3M EURIBOR + 8,00% 1 UKUPNO INDIREKTNE OBAVEZE–UNUTRAŠNjI DUG 847.241.366 97.097.588.349 II Indirektne obaveze – spoljni dug Red. broj Naziv duga Uslovi Stanje duga u EUR Stanje duga u RSD 1. 1 EBRD – JP „Elektroprivreda Srbije” – Hitna rekonstrukcija energetskog sektora 12.526.349 1.435.574.690 Prvi datum otplate glavnice 07.09.2005. Poslednji datum otplate glavnice 07.03.2016. Rata glavnice za 2014. god. 5.010.540 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + 1,00% 1. 2 EBRD – JP „Elektromreža Srbije” – Hitna rekonstrukcija energetskog sektora 9.493.513 1.087.998.404 Prvi datum otplate glavnice 07.09.2005. Poslednji datum otplate glavnice 07.03.2016. Rata glavnice za 2014. god. 3.797.405 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + 1,00% 1. 3 EBRD – AD „Železnice Srbije” –Sanacija Koridora X 18.132.098 2.078.018.238 Prvi datum otplate glavnice 05.04.2006. Poslednji datum otplate glavnice 05.10.2016. Rata glavnice za 2014. god. 5.180.599 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + 1,00% 1. 4 EBRD – JP „Putevi Srbije” –Dogradnja Koridora X 27.636.370 3.167.249.602 Prvi datum otplate glavnice 17.11.2006. Poslednji datum otplate glavnice 17.05.2017. Rata glavnice za 2014. god. 6.909.090 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + 1,00% 1. 5 EBRD – JP „Elektroprivreda Srbije” – Hitna rekonstrukcija energetskog sektora 2 30.309.499 3.473.601.971 Prvi datum otplate glavnice 07.03.2008. Poslednji datum otplate glavnice 07.09.2018. Rata glavnice za 2014. god. 6.061.900 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + 1,00% 1. 6 EBRD – Grad Niš – Unapređenje objekata za vodosnabdevanje i preradu otpad. voda 1.035.265 118.645.951 Prvi datum otplate glavnice 22.03.2005. Poslednji datum otplate glavnice 22.09.2015. Rata glavnice za 2014. god. 490.389 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + 1,00% 1. 7 EBRD – Grad Kragujevac –Unapređenje sistema vodosnabdevanja 913.446 104.684.924 Prvi datum otplate glavnice 07.06.2005. Poslednji datum otplate glavnice 07.12.2015. Rata glavnice za 2014. god. 349.830 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + 1,00% 1. 8 EBRD – Agencija za kontrolu letenja Srbije i Crne Gore d.o.o. 16.155.986 1.851.547.046 Prvi datum otplate glavnice 17.03.2009. Poslednji datum otplate glavnice 17.03.2017. Rata glavnice za 2014. god. 4.615.996 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + 1,00% 1. 9 EBRD – Grad Subotica –Rekonstrukcija i modernizacija gradske mreže za otpadne vode 5.292.460 606.539.239 Prvi datum otplate glavnice 17.06.2008. Poslednji datum otplate glavnice 17.12.2019. Rata glavnice za 2014. god. 814.225 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + 1,00% 1. 10 EBRD – JP „Putevi Srbije” –Autoput Beograd – Novi Sad i most kod Beške 47.139.364 5.402.378.531 Prvi datum otplate glavnice 17.07.2009. Poslednji datum otplate glavnice 17.01.2020. Rata glavnice za 2014. god. 7.252.210 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + 1,00% 1. 11 EBRD – JP „Putevi Srbije” –Obilaznica oko Beograda 58.376.272 6.690.177.607 Prvi datum otplate glavnice 17.01.2012. Poslednji datum otplate glavnice 17.07.2023. Rata glavnice za 2014. god. 5.837.627 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + 1,00% 1. 12 EBRD – AD „Železnice Srbije”–Vozna sredstva 41.558.660 4.762.805.346 Prvi datum otplate glavnice 24.08.2010. Poslednji datum otplate glavnice 24.02.2021. Rata glavnice za 2014. god. 5.541.155 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + 1,00% 1. 13 EBRD – AD „Železnice Srbije” –Vozna sredstva–višedelne elektromotorne garniture 19.854.545 2.275.418.165 Prvi datum otplate glavnice 08.09.2013. Poslednji datum otplate glavnice 08.03.2024. Rata glavnice za 2014. god. 1.890.909 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + 1,00% 1. 14 EBRD – JP „Elektroprivreda Srbije” – Nabavka i ugradnja elektronskih brojila 977.062 111.975.633 Prvi datum otplate glavnice 02.09.2013. Poslednji datum otplate glavnice 02.03.2022. Rata glavnice za 2014. god. 114.949 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + 1,00% 1. 15 EBRD – JP „Srbijagas” – Refinansiranje kratkoročnih zajmova, održavanje i poboljšanje mreže i izgradnja podzemnog skladišta gasa 47.368.421 5.428.629.473 Prvi datum otplate glavnice 30.04.2013. Poslednji datum otplate glavnice 02.05.2022. Rata glavnice za 2014. god. 5.263.158 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + 1,00% 1. 16 EBRD – AD „Železnice Srbije” –Koridor H 2.818.030 322.958.589 Prvi datum otplate glavnice 10.05.2014. Poslednji datum otplate glavnice 10.05.2025. Rata glavnice za 2014. god. 245.046 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + 1,00% 1. 17 EBRD – JP „Elektroprivreda Srbije”– Projekat za male hidroelektrane 450.000 51.571.980 Prvi datum otplate glavnice 30.04.2015. Poslednji datum otplate glavnice 31.10.2023. Rata glavnice za 2014. god. 0 Kamatna stopa 6M EURIBOR + 1,00% 1.18 EBRD – JP „Elektroprivreda Srbije”– Projekat za Kolubaru 11.596.358 1.328.993.598 Prvi datum otplate glavnice 31.01.2015. Poslednji datum otplate glavnice 31.01.2023. Rata glavnice za 2014. god. 0 Kamatna stopa 6M EURIBOR + 1,00% 1. 19 EBRD – AD „Železnice Srbije” –Projekat rehabilitacije i modernizacija mreže pruga na Koridoru H 950.000 108.874.180 Prvi datum otplate glavnice 10.02.2015. Poslednji datum otplate glavnice 10.08.2026. Rata glavnice za 2014. god. 0 Kamatna stopa 6M EURIBOR + 1,00% 1 Ukupno 352.583.698 40.407.643.167 EIB 2. 1 EIB – AD „Železnice Srbije”– Obnova železničke infrastrukture 46.265.591 5.302.240.341 Prvi datum otplate glavnice 13.12.2007. Poslednji datum otplate glavnice 15.07.2025. Rata glavnice za 2014. god. 4.627.957 EUR Kamatna stopa fiksna po tranšama 2. 2 EIB – JP „Putevi Srbije” – Rehabilitacija postojećih puteva 74.246.667 8.508.994.681 Prvi datum otplate glavnice 15.02.2010. Poslednji datum otplate glavnice 15.08.2026. Rata glavnice za 2014. god. 6.333.333 EUR Kamatna stopa fiksna po tranšama 2. 3 EIB – JP „Elektromreža Srbije” –Rekonstrukcija energetskog sistema 23.305.435 2.670.905.430 Prvi datum otplate glavnice 10.11.2011. Poslednji datum otplate glavnice 10.11.2028. Rata glavnice za 2014. god. 1.684.807 EUR Kamatna stopa fiksna po tranšama 2. 4 EIB – Grad Beograd – Obnova beogradskog jezgra 84.316.964 9.663.095.117 Prvi datum otplate glavnice 10.08.2010. Poslednji datum otplate glavnice 10.10.2032. Rata glavnice za 2014. god. 3.817.698 EUR Kamatna stopa fiksna po tranšama 2. 5 EIB – JP „Putevi Srbije” – Hitna sanacija saobraćaja 22.129.032 2.536.084.457 Prvi datum otplate glavnice 05.07.2007. Poslednji datum otplate glavnice 15.08.2023. Rata glavnice za 2014. god. 2.445.161 EUR Kamatna stopa fiksna po tranšama 2. 6 EIB – Aerodrom „Nikola Tesla” – Hitna sanacija saobraćaja 9.307.460 1.066.675.837 Prvi datum otplate glavnice 05.12.2007. Poslednji datum otplate glavnice 20.12.2025. Rata glavnice za 2014. god. 831.048 EUR Kamatna stopa fiksna po tranšama 2. 7 EIB – JP „Elektroprivreda Srbije” –Uređaji za energetski sistem 19.093.333 2.188.179.998 Prvi datum otplate glavnice 09.12.2010. Poslednji datum otplate glavnice 09.06.2027. Rata glavnice za 2014. god. 1.466.667 EUR Kamatna stopa fiksnapo tranšama 2. 8 EIB – JP „Putevi Srbije” – Projekat evropskih puteva B 118.956.667 13.632.957.410 Prvi datum otplate glavnice 15.02.2011. Poslednji datum otplate glavnice 15.02.2038. Rata glavnice za 2014. god. 1.958.889 EUR Kamatna stopa fiksna/varijabilnapo tranšama 2. 9 EIB – Grad Novi Sad – Hitna obnova sistema vodosnabdevanja 6.225.200 713.435.311 Prvi datum otplate glavnice 20.08.2017. Poslednji datum otplate glavnice 20.08.2032. Rata glavnice za 2014. god. 0 Kamatna stopa fiksna/varijabilnapo tranšama 2. 10 EIB – Agencija za kontrolu letenja Srbije i Crne Gore d.o.o. 27.337.519 3.132.999.917 Prvi datum otplate glavnice 21.12.2010. Poslednji datum otplate glavnice 02.07.2022. Rata glavnice za 2014. god. 3.349.204 EUR Kamatna stopa fiksnapo tranšama 2. 11 EIB – AD „Železnice Srbije” – Projekat obnove železnica II 43.200.000 4.950.910.080 Prvi datum otplate glavnice 18.06.2014. Poslednji datum otplate glavnice 23.07.2032. Rata glavnice za 2014. god. 1.000.000 EUR Kamatna stopa fiksna/varijabilnapo tranšama 2. 12 EIB – JP „Putevi Srbije” – Rehabilitacija mosta Gazela 33.000.000 3.781.945.200 Prvi datum otplate glavnice 16.08.2015. Poslednji datum otplate glavnice 16.02.2031. Rata glavnice za 2014. god. 0 Kamatna stopa fiksnapo tranšama 2. 13 EIB – JP „Putevi Srbije” – Rehabilitacija puteva i mostova B2 33.000.000 3.781.945.200 Prvi datum otplate glavnice 16.02.2015. Poslednji datum otplate glavnice 16.02.2033. Rata glavnice za 2014. god. 0 Kamatna stopa fiksnapo tranšama 2. 14 EIB – JP „Putevi Srbije” – Obilaznica oko Beograda 21.000.000 2.406.692.400 Prvi datum otplate glavnice 16.08.2017. Poslednji datum otplate glavnice 16.02.2038. Rata glavnice za 2014. god. 0 Kamatna stopa fiksna/varijabilnapo tranšama 2. 15 EIB – „FIAT automobili Srbija” d.o.o. – Kompakt automobili 1 150.000.000 17.190.660.000 Prvi datum otplate glavnice 31.12.2013. Poslednji datum otplate glavnice 31.12.2019. Rata glavnice za 2014. god. 25.000.000 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + marža 2. 16 EIB – „FIAT automobili Srbija” d.o.o. – Kompakt automobili 2 50.000.000 5.730.220.000 Prvi datum otplate glavnice 31.12.2013. Poslednji datum otplate glavnice 28.06.2019. Rata glavnice za 2014. god. 8.333.333 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + 0,50% 2. 17 EIB – JP „Elektromreža Srbije”: Projekat unapređenja elektromreže JP EMS 10.065.999 1.153.607.779 Prvi datum otplate glavnice 15.04.2016. Poslednji datum otplate glavnice 15.04.2033. Rata glavnice za 2014. god. 0 Kamatna stopa fiksna/varijabilnapo tranšama 2. 18 EIB – JP „Putevi Srbije” – Obilaznica oko Beograda B 16.000.000 1.833.670.400 Prvi datum otplate glavnice 16.02.2019. Poslednji datum otplate glavnice 16.02.2037. Rata glavnice za 2014. god. 0 Kamatna stopa fiksna/varijabilnapo tranšama 2. 19 EIB – Grad Beograd – Most na Savi A 70.000.000 8.022.308.000 Prvi datum otplate glavnice 15.10.2015. Poslednji datum otplate glavnice 15.04.2037. Rata glavnice za 2014. god. 0 Kamatna stopa fiksna/varijabilnapo tranšama 2. 20 EIB – Grad Beograd – Most na Savi B 48.274.493 5.532.469.270 Prvi datum otplate glavnice 15.04.2017. Poslednji datum otplate glavnice 15.04.2038. Rata glavnice za 2014. god. 0 Kamatna stopa fiksna/varijabilna po tranšama 2 Ukupno 905.724.360 103.799.996.828 KfW 3.1 KfW 2 – JP „Elektroprivreda Srbije”– Nabavka opreme za Tamnavu 4.923.077 564.206.277 Prvi datum otplate glavnice 30.06.2009. Poslednji datum otplate glavnice 30.06.2015. Rata glavnice za 2014. god. 2.461.538 EUR Kamatna stopa KfW stopa + marža 1,10% 3.2 KfW 3– JP „Elektroprivreda Srbije”– Rehabilitacija HE Bajina Bašta 20.541.485 2.354.144.557 Prvi datum otplate glavnice 30.12.2010. Poslednji datum otplate glavnice 30.06.2020. Rata glavnice za 2014. god. 3.000.000 EUR Kamatna stopa 0,75% godišnje 3.3 KfW 4 – JP „Elektroprivreda Srbije” – Mere zaštite životne sredine u termoelektranama na lignit 28.124.787 3.223.224.367 Prvi datum otplate glavnice 30.06.2013 Poslednji datum otplate glavnice 30.12.2019 Rata glavnice za 2014. god. 5.142.857 EUR Kamatna stopa KfW stopa + marža 1,75% 3.4 KfW 5 – JP „Elektroprivreda Srbije” – Revitalizacija HE Zvornik 249.965 28.647.098 Prvi datum otplate glavnice 30.12.2015 Poslednji datum otplate glavnice 30.12.2025 Rata glavnice za 2014. god. 0 Kamatna stopa KfW stopa + marža 0,5% 3 Ukupno 53.839.314 6.170.222.299 EU 4.1 EU – JP „Elektroprivreda Srbije”– Reprogram EIB kredita 1.986.486 227.660.020 Prvi datum otplate glavnice 17.10.2012. Poslednji datum otplate glavnice 17.10.2016. Rata glavnice za 2014. god. 496.621 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR 4.2 EU – AD „Železnice Srbije”: Reprogram EIB kredita 28.614.898 3.279.393.265 Prvi datum otplate glavnice 17.10.2012. Poslednji datum otplate glavnice 17.10.2016. Rata glavnice za 2014. god. 7.153.725 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR 4.3 EU – JP „Putevi Srbije”: Reprogram EIB kredita 148.435.905 17.011.407.810 Prvi datum otplate glavnice 17.10.2012. Poslednji datum otplate glavnice 17.10.2016. Rata glavnice za 2014. god. 37.108.976 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR 4 Ukupno 179.037.289 20.518.461.095 EUROFIMA 5.1 Eurofima 2771 – AD „Železnice Srbije” 35.173.813 4.031.073.700 Prvi datum otplate glavnice 11.08.2020. Poslednji datum otplate glavnice 05.10.2022. Rata glavnice za 2014. god. 0 Kamatna stopa Fiksna po tranšama 5.2 Eurofima 2636 – AD „Železnice Srbije” 16.359.913 1.874.918.000 Prvi datum otplate glavnice 15.06.2016. Poslednji datum otplate glavnice 15.06.2016. Rata glavnice za 2014. god. 0 Kamatna stopa 2,70% fiksna 5.3 Eurofima 2599 – AD „Železnice Srbije” 6.134.967 703.094.250 Prvi datum otplate glavnice 12.07.2014. Poslednji datum otplate glavnice 12.07.2014. Rata glavnice za 2014. god. 7.500.000 CHF Kamatna stopa 3,07% fiksna 5.4 Eurofima 2632 – AD „Železnice Srbije” 16.359.913 1.874.918.000 Prvi datum otplate glavnice 27.07.2015. Poslednji datum otplate glavnice 27.07.2015. Rata glavnice za 2014. god. 0 Kamatna stopa 2,50% fiksna 5.5 Eurofima 2653 – AD „Železnice Srbije” 8.997.952 1.031.204.900 Prvi datum otplate glavnice 20.09.2014. Poslednji datum otplate glavnice 20.09.2014. Rata glavnice za 2014. god. 11.000.000 CHF Kamatna stopa 3,12% fiksna 5.6 Eurofima 2602 – AD „Železnice Srbije” 2.044.989 234.364.750 Prvi datum otplate glavnice 24.09.2014 Poslednji datum otplate glavnice 24.09.2014 Rata glavnice za 2014. god. 2.500.000 CHF Kamatna stopa 2,89% fiksna 5.7 Eurofima 2666 – AD „Železnice Srbije” 7.361.961 843.713.100 Prvi datum otplate glavnice 10.10.2017. Poslednji datum otplate glavnice 10.10.2017. Rata glavnice za 2014. god. 0 Kamatna stopa 3,07% fiksna 5 Ukupno 92.433.508 10.593.286.700 Ostali kreditori 6.1 Vlada Poljske – JP „Elektroprivreda Srbije” – Obnova elektroprivrede Srbije 19.475.124 2.231.934.922 Prvi datum otplate glavnice 15.12.2005. Poslednji datum otplate glavnice 15.06.2024. Rata glavnice za 2014. god. 3.369.988 USD Kamatna stopa 3,07% fiksna 6.2 IDA–4090–YF– JP „Elektroprivreda Srbije” – Program energetske zajednice Jugoistočne Evrope – Projekat za Srbiju 13.394.031 1.535.014.889 Prvi datum otplate glavnice 15.09.2015. Poslednji datum otplate glavnice 15.03.2025. Rata glavnice za 2014. god. 0 Kamatna stopa 0,75 % fiksna 6.3 IDA–4090–YF – JP „Elektromreža Srbije” – Program energetske zajednice Jugoistočne Evrope – Projekat za Srbiju 1.676.081 192.086.269 Prvi datum otplate glavnice 15.09.2015. Poslednji datum otplate glavnice 15.03.2025. Rata glavnice za 2014. god. 0 Kamatna stopa 0,75 % fiksna 6.4 Export Development Canada – RTB Bor – komponenta 1 71.244.111 8.164.888.630 Prvi datum otplate glavnice 15.01.2014. Poslednji datum otplate glavnice 15.07.2020. Rata glavnice za 2014. god. 13.740.947 USD Kamatna stopa 6M LIBOR USD + 3,11% 6.5 Export Development Canada – RTB Bor – komponenta 2 55.000.000 6.303.242.000 Prvi datum otplate glavnice 15.01.2014. Poslednji datum otplate glavnice 15.07.2020. Rata glavnice za 2014. god. 7.857.143 EUR Kamatna stopa 6M EURIBOR + 3,11% 6.6 Obaveze prema Societe Generale Bank Paris – JP „Putevi Srbije” 18.367.360 2.104.980.272 Prvi datum otplate glavnice 30.06.2010. Poslednji datum otplate glavnice 30.06.2014. Rata glavnice za 2014. god. 12.244.912 EUR Kamatna stopa 1M EURIBOR + 4,05% 6.7 Davanje garancije Republike Srbije za obaveze JP „Jugoimport” – SDPR po osnovu izvoznog posla sa Ministarstvom odbrane NDR Alžir 32.300.791 3.701.812.738 Prvi datum otplate glavnice – Poslednji datum otplate glavnice – Rata glavnice za 2014. god. 0 Kamatna stopa – 6.8 Davanje garancije Republike Srbije za obaveze JP „Jugoimport” – SDPR po osnovu izvoznog posla sa Emirates Advanced Research & Technology L.L.C 2.296.848 263.228.909 Prvi datum otplate glavnice – Poslednji datum otplate glavnice – Rata glavnice za 2014. god. 0 Kamatna stopa – 6.9 Davanje garancije Republike Srbije za obaveze JP „Jugoimport” – SDPR po osnovu izvoznog posla sa Emirates Advanced Research & Technology L.L.C 3.445.272 394.843.364 Prvi datum otplate glavnice – Poslednji datum otplate glavnice – Rata glavnice za 2014. god. 0 Kamatna stopa – 6.10 Erste GCIB Finance I B.V Amsterdam – „Galenika” a.d. – Refinansiranje kratkoročnih obaveza prema poslovnim bankama 10.000.000 1.146.044.000 Prvi datum otplate glavnice 20.06.2014 Poslednji datum otplate glavnice 20.03.2019 Rata glavnice za 2014. god. 1.500.000 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 6,95% 6.11 JICA – JP „Elektroprivreda Srbije” – Projekat za izgradnju postrojenja za odsumporavanje za TE „Nikola Tesla” 1.903.272 218.123.356 Prvi datum otplate glavnice 20.11.2016 Poslednji datum otplate glavnice 20.11.2026 Rata glavnice za 2014. god. 0 Kamatna stopa 0,60% i 0,01% 6.12 Obaveze prema Deutsche Bank AG – London Branch – JP „Srbijagas” 50.000.000 5.730.220.000 Prvi datum otplate glavnice 30.11.2013 Poslednji datum otplate glavnice 30.11.2017 Rata glavnice za 2014. god. 11.764.706 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 6,75% 6.13 Obaveze prema Amsterdam Trade Bank N.V – JP „Srbijagas” 20.000.000 2.292.088.000 Prvi datum otplate glavnice 19.12.2013. Poslednji datum otplate glavnice 19.12.2017. Rata glavnice za 2014. god. 4.705.882 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 5,98% 6.14 Obaveze prema Deutsche Bank AG – London Branch – JP „Srbijagas” 30.000.000 3.438.132.000 Prvi datum otplate glavnice 13.02.2014. Poslednji datum otplate glavnice 13.02.2018. Rata glavnice za 2014. god. 7.058.821 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 6,95% 6.15 Obaveze prema Deutsche Bank AG – London Branch – JP „Srbijagas” 30.000.000 3.438.132.000 Prvi datum otplate glavnice 20.03.2014. Poslednji datum otplate glavnice 20.12.2017. Rata glavnice za 2014. god. 7.500.000 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 6,20% 6.16 Obaveze prema Credit Suisse AG – London Branch – JP „Srbijagas” 100.000.000 11.460.440.000 Prvi datum otplate glavnice 18.08.2014. Poslednji datum otplate glavnice 18.02.2018. Rata glavnice za 2014. god. 13.333.333 EUR Kamatna stopa 3M EURIBOR + 5,95% 6 Ukupno ostali kreditori 459.102.890 52.615.211.349 UKUPNO INDIREKTNE OBAVEZE – SPOLjNI DUG 2.042.721.059 234.104.821.438 UKUPNO INDIREKTNE OBAVEZE (spoljni + unutrašnji) 2.889.962.425 331.202.409.787 UKUPNO UNUTRAŠNjI DUG (direktne + indirektne obaveze)  7.404.427.066 848.579.921.108 UKUPNO SPOLjNI DUG (direktne + indirektne obaveze)  11.669.193.508 1.337.340.920.478 UKUPNO STANjE DUGA 19.073.620.574 2.185.920.841.586

Član 4.

U okviru prve komponente Instrumenta za pretpristupnu pomoć Evropske unije – podrška tranziciji i izgradnja institucija za 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. i 2013. godinu – centralizovano upravljanje od strane Evropske unije, Republika Srbija očekuje u 2014. godini bespovratna sredstva razvojne pomoći u iznosu od 126.116.000 EUR, odnosno 14.982.580.800 dinara, uz obavezu obezbeđivanja budzetskih sredstava za finansiranje učešća Republike Srbije u sprovođenju finansijske pomoći Evropske unije u iznosu od 19.349.604 EUR, odnosno 2.298.733.000 dinara, za sledeće projekte:

IPA 2008 Projekat i korisnik projekta nadležan da obezbedi sufinansiranje Ukupna vrednost u EUR za ceo period Procena realizacije sredstava EUu 2014. godini Sredstva za sufinansiranje u 2014. godini u rsd Dalja podrška uvođenju Decentralizovanog sistema upravljanja EU fondovimaKorisnik: Ministarstvo finansija Sredstva EU Sredstva za sufinansiranje U EUR U rsd 138.996.000

Projekat i korisnik projekta nadležan da obezbedi sufinansiranje Ukupna vrednost u EURza ceo period Procena realizacije sredstava EUu 2014. godini Sredstva za sufinansiranje u 2014. godini u rsd Program podrške opštinskoj infrastrukturi (Municipal Infrastrucutre Support Programme – MISP)Korisnik : Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave Sredstva EU Sredstva za sufinansiranje U EUR U rsd 106.477.000

IPA 2009 Projekat i korisnik projekta nadležan da obezbedi sufinansiranje Ukupna vrednost u EURza ceo period Procena realizacije sredstava EUu 2014. godini Sredstva za sufinansiranje u 2014. godini u rsd Unapređenje predškolskog obrazovanja u Republici Srbiji (projekat IMPRES)Korisnik: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Sredstva EU Sredstva za sufinansiranje U EUR U rsd 16.038.000

IPA 2010 Projekat i korisnik projekta nadležan da obezbedi sufinansiranje Ukupna vrednost u EUR za ceo period Procena realizacije sredstava EUu 2014. godini Sredstva za sufinansiranje u 2014. godini u rsd Program podrške za opštinsku infrastrukturu – MISP 2010Korisnik: 1. Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave 2. Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine Sredstva EU Sredstva za sufinansiranje U EUR U rsd 1. Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave: 253.812.000 2. Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine : 139.000.000Ukupno:392.812.000

Projekat i korisnik projekta nadležan da obezbedi sufinansiranje Ukupna vrednost u EURza ceo period Procena realizacije sredstava EUu 2014. godini Sredstva za sufinansiranje u 2014. godini u rsd Podrška sprovođenju procesa reforme državne uprave Korisnik: Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija Sredstva EU Sredstva za sufinansiranje U EUR U rsd 179.400.000

Projekat i korisnik projekta nadležan da obezbedi sufinansiranje Ukupna vrednost u EURza ceo period Procena realizacije sredstava EUu 2014. godini Sredstva za sufinansiranje u 2014. godini u rsd Pomoć u prelazu na digitalno emitovanje signala u Republici Srbiji Korisnik: Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija Sredstva EU Sredstva za sufinansiranje U EUR U rsd 246.440.000

Projekat i korisnik projekta nadležan da obezbedi sufinansiranje Ukupna vrednost u EURza ceo period Procena realizacije sredstava EUu 2014. godini Sredstva za sufinansiranje u 2014. godini u rsd Razvoj usluga palijativne nege u Republici SrbijiKorisnik: Ministarstvo zdravlja Sredstva EU Sredstva za sufinansiranje U EUR U rsd 17.940.000

Projekat i korisnik projekta nadležan da obezbedi sufinansiranje Ukupna vrednost u EURza ceo period Procena realizacije sredstava EUu 2014. godini Sredstva za sufinansiranje u 2014. godini u rsd Jačanje sistema tržišnog nadzora prehrambenih i neprehrambenih proizvoda u Republici SrbijiKorisnik: Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija Sredstva EU Sredstva za sufinansiranje U EUR U rsd 41.580.000

IPA 2011 Projekat i korisnik projekta nadležan da obezbedi sufinansiranje Ukupna vrednost u EUR za ceo period Procena realizacije sredstava EUu 2014. godini Sredstva za sufinansiranje u 2014. godini u rsd Modernizacija Poreske uprave Korisnik: Ministarstvo finansija/Poreska uprava Sredstva EU Sredstva za sufinansiranje U EUR U rsd 133.294.000

Projekat i korisnik projekta nadležan da obezbedi sufinansiranje Ukupna vrednost u EURza ceo period Procena realizacije sredstava EUu 2014. godini Sredstva za sufinansiranje u 2014. godini u rsd Podrška sprovođenju strategije za interno raseljena lica, izbeglice i povratnikeKorisnici: Komesarijat za izbeglice i migracije Kancelarija za Kosovo i Metohiju Sredstva EU Sredstva za sufinansiranje U EUR U rsd 1. Komesarijat za izbeglice i migracije:02. Kancelarija za Kosovo i Metohiju:10.692.000Ukupno:10.692.000

Projekat i korisnik projekta nadležan da obezbedi sufinansiranje Ukupna vrednost u EURza ceo period Procena realizacije sredstava EUu 2014. godini Sredstva za sufinansiranje u 2014. godini u rsd Podrška razvoju ljudskog kapitala i istraživanjuKorisnici:Institucije iz nadležnosti Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja 1. Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja2. Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja Sredstva EU Sredstva za sufinansiranje U EUR U rsd Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja:0Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja:16.000.000Ukupno:16.000.000

IPA 2012 Projekat i korisnik projekta nadležan da obezbedi sufinansiranje Ukupna vrednost u EUR za ceo period Procena realizacije sredstava EUu 2014. godini Sredstva za sufinansiranje u 2014. godini u rsd Reforma policije i upravljanje migracijama Korisnik: Ministarstvo unutrašnjih poslova Sredstva EU Sredstva za sufinansiranje U EUR U rsd 13.068.000

Projekat i korisnik projekta nadležan da obezbedi sufinansiranje Ukupna vrednost u EURza ceo period Procena realizacije sredstava EUu 2014. godini Sredstva za sufinansiranje u 2014. godini u rsd Podrška za unapređenje životnih uslova prisilnih migranata i za zatvaranje kolektivnih centaraKorisnici: Komesarijat za izbeglice i migracije Kancelarija za Kosovo i Metohiju Sredstva EU Sredstva za sufinansiranje U EUR U rsd 1. Komesarijat za izbeglice i migracije:71.280.0002. Kancelarija za Kosovo i Metohiju:17.108.000Ukupno:88.388.000

Sektorski program i korisnik nadležan da obezbedi sufinansiranje Ukupna vrednost u EURza ceo period Procena realizacije sredstava EUu 2014. godini Sredstva za sufinansiranje u 2014. godini u rsd Socijalni razvojKorisnik:Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike (transferiše sredstva Nacionalnoj službi za zapošljavanje za aktivne mere zapošljavanja) Sredstva EU Sredstva za sufinansiranje U EUR U rsd 0

Sektorski program i korisnik nadležan da obezbedi sufinansiranje Ukupna vrednost u EURza ceo period Procena realizacije sredstava EUu 2014. godini Sredstva za sufinansiranje u 2014. godini u rsd Jačanje sistema za zaštitu životne sredine i za klimatske promeneKorisnik:Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine Sredstva EU Sredstva za sufinansiranje U EUR U rsd 273.715.000

Sektorski program i korisnik nadležan da obezbedi sufinansiranje Ukupna vrednost u EURza ceo period Procena realizacije sredstava EUu 2014. godini Sredstva za sufinansiranje u 2014. godini u rsd Podrška poljoprivredi i ruralnom razvojuKorisnik:Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede/Uprava za agrarna plaćanja Sredstva EU Sredstva za sufinansiranje U EUR U rsd 0

IPA 2013 Sektorski program i korisnik projekta nadležan da obezbedi sufinansiranje za pojedinačni ugovor/operaciju koji se sprovode centralizovano Ukupna vrednost u EUR za ceo period za pojedinačni ugovor/operaciju koji se sprovode centralizovano Procena realizacije sredstava EUu 2014. godini Sredstva za sufinansiranje u 2014. godini u rsd EnergetikaKorisnik: Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredineZa: Operacija 2.1.1:ugovor o doprinosu sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj Sredstva EU Sredstva za sufinansiranje U EUR U rsd 623.893.000

U okviru prve komponente Instrumenta za pretpristupnu pomoć Evropske unije – podrška tranziciji i izgradnja institucija za 2013. godinu, koju će Republika Srbija sprovoditi decentralizovano, u 2014. godini se očekuju bespovratna sredstva razvojne pomoći u iznosu od 21.535.436 EUR, odnosno 2.558.409.797 dinara, uz obavezu obezbeđivanja budzetskih sredstava za sufinansiranje u iznosu od 15.828.140 EUR, odnosno 1.880.383.000 dinara, za sledeće projekte:

IPA 2013 Sektorski program i korisnik projekta nadležan da obezbedi sufinansiranje Ukupna vrednost u EUR za ceo period Procena realizacije sredstava EUu 2014. godini Sredstva za sufinansiranje u 2014. godini u rsd Reforma javne uprave Korisnici: 1.Ministarstvo finansija2. Uprava za trezor3. Uprava za javne nabavke Sredstva EU Sredstva za sufinansiranje U EUR U rsd Ministarstvo finansija: 5.702.000Uprava za trezor13.857.000Uprava za javne nabavke7.128.000Ukupno:26.687.000

Projekat i korisnik projekta nadležan da obezbedi sufinansiranje Ukupna vrednost u EURza ceo period Procena realizacije sredstava EUu 2014. godini Sredstva za sufinansiranje u 2014. godini u rsd Podrška za modernizaciju Uprave carina i unapređenje upravljanja granicomKorisnik:Uprava carina Sredstva EU Sredstva za sufinansiranje U EUR U rsd Uprava carina:11.975.000

Sektorski program i korisnik projekta nadležan da obezbedi sufinansiranje Ukupna vrednost u EURza ceo period Procena realizacije sredstava EUu 2014. godini Sredstva za sufinansiranje u 2014. godini u rsd PravosuđeKorisnici:Visoki savet sudstvaPravosudna akademijaUprava za izvršenje krivičnih sankcijaKancelarija za ljudska i manjinska prava Sredstva EU Sredstva za sufinansiranje U EUR U rsd 1.Visoki savet sudstva:5.702.0002.Pravosudna akademija:5.988.0003.Uprava za izvršenje krivičnih sankcija:2.851.0004.Kancelarija za ljudska i manjinska prava:3.421.000Ukupno:17.962.000

Sektorski program i korisnik projekta nadležan da obezbedi sufinansiranje Ukupna vrednost u EURza ceo period Procena realizacije sredstava EUu 2014. godini Sredstva za sufinansiranje u 2014. godini u rsd Unutrašnji posloviKorisnici:1.Ministarstvo unutrašnjih poslova2.Komesarijat za izbeglice i migracije3.Kancelarija za Kosovo i Metohiju Sredstva EU Sredstva za sufinansiranje U EUR U rsd 1.Ministarstvo unutrašnjih poslova:0 2.Komesarijat za izbeglice i migracije: 2.851.000 3. Kancelarija za Kosovo i Metohiju: 10.977.000 Ukupno: 13.828.000

Projekat i korisnik projekta nadležan da obezbedi sufinansiranje Ukupna vrednost u EURza ceo period Procena realizacije sredstava EUu 2014. godini Sredstva za sufinansiranje u 2014. godini u rsd Prevencija i borba protiv korupcijeKorisnik:Ministarstvo pravde i državne uprave Sredstva EU Sredstva za sufinansiranje U EUR U rsd Ministarstvo pravde i državne uprave:17.107.000

Sektorski program i korisnik projekta nadležan da obezbedi sufinansiranje Ukupna vrednost u EURza ceo period Procena realizacije sredstava EUu 2014. godini Sredstva za sufinansiranje u 2014. godini u rsd Razvoj privatnog sektoraKorisnici:1.Ministarstvo privrede 2.Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Sredstva EU Sredstva za sufinansiranje U EUR U rsd 1. Ministarstvo privrede: 41.342.0002. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja:71.280.000Ukupno:112.622.000 Projekat i korisnik projekta nadležan da obezbedi sufinansiranje Ukupna vrednost u EURza ceo period Procena realizacije sredstava EUu 2014. godini Sredstva za sufinansiranje u 2014. godini u rsd Evropsko partnerstvo sa opštinama – Evropski PROGRESKorisnik:Nadležna institucija će biti naknadno utvrđena Sredstva EU Sredstva za sufinansiranje U EUR U rsd 0

Sektorski program i korisnik projekta nadležan da obezbedi sufinansiranje Ukupna vrednost u EURza ceo period Procena realizacije sredstava EUu 2014. godini Sredstva za sufinansiranje u 2014. godini u rsd SaobraćajKorisnik:Ministarstvo saobraćaja –Direkcija za vodne puteve Sredstva EU Sredstva za sufinansiranje U EUR U rsd Ministarstvo saobraćaja-Direkcija za vodne puteve: 36.567.000

Sektorski program i korisnik projekta nadležan da obezbedi sufinansiranje Ukupna vrednost u EURza ceo period Procena realizacije sredstava EUu 2014. godini Sredstva za sufinansiranje u 2014. godini u rsd Životna sredina i klimatske promeneKorisnici:1.Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine2. Ministarstvo prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja3.Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede- Republička direkcija za vode Sredstva EU Sredstva za sufinansiranje U EUR U rsd 1.Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine: 17.107.0002. Ministarstvo prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja: 6.273.0003. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede- Republička direkcija za vode: 944.000 Ukupno: 24.324.000

Sektorski program i korisnik projekta nadležan da obezbedi sufinansiranje Ukupna vrednost u EURza ceo period Procena realizacije sredstava EUu 2014. godini Sredstva za sufinansiranje u 2014. godini u rsd Energetski sektorKorisnik:1.Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine Sredstva EU Sredstva za sufinansiranje U EUR U rsd 1.Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine: 7.128.000

Sektorski program i korisnik projekta nadležan da obezbedi sufinansiranje Ukupna vrednost u EURza ceo period Procena realizacije sredstava EUu 2014. godini Sredstva za sufinansiranje u 2014. godini u rsd Socijalni razvojKorisnici:1.Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike2. Kancelarija za ljudska i manjinska prava Sredstva EU Sredstva za sufinansiranje U EUR U rsd 1.Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike : 1.996.0002. Kancelarija za ljudska i manjinska prava: 0

Sektorski program i korisnik projekta nadležan da obezbedi sufinansiranje Ukupna vrednost u EURza ceo period Procena realizacije sredstava EUu 2014. godini Sredstva za sufinansiranje u 2014. godini u rsd Poljoprivreda i ruralni razvojKorisnik:1.Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Sredstva EU Sredstva za sufinansiranje U EUR U rsd 1.Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede : 0

Projekat i korisnik projekta nadležan da obezbedi sufinansiranje Ukupna vrednost u EURza ceo period Procena realizacije sredstava EUu 2014. godini Sredstva za sufinansiranje u 2014. godini u rsd Podrška evropskim integracijama i priprema projekata za 2014-2020Korisnik:Kancelarija za evropske integracije Sredstva EU Sredstva za sufinansiranje U EUR U rsd Kancelarija za evropske integracije :14.256.000

Projekat i budzetski korisnici nadležni za finansiranje članarine (ulaznih karata) važećih Programa EU Ukupna vrednost u EURza ceo period Procena realizacije sredstava EUu 2014. godini Sredstva za sufinansiranje u 2014. godini, za sledbenike važećih Programa EU (na bazi troškova članarina u 2013. godini) Podrška za učešće u programima EUKorisnici i važeći programi:1.Ministarstvo privrede za Okvirni program za konkurentnost (CIP) – potprogram za preduzetništvo i inovativnost (EIP)2. Ministarstvo kulture i informisanja za Okvirni program KULTURA 2007-20133. Poreska uprava za Program FISKALIS 20134.Uprava carina za Program CARINA 20135. Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom (za Program EVROPA ZA GRAĐANE I GRAĐANKE);6. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (za Program CELOŽIVOTNO UČENjE)(za Program HORIZONT 2020) Sredstva EU Sredstva za sufinansiranje U EUR U rsd 1. MP za program CIP (EIP): 101.781.0002. MKI za program KULTURA:18.500.0003. PU za program FISKALIS 2013:14.500.0004.UC za program CARINA 2013:11.880.0005. Kancelarija za saradnju sa CD za program EVROPA ZA GRAĐANE I GRAĐANKE:6.540.0006. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (za Program CELOŽIVOTNO UČENjE):26.730.000 (za Program HORIZONT 2020):1.416.000.000Ukupno:1.591.179.000

U okviru druge komponente Instrumenta za predpristupnu pomoć Evropske unije – prekogranična saradnja, Republika Srbija će učestvovati u 8 programa prekogranične i transnacionalne saradnje u finansijskoj perspektivi EU za period 2014-2020. godina. Tokom 2014. godine očekuju se bespovratna sredstva razvojne pomoći u iznosu od 16.033 miliona EUR, odnosno 1.940.360.400 dinara, uz obavezu obezbeđivanja budzetskih sredstava za sufinansiranje i predfinansiranje projekata tehničke pomoći u iznosu od 267.000 EUR, odnosno 31.720.000 dinara, za sledeće programe:

Program prekograinčne saradnje i budzetski korisnik nadležan da obezbedi sufinansiranje Ukupna vrednost u EUR za ceo periodUneta je procenjena vrednost Programa samo za 2014. godinu Sredstva EU u 2014. godini Sredstva za sufinansiranje u 2014. godiniu rsd Mađarska – Srbija2014Kancelarija za evropske integracije Sredstva EU Sredstva za sufinansiranje U EUR U rsd 4.990.000 Rumunija – Srbija2014Kancelarija za evropske integracije Sredstva EU Sredstva za sufinansiranje U EUR U rsd 5.880.000 Bugarska – Srbija2014Kancelarija za evropske integracije Sredstva EU Sredstva za sufinansiranje U EUR U rsd 4.693.000 Hrvatska – Srbija2014Kancelarija za evropske integracije Sredstva EU Sredstva za sufinansiranje U EUR U rsd 2.103.000 Srbija – Crna Gora2014Kancelarija za evropske integracije Sredstva EU Sredstva za sufinansiranje U EUR U rsd 1.259.000 Srbija – Bosna i Hercegovina2014Kancelarija za evropske integracije Sredstva EU Sredstva za sufinansiranje U EUR U rsd 2.103.000 Transnacionalni program Dunavski region2014Kancelarija za evropske integracije Sredstva EU Sredstva za sufinansiranje U EUR U rsd 2.376.000 Jadransko – Jonski transnacionalni program2014Kancelarija za evropske integracije Sredstva EU Sredstva za sufinansiranje U EUR U rsd 2.376.000 Jugoistočna Evropa2013Kancelarija za evropske integracije Sredstva EU Sredstva za predfinansiranje U EUR U rsd 5.940.000 UKUPNO u 2014. godini za komponentu tehničke pomoći programa prekogranične saradnje Sredstva EU Sredstva za sufinansiranje U EUR Srbija – Crna Gora2013„Prekogranična kontrola poplava i spašavanja”Ministarstvo unutrašnjih poslova Sredstva EU Sredstva za sufinansiranje U EUR U rsd 5.007.000 Rumunija – Srbija2013„Zajedničko upravljanje u vanrednim situacijama u pograničnom području u Rumuniji i Republici Srbiji“Ministarstvo unutrašnjih poslova Sredstva EU Sredstva za sufinansiranje U EUR U rsd 102.941.000 Rumunija – Srbija2009„Poboljšanje kapaciteta rumunskih i srpskih vlasti da reaguju u vanrednim situacijama“Ministarstvo unutrašnjih poslova Sredstva EU Sredstva za sufinansiranje U EUR U rsd 68.537.000 Rumunija – Srbija2011 – 2012 „Zajedničko upravljanje vanrednim situacijama u područiju Karansebeš – Južni Banat“ Ministarstvo unutrašnjih poslova Sredstva EU Sredstva za sufinansiranje U EUR U rsd 105.803.000 Mađarska – Srbija2013Prekogranična saradnja Novog Sada i Segedina u razvoju harmonizovanih metoda i uspostavljanju zajedničke baze podataka za analizu „dizajnerskih narkotika” Ministarstvo unutrašnjih poslova Sredstva EU Sredstva za sufinansiranje U EUR U rsd 21.278.000 Bugarska – Srbija„ForensicBulSer 2011-Jačanje forenzičkih kapaciteta u domenu organizovane prekogranične prevencije kriminala” Sredstva EU Sredstva za sufinansiranje U EUR U rsd 46.660.000 Jugoistočna Evropa2009CULTEMA – Ministarstvo kulture i informisanja Sredstva EU Sredstva za sufinansiranje U EUR U rsd 800.000 Jugoistočna Evropa2013„Upravljanje migracijama i njeni efekti u Jugoistočnoj Evropi”Republički zavod za statistiku Sredstva EU Sredstva za sufinansiranje U EUR U rsd 4.500.000 Jadranski program2013„HERA”Ministarstvo privrede Sredstva EU Sredstva za sufinansiranje U EUR U rsd 1.696.000 UKUPNO u 2014-toj godini za sufinansiranje i predfinansiranje projekata u okviru programa prekogranične saradnje koje sprovode direktni budzetski korisnici Sredstva EU Sredstva za sufinansiranje U EUR Program izgradnje infrastrukture visokog obrazovanja Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja 25 5.05 599.940.000 Izgradnja trafo-stanice Vranje-4 snage 400/110 Kv i proširenje kapaciteta trafostanice Leskovac-2 Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine /JP „Elektromreža” Srbije 15.5 4.55 540.540.000 UKUPNO IPA 2010 Projekat Korisnik projekta u Republici Srbiji Ukupna vrednost sredstava EU u mil. EURza ceo period Procena realizacije sredstava EU u 2014. godini U mil. EUR U rsd Sprovođenje politika za suzbijanje diskriminacije Kancelarija za ljudska i manjinska prava 2.20 0.25 29.700.000 Jačanje kapaciteta za koordinaciju na centralom nivou za donošenja zakona i politika Narodna skupština/ Generalni sekretarijat Vlade /Kancelarija za evropske integracije 6.50 1.05 124.740.000 Modernizacija carinskog sistema Ministarstvo finansija/Uprava carina 4.10 0.31 36.828.000 Jačanje kapaciteta Državne revizorske institucije i Revizorskog tela Državna revizorska instiucija/ Kancelarija za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije 2.30 0.61 72.468.000 Izgradnja kapaciteta i IT podrška Komisiji za zaštitu konkurencije Komisija za zaštitu konkurencije 3.00 0.49 58.212.000 Podrška deinstituicionalizaciji i uključivanju lica sa mentalnim poremećajima i invaliditetom u društvo Ministarsto rada, zapošljavanja i socijalne politike 4.70 0.23 27.324.000 Modernizacija železnica Ministarstvo saobraćaja/A.D. Železnice Srbije 8.30 0.54 64.152.000 Izgradnja postrojenja za preradu otpadnih voda Elektroprivreda Srbije 15.00 4.92 584.496.000 Sprovođenje zakonodavstva u oblasti kontrole industrijskog zagađenja, prevencije hemijskih incidenata i uspostavljanje sistema za upravljanje zaštitom životne sredine i proveru (EMAS) Ministarstarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine 3.00 0.25 29.700.000 Podrška unapređenju bezbednosti hrane, zaštiti životinja i kontrolu/suzbijanje svinjske groznice i kuge. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede 6.0 0.54 64.152.000 Projekat podrške u pripremi projekata i mere podrške Kancelarija za evropske integracije 7.80 0.5 59.400.000 UKUPNO IPA 2011 Projekat/Sektorski program Korisnik projekta/sektorskog programa u Republici Srbiji Ukupna vrednost sredstava EU u mil. EURza ceo period Procena realizacije sredstava EU u 2014. godini U mil. EUR U rsd Sektorski program: Podrška reformi državne uprave Ministarstvo pravde i državne uprave / Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave/Korisnici grant šema (jedinice lokalne samouprave i sl.) 11.25 8.57 1.018.116.000 Projekat: Jačanje statističkog sistema u Srbiji kroz unapređenje metodologija, standarda i primenu dobrih praksi Republički zavod za statistiku 4.8 1.12 133.056.000 Projekat: Podrška razvoju malih i srednjih preduzeća u Republici Srbiji Ministarstvo privrede/Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija/Korisnici grant šema – mala i srednja preduzeća 6.181 0.54 64.152.000 Projekat: Priprema drugog Akcionog plana za unapređenje energetske efikasnosti i razvijanje indikatora Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine 2.00 0.54 64.152.000 Projekat: Jačanje procesa evropskih integracija i podrška za upravljanje IPA nakon 2013; Učešće u JASPERS-u (Joint Assistance to Support Projects in European Regions – JASPERS) kao zaseban projekat Kancelarija za evropske integracije, Ministarstvo finansija/Drugi korisnici 11.84 5.05 599.940.000 Projekat: Jačanje sloboda medija Ministarstvo kulture i informisanja/Korisnici grant šema (medijske i profesionalne novinarske organizacije) 3.00 1.68 199.584.000 UKUPNO IPA 2012 Projekat/Sektorski program Korisnik projekta/sektorskog programa u Republici Srbiji Ukupna vrednost sredstava EU u mil. EURza ceo period Procena realizacije sredstava EU u 2014. godini U mil. EUR U rsd Sektorski program: Razvoj privatnog sektora za operaciju 3.1.2.: ugovor o doprinosu sa Svetskom bankom Za operaciju 3.1.2. – Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Za operaciju 3.1.2:2.5 2.5 297.000.000 Sektorski program: Društveni razvoj za operaciju 2.3: ugovor o doprinosu sa UNICEF Za operaciju 2.3 – Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike Za operaciju 2.3:2.3 2.3 273.240.000 Projekat: Učešće u JASPERS-u (Joint Assistance to Support Projects in European Regions – JASPERS) Kancelarija za evropske integracije i nadležne nacionalne institucije korisnice JASPERS 1.5 1.5 178.200.000 UKUPNO IPA 2013 18.9 18.9 2.245.320.000 UKUPNO ZA IPA 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013.       Jačanje operativno-tehničkih kapaciteta 174.110.510 20.000.000 20.000.000     MINISTARSTVO UNUTRAŠNjIH POSLOVA 204.110.510 50.000.000 50.000.000   15.01 BUDžETSKI FOND ZA VANREDNE SITUACIJE Zaštita i spasavanje građana, dobara, imovine i životne sredine Republike Srbije od posledica vanrednih situacija 905.000.000 988.805.000 1.058.641.000     BUDžETSKI FOND ZA VANREDNE SITUACIJE 905.000.000 988.805.000 1.058.641.000 UKUPNO MINISTARSTVO UNUTRAŠNjIH POSLOVA 1.109.110.510 1.038.805.000 1.108.641.000 16   MINISTARSTVO FINANSIJA Eksproprijacija zemljišta u cilju izgradnje kapitalnih projekata 4.312.553.000 4.941.535.000 4.941.535.000     MINISTARSTVO FINANSIJA 4.312.553.000 4.941.535.000 4.941.535.000   16.01 UPRAVA CARINA Izgradnja graničnog prelaza Gostun 70.500.000 2.000.000         Izgradnja graničnog prelaza Kotroman 11.400.000 750.000         Izgradnja graničnog prelaza Vatin 8.460.000 700.000         Izgradnja graničnog prelaza Bajina Bašta 13.900.000 55.000.000 15.000.000       Rekonstrukcija sistema gašenja požara i sistem sale u zgradi ERC-a 8.000.000 12.000.000         Izgradnja nove carinarnice u Novom Sadu   4.600.000 45.000.000       Izgradnja kamionskog terminala u carinarnici Beograd   7.700.000 45.000.000       Izgradnja kompleksa carinske ispostave pri GP Gradina   2.500.000 27.000.000       Rekonstrukcija graničnog prelaza Strezimirovci   2.300.000 23.000.000       Izgradnja nove carinske ispostave u Nišu   8.600.000 40.000.000     UPRAVA CARINA 112.260.000 96.150.000 195.000.000   16.02 PORESKA UPRAVA Modernizacija informacionog sistema Poreske uprave 1.185.568.000 981.756.000       PORESKA UPRAVA 1.185.568.000 981.756.000     16.03 UPRAVA ZA TREZOR Jačanje bezbednosnih kapaciteta u transportu novca 27.000.000 27.000.000         Proširenje i tehnološko unapređenje kapaciteta u cilju efikasnijeg poslovanja 177.120.000 198.090.000         Projekat integrisanog nadzora novčanih tokova u Upravi za trezor 2.000.000 2.000.000         Projekat gasifikacije, toplifikacije i elektrifikacije unutrašnjih jedinica 10.000.000 5.000.000         Unapređenje automatizacije poslovnih procesa 125.760.000 74.270.000       UPRAVA ZA TREZOR 341.880.000 306.360.000   UKUPNO MINISTARSTVO FINANSIJA 5.952.261.000 6.325.801.000 5.136.535.000 18   MINISTARSTVO ODBRANE Opremanje Vojske Srbije 2.322.000.000 2.585.536.000 2.606.933.000       Izgradnja i kapitalno održavanje objekata Vojske Srbije 894.000.000 1.330.448.000 1.335.987.000 UKUPNO MINISTARSTVO ODBRANE 3.216.000.000 3.915.984.000 3.942.920.000 19   MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I LOKALNE SAMOUPRAVE  M1.11 Kragujevac-Batočina 1.257.363.620 848.536.202       Rekonstrukcija puta Niš-Jabučko ravnište 50.500.000 108.500.000       Brza saobraćajnica Ib reda broj 13 Novi Sad- Ruma 200.000.000 50.000.000   UKUPNO MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I LOKALNE SAMOUPRAVE 1.507.863.620 1.007.036.202   20   MINISTARSTVO PRIVREDE Izgradnja turističke infrastrukture i suprastrukture u turističkim centrima 947.014.445 1.196.336.131   UKUPNO MINISTARSTVO PRIVREDE 947.014.445 1.196.336.131   21   MINISTARSTVO SAOBRAĆAJA Koridor XI – izvođenje radova na izgradnji autoputa E-763, Beograd-Južni Jadran, deonica: Ub-Lajkovac km 40+645.28 do km 53+139.91 1.561.113.000 980.000.000         Izgradnja mosta Zemun-Borča sa pripadajućim saobraćajnicama 1.042.970.000 150.354.802 500.000.000       Koridor X – izvođenje radova na izgradnji leve trake autoputa E-75 od graničnog prelaza „Horgoš” do Novog Sada 389.515.000     UKUPNO MINISTARSTVO SAOBRAĆAJA 2.993.598.000 1.130.354.802 500.000.000 22   MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA I URBANIZMA  Izgradnja autoputa E-763 Obrenovac-Ljig 3.060.000.000 90.000.000 100.000.000     Izradnja mosta Ljubovija-Bratunac 213.000.000 123.000.000   UKUPNO MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA I URBANIZMA 3.273.000.000 213.000.000 100.000.000 23   MINISTARSTVO PRAVDE I DRŽAVNE UPRAVE Sanacija i rekonstrukcija Osnovnog suda u Kraljevu 70.000.000 40.000.000 5.000.000       Rekonstrukcija i adaptacija Prekršajnog i Privrednog suda u Šapcu 20.000.000 10.000.000 4.000.000       Rekonstrukcija i adaptacija Prekršajnog suda u Beogradu 25.000.000 25.000.000         Nadogradnja i rekonstrukcija objekta pravosudnih organa u Lazarevcu 30.000.000 5.000.000         Rekonstrukcija i adaptacija Prekršajnog suda u Užicu 30.000.000 20.000.000         Nabavka, rekonstrukcija i adaptacija objekta za potrebe smeštaja odeljenja Prvog osnovnog suda u Beogradu (zgrada „Aeroinženjeringa”) 450.000.000         Rekonstrukcija i adaptacija objekta „PALATA PRAVDE” u Beogradu 245.000.000 555.000.000       Rekonstrukcija i adaptacija objekta u ul. Katanićeva br. 15 u Beogradu (bivši Vojnotehnički institut) 450.000.000 370.000.000 80.000.000       Nabavka, rekonstrukcija i adaptacija objekta za potrebe smeštaja Prekršajnog i Privrednog suda u Nišu 80.000.000 70.000.000         Unapređenje smeštajno-tehničkih uslova rada pravosudnih organa 130.000.000 170.000.000 70.000.000       Rekonstrukcija/dogradnja Apelacionog suda u Kragujevcu 30.000.000 20.000.000 10.000.000       Nabavka neophodne opreme za funkcionisanje pravosudnih organa 310.000.000 193.297.000 180.000.000     MINISTARSTVO PRAVDE I DRŽAVNE UPRAVE 1.625.000.000 1.168.297.000 904.000.000   23.01 UPRAVA ZA IZVRŠENjE KRIVIČNIH SANKCIJA Izgradnja prijemne zgrade i rekonstrukcija ,,Cˮ paviljona u Kazneno-popravnom zavodu Niš 56.100.000 75.000.000 67.000.000       Adaptacija pritvoreničkih blokova u Okružnom zatvoru Beograd 47.520.000 36.720.000 110.160.000       Izgradnja novog zatvora u Pančevu 147.500.000 331.880.000 670.318.000       Adaptacija bolničkih blokova u Specijalnoj zatvorskoj bolnici 38.520.000 36.720.000 36.720.000       Izgradnja novog zatvora u Kragujevcu 3.500.000 321.880.000 435.729.000       Kazneno-popravni zavod Ćuprija-izgradnja infrastrukture za postavljanje montažnih objekata na ,,Adiˮ 7.650.000           Kazneno-popravni zavod Padinska Skela 15.300.000           Okružni zatvor Užice-rekonstrukcija krova 10.000.000 9.156.000         Kazneno-popravni zavod Ćuprija-izgradnja novog objekta za smeštaj lica lišenih slobode     50.000.000       Zatvaranje i rekultivacija smetlišta u Kazneno-popravnom zavodu Zabela 5.876.000 10.004.000         Izgradnja novih smeštajnih kapaciteta u okviru Uprave za izvršenje krivičnih sankcija 10.000.000         UPRAVA ZA IZVRŠENjE KRIVIČNIH SANKCIJA 341.966.000 821.360.000 1.369.927.000 UKUPNO MINISTARSTVO PRAVDE I DRŽAVNE UPRAVE 1.966.966.000 1.989.657.000 2.273.927.000 24   MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE Laboratorija za utvrđivanje kvaliteta sirovog mleka 188.224.000 218.998.000 216.066.000       Agrometeorološke stanice 205.996.000 180.000.000 180.000.000     MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE 394.220.000 398.998.000 396.066.000   24.05 BUDžETSKI FOND ZA VODE REPUBLIKE SRBIJE Brana sa akumulacijom „STUBO-ROVNI” Valjevo 200.000.000 200.000.000 200.000.000       Brana sa akumulacijom „ARILjE” profil „SVRAČKOVO” Arilje 200.000.000 200.000.000 200.000.000       Izgradnja glavnog kolektora za naselja Grabovac, Dublje i Crkvenac-Svilajnac 25.000.000 25.000.000         Izgradnja vodnih objekata za snabdevanje vodom naselja Subotica i Roanda regionalnog sistema Despotovac-Svilajnac 20.000.000 18.000.000       BUDžETSKI FOND ZA VODE REPUBLIKE SRBIJE 445.000.000 443.000.000 400.000.000   24.10 UPRAVA ZA AGRARNA PLAĆANjA Softver za unificiranje glavne matične evidencije u stočarstvu 30.000.000 15.000.000       UPRAVA ZA AGRARNA PLAĆANjA 30.000.000 15.000.000     24.11 UPRAVA ZA POLjOPRIVREDNO ZEMLjIŠTE Izgradnja novih i revitalizacija postojećih sistema za navodnjavanje 700.000.000 800.000.000 1.000.000.000     UPRAVA ZA POLjOPRIVREDNO ZEMLjIŠTE 700.000.000 800.000.000 1.000.000.000 UKUPNO MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE 1.569.220.000 1.656.998.000 1.796.066.000 28 28.01 USTANOVE KULTURE Adaptacija i rekonstrukcija Muzeja savremene umetnosti 256.415.000 367.873.000 225.527.980       Sanacija, adaptacija i rekonstrukcija Narodnog muzeja 982.480.000 536.127.000 464.638.430 UKUPNO USTANOVE KULTURE 1.238.895.000 904.000.000 690.166.410 31   MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA  Izgradnja atletske dvorane u Beogradu 198.248.354 139.251.646       Izgradnja nacionalnih trening centara   131.081.000 340.620.760       Izgradnja košarkaške dvorane 70.351.646 163.000.000 105.000.000     MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA 268.600.000 433.332.646 445.620.760   31.01 BUDžETSKI FOND ZA FINANSIRANjE SPORTA  Izgradnja atletske dvorane u Beogradu 47.500.000         Izgradnja košarkaške dvorane 66.648.354         BUDžETSKI FOND ZA FINANSIRANjE SPORTA 114.148.354     UKUPNO MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA 382.748.354 433.332.646 445.620.760 33   BEZBEDNOSNO-INFORMATIVNA AGENCIJA  Adaptacija balističkog tunela 105.200.000         Nabavka specijalne opreme 64.250.000     UKUPNO BEZBEDNOSNO-INFORMATIVNA AGENCIJA 169.450.000     51   UPRAVA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA Nabavka softverskih licenci 1.299.616.000 1.358.620.000   UKUPNO UPRAVA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA 1.299.616.000 1.358.620.000   UKUPNO 25.625.742.929 21.169.924.781 15.993.876.170

Član 6.

Budzetu Autonomne pokrajine Vojvodine pripada:

– deo prihoda od poreza na dohodak građana – poreza na zarade, u visini od 18,0% od iznosa ostvarenog na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine;

– deo prihoda od poreza na dobit preduzeća, u visini od 42,7% od iznosa ostvarenog na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.

Budzetu Autonomne pokrajine Vojvodine obezbeđuju se transferi iz budzeta Republike Srbije, i to:

– transferi za poverene poslove u skladu sa zakonom kojim se utvrđuju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine;

– namenski transferi za finansiranje rashoda za zaposlene u obrazovanju na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, u iznosima utvrđenim ovim zakonom;

– namenski i nenamenski transferi jedinicama lokalne samouprave na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, u skladu sa Zakonom o finansiranju lokalne samouprave;

– namenski kapitalni transferi za projekte koje utvrdi Vlada.

Sredstva za plate za zaposlene u obrazovanju na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine iz stava 2. alineja 2. ovog člana isplaćuju se u visini i po dinamici koju utvrđuje Vlada.

Budzet Autonomne pokrajine Vojvodine isplaćuje plate iz stava 2. alineja 2. ovog člana narednog dana od dana prijema sredstava za ove namene na račun.

II. POSEBAN DEO

Član 7.

Ukupni rashodi i izdaci, uključujući izdatke za otplatu glavnice duga u iznosu od 1.592.441.847.000 dinara, finansirani iz svih izvora finansiranja raspoređuju se po korisnicima i programima i iskazuju u koloni 9.

Ostavite komentar