104. sednica Vlade Republike Srbije, 25. oktobar 2013. godine

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09), a u vezi sa članom 35. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU DIREKTORA

CENTRA ZA RAZMINIRANJE

I

Petru Mihajloviću prestaje rad na položaju direktora Centra za razminiranje, zbog proteka vremena na koje je postavljen na položaj – 16. oktobra 2013. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9008/2013

U Beogradu, 25. oktobra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 35. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU DIREKTORA CENTRA ZA RAZMINIRANJE

I

Postavlja se Branislav Jovanović za direktora Centra za razminiranje.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9011/2013

U Beogradu, 25. oktobra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 37. stav 1. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

MUZEJA ISTORIJE JUGOSLAVIJE

I

Razrešava se mr Neda Knežević dužnosti vršioca dužnosti direktora Muzeja istorije Jugoslavije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8833/2013

U Beogradu, 25. oktobra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 34. stav 3. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU DIREKTORA MUZEJA ISTORIJE JUGOSLAVIJE

I

Imenuje se mr Neda Knežević za direktora Muzeja istorije Jugoslavije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8836/2013

U Beogradu, 25. oktobra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 42. stav 7. i člana 82. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA BEOGRADSKE FILHARMONIJE

I

Razrešava se Miroslav Pavlović dužnosti člana Upravnog odbora Beogradske filharmonije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8840/2013

U Beogradu, 25. oktobra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 47. stav 1. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSEDNIKA I VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA UPRAVNOG ODBORA BEOGRADSKE FILHARMONIJE

USTANOVE KULTURE OD NACIONALNOG ZNAČAJA

I

Imenuje se prof. dr Ana Trbović, dekan Fakulteta za ekonomiju, finansije i administraciju, Beograd, za vršioca dužnosti predsednika Upravnog odbora Beogradske filharmonije Ustanove kulture od nacionalnog značaja.

II

Imenuje se Zoran Sekulić, direktor Novinsko-izdavačkog preduzeća FoNet d.o.o. Beograd, za vršioca dužnosti člana Upravnog odbora Beogradske filharmonije Ustanove kulture od nacionalnog značaja.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8842/2013

U Beogradu, 25. oktobra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 46. stav 6. i člana 82. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA BEOGRADSKE FILHARMONIJE

I

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Beogradske filharmonije:

1. Mirjana Pokrajac, predsednik,

2. Boris Bunjac, član,

3. Slavica Stefanović, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8834/2013

U Beogradu, 25. oktobra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 46. stav 6. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA BEOGRADSKE FILHARMONIJE USTANOVE KULTURE OD NACIONALNOG ZNAČAJA

I

U Nadzorni odbor Beogradske filharmonije Ustanove kulture od nacionalnog značaja imenuju se:

1. za predsednika:

– Slavica Stefanović, dipl. pravnik, Republička agencija za elektronske komunikacije;

2. za članove:

1) Dragana Mitrović, savetnik, Ministarstvo kulture i informisanja,

2) Saša Kulenović, zaposlen u Beogradskoj filharmoniji Ustanovi kulture od nacionalnog značaja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8838/2013

U Beogradu, 25. oktobra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 9. Sporazuma o trgovini i ekonomskoj saradnji između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Vlade Republike Indije („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori”, broj 102/07) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA

MEŠOVITOG EKONOMSKOG KOMITETA SA REPUBLIKOM INDIJOM

I

Konstatuje se da je Stevanu Nikčeviću prestala dužnost predsednika srpskog dela Mešovitog ekonomskog komiteta sa Republikom Indijom.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8839/2013

U Beogradu, 25. oktobra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 9. Sporazuma o trgovini i ekonomskoj saradnji između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Vlade Republike Indije („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori”, broj 102/07) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA

MEŠOVITOG EKONOMSKOG KOMITETA SA REPUBLIKOM INDIJOM

I

Imenuje se Nemanja Stevanović, savetnik prvog potpredsednika Vlade, za predsednika srpskog dela Mešovitog ekonomskog komiteta sa Republikom Indijom.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8841/2013

U Beogradu, 25. oktobra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o regionalnom razvoju („Službeni glasnik RS”, br. 51/09 i 30/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANA NACIONALNOG SAVETA ZA REGIONALNI RAZVOJ

I

Imenuje se Dragan Stevanović, državni sekretar u Ministarstvu regionalnog razvoja i lokalne samouprave, za člana Nacionalnog saveta za regionalni razvoj.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8921/2013

U Beogradu, 25. oktobra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 42. stav 7. i člana 82. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA ARHIVA SRBIJE

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Arhiva Srbije:

1. prof. dr Miroslav Jovanović, vršilac dužnosti člana,

2. dr Vera Gudac, vršilac dužnosti člana,

3. Jelica Reljić, vršilac dužnosti člana,

4. Aleksandar Raković, vršilac dužnosti člana.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8916/2013

U Beogradu, 25. oktobra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 42. stav 7. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

ARHIVA SRBIJE USTANOVE KULTURE OD NACIONALNOG ZNAČAJA

I

U Upravni odbor Arhiva Srbije Ustanove kulture od nacionalnog značaja imenuju se:

1. za predsednika:

– prof. dr Miroslav Jovanović, redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu;

2. za članove:

1) dr Petar V. Krestić, naučni savetnik, Istorijski institut Srpske akademije nauka i umetnosti,

2) dr Vera Gudac Dodić, viši naučni saradnik, Institut za noviju istoriju Srbije,

3) dr Goran Miloradović, naučni saradnik, Institut za savremenu istoriju,

4) Jelica Reljić, arhivski savetnik, Arhiv Srbije Ustanova kulture od nacionalnog značaja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8913/2013

U Beogradu, 25. oktobra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 46. stav 6. i člana 82. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSEDNIKA I VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA NADZORNOG ODBORA ARHIVA SRBIJE

I

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Arhiva Srbije:

1. Mila Korugić, vršilac dužnosti predsednika,

2. Daniela Milinković, vršilac dužnosti člana,

3. Zlatibor Marković, vršilac dužnosti člana.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8912/2013

U Beogradu, 25. oktobra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 46. stav 6. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

ARHIVA SRBIJE USTANOVE KULTURE OD NACIONALNOG ZNAČAJA

I

U Nadzorni odbor Arhiva Srbije Ustanove kulture od nacionalnog značaja imenuju se:

1. za predsednika:

– Mila Korugić Milošević, dipl. ekonomista, finansijski konsultant, „Wynriver ltd”, Beograd;

2. za članove:

1) Daniela Milinković, dipl. arheolog, Gradska uprava grada Beograda – Sekretarijat za kulturu,

2) Zlatibor Marković, arhivski savetnik, Arhiv Srbije Ustanova kulture od nacionalnog značaja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8914/2013

U Beogradu, 25. oktobra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 42. stav 7. i člana 82. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA

UPRAVNOG ODBORA ARHIVA JUGOSLAVIJE

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Arhiva Jugoslavije:

1. Milorad Radević, predsednik,

2. Branislava Jordanović, član,

3. Branko Jevtić, član,

4. Jelena Vilović, član,

5. Mitar Todorović, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8915/2013

U Beogradu, 25. oktobra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 42. stav 7. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

ARHIVA JUGOSLAVIJE USTANOVE KULTURE OD NACIONALNOG ZNAČAJA

I

U Upravni odbor Arhiva Jugoslavije Ustanove kulture od nacionalnog značaja imenuju se:

1. za predsednika:

– dr Mira Radojević, docent Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu;

2. za članove:

1) dr Čedomir Antić, docent Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu,

2) dr Milan Koljanin, viši naučni saradnik u Institutu za savremenu istoriju,

3) Slobodan Kljakić, novinar dnevnog lista „Politika”,

4) Mitar Todorović, dipl. istoričar, Arhiv Jugoslavije Ustanova kulture od nacionalnog značaja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8918/2013

U Beogradu, 25. oktobra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 46. stav 6. i člana 82. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSEDNIKA I VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA NADZORNOG ODBORA ARHIVA SRBIJE I CRNE GORE

I

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Arhiva Srbije i Crne Gore:

1. prof. dr Đorđe Lazin, vršilac dužnosti predsednika,

2. dr Kosta Nikolić, vršilac dužnosti člana,

3. Jelena Vilović, vršilac dužnosti člana.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8920/2013

U Beogradu, 25. oktobra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 46. stav 6. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

ARHIVA JUGOSLAVIJE USTANOVE KULTURE OD NACIONALNOG ZNAČAJA

I

U Nadzorni odbor Arhiva Jugoslavije Ustanove kulture od nacionalnog značaja imenuju se:

1. za predsednika:

– prof. dr Dragana Gnjatović, dekan Fakulteta za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji;

2. za članove:

1) Vera Filipović, arhivski savetnik, Arhiv Srbije,

2) Ljubica Vuković, dipl. pravnik, Arhiv Jugoslavije Ustanova kulture od nacionalnog značaja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8922/2013

U Beogradu, 25. oktobra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU POMOĆNIKA KOMESARA KOMESARIJATA ZA IZBEGLICE

I

Razrešava se Danijela Popović Roko dužnosti pomoćnika komesara Komesarijata za izbeglice – Sektor za opšte, pravne i kadrovske poslove, zbog postavljenja na položaj pomoćnika komesara Komesarijata za izbeglice i migracije – Sektor za opšte, pravne i kadrovske poslove.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8971/2013

U Beogradu, 25. oktobra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA KOMESARA KOMESARIJATA ZA IZBEGLICE I MIGRACIJE

I

Postavlja se Danijela Popović Roko na položaj pomoćnika komesara Komesarijata za izbeglice i migracije – Sektor za opšte, pravne i kadrovske poslove, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8789/2013

U Beogradu, 25. oktobra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 12. stav 3. Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 30/10 – dr. zakon i 88/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Nacionalne službe za zapošljavanje:

1. Milutin Stefanović, predsednik,

2. Dragan Blešić, član,

3. Darijo Mačkić, član,

4. Đoka Živkov, član,

5. Vlada Andrić, član,

6. Branislav Čanak, član,

7. mr Ivan Kovačević, član,

8. Miloš Nenezić, član.

II

U Upravni odbor Nacionalne službe za zapošljavanje imenuju se:

1. za predsednika:

– Milutin Stefanović, dipl. ekonomista iz Beograda;

2. za članove:

1) Dragan Blešić, dipl. politikolog iz Beograda,

2) Darijo Mačkić, dipl. ekonomista iz Beograda,

3) Đoka Živkov, dipl. inženjer proizvodnog menadžmenta iz Tovariševa,

4) Vlada Andrić, potpredsednik Veća Saveza samostalnih sindikata Srbije,

5) Branislav Čanak, predsednik Ujedinjenih granskih sindikata „Nezavisnost”,

6) mr Ivan Kovačević, direktor Preduzeća za kulturu, obrazovanje, izdavaštvo i marketing „Đuro Salaj”, član Nadzornog odbora Unije poslodavaca Srbije,

7) Vesna Kovačević Stanković, dipl. pravnik iz Kruševca, Unija poslodavaca Srbije.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8997/2013

U Beogradu, 25. oktobra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 18. stav 2. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU DIREKTORA VETERINARSKOG SPECIJALISTIČKOG INSTITUTASUBOTICASA SEDIŠTEM U SUBOTICI

I

Razrešava se Petar Rudinski dužnosti direktora Veterinarskog specijalističkog instituta „Subotica” sa sedištem u Subotici.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9018/2013

U Beogradu, 25. oktobra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 18. stav 2. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU DIREKTORA VETERINARSKOG SPECIJALISTIČKOG INSTITUTASUBOTICASA SEDIŠTEM U SUBOTICI

I

Imenuje se Ljubomir Milić za direktora Veterinarskog specijalističkog instituta „Subotica” sa sedištem u Subotici.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9019/2013

U Beogradu, 25. oktobra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 3. stav 1. Uredbe o osnivanju Kancelarije Nacionalnog saveta za saradnju sa Međunarodnim tribunalom za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine („Službeni glasnik RS”, broj 50/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU DIREKTORA KANCELARIJE NACIONALNOG SAVETA ZA SARADNJU SA MEĐUNARODNIM TRIBUNALOM ZA KRIVIČNO GONJENJE LICA ODGOVORNIH ZA TEŠKA KRŠENJA MEĐUNARODNOG HUMANITARNOG PRAVA POČINJENA NA TERITORIJI BIVŠE JUGOSLAVIJE OD 1991. GODINE

I

Postavlja se Milan Marković za direktora Kancelarije Nacionalnog saveta za saradnju sa Međunarodnim tribunalom za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9051/2013

U Beogradu, 25. oktobra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 42. stav 7. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09), tačke 14. stav 1. Odluke o osnivanju Centralnog instituta za konzervaciju („Službeni glasnik RC”, broj 6/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANA PRIVREMENOG UPRAVNOG ODBORA CENTRALNOG INSTITUTA ZA KONZERVACIJU

I

Razrešava se Marija Čoban dužnosti člana Privremenog upravnog odbora Centralnog instituta za konzervaciju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9045/2013

U Beogradu, 25. oktobra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 42. stav 7. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA CENTRALNOG INSTITUTA ZA KONZERVACIJU

I

U Upravni odbor Centralnog instituta za konzervaciju imenuju se:

1. za predsednika:

– dr Vladimir Krulj, viši savetnik, „Kreab & Gavin Anderson”, Brisel, Belgija;

2. za članove:

1) mr Katarina Kocić, dipl. biolog, konzervator u Narodnoj biblioteci Srbije,

2) Radoslav Piljak, muzejski savetnik, Narodni muzej u Beogradu,

3) Aleksa Jelikić, dipl. hemičar, savetnik u Republičkom zavodu za zaštitu spomenika kulture,

4) prof. dr Suzana Polić Radovanović, Centralni institut za konzervaciju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9047/2013

U Beogradu, 25. oktobra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 46. stav 6. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA CENTRALNOG INSTITUTA ZA KONZERVACIJU

I

U Nadzorni odbor Centralnog instituta za konzervaciju imenuju se:

1. za predsednika:

– dr Branko Rakić, docent Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu;

2. za članove:

1) Nenad Radojičić, muzejski savetnik, Narodni muzej u Beogradu,

2) Tatjana Nedeljković, dipl. arhitekta, Centralni institut za konzervaciju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9049/2013

U Beogradu, 25. oktobra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09), a u vezi sa članom 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA

PRAVDE I DRŽAVNE UPRAVE

I

Vladani Jović prestaje rad na položaju pomoćnika ministra pravde i državne uprave – Sektor za državnu upravu, zbog ukidanja položaja – 25. oktobra 2013. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9056/2013

U Beogradu, 25. oktobra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA MINISTRA PRAVDE I DRŽAVNE UPRAVE

I

Postavlja se Vladana Jović za pomoćnika ministra pravde i državne uprave – Sektor za normativne poslove.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9053/2013

U Beogradu, 25. oktobra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS,” br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O NASTAVLJANJU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA

PRAVDE I DRŽAVNE UPRAVE

I

Jasmina Benmansur, pomoćnik ministra pravde i državne uprave – Sektor za matične knjige i ostvarivanje slobode udruživanja građana, nastavlja rad na položaju pomoćnika ministra pravde i državne uprave – Sektor za državnu upravu i matične knjige, do isteka mandata na koji je postavljena na položaj 29. decembra 2011. godine, zbog promene u organizaciji Ministarstva pravde i državne uprave.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9054/2013

U Beogradu, 25. oktobra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS,” br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O NASTAVLJANJU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA

PRAVDE I DRŽAVNE UPRAVE

I

Ljiljana Blagojević, pomoćnik ministra pravde i državne uprave – Sektor za pravosuđe, nastavlja rad na položaju pomoćnika ministra pravde i državne uprave – Sektor za pravosuđe i međunarodnu pravnu pomoć, do isteka mandata na koji je postavljena na položaj 30. septembra 2013. godine, zbog promene u organizaciji Ministarstva pravde i državne uprave.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9055/2013

U Beogradu, 25. oktobra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA MINISTRA SPOLJNIH POSLOVA

I

Postavlja se Damjan Jović za pomoćnika ministra spoljnih poslova – Sektor za bilateralnu saradnju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9104/2013

U Beogradu, 25. oktobra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLJA

I

Razrešava se dr Dubravka Šaranović Racić dužnosti pomoćnika ministra zdravlja – Sektor za javno zdravlje i programsku zdravstvenu zaštitu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9120/2013

U Beogradu, 25. oktobra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLJA

I

Postavlja se dr Darko Laketić za pomoćnika ministra zdravlja – Sektor za javno zdravlje i programsku zdravstvenu zaštitu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9121/2013

U Beogradu, 25. oktobra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 i 45/13 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA

INSTITUTA ZA REHABILITACIJU

I

Razrešava se dr Mirko Grajić dužnosti predsednika Upravnog odbora Instituta za rehabilitaciju.

II

Imenuje se dr Ninoslav Girić iz Leskovca, za predsednika Upravnog odbora Instituta za rehabilitaciju.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9132/2013

U Beogradu, 25. oktobra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 i 45/13 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA

INSTITUTA ZA REHABILITACIJU

I

Razrešava se dr Anđelka Korovljev dužnosti člana Nadzornog odbora Instituta za rehabilitaciju.

II

Imenuje se Mirjana Pribićević, Klinički centar Srbije, za člana Nadzornog odbora Instituta za rehabilitaciju.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9133/2013

U Beogradu, 25. oktobra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 5. Zakona o Bezbednosno-informativnoj agenciji („Službeni glasnik RS”, br. 42/02, 116/07 – dr. zakon i 111/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU DIREKTORA BEZBEDNOSNOINFORMATIVNE AGENCIJE

I

Postavlja se Aleksandar Đorđević za direktora Bezbednosno-informativne agencije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9152/2013

U Beogradu, 25. oktobra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 19. stav 4. Zakona o sistemima veza („Službeni glasnik RS”, br. 38/91, 41/91 – ispravka, 53/93 – dr. zakon, 67/93 – dr. zakon, 48/94 – dr. zakon, 20/97 i 44/03 – dr. zakon), člana 66. stav 2. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 119/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA

JAVNOG PREDUZEĆA PTT SAOBRAĆAJASRBIJA

I

Razrešava se Aleksandar Đorđević dužnosti člana Upravnog odbora Javnog preduzeća PTT saobraćaja „Srbija”.

II

Imenuje se Vesna Lončar, dipl. pravnik iz Beograda, za člana Upravnog odbora Javnog preduzeća PTT saobraćaja „Srbija”.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9151/2013

U Beogradu, 25. oktobra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 6. stav 1, a u vezi sa članom 5. stav 5. Zakona o socijalno-ekonomskom savetu („Službeni glasnik RS”, broj 125/04) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVAPREDSTAVNIKA VLADE

I NJIHOVIH ZAMENIKA U SOCIJALNOEKONOMSKOM SAVETU

REPUBLIKE SRBIJE

I

Razrešavaju se dužnosti u Socijalno-ekonomskom savetu Republike Srbije:

– članovi – predstavnici Vlade:

1) mr Mlađan Dinkić,

2) prof. dr Žarko Obradović;

– zamenici članova – predstavnika Vlade:

1) Ivica Kojić,

2) prof. dr Radivoje Mitrović.

II

U Socijalno-ekonomski savet Republike Srbije imenuju se:

– za članove – predstavnike Vlade:

1) Lazar Krstić, ministar finansija,

2) Saša Radulović, ministar privrede;

– za zamenike članova – predstavnika Vlade:

1) Ljubiša Milosavljević, državni sekretar u Ministarstvu finansija,

2) Radojko Srbljanović, državni sekretar u Ministarstvu privrede.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9153/2013

U Beogradu, 25. oktobra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu tačke 8. stav 1. Odluke o osnivanju Koordinacionog tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji („Službeni glasnik RS”, br. 84/13 i 86/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA, SEKRETARA I ZAMENIKA SEKRETARA PREGOVARAČKIH GRUPA KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANJA REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI

I

U Pregovaračku grupu za kretanje roba imenuju se:

za predsednika:

Radojko Srbljanović, državni sekretar u Ministarstvu privrede;

za zamenika predsednika:

Jelena Popović, pomoćnik ministra privrede;

za sekretara:

Miodrag Dugandžija, Ministarstvo privrede;

za zamenika sekretara:

Borislava Jakšić, Ministarstvo privrede.

U Pregovaračku grupu za kretanje radnika imenuju se:

za predsednika:

Zoran Martinović, državni sekretar u Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike;

za zamenika predsednika:

Zoran Milošević, pomoćnik ministra rada, zapošljavanja i socijalne politike;

za sekretara:

Jelena Mujčinović, rukovodilac Grupe za sprovođenje i praćenje sprovođenja projekata finansiranih iz Evropske unije u Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike;

2

za zamenika sekretara:

Ivana Erčević, mlađi savetnik za pripremu projekata finansiranih iz Evropske unije u Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike.

U Pregovaračku grupu za poslovno nastanjivanje i slobodu pružanja usluga imenuju se:

za predsednika:

Tatjana Matić, državni sekretar u Ministarstvu spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija;

za zamenika predsednika:

Ljiljana Stanković, pomoćnik ministra spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija;

za sekretara:

Slavica Kukolj, načelnik odeljenja u Ministarstvu spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija;

za zamenika sekretara:

Jelena Blagojević, Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija.

U Pregovaračku grupu za slobodno kretanje kapitala imenuju se:

za zamenika predsednika:

Sonja Rudić, zamenik generalnog direktora Sektora za devizne poslove u Narodnoj banci Srbije;

za zamenika sekretara:

Dušica Subotić, savetnik u Sektoru za platni sistem, Odsek za nadgledanje platnog sistema u Narodnoj banci Srbije.

5. U Pregovaračku grupu za javne nabavke imenuju se:

za predsednika:

dr Predrag Jovanović, direktor Uprave za javne nabavke;

3

za zamenika predsednika:

Daliborka Srećkov, šef Odseka za regulativu i profesionalizaciju u javnim nabavkama u Upravi za javne nabavke;

za sekretara:

Borisav Knežević, samostalni savetnik za evropske integracije i upravljanje projektima u Upravi za javne nabavke;

za zamenika sekretara:

Olivera Rajković, rukovodilac Grupe za finansijsko-materijalne poslove u Upravi za javne nabavke.

6. U Pregovaračku grupu za pravo privrednih društava imenuju se:

za predsednika:

Radojko Srbljanović, državni sekretar u Ministarstvu privrede;

za zamenika predsednika:

Dragan Janjić, pomoćnik ministra privrede;

za sekretara:

Biljana Stavrić, Ministarstvo privrede;

za zamenika sekretara:

Željko Ružić, Ministarstvo privrede.

7. U Pregovaračku grupu za pravo intelektualne svojine imenuju se:

za predsednika:

Branka Totić, direktor Zavoda za intelektualnu svojinu;

za zamenika predsednika:

Branka Bilen Katić, pomoćnik direktora Zavoda za intelektualnu svojinu;

za sekretara:

Slobodan Jevtić, rukovodilac Grupe za upravljanje kadrovima i opšte poslove u Zavodu za intelektualnu svojinu;

za zamenika sekretara:

Daniela Stefanov, savetnik u Grupi za međunarodnu saradnju u Zavodu za intelektualnu svojinu.

4

8. U Pregovaračku grupu za konkurenciju imenuju se:

za predsednika:

Tatjana Matić, državni sekretar u Ministarstvu spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija;

za zamenika predsednika:

Dušan Protić, pomoćnik ministra spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija;

za sekretara:

Slavica Kukolj, načelnik odeljenja u Ministarstvu spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija;

za zamenika sekretara:

Miljana Golubović, samostalni savetnik u Ministarstvu spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija.

9. U Pregovaračku grupu za finansijske usluge imenuju se:

za predsednika:

Željko Jović, generalni direktor Sektora za kontrolu poslovanja banaka u Narodnoj banci Srbije;

za sekretara:

Petar Sekulić, glavni analitičar bankarskog sektora u Sektoru za kontrolu poslovanja banaka, Odeljenje za analizu i regulativu bankarskog sektora, Odsek za analizu stanja i trendova u bankarskom sektoru u Narodnoj banci Srbije.

10. U Pregovaračku grupu za informaciono društvo i medije imenuju se:

za predsednika:

Stefan Lazarević, državni sekretar u Ministarstvu spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija;

za zamenika predsednika:

Nebojša Vasiljević, pomoćnik ministra spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija;

5

za sekretara:

Irena Posin, rukovodilac grupe u Ministarstvu spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija;

za zamenika sekretara:

Adriana Minović, mlađi savetnik u Ministarstvu spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija.

11. U Pregovaračku grupu za poljoprivredu i ruralni razvoj imenuju se:

za predsednika:

Danilo Golubović, državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede;

za zamenika predsednika:

Milanka Davidović, pomoćnik ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede;

za sekretara:

Milica Jevtić, šef Odseka za analitiku i statistiku u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede;

za zamenika sekretara:

Aleksandar Bogunović, šef Odseka za programiranje i promociju ruralnog razvoja u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

12. U Pregovaračku grupu za bezbednost hrane, veterinarska i fitosanitarna pitanja imenuju se:

za predsednika:

Danilo Golubović, državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede;

za zamenika predsednika:

Slobodan Šibalić, direktor Uprave za veterinu;

za sekretara:

Ferenc Bagi, direktor Uprave za zaštitu bilja;

6

za zamenika sekretara:

Snežana Savčić Petrić, načelnik Odeljenja za sredstva za zaštitu i ishranu bilja u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

13. U Pregovaračku grupu za ribarstvo imenuju se:

za predsednika:

Danilo Golubović, državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede;

za zamenika predsednika:

Siniša Kotur, načelnik Odeljenja za međunarodni promet i sertifikaciju u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede;

za sekretara:

Marko Novaković, samostalni savetnik u Grupi za stočarstvo i preradu stočarskih proizvoda u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede;

za zamenika sekretara:

Tomislav Topalović, samostalni savetnik u Grupi za stočarstvo i preradu stočarskih proizvoda u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

14. U Pregovaračku grupu za transport imenuju se:

za predsednika:

Miodrag Poledica, državni sekretar u Ministarstvu saobraćaja;

za zamenika predsednika:

Zorica Đerić Stojičić, pomoćnik ministra saobraćaja;

za sekretara:

Jasmina Simić, Ministarstvo saobraćaja;

za zamenika sekretara:

Jasmina Radonjić, Ministarstvo saobraćaja;

7

15. U Pregovaračku grupu za energetiku imenuju se:

za predsednika:

Dejan Novaković, državni sekretar u Ministarstvu energetike, razvoja i zaštite životne sredine;

za zamenika predsednika:

Dejan Trifunović, pomoćnik ministra energetike, razvoja i zaštite životne sredine;

za sekretara:

Tatjana Jovanović, načelnik Odeljenja za evropske integracije i međunarodnu saradnju u oblasti energetike u Ministarstvu energetike, razvoja i zaštite životne sredine;

za zamenika sekretara:

Dejan Đurić, rukovodilac Grupe za međunarodnu saradnju u oblasti energetike u Ministarstvu energetike, razvoja i zaštite životne sredine.

16. U Pregovaračku grupu za ekonomska i monetarna pitanja imenuju se:

za predsednika:

Branislav Zoroja, generalni direktor Sektora za monetarne operacije u Narodnoj banci Srbije;

za sekretara:

Snežana Madžarević, viši savetnik za pravne poslove u Sektoru za monetarne operacije u Narodnoj banci Srbije.

17. U Pregovaračku grupu za statistiku imenuju se:

za predsednika:

prof. dr Dragan Vukmirović, direktor Republičkog zavoda za statistiku;

za zamenika predsednika:

Slavko Kapuran, pomoćnik direktora Republičkog zavoda za statistiku;

za sekretara:

Kristina Pavlović, načelnik Odseka za evropske integracije i upravljanje projektima u Republičkom zavodu za statistiku;

8

za zamenika sekretara:

Miloš Virt, Grupa za evropske integracije u Republičkom zavodu za statistiku.

U Pregovaračku grupu za socijalnu politiku i zapošljavanje imenuju se:

za predsednika:

Brankica Janković, državni sekretar u Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike;

za zamenika predsednika:

Vladimir Pešić, pomoćnik ministra rada, zapošljavanja i socijalne politike;

za sekretara:

Dragana Radovanović, načelnik Odeljenja za međunarodnu saradnju, evropske integracije i projekte u Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike;

za zamenika sekretara:

Ivana Banković, samostalni savetnik u Odeljenju za međunarodnu saradnju, evropske integracije i projekte u Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike.

U Pregovaračku grupu za preduzetništvo i industrijsku politiku imenuju se:

za predsednika:

Radojko Srbljanović, državni sekretar u Ministarstvu privrede;

za zamenika predsednika:

Mišela Nikolić, pomoćnik ministra privrede;

za sekretara:

Katarina Obradović Jovanović, Ministarstvo privrede;

za zamenika sekretara:

Vladimir Milenković, Ministarstvo privrede.

9

U Pregovaračku grupu za transevropske mreže imenuju se:

za predsednika:

Miodrag Poledica, državni sekretar u Ministarstvu saobraćaja;

za zamenika predsednika:

Zorica Đerić Stojičić, pomoćnik ministra saobraćaja;

za sekretara:

Jasmina Simić, Ministarstvo saobraćaja;

za zamenika sekretara:

Mirjana Jovanović, Ministarstvo saobraćaja.

U Pregovaračku grupu za regionalnu politiku i koordinaciju strukturnih instrumenata imenuju se:

za predsednika:

Ognjen Mirić, zamenik direktora Kancelarije za evropske integracije;

za zamenika predsednika:

Ana Ilić, pomoćnik direktora Kancelarije za evropske integracije;

za sekretara:

Branko Budimir, viši savetnik, šef Odseka u Kancelariji za evropske integracije;

za zamenika sekretara:

Nevena Todosijević, mlađi savetnik u Kancelariji za evropske integracije.

U Pregovaračku grupu za pitanja pravde, slobode i bezbednosti imenuju se:

za predsednika:

Vanja Vukić, državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova;

za zamenika predsednika:

Igor Perić, Kabinet ministra, šef Biroa za međunarodnu saradnju i evropske integracije u Ministarstvu unutrašnjih poslova;

za sekretara:

Nataša Milidragović, Sekretarijat Ministarstva unutrašnjih poslova, zamenik načelnika Odeljenja za normativne poslove;

10

za zamenika sekretara:

Zoran Lazarov, Kabinet ministra, Biro za međunarodnu saradnju i evropske integracije u Ministarstvu unutrašnjih poslova.

U Pregovaračku grupu za životnu sredinu imenuju se:

za predsednika:

Dejan Novaković, državni sekretar u Ministarstvu energetike, razvoja i zaštite životne sredine;

za sekretara:

Miroslav Tadić, načelnik Odeljenja za evropske integracije i međunarodnu saradnju u oblasti životne sredine u Ministarstvu energetike, razvoja i zaštite životne sredine;

za zamenika sekretara:

Jovana Majkić, rukovodilac Grupe za evropske integracije u oblasti životne sredine u Ministarstvu energetike, razvoja i zaštite životne sredine.

U Pregovaračku grupu za zaštitu potrošača i zaštitu zdravlja imenuju se:

za predsednika:

Tatjana Matić, državni sekretar u Ministarstvu spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija;

za zamenika predsednika:

Lidija Stojanović, pomoćnik ministra spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija;

za sekretara:

Vesna Novaković, načelnik odeljenja u Ministarstvu spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija;

za zamenika sekretara:

Jelena Blagojević, Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija.

11

U Pregovaračku grupu za ekonomske odnose sa inostranstvom imenuju se:

za predsednika:

Stevan Nikčević, državni sekretar u Ministarstvu spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija;

za zamenika predsednika:

Bojana Todorović, pomoćnik ministra spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija;

za sekretara:

Tatjana Dinkić, šef Odseka u Ministarstvu spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija;

za zamenika sekretara:

Vera Pavlović, samostalni savetnik u Ministarstvu spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija.

U Pregovaračku grupu za spoljnu, bezbednosnu i odbrambenu politiku imenuju se:

za predsednika:

Miomir Udovički, pomoćnik ministra spoljnih poslova;

za zamenika predsednika:

Ljubica Vasić, pomoćnik ministra spoljnih poslova;

za sekretara:

Branimir Filipović, načelnik Odeljenja za zajedničku bezbednosnu i odbrambenu politiku i bezbednosne izazove u Ministarstvu spoljnih poslova;

za zamenika sekretara:

Snežana Stojić, načelnik Odeljenja za sektorske politike Evropske unije u Ministarstvu spoljnih poslova.

U Pregovaračku grupu za institucije imenuju se:

za predsednika:

Srđan Majstorović, zamenik direktora Kancelarije za evropske integracije;

12

za zamenika predsednika:

dr Vladimir Međak, pomoćnik direktora Kancelarije za evropske integracije;

za sekretara:

Sanja Mrvaljević Nišavić, viši savetnik, šef Odseka u Kancelariji za evropske integracije;

za zamenika sekretara:

Miloš Samardžić, samostalni savetnik u Kancelariji za evropske integracije.

U Pregovaračku grupu za ostala pitanja imenuju se:

za predsednika:

Aleksandar Vulin, ministar bez portfelja zadužen za Kosovo i Metohiju;

za zamenika predsednika:

Veljko Odalović, Generalni sekretar Vlade Republike Srbije;

za sekretara:

Tamara Stojčević, zamenik Generalnog sekretara Vlade Republike Srbije;

za zamenika sekretara:

Zoran Lazić, pomoćnik direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9147/2013

U Beogradu, 25. oktobra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu tačke 6. stav 6. Odluke o osnivanju Koordinacionog tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji („Službeni glasnik RS”, br. 84/13 i 86/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA SAVETA KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANJA REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI

I

U Savet Koordinacionog tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji imenuju se:

za predsednika:

Branko Ružić, ministar bez portfelja zadužen za evropske integracije;

za članove:

prof. dr Tanja Miščević, šef Pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji;

Srđan Majstorović, zamenik direktora Kancelarije za evropske integracije;

Ognjen Mirić, zamenik direktora Kancelarije za evropske integracije – koordinator za fondove Evropske unije;

Radojko Srbljanović, državni sekretar u Ministarstvu privrede;

Zoran Martinović, državni sekretar u Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike;

Tatjana Matić, državni sekretar u Ministarstvu spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija;

dr Predrag Jovanović, direktor Uprave za javne nabavke;

Branka Totić, direktor Zavoda za intelektualnu svojinu;

Željko Jović, generalni direktor Sektora za kontrolu poslovanja banaka u Narodnoj banci Srbije;

Stefan Lazarević, državni sekretar u Ministarstvu spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija;

Danilo Golubović, državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede;

Miodrag Poledica, državni sekretar u Ministarstvu saobraćaja;

Dejan Novaković, državni sekretar u Ministarstvu energetike, razvoja i zaštite životne sredine;

Branislav Zoroja, generalni direktor Sektora za monetarne operacije u Narodnoj banci Srbije;

prof. dr Dragan Vukmirović, direktor Republičkog zavoda za statistiku;

2

Brankica Janković, državni sekretar u Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike;

Vanja Vukić, državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova;

Stevan Nikčević, državni sekretar u Ministarstvu spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija;

Miomir Udovički, pomoćnik ministra spoljnih poslova;

Nikola Ćorsović, državni sekretar u Ministarstvu finansija;

Aleksandar Vulin, ministar bez portfelja zadužen za Kosovo i Metohiju;

Milana Rakić, državni sekretar u Ministarstvu prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja;

Gordana Predić, državni sekretar u Ministarstvu kulture i informisanja;

mr Miodrag Jocić, državni sekretar u Ministarstvu građevinarstva i urbanizma;

prof. dr Vladimir Đukić, državni sekretar u Ministarstvu zdravlja;

Zoran Đorđević, državni sekretar u Ministarstvu odbrane;

Radoje Savićević, državni sekretar u Ministarstvu regionalnog razvoja i lokalne samouprave;

Bojan Terzić, generalni direktor Direkcije za zakonodavno–pravne poslove u Narodnoj banci Srbije;

Čedomir Backović, pomoćnik ministra pravde i državne uprave;

Nenad Borovčanin, državni sekretar u Ministarstvu omladine i sporta;

Gordana Mataija, pomoćnik direktora Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9146/2013

U Beogradu, 25. oktobra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Ostavite komentar