Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2011. godinu

PREDLOG ZAKONA

O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDžETA REPUBLIKE SRBIJE

ZA 2011. GODINU

I. OPŠTI DEO

Član 1.

Ovim zakonom utvrđeni su prihodi i primanja, rashodi i izdaci budzeta Republike Srbije za 2011. godinu, njegovo izvršenje, obim zaduživanja za potrebe finansiranja deficita i konkretnih projekata, davanje garancija i korišćenje sredstava iz dodatnih prihoda i primanja.

Član 2.

Prihodi i primanja po osnovu prodaje nefinansijske imovine budzeta Republike Srbije za 2011. godinu iznose 693.466.772.664 dinara, a rashodi i izdaci za nabavku nefinansijske imovine budzeta Republike Srbije za 2011. godinu iznose 804.771.811.418 dinara.

Izvršenje budzeta Republike Srbije za 2011. godinu sastoji se od:

u dinarima A. RAČUN PRIHODA I PRIMANjA, RASHODA I IZDATAKA PLAN ostvarenje/izvršenje Ukupni prihodi i primanja ostvarena po osnovuprodaje nefinansijske imovine (budzetska sredstva) 707.345.000.000 693.466.772.664 Ukupni rashodi i izdaci za nabavku nefinansijske imovine iz budzetskih sredstava 824.575.917.519 804.771.811.418 Budzetski suficit/deficit -117.230.917.519 -111.305.038.754 Izdaci za nabavku finansijske imovine (u cilju sprovođenja javnih politika) 25.515.885.000 24.569.195.994 Ukupan fiskalni suficit/deficit -142.746.802.519 -135.874.234.748 Sopstveni prihodi i donacije 81.140.234.888 80.598.433.895 Rashodi i izdaci finansirani iz sopstvenih prihoda i donacija 72.140.234.888 72.075.277.553 Suficit/deficit (po osnovu finansiranja iz sopstvenih prihoda i donacija) 9.000.000.000 8.523.156.342       B. RAČUN FINANSIRANjA     Primanja od prodaje finansijske imovine i zaduživanja 537.400.000.000 460.484.102.644 Izdaci za nabavku finansijske imovine i otplatu glavnice duga 316.111.711.000 293.949.453.317 Neto finansiranje 133.746.802.519 127.351.078.406 Promena stanja na računu (pozitivna – povećanje gotovinskih  sredstavanegativna – smanjenje gotovinskih sredstava) 87.541.486.481 39.183.570.921

Prihodi i primanja koji predstavljaju budzetska sredstva ostvareni su u sledećim iznosima u Računu prihoda i primanja, rashoda i izdataka:

u dinarima

O P I SEkonomska klasifikacijaP L A NOstvarenje /izvršenjeUKUPNI PRIHODI I PRIMANjA 707.345.000.000693.466.772.6641. Poreski prihodi71657.845.000.000646.405.791.063 1.1. Porez na dohodak građana711171.100.000.00070.284.700.697 1.2. Porez na dobit preduzeća711235.100.000.00034.208.458.778 1.3. Porez na dodatu vrednost7141341.355.000.000342.367.409.910 – Porez na dodatu vrednost u zemlji 104.840.000.000113.352.439.040 – Porez na dodatu vrednost iz uvoza 233.915.000.000226.367.892.935 – Porez na promet proizvoda iz prethodnih godina 2.600.000.0002.647.077.935 1.4. Akcize717161.625.000.000152.424.873.236 – Akcize na derivate nafte 75.350.000.00070.524.259.115 – Akcize na duvanske prerađevine 73.750.000.00069.185.817.658 – Ostale akcize 12.525.000.00012.714.796.4631.5. Carine71539.765.000.00038.804.739.2001.6. Ostali poreski prihodi 8.900.000.0008.315.609.2422. Neporeski prihodi 49.500.000.00047.060.981.601 – Takse74215.000.000.00014.257.782.712 – Novčane kazne7432.200.000.0003.220.526.717 – Prihodi od prodaje dobara i usluga7423.500.000.0002.977.602.860 – Ostali neporeski prihodi741,744,745,77,78,828.800.000.00026.605.069.312 od toga deo dobiti javnih preduzeća7451239.000.000.00010.055.654.4653. Donacije  Iznos u dinarima

Rashodi i izdaci budzeta koji se finansiraju iz budzetskih sredstava ostvareni su u sledećim iznosima u Računu prihoda i primanja, rashoda i izdataka:

u dinarima

O P I S Ekonomska klasifikacija P L A N Ostvarenje/izvršenje UKUPNI RASHODI I IZDACI   850.091.802.519 829.341.007.412 1. Tekući rashodi 4 801.227.266.851 785.039.245.793 1.1. Rashodi za zaposlene 41 204.129.428.785 202.757.294.609 – Plate zaposlenih 411 160.817.979.822 159.391.260.058 – Doprinosi na teret poslodavca 412 32.042.494.293 31.595.222.839 – Ostali rashodi za zaposlene 413 do 417 11.268.954.670 11.770.811.712 1.2. Rashodi za korišćenje usluga i roba 42 47.589.354.122 46.772.068.565 1.3. Rashodi po osnovu otplate kamata 44 42.111.729.055 40.335.621.036 – Rashodi po osnovu otplate kamata na domaće kredite 441 18.457.159.055 18.723.496.569 – Rashodi po osnovu otplate kamata na strane kredite 442 20.585.171.000 18.739.606.968 – Otplata kamata po osnovu aktiviranih garancijama 443 2.698.592.000 2.582.647.580 – Prateći troškovi zaduživanja 444 370.807.000 289.869.919

O P I S Ekonomska klasifikacija P L A N Ostvarenje/izvršenje 1.4. Subvencije 45 54.309.353.621 51.920.642.946 – Subvencije u privredi   3.788.400.000 3.730.000.000 – Subvencije u poljoprivredi   19.785.388.000 17.956.997.851 – Subvencije za železnicu   16.040.645.000 16.040.640.000 – Subvencije u oblasti turizma   2.896.000.000 2.872.304.238 – Subvencije za kulturu   488.366.000 488.366.000 – Ostale subvencije   11.310.554.621 10.832.334.857 1.5. Dotacije međunarodnim organizacijama 462 778.283.519 614.759.465 1.6. Transferi ostalim nivoima vlasti 463 65.733.183.945 65.474.626.061 – Transferi opštinama i gradovima   29.265.650.000 29.265.650.000 – Transferi za zaposlene u obrazovanju i programe u oblasti kulture na teritoriji APV   25.777.248.000 25.698.820.490 – Ostali transferi   10.690.285.945 10.510.155.571 1.7. Transferi organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja 464 280.074.899.000 276.422.922.861 – Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje   238.100.000.000 236.476.410.094 – Nacionalna služba za zapošljavanje   16.700.000.000 14.940.000.000 – Fond za socijalno osiguranje vojnih osiguranika   23.620.760.000 23.620.760.000 – Republički zavod za zdravstveno osiguranje   615.048.000 563.794.000 – Ostali transferi   1.039.091.000 821.958.767 1.8. Ostale dotacije i transferi 465 1.318.002.000 1.081.198.028 1.9. Socijalna zaštita iz budzeta 47 91.540.871.991 86.521.123.249 – Tranzicioni fond   5.136.857.000 5.186.144.825 – Dečja zaštita   40.356.700.000 37.667.744.310 – Boračko – invalidska zaštita   15.180.650.000 14.501.068.782 – Socijalna zaštita   20.692.609.000 19.456.113.454 – Učenički standard   1.951.631.000 1.934.993.740 – Studentski standard   3.190.554.000 3.069.046.506 – Fond za mlade talente   589.252.000 587.922.045 – Sportske stipendije   800.000.000 773.275.632 – Izbegla i raseljena lica   1.037.905.000 1.008.430.694 – Ostala socijalna zaštita iz budzeta   2.604.713.991 2.336.383.261 1.10. Ostali tekući rashodi 48 i 49 13.642.160.813 13.138.988.973 – Sredstva rezervi 499 1.029.606.000 – Ostali tekući rashodi   12.612.554.813 13.138.988.973 2. Kapitalni izdaci 5 23.348.650.668 19.732.565.625 – Izdaci za nefinansijsku imovinu 51 do 54 16.521.355.668 14.711.184.036 – Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za realizaciju Nacionalnog investicionog plana 551 6.827.295.000 5.021.381.589 3. Izdaci za nabavku finansijske imovine (u cilju sprovođenja javnih politika) 62 25.515.885.000 24.569.195.994

Primanja i izdaci ostvareni su u Računu finansiranja u sledećim iznosima:

u dinarima

B. RAČUN FINANSIRANjA Ekonomska klasifikacija P L A N Ostvarenje/izvršenje Neto finansiranje   133.746.802.519 127.351.078.406 Primanja od prodaje finansijske imovine i zaduživanja 9 537.400.000.000 460.484.102.644 Primanja od zaduživanja 91 537.400.000.000 456.333.097.308 Primanja od emitovanja domaćih hartija od vrednosti (zapisi i obveznice emitovane na domaćem tržištu u domaćoj i stranoj valuti – diskontovana vrednost) 9111 385.000.000.000 331.512.386.095 Primanja od emitovanja inostranih hartija od vrednosti (Evroobveznice – državne hartije od vrednosti emitovane na inostranom tržištu u domaćoj i stranoj valuti – priliv po prodajnoj ceni) 9121 102.400.000.000 77.855.225.317 Primanja od domaćeg i inostranog zaduživanja (primljeni krediti od domaćih i stranih finansijskih komercijalnih i multilateralnih instituacija i inostranih vlada) 9112-9119 9122-9129 50.000.000.000 46.965.485.896 Primanja od prodaje finansijske imovine 92 4.151.005.336 Primanja od otplate kredita 9214-9218 1.137.469.103 Primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala 9219 3.013.536.233 Izdaci za nabavku finansijske imovine i otplate zajmova 6 316.111.711.000 293.949.453.317 Izdaci za otplatu kredita 61 312.219.211.000 290.540.334.075 Otplata glavnice domaćim kreditorima 611 278.719.860.000 264.552.351.093 Otplata glavnice stranim kreditorima 612 26.501.275.000 20.042.687.546 Otplata glavnice po garancijama 613 6.998.076.000 5.945.295.436 Izdaci za nabavku finansijske imovine 62 3.892.500.000 3.409.119.242 Promena stanja na računu (pozitivna – povećanje gotovinskih sredstavanegativna – smanjenje gotovinskih sredstava)   87.541.486.481 39.183.570.921

Član 3.

Sredstva za finansiranje budzetskog deficita (111.305.038.754 dinara), nabavku finansijske imovine u cilju sprovođenja javnih politika (24.569.195.994 dinara) i izdatke za nabavku finansijske imovine i otplatu glavnice po osnovu dugova domaćim i stranim kreditorima (293.949.453.317 dinara) za direktne i indirektne obaveze Republike Srbije ostvarena u ukupnom iznosu od 429.823.688.065 dinara, obezbeđena su iz primljenih kredita od domaćih i stranih finansijskih komercijalnih i multilateralnih instituacija i inostranih vlada u iznosu od 46.965.485.896 dinara, primanja od emitovanja domaćih hartija od vrednosti u iznosu od 331.512.386.095 dinara, primanja od emitovanja inostranih hartija od vrednosti u iznosu od 77.855.225.317 dinara i primanja od otplate kredita u iznosu od 1.137.469.103 dinara.

Promena stanja na računu ostvarena u iznosu 39.183.570.921 dinara sadrži sredstva od primanja po osnovu zaduživanja koja su veća od sredstava potrebnih za finansiranje deficita, otplatu duga i nabavku finansijske imovine u iznosu od 27.646.878.346 dinara, suficit direktnih korisnika sredstava budzeta po osnovu finansiranja iz sopstvenih prihoda i donacija u iznosu od 8.523.156.342 dinara i primanja od prodaje finansijske imovine (privatizacije) u iznosu od 3.013.536.233 dinara.

Član 4.

Neutrošena sredstva prihoda i primanja direktnih korisnika sredstava budzeta ostvarenih iz izvornih aktivnosti u 2011. godini u iznosu od 22.082.219.762 dinara i neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina u iznosu od 12.877.604.700 dinara, u ukupnom iznosu od 34.959.824.462 dinara prenose se u 2012. godinu.

Neutrošena sredstva direktnih korisnika sredstava budzeta ostvarenih od donacija u 2011. godini u iznosu od 137.741.991 dinara i neutrošena sredstva od donacija iz ranijih godina u iznosu od 130.737.410 dinara, u ukupnom iznosu od 268.479.401 dinara prenose se u 2012. godinu.

II. POSEBAN DEO

Član 5.

Rashodi i izdaci za nabavku nefinansijske imovine izvršeni su u ukupnom iznosu od 804.771.811.418 dinara, izdaci za nabavku finansijske imovine u cilju sprovođenja javnih politika u iznosu od 24.569.195.994 dinara i izdaci za nabavku finansijske imovine i otplate zajmova u iznosu od 293.949.453.317 dinara i iskazani su po korisnicima i programima u koloni 15.

Rashodi i izdaci iz dodatnih prihoda i primanja izvršeni su iz sopstvenih prihoda direktnih i indirektnih budzetskih korisnika u iznosu od 25.790.329.997 dinara, donacija u iznosu od 1.827.861.327 dinara, donacija od ostalih nivoa vlasti (transferi) u iznosu od 30.000.000 dinara, zajmova, odnosno kredita u iznosu od 10.704.786.412 dinara i iz ostalih izvora u iznosu od 14.449.059.074 dinara i iskazani su po korisnicima i programima u koloni 16.

Rashodi i izdaci na osnovu konsolidovanih izveštaja direktnih budzetskih korisnika za indirektne korisnike iz dodatnih prihoda i primanja izvršeni su iz sopstvenih prihoda u iznosu od 30.088.027.155 dinara, donacija u iznosu od 2.024.377.000 dinara, donacija od ostalih nivoa vlasti (transfera) u iznosu od 24.420.449.000 dinara, zajmova, odnosno kredita u iznosu od 1.669.793.722 dinara i iz ostalih izvora u iznosu od 764.118.000 dinara i iskazani su po korisnicima i programima u koloni 16a.

Ostavite komentar