Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Komercijalne banke a.d. Beograd i AIK banke a.d. Niš po zaduženju Galenike a.d. Beograd

PREDLOG ZAKONA

O DAVANJU GARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE

U KORIST KOMERCIJALNE BANKE A.D. BEOGRAD I AIK BANKE A.D. NIŠ PO ZADUŽENJU GALENIKE A.D. BEOGRAD

Član 1.

Republika Srbija preuzima obavezu da kao garant izmiri obaveze Galenike a.d. Beograd (u daljem tekstu: Zajmoprimac) po dinarskim dugoročnim kreditima sa valutnom (evro) klauzulom, odobrenim od strane Komercijalne banke a.d. Beograd u iznosu koji ne može biti veći od dinarskog iznosa indeksiranog prema iznosu od EUR 2.500.000 (dvamilionapetstotinahiljada evra), uvećanog za iznos pripadajuće ugovorene kamate, naknada i troškova, Komercijalne banke a.d. Beograd u iznosu koji ne može biti veći od dinarskog iznosa indeksiranog prema iznosu od EUR 10.000.000 (desetmiliona evra), uvećanog za iznos pripadajuće ugovorene kamate, naknada i troškova i AIK banke a.d. Niš u iznosu koji ne može biti veći od dinarskog iznosa indeksiranog prema iznosu od EUR 2.500.000 (dvamilionapetstotinahiljada evra), uvećanog za iznos pripadajuće ugovorene kamate, naknada i troškova.

Član 2.

Garanciju iz člana 1. ovog zakona, Republika Srbija izdaje u korist Komercijalne banke a.d. Beograd, na ime obaveza iz Ugovora o dugoročnom kreditu br. 00-410-0300108.1, za refinansiranje postojećih kratkoročnih obaveza u iznosu od EUR 2.500.000 (dvamilionapetstotinahiljada evra), uvećanog za iznos pripadajuće ugovorene kamate, naknada i troškova, zaključenog između Zajmoprimca i Komercijalne banke a.d. Beograd, 14. decembra 2012. godine.

Član 3.

Garanciju iz člana 1. ovog zakona, Republika Srbija izdaje u korist Komercijalne banke a.d. Beograd, na ime obaveza iz Ugovora o dugoročnom kreditu br. 00-410-0204624.3, za refinansiranje postojećih kratkoročnih obaveza u iznosu od EUR 10.000.000 (desetmiliona evra), uvećanog za iznos pripadajuće ugovorene kamate, naknada i troškova, zaključenog između Zajmoprimca i Komercijalne banke a.d. Beograd, 14. decembra 2012. godine.

Član 4.

Garanciju iz člana 1. ovog zakona, Republika Srbija izdaje u korist AIK banke a.d. Niš, na ime obaveza iz Ugovora o dugoročnom kreditu br. 105050458002544115, za refinansiranje postojećih kratkoročnih obaveza u iznosu od EUR 2.500.000 (dvamilionapetstotinahiljada evra), uvećanog za iznos pripadajuće ugovorene kamate, naknada i troškova, zaključenog između Zajmoprimca i AIK banke a.d. Niš, 14. decembra 2012. godine.

Član 5.

Republika Srbija (u daljem tekstu: Garant) ovim neopozivo i na prvi poziv garantuje da će izmiriti dug Zajmoprimca prema Komercijalnoj banci a.d. Beograd i AIK banci a.d. Niš (u daljem tekstu: Banke), odnosno svih plativih iznosa o njihovom dospeću, u svemu na način i u skladu sa uslovima iz pojedinačnih ugovora o kreditu, sa rokom važnosti koji će biti duži za mesec dana od roka dospeća kredita, čime se stvara obaveza otplate duga nastala po osnovu date garancije da plati dospelu, a neizmirenu obavezu ukoliko Zajmoprimac ne izvrši tu svoju obavezu blagovremeno, u skladu sa ugovorima o kreditu sa Bankama.

Ukoliko Garant ne izvrši svoje obaveze u roku koji je naveden u stavu 1. ovog člana, svaka od Banaka će imati pravo da proglasi dospelim sve iznose koji su plativi u skladu sa odredbama pojedinačnih ugovora o kreditu.

U slučaju aktiviranja ove garancije, Garant se obavezuje da će obezbediti u budžetu za odgovarajuću fiskalnu godinu sredstva neophodna za izvršavanje preuzetih obaveza po ovoj garanciji.

Član 6.

Otplatu kredita vrši Zajmoprimac prema Bankama u dinarima indeksirano prema vrednosti evra, sve u skladu sa odredbama pojedinačnih ugovora o kreditu.

Sredstva za otplatu kredita obezbediće Zajmoprimac iz sopstvenih prihoda.

Zajmoprimac je dužan da sredstva za otplatu kredita obezbeđuje prema planu otplate, u iznosu koji uključuje glavnicu, obračunatu kamatu i prateće troškove zaduživanja.

Član 7.

Ako po osnovu date garancije Garant izvrši obavezu umesto Zajmoprimca, ima pravo na povraćaj glavnice, kamate, pratećih troškova zaduživanja i pratećih troškova koji nastanu zbog neizvršenja, odnosno neblagovremenog izvršenja obaveze, kao i svih drugih troškova koji mogu nastati u vezi sa izvršavanjem obaveza umesto Zajmoprimca, do visine iznosa izmirene obaveze, kao i pravo da od Zajmoprimca naplati obračunatu zakonsku zateznu kamatu.

Pravo na povraćaj sredstava iz stava 1. ovog člana, Garant će ostvariti tako što će inicirati naplatu sa računa Zajmoprimca na osnovu ovlašćenja dobijenog od Zajmoprimca ili drugih instrumenata obezbeđenja, u skladu sa propisima kojima se uređuje platni promet.

Član 8.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

O B R A Z L O Ž E NJ E

PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbi člana 97. tačka 15. Ustava Republike Srbije, prema kojoj Republika Srbija uređuje i obezbeđuje finansiranje ostvarivanja prava i dužnosti Republike Srbije, utvrđenih Ustavom i zakonom. Istovremeno član 16. stav 2. Zakona o javnom dugu („Službeni glasnik RS”, br. 61/05, 107/09 i 78/11) propisuje da Republika Srbija može dati garanciju za izmirenje duga pravnih lica čiji je osnivač Republika Srbija.

RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Razlozi za donošenje ovog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Komercijalne banke a.d. Beograd i AIK banke a.d. Niš po zaduženju Galenike a.d. Beograd (u daljem tekstu: Zajmoprimac) sadržani su u članu 16. stav 4. Zakona o javnom dugu. Naime, članom 16. stav 4. Zakona o javnom dugu propisano je da se garancija Republike Srbije daje u formi zakona.

Sredstva kredita br. 00-410-0300108.1 kod Komercijalne banke a.d. Beograd, kredita br. 00-410-0204624.3 kod Komercijalne banke a.d. Beograd i kredita br. 105050458002544115 kod AIK banke a.d. Niš, biće upotrebljena za refinansiranje postojećih kratkoročnih obaveza. Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 101/11 i 93/12) predviđeno je davanje garancije Republike Srbije poslovnim bankama za Galeniku a.d. Beograd za refinansiranje postojećih kratkoročnih obaveza u iznosu do 15.000.000 evra.

Radi pribavljanja navedenih sredstava Zajmoprimac je sproveo postupak javne nabavke finansijskih usluga, za izbor poslovne banke preko koje će se obezbediti navedena sredstva u šest posebnih jednakih celina (partija) od po 2.500.000 evra, tako da se svaka celina može ugovarati posebno. Na otvaranju ponuda 12. oktobra 2012. godine, konstatovano je da su se javile dve poslovne banke koje su ukupno ponudile 5.000.000 evra (dve partije), i to Komercijalna banka a.d. Beograd je dostavila ponudu za jednu partiju i AIK banka a.d. Niš je dostavila ponudu za jednu partiju. U novom postupku javne nabavke finansijskih usluga, za preostali iznos od 10.000.000 evra, javila se Komercijalna banka a.d. Beograd i dostavila ponudu za sve preostale četiri partije, odnosno 10.000.000 evra.

Sredstva u iznosu od 2.500.000 evra (jedna partija) će biti stavljena na raspolaganje Zajmoprimcu od strane Komercijalne banke a.d. Beograd, sredstva u iznosu od 10.000.000 evra (četiri partije) će biti stavljena na raspolaganje Zajmoprimcu od strane Komercijalne banke a.d. Beograd i sredstva u iznosu od 2.500.000 evra (jedna partija) će biti stavljena na raspolaganje Zajmoprimcu od strane AIK banke a.d. Niš (u daljem tekstu: Ugovori o kreditu) i koristiće se za refinansiranje postojećih kratkoročnih obaveza Zajmoprimca.

Ugovorima o kreditu predviđeno je da se kredit odobrava pod sledećim uslovima:

– nominalna kamatna stopa varijabilna – tromesečni EURIBOR plus fiksna kamatna marža koja iznosi 6,95% na godišnjem nivou;

– zatezna kamata jednaka je zakonskoj zateznoj kamati;

– naknada za odobrenje kredita iznosi 0,25% od ukupnog iznosa kredita;

– pravo na prevremenu otplatu kredita bez plaćanja naknade;

– period počeka dve (2) godine od datuma prve isplate tranše;

– period otplate glavnice pet (5) godina;

– otplata kredita je u tromesečnim ratama, u dinarskoj protivvrednosti obračunatoj po srednjem kursu Narodne banke Srbije.

III. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENJA

Odredbom člana 1. Predloga zakona predviđa se preuzimanje obaveze Republike Srbije (u daljem tekstu: Garant) da izmiri obaveze po Ugovorima o kreditu.

Odredbama čl. 2, 3, 4. i 5. Predloga zakona predviđa se da garanciju iz člana 1. ovog zakona, Garant daje Komercijalnoj banci a.d. Beograd i AIK banci a.d. Niš, na ime obaveza iz Ugovora o kreditu.

Odredbama člana 6. Predloga zakona uređuju se pitanja koja se odnose na obaveze koje Zajmoprimac ima u vezi sa ovim zajmom.

Odredbama člana 7. Predloga zakona predviđa se regresno pravo Garanta ako po osnovu izdate garancije izvrši obavezu umesto Zajmoprimca, kao korisnika kredita.

Odredbom člana 8. Predloga zakona uređeno je stupanje na snagu ovog zakona.

IV. PROCENA IZNOSA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona obezbeđivaće se sredstva u budžetu Republike Srbije.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Razlozi za donošenje ovog zakona po hitnom postupku, saglasno članu 167. Poslovnika Narodne skupštine (prečišćen tekst) („Službeni glasnik RS”, broj 20/12), proizlaze iz činjenice da je stupanje na snagu i primena Ugovora, odnosno povlačenje sredstava i izmirivanje dospelih obaveza Zajmoprimca uslovljeno stupanjem na snagu ovog zakona.

VI. RAZLOZI ZA STUPANJE NA SNAGU PRE OSMOG DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA

Razlozi za stupanje na snagu ovog zakona pre osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, saglasno članu 196. stav 4. Ustava Republike Srbije, proizlaze iz činjenice da je potrebno što hitnije pribaviti sredstva za refinansiranje postojećih kratkoročnih obaveza, kako ne bi došlo do potpune nelikvidnosti Zajmoprimca.

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROPISA SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE

1. Ovlašćeni predlagač propisa –Vlada

Obrađivač: Ministarstvo finansija i privrede

2. Naziv propisa

PREDLOG ZAKONA O DAVANJU GARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE U KORIST KOMERCIJALNE BANKE A.D. BEOGRAD I AIK BANKE A.D. NIŠ PO ZADUŽENJU GALENIKE A.D. BEOGRAD

DRAFT LAW ON GUARANTEE OF REPUBLIC OF SERBIA IN FAVOR OF KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD AND AIK BANKA A.D. NIŠ BY INDEBTEDNESS GALENIKA A.D. BEOGRAD

3. Usklađenost propisa sa odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Sporazum), odnosno sa odredbama Prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Prelazni sporazum)

a) Odredba Sporazuma i Prelaznog sporazuma koja se odnose na normativnu saržinu propisa

Nema

b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma i Prelaznog sporazuma

Nema

v) Ocena ispunjenosti obaveze koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

Nema

g) Razlozi za delimično ispunjavanje, odnosno neispunjavanje obaveza koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

Nema

d) Veza sa Nacionalnim programom za integraciju Republike Srbije u Evropsku uniju

Nema

4. Usklađenost propisa sa propisima Evropske unije

a) Navođenje primarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

Čl. 34-37 Ugovora o funkcionisanju EU – nema

Čl. 49 Ugovora o funkcionisanju EU – nema

Čl. 114. Ugovora o funkcionisanju EU- nema

b) Navođenje sekundarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

Direktiva Saveta 95/59/EZ – nema

Direktiva Evropskog parlamenta i Saveta 2001/37/EZ – nema

Direktiva Saveta 2010/12/EZ – nema

v) Navođenje ostalih izvora prava EU i usklađenst sa njima

Nema

g) Razlozi za delimičnu usklađenost, odnosno neusklađenost

Nema

d) Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije

Nema

Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije je najkasnije do sticanja statusa punopravnog člana.

Nema

5. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost treba konstatovati tu činjenicu. U ovom slučaju nije potrebno popunjavati Tabelu usklađenosti propisa.

6. Da li su prethodno navedeni izvori prava EU prevedeni na srpski jezik?

Ne

7. Da li je propis preveden na neki službeni jezik EU?

Ne

8. Učešće konsultanata u izradi propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti?

U izradi Predloga zakona nisu učestvovali konsultanti.

Ostavite komentar