Predlog zakona o Završnom računu budžeta Republike Srbije za 2010. godinu

Obrazac 3

POPUNjAVA UPRAVA ZA TREZOR – FILIJALA Prethodna godina Tekuća godina 1 2 3 4 5 PRIMANjA (3002 + 3027) 240.413.816 340.492.991 800000 PRIMANjA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE (3003 + 3010 + 3017 + 3020) 1.385.176 2.954.217 810000 PRIMANjA OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTAVA (3004 + 3006 + 3008) 1.385.176 1.917.067 811000 PRIMANjA OD PRODAJE NEPOKRETNOSTI (3005) 799.071 1.046.117 811100 Primanja od prodaje nepokretnosti 799.071 1.046.117 812000 PRIMANjA OD PRODAJE POKRETNE IMOVINE (3007) 585.607 862.459 812100 Primanja od prodaje pokretne imovine 585.607 862.459 813000 PRIMANjA OD PRODAJE OSTALIH OSNOVNIH SREDSTAVA (3009) 498 8.491 813100 Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava 498 8.491 820000 PRIMANjA OD PRODAJE ZALIHA (3011 + 3013 + 3015) 1.019.692 821000 PRIMANjA OD PRODAJE ROBNIH REZERVI (3012) 23.033 821100 Primanja od prodaje robnih rezervi 23.033 822000 PRIMANjA OD PRODAJE ZALIHA PROIZVODNjE (3014) 493.163 822100 Primanja od prodaje zaliha proizvodnje 493.163 823000 PRIMANjA OD PRODAJE ROBE ZA DALjU PRODAJU (3016) 503.496 823100 Primanja od prodaje robe za dalju prodaju 503.496 830000 PRIMANjA OD PRODAJE DRAGOCENOSTI (3018) 831000 PRIMANjA OD PRODAJE DRAGOCENOSTI (3019) 831100 Primanja od prodaje dragocenosti 840000 PRIMANjA OD PRODAJE PRIRODNE IMOVINE (3021 + 3023 + 3025) 17.458 841000 PRIMANjA OD PRODAJE ZEMLjIŠTA (3022) 17.350 841100 Primanja od prodaje zemljišta 17.350 842000 PRIMANjA OD PRODAJE PODZEMNIH BLAGA (3024) 842100 Primanja od prodaje podzemnih blaga 843000 PRIMANjA OD PRODAJE ŠUMA I VODA (3026) 108 843100 Primanja od prodaje šuma i voda 108 900000 PRIMANjA OD ZADUŽIVANjA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE (3028 + 3047) 239.028.640 337.538.774 910000 PRIMANjA OD ZADUŽIVANjA (3029 + 3039) 224.835.773 332.656.907 911000 PRIMANjA OD DOMAĆIH ZADUŽIVANjA (od 3030 do 3038) 177.726.543 290.734.328 911100 Primanja od emitovanja domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija 167.794.181 254.779.434 911200 Primanja od zaduživanja od ostalih nivoa vlasti 911300 Primanja od zaduživanja od javnih finansijskih institucija u zemlji 911400 Primanja od zaduživanja od poslovnih banaka u zemlji 9.932.362 35.954.894 911500 Primanja od zaduživanja od ostalih poverilaca u zemlji 911600 Primanja od zaduživanja od domaćinstava u zemlji 911700 Primanja od domaćih finansijskih derivata 911800 Primanja od domaćih menica 911900 Ispravka unutrašnjeg duga 912000 PRIMANjA OD INOSTRANOG ZADUŽIVANjA (od 3040 do 3046) 47.109.230 41.922.579 912100 Primanja od emitovanja inostranih hartija od vrednosti, izuzev akcija 912200 Primanja od zaduživanja od inostranih država 16.571.100 912300 Primanja od zaduživanja od multilateralnih institucija 47.109.230 17.141.739 912400 Primanja od zaduživanja od inostranih poslovnih banaka 8.209.740 912500 Primanja od zaduživanja od ostalih inostranih poverilaca 912600 Primanja od inostranih finansijskih derivata 912900 Ispravka spoljnog duga 920000 PRIMANjA OD PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE (3048 + 3058) 14.192.867 4.881.867 921000 PRIMANjA OD PRODAJE DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE (od 3049 do 3057) 14.192.867 4.881.867 921100 Primanja od prodaje domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija 921200 Primanja od otplate kredita datih ostalim nivoima vlasti 921300 Primanja od otplate kredita datih domaćim javnim finansijskim institucijama 921400 Primanja od otplate kredita datih domaćim poslovnim bankama 921500 Primanja od otplate kredita datih domaćim javnim nefinansijskim institucijama 950 921600 Primanja od otplate kredita datih fizičkim licima i domaćinstvima u zemlji 2.654 1.100.734 921700 Primanja od otplate kredita datih udruženjima građana u zemlji 921800 Primanja od otplate kredita datih nefinansijskim privatnim preduzećima u zemlji 921900 Primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala 14.189.263 3.781.133 922000 PRIMANjA OD PRODAJE STRANE FINANSIJSKE IMOVINE (od 3059 do 3066) 922100 Primanja od prodaje stranih hartija od vrednosti, izuzev akcija 922200 Primanja od otplate kredita datih stranim vladama 922300 Primanja od otplate kredita datih međunarodnim organizacijama 922400 Primanja od otplate kredita datih stranim poslovnim bankama 922500 Primanja od otplate kredita datih stranim nefinansijskim institucijama 922600 Primanja od otplate kredita datih stranim nevladinim organizacijama 922700 Primanja od prodaje stranih akcija i ostalog kapitala 922800 Primanja od prodaje strane valute IZDACI (3068 + 3114) 195.435.720 304.361.082 500000 IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU (3069 + 3091 + 3100 + 3103+3111) 33.509.322 33.724.139 510000 OSNOVNA SREDSTVA (3070 + 3075 + 3085+3087+3089) 20.901.745 22.143.454 511000 ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI (od 3071 do 3074) 12.260.461 12.716.813 511100 Kupovina zgrada i objekata 367.517 43.195 511200 Izgradnja zgrada i objekata 5.863.186 6.011.513 511300 Kapitalno održavanje zgrada i objekata 5.466.286 5.784.024 511400 Projektno planiranje 563.472 878.081 512000 MAŠINE I OPREMA (od 3076 do 3084) 8.235.153 8.549.292 512100 Oprema za saobraćaj 367.128 1.402.885 512200 Administrativna oprema 2.024.656 2.619.192 512300 Oprema za poljoprivredu 248.270 170.357 512400 Oprema za zaštitu životne sredine 10.882 58.342 512500 Medicinska i laboratorijska oprema 112.112 309.844 512600 Oprema za obrazovanje, nauku, kulturu i sport 1.115.652 285.150 512700 Oprema za vojsku 3.879.487 3.312.769 512800 Oprema za javnu bezbednost 453.223 315.001 512900 Oprema za proizvodnju, motorna, nepokretna i nemotorna oprema 23.743 75.752 513000 OSTALE NEKRETNINE I OPREMA (3086) 4.709 46.791 513100 Ostale nekretnine i oprema 4.709 46.791 514000 KULTIVISANA IMOVINA (3088) 3.318 1.355 514100 Kultivisana imovina 3.318 1.355 515000 NEMATERIJALNA IMOVINA (3090) 398.104 829.203 515100 Nematerijalna imovina 398.104 829.203 520000 ZALIHE (3092 + 3094 + 3098) 1.521.003 1.464.398 521000 ROBNE REZERVE (3093) 875.829 1.320.495 521100 Robne rezerve 875.829 1.320.495 522000 ZALIHE PROIZVODNjE (od 3095 do 3097) 298.783 80.053 522100 Zalihe materijala 298.086 74.067 522200 Zalihe nedovršene proizvodnje 1.567 522300 Zalihe gotovih proizvoda 697 4.419 523000 ZALIHE ROBE ZA DALjU PRODAJU (3099) 346.391 63.850 523100 Zalihe robe za dalju prodaju 346.391 63.850 530000 DRAGOCENOSTI (3101) 210 531000 DRAGOCENOSTI (3102) 210 531100 Dragocenosti 210 540000 PRIRODNA IMOVINA (3104 + 3106 + 3108) 19.713 14.381 541000 ZEMLjIŠTE (3105) 19.713 14.381 541100 Zemljište 19.713 14.381 542000 RUDNA BOGATSTVA (3107) 542100 Kopovi 543000 ŠUME I VODE (3109 + 3110) 543100 Šume 543200 Vode 550000 NEFINANSIJSKA IMOVINA KOJA SE FINANSIRA IZ SREDSTAVA ZA REALIZACIJU NACIONALNOG INVESTICIONOG PLANA (3112) 11.066.651 10.101.906 551000 NEFINANSIJSKA IMOVINA KOJA SE FINANSIRA IZ SREDSTAVA ZA REALIZACIJU NACIONALNOG INVESTICIONOG PLANA (3113) 11.066.651 10.101.906 551100 Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za realizaciju nacionalnog investicionog plana 11.066.651 10.101.906 600000 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE I NABAVKU FINANSIJSKE IMOVINE (3115+ 3138) 161.926.398 270.636.943 610000 OTPLATA GLAVNICE (3116 + 3126 + 3134+3136) 144.061.554 245.134.507 611000 OTPLATA GLAVNICE DOMAĆIM KREDITORIMA (od 3117 do 3125) 131.395.204 219.802.187 611100 Otplata glavnice na domaće hartije od vrednosti, izuzev akcija 131.329.098 219.530.228 611200 Otplata glavnice ostalim nivoima vlasti 28.484 4.143 611300 Otplata glavnice domaćim javnim finansijskim institucijama 611400 Otplata glavnice domaćim poslovnim bankama 222 251.418 611500 Otplata glavnice ostalim domaćim kreditorima 37.400 16.398 611600 Otplata glavnice domaćinstvima u zemlji 611700 Otplata glavnice na domaće finansijske derivate 611800 Otplata domaćih menica 611900 Ispravka unutrašnjeg duga 612000 OTPLATA GLAVNICE STRANIM KREDITORIMA (od 3127 do 3133) 8.876.231 20.501.287 612100 Otplata glavnice na strane hartije od vrednosti, izuzev akcija 612200 Otplata glavnice stranim vladama 7.149.816 6.652.266 612300 Otplata glavnice multilateralnim institucijama 1.030.244 5.926.334 612400 Otplata glavnice stranim poslovnim bankama 7.550.275 612500 Otplata glavnice ostalim stranim kreditorima 696.171 372.412 612600 Otplata glavnice na strane finansijske derivate 612900 Ispravka spoljnog duga 613000 OTPLATA GLAVNICE PO GARANCIJAMA (3135) 3.790.119 4.831.033 613100 Otplata glavnice po garancijama 3.790.119 4.831.033 614000 OTPLATA GLAVNICE ZA FINANSIJSKI LIZING (3137) 614100 Otplata glavnice za finansijski lizing 620000 NABAVKA FINANSIJSKE IMOVINE (3139 + 3149+3158) 17.864.844 25.502.436 621000 NABAVKA DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE (od 3140 do 3148) 17.849.971 25.351.836 621100 Nabavka domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija 621200 Krediti ostalim nivoima vlasti 621300 Krediti domaćim javnim finansijskim institucijama 621400 Krediti domaćim poslovnim bankama 1.563.390 621500 Krediti domaćim nefinansijskim javnim institucijama 1.875.605 5.126.262 621600 Krediti fizičkim licima i domaćinstvima u zemlji 2.790.144 4.627.754 621700 Krediti nevladinim organizacijama u zemlji 621800 Krediti domaćim nefinansijskim privatnim preduzećima 3.050.984 2.064.400 621900 Nabavka domaćih akcija i ostalog kapitala 10.133.238 11.970.030 622000 NABAVKA STRANE FINANSIJSKE IMOVINE (od 3150 do 3157) 14.873 150.600 622100 Nabavka stranih hartija od vrednosti, izuzev akcija 622200 Krediti stranim vladama 622300 Krediti međunarodnim organizacijama 622400 Krediti stranim poslovnim bankama 622500 Krediti stranim nefinansijskim institucijama 622600 Krediti stranim nevladinim organizacijama 622700 Nabavka stranih akcija i ostalog kapitala 14.873 150.600 622800 Kupovina strane valute 623000 NABAVKA FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE FINANSIRA IZ SREDSTAVA ZA REALIZACIJU NACIONALNOG INVESTICIONOG PLANA (3159) 623100 Nabavka finansijske imovine koja se finansira iz sredstava za realizaciju nacionalnog investicionog plana VIŠAK PRIMANjA (3001 – 3067) 44.978.096 36.131.909 MANjAK PRIMANjA (3067 – 3001)

Datum , 14.6.2011. godine Lice odgovorno za Naredbodavac

popunjavanje obrasca

Ostavite komentar