Uredba o načinu i postupku uništavanja psihoaktivnih kontrolisanih supstanci oduzetih na osnovu odluke nadležnog organa

Na osnovu člana 104. stav 7. Zakona o psihoaktivnim kontrolisanim supstancama („Službeni glasnik RS”, broj 99/10),

Vlada donosi

UREDBU

O NAČINU I POSTUPKU UNIŠTAVANJA PSIHOAKTIVNIH KONTROLISANIH SUPSTANCI ODUZETIH NA OSNOVU ODLUKE NADLEŽNOG ORGANA

Član 1.

Ovom uredbom uređuje se način i postupak uništavanja psihoaktivnih kontrolisanih supstanci oduzetih na osnovu odluke nadležnog organa u skladu sa zakonom, a koje ne mogu da se upotrebe kao sirovina za proizvodnju ili u druge svrhe.

Član 2.

Pod uništenjem psihoaktivnih kontrolisanih supstanci podrazumeva se njihovo prevođenje odgovarajućim metodama u materije neškodljive po život i zdravlje ljudi i životnu sredinu.

Pod uništenjem ambalaže podrazumeva se dekontaminacija ambalaže primenom odgovarajućih metoda i njeno uništenje fizičkim putem ili uklanjanje prevođenjem odgovarajućim postupcima u oblike upotrebljive za recikliranje materijala odnosno industrijsku obradu.

Za uništavanje psihoaktivnih kontrolisanih supstanci primenjuju se fizičke, hemijske, fizičko-hemijske i druge odgovarajuće metode zasnovane na dostignućima savremene nauke i tehnike čiji izbor i primena zavise od fizičko-hemijskih i drugih osobina psihoaktivnih kontrolisanih supstanci koje se uništavaju.

Ambalaža za pakovanje psihoaktivnih kontrolisanih supstanci i ambalaža za transport psihoaktivnih kontrolisanih supstanci uništava se spaljivanjem na mestu uništavanja psihoaktivnih kontrolisanih supstanci.

Član 3.

Psihoaktivne kontrolisane supstance oduzete na osnovu odluke nadležnog organa u skladu sa zakonom, uništavaju se na osnovu odluke nadležnog organa.

Član 4.

U postupku uništavanja psihoaktivnih kontrolisanih supstanci učestvuje predstavnik organa koji je izrekao meru uništavanja, Komisija za kontrolu postupka uništavanja oduzetih psihoaktivnih kontrolisanih supstanci (u daljem tekstu: Komisija), ovlašćena lica nadležne jedinice ministarstva unutrašnjih poslova i ovlašćeno lice u pravnom licu koje je ovlašćeno da vrši uništavaanje.

Član 5.

Kontrolu postupka uništavanja psihoaktivnih kontrolisanih supstanci vrši Komisija.

Uništavanje se vrši u skladu sa studijom o proceni uticaja na životnu sredinu.

O postupku uništavanja Komisija sačinjava zapisnik, u skladu sa zakonom.

Za postupak uništavanja obezbeđuje se optičko snimanje.

Optičiki snimak iz stava 4. ovog člana je sastavni deo zapisnika Komisije.

Član 6.

Pod postupkom prethodne provere identičnosti psihoaktivnih kontrolisanih supstanci, u smislu ove uredbe, podrazumeva se postupak u kome se vrši kvalitativna i kvantitativna analiza psihoaktivnih kontrolisanih supstanci čije je uništavanje određeno odlukom iz člana 3. ove uredbe i potvrđivanje identičnosti tih psihoaktivnih kontrolisanih supstanci sa psihoaktivnim kontrolisanim supstancama koje se nalaze u mestu skladištenja.

Član 7.

Postupak prethodne provere identičnosti psihoaktivnih kontrolisanih supstanci vrši se u mestu gde su skladištene psihoaktivne kontrolisane supstance čije je uništavanje određeno.

Postupak prethodne provere identičnosti psihoaktivnih kontrolisanih supstanci vrši ovlašćeno lice nadležne jedinice ministarstva unutrašnjih poslova, u prisustvu predstavnika organa koji je izrekao meru uništavanja psihoaktivnih kontrolisanih supstanci.

Ovlašćeno lice nadležne jedinice ministarstva unutrašnjih poslova dostavlja Komisiji rezultate prethodne provere identičnosti psihoaktivne kontrolisane supstance.

Identifikovana psihoaktivna kontrolisana supstanca čija je identičnost potvrđena u skladu sa članom 6. ove uredbe će se zapečatiti, nakon čega se može dopremiti radi uništavanja.

Član 8.

Pod postupkom dopremanja psihoaktivnih kontrolisanih supstanci do mesta određenog za uništavanje, u smislu ove uredbe, podrazumeva se postupak dopremanja i fizičkog obezbeđenja psihoaktivnih kontrolisanih supstanci koje su identifikovane i čija je identičnost proverena u skladu sa ovom uredbom, od mesta skladištenja do mesta određenog za uništavanje, kao i postupak dopremanja i fizičkog obezbeđenja psihoaktivnih kontrolisanih supstanci od mesta određenog za uništavanje do mesta neposrednog uništavanja.

Član 9.

Postupak iz člana 8. ove uredbe vrši nadležna jedinica ministarstva unutrašnjih poslova, na osnovu plana postupanja koji je dužna da sačini.

Član 10.

Pod neposrednim uništavanjem psihoaktivnih kontrolisanih supstanci, u smislu ove uredbe, podrazumeva se spaljivanje psihoaktivnih kontrolisanih supstanci odnosno uništavanje na drugi način, odgovarajućim metodama, zavisno od vrste psihoaktivnih kontrolisanih supstanci.

Član 11.

Postupak neposrednog uništavanja psihoaktivnih kontrolisanih supstanci vrši se u mestu određenom odlukom iz člana 3. ove uredbe.

Neposredno uništavanje psihoaktivnih kontrolisanih supstanci vrše ovlašćena lica nadležne jedinice ministarstva unutrašnjih poslova i ovlašćena lica u pravnom licu koje je ovlašćeno da vrši uništavaanje.

Prilikom neposrednog uništavanja psihoaktivnih kontrolisanih supstanci, lica iz stava 2. ovog člana moraju imati propisanu zaštitnu opremu.

Na postupak neposrednog uništavanje psihoaktivnih kontrolisanih supstanci primenjuju se odredbe člana 4. ove uredbe.

Član 12.

Pre otpočinjanja postupka neposrednog uništavanja psihoaktivnih kontrolisanih supstanci može se izvršiti provera prethodno identifikovane psihoaktivne kontrolisane supstance koju treba uništiti. Provera prethodno identifikovane psihoaktivne kontrolisane supstance vrši se uzorkovanjem gde se jedan deo uzorka daje na čuvanje u skladu sa propisima.

Ukoliko se utvrdi da psihoaktivne kontrolisane supstance koje treba uništiti ne odgovaraju psihoaktivnim kontrolisanim supstancama određenim odlukom iz člana 3. ove uredbe, neposredno uništavanje tih psihoaktivnih kontrolisanih supstanci se odlaže.

U slučaju iz stava 2. ovog člana, svi učesnici postupka preduzeće bez odlaganja mere iz svoje nadležnosti.

Član 13.

Ukoliko se nakon preduzimanja radnji iz člana 12. stav 2. ove uredbe ne može utvrditi identičnost psihoaktivnih kontrolisanih supstanci, nadležna jedinica ministarstva unutrašnjih poslova dužna je da takve psihoaktivne kontrolisane supstance vrati u mesto prethodnog skladištenja.

Vraćanje psihoaktivnih kontrolisanih supstanci iz stava 1. ovog člana vrši se na osnovu plana postupanja ministarstva unutrašnjih poslova.

U slučaju iz stava 1. ovog člana, nadležna jedinica ministarstva unutrašnjih poslova dužna je da, nakon vraćanja psihoaktivnih kontrolisanih supstanci u mesto prethodnog skladištenja, bez odlaganja preduzme sve mere radi identifikacije i provere istovetnosti psihoaktivnih kontrolisanih supstanci i o tome obavesti predstavnika organa koji je izrekao meru uništavanja i Komisiju.

Član 14.

Komisija, ovlašćena lica nadležne jedinice ministarstva unutrašnjih poslova i ovlašćena lica u pravnom licu koje je ovlašćeno da vrši uništavanje dužni su, nakon okončanja postupka neposrednog uništavanja, da izvrše proveru da li su sve psihoaktivne kontrolisane supstance uništene.

Ukoliko se proverom utvrdi da nisu sve psihoaktivne kontrolisane supstance uništene, ponoviće se postupak njihovog neposrednog uništavanja.

Član 15.

U slučaju da se neposredno uništavanje psihoaktivnih kontrolisanih supstanci ne može izvršiti usled kvara, ili iz nekog drugog razloga, shodno se primenjuju odredbe člana 13. ove uredbe.

O otklanjanju razloga iz stava 1. ovog člana obaveštava se Komisija, nakon čega se pristupa ponovljenom postupku uništavanja.

Na ponovljeni postupak uništavanja primenjuju se odredbe čl. 4 – 15. ove uredbe.

Član 16.

Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-3255/2012-2

U Beogradu, 4. maja 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIKdr Mirko Cvetković

Ostavite komentar