Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2011. godinu

Obrazac 3

POPUNjAVA UPRAVA ZA TREZOR – FILIJALA Prethodna godina Tekuća godina 1 2 3 4 5 PRIMANjA (3002 + 3027) 340.492.991 473.880.386 800000 PRIMANjA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE (3003 + 3010 + 3017 + 3020) 2.954.217 3.121.863 810000 PRIMANjA OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTAVA (3004 + 3006 + 3008) 1.917.067 1.819.321 811000 PRIMANjA OD PRODAJE NEPOKRETNOSTI (3005) 1.046.117 1.135.773 811100 Primanja od prodaje nepokretnosti 1.046.117 1.135.773 812000 PRIMANjA OD PRODAJE POKRETNE IMOVINE (3007) 862.459 666.405 812100 Primanja od prodaje pokretne imovine 862.459 666.405 813000 PRIMANjA OD PRODAJE OSTALIH OSNOVNIH SREDSTAVA (3009) 8.491 17.143 813100 Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava 8.491 17.143 820000 PRIMANjA OD PRODAJE ZALIHA (3011 + 3013 + 3015) 1.019.692 1.246.703 821000 PRIMANjA OD PRODAJE ROBNIH REZERVI (3012) 23.033 14.167 821100 Primanja od prodaje robnih rezervi 23.033 14.167 822000 PRIMANjA OD PRODAJE ZALIHA PROIZVODNjE (3014) 493.163 516.651 822100 Primanja od prodaje zaliha proizvodnje 493.163 516.651 823000 PRIMANjA OD PRODAJE ROBE ZA DALjU PRODAJU (3016) 503.496 715.885 823100 Primanja od prodaje robe za dalju prodaju 503.496 715.885 830000 PRIMANjA OD PRODAJE DRAGOCENOSTI (3018) 28.132 831000 PRIMANjA OD PRODAJE DRAGOCENOSTI (3019) 28.132 831100 Primanja od prodaje dragocenosti 28.132 840000 PRIMANjA OD PRODAJE PRIRODNE IMOVINE (3021 + 3023 + 3025) 17.458 27.707 841000 PRIMANjA OD PRODAJE ZEMLjIŠTA (3022) 17.350 27.707 841100 Primanja od prodaje zemljišta 17.350 27.707 842000 PRIMANjA OD PRODAJE PODZEMNIH BLAGA (3024) 842100 Primanja od prodaje podzemnih blaga 843000 PRIMANjA OD PRODAJE ŠUMA I VODA (3026) 108 843100 Primanja od prodaje šuma i voda 108 900000 PRIMANjA OD ZADUŽIVANjA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE (3028 + 3047) 337.538.774 470.758.523 910000 PRIMANjA OD ZADUŽIVANjA (3029 + 3039) 332.656.907 466.497.260 911000 PRIMANjA OD DOMAĆIH ZADUŽIVANjA (od 3030 do 3038) 290.734.328 331.513.402 911100 Primanja od emitovanja domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija 254.779.434 331.512.386 911200 Primanja od zaduživanja od ostalih nivoa vlasti 911300 Primanja od zaduživanja od javnih finansijskih institucija u zemlji 911400 Primanja od zaduživanja od poslovnih banaka u zemlji 35.954.894 1.016 911500 Primanja od zaduživanja od ostalih poverilaca u zemlji 911600 Primanja od zaduživanja od domaćinstava u zemlji 911700 Primanja od domaćih finansijskih derivata 911800 Primanja od domaćih menica 911900 Ispravka unutrašnjeg duga 912000 PRIMANjA OD INOSTRANOG ZADUŽIVANjA (od 3040 do 3046) 41.922.579 134.983.858 912100 Primanja od emitovanja inostranih hartija od vrednosti, izuzev akcija 77.855.225 912200 Primanja od zaduživanja od inostranih država 16.571.100 345.300 912300 Primanja od zaduživanja od multilateralnih institucija 17.141.739 27.095.929 912400 Primanja od zaduživanja od inostranih poslovnih banaka 8.209.740 29.683.922 912500 Primanja od zaduživanja od ostalih inostranih poverilaca 912600 Primanja od inostranih finansijskih derivata 3.482 912900 Ispravka spoljnog duga 920000 PRIMANjA OD PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE (3048 + 3058) 4.881.867 4.261.263 921000 PRIMANjA OD PRODAJE DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE (od 3049 do 3057) 4.881.867 4.260.942 921100 Primanja od prodaje domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija 921200 Primanja od otplate kredita datih ostalim nivoima vlasti 921300 Primanja od otplate kredita datih domaćim javnim finansijskim institucijama 9.000 921400 Primanja od otplate kredita datih domaćim poslovnim bankama 921500 Primanja od otplate kredita datih domaćim javnim nefinansijskim institucijama 803.126 921600 Primanja od otplate kredita datih fizičkim licima i domaćinstvima u zemlji 1.100.734 318.450 921700 Primanja od otplate kredita datih udruženjima građana u zemlji 95 921800 Primanja od otplate kredita datih nefinansijskim privatnim preduzećima u zemlji 36.735 921900 Primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala 3.781.133 3.093.536 922000 PRIMANjA OD PRODAJE STRANE FINANSIJSKE IMOVINE (od 3059 do 3066) 321 922100 Primanja od prodaje stranih hartija od vrednosti, izuzev akcija 922200 Primanja od otplate kredita datih stranim vladama 922300 Primanja od otplate kredita datih međunarodnim organizacijama 922400 Primanja od otplate kredita datih stranim poslovnim bankama 922500 Primanja od otplate kredita datih stranim nefinansijskim institucijama 922600 Primanja od otplate kredita datih stranim nevladinim organizacijama 321 922700 Primanja od prodaje stranih akcija i ostalog kapitala 922800 Primanja od prodaje strane valute IZDACI (3068 + 3114) 304.361.082 352.750.125 500000 IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU (3069 + 3091 + 3100 + 3103+3111) 33.724.139 33.786.164 510000 OSNOVNA SREDSTVA (3070 + 3075 + 3085+3087+3089) 22.143.454 25.103.948 511000 ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI (od 3071 do 3074) 12.716.813 14.804.055 511100 Kupovina zgrada i objekata 43.195 167.978 511200 Izgradnja zgrada i objekata 6.011.513 6.913.987 511300 Kapitalno održavanje zgrada i objekata 5.784.024 7.032.721 511400 Projektno planiranje 878.081 689.368 512000 MAŠINE I OPREMA (od 3076 do 3084) 8.549.292 9.670.847 512100 Oprema za saobraćaj 1.402.885 1.696.970 512200 Administrativna oprema 2.619.192 3.413.338 512300 Oprema za poljoprivredu 170.357 156.617 512400 Oprema za zaštitu životne sredine 58.342 112.677 512500 Medicinska i laboratorijska oprema 309.844 260.492 512600 Oprema za obrazovanje, nauku, kulturu i sport 285.150 797.801 512700 Oprema za vojsku 3.312.769 2.704.419 512800 Oprema za javnu bezbednost 315.001 438.230 512900 Oprema za proizvodnju, motorna, nepokretna i nemotorna oprema 75.752 90.303 513000 OSTALE NEKRETNINE I OPREMA (3086) 46.791 157.064 513100 Ostale nekretnine i oprema 46.791 157.064 514000 KULTIVISANA IMOVINA (3088) 1.355 1.238 514100 Kultivisana imovina 1.355 1.238 515000 NEMATERIJALNA IMOVINA (3090) 829.203 470.744 515100 Nematerijalna imovina 829.203 470.744 520000 ZALIHE (3092 + 3094 + 3098) 1.464.398 1.153.957 521000 ROBNE REZERVE (3093) 1.320.495 919.032 521100 Robne rezerve 1.320.495 919.032 522000 ZALIHE PROIZVODNjE (od 3095 do 3097) 80.053 166.648 522100 Zalihe materijala 74.067 72.823 522200 Zalihe nedovršene proizvodnje 1.567 522300 Zalihe gotovih proizvoda 4.419 93.825 523000 ZALIHE ROBE ZA DALjU PRODAJU (3099) 63.850 68.277 523100 Zalihe robe za dalju prodaju 63.850 68.277 530000 DRAGOCENOSTI (3101) 531000 DRAGOCENOSTI (3102) 531100 Dragocenosti 540000 PRIRODNA IMOVINA (3104 + 3106 + 3108) 14.381 739.923 541000 ZEMLjIŠTE (3105) 14.381 739.923 541100 Zemljište 14.381 739.923 542000 RUDNA BOGATSTVA (3107) 542100 Kopovi 543000 ŠUME I VODE (3109 + 3110) 543100 Šume 543200 Vode 550000 NEFINANSIJSKA IMOVINA KOJA SE FINANSIRA IZ SREDSTAVA ZA REALIZACIJU NACIONALNOG INVESTICIONOG PLANA (3112) 10.101.906 6.788.336 551000 NEFINANSIJSKA IMOVINA KOJA SE FINANSIRA IZ SREDSTAVA ZA REALIZACIJU NACIONALNOG INVESTICIONOG PLANA (3113) 10.101.906 6.788.336 551100 Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za realizaciju nacionalnog investicionog plana 10.101.906 6.788.336 600000 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE I NABAVKU FINANSIJSKE IMOVINE (3115+ 3138) 270.636.943 318.963.961 610000 OTPLATA GLAVNICE (3116 + 3126 + 3134+3136) 245.134.507 290.541.890 611000 OTPLATA GLAVNICE DOMAĆIM KREDITORIMA (od 3117 do 3125) 219.802.187 264.553.907 611100 Otplata glavnice na domaće hartije od vrednosti, izuzev akcija 219.530.228 254.788.723 611200 Otplata glavnice ostalim nivoima vlasti 4.143 6.139.314 611300 Otplata glavnice domaćim javnim finansijskim institucijama 611400 Otplata glavnice domaćim poslovnim bankama 251.418 3.625.870 611500 Otplata glavnice ostalim domaćim kreditorima 16.398 611600 Otplata glavnice domaćinstvima u zemlji 611700 Otplata glavnice na domaće finansijske derivate 611800 Otplata domaćih menica 611900 Ispravka unutrašnjeg duga 612000 OTPLATA GLAVNICE STRANIM KREDITORIMA (od 3127 do 3133) 20.501.287 20.042.688 612100 Otplata glavnice na strane hartije od vrednosti, izuzev akcija 612200 Otplata glavnice stranim vladama 6.652.266 9.010.605 612300 Otplata glavnice multilateralnim institucijama 5.926.334 5.959.231 612400 Otplata glavnice stranim poslovnim bankama 7.550.275 5.035.066 612500 Otplata glavnice ostalim stranim kreditorima 372.412 37.786 612600 Otplata glavnice na strane finansijske derivate 612900 Ispravka spoljnog duga 613000 OTPLATA GLAVNICE PO GARANCIJAMA (3135) 4.831.033 5.945.295 613100 Otplata glavnice po garancijama 4.831.033 5.945.295 614000 OTPLATA GLAVNICE ZA FINANSIJSKI LIZING (3137) 614100 Otplata glavnice za finansijski lizing 620000 NABAVKA FINANSIJSKE IMOVINE (3139 + 3149+3158) 25.502.436 28.422.071 621000 NABAVKA DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE (od 3140 do 3148) 25.351.836 28.289.818 621100 Nabavka domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija 621200 Krediti ostalim nivoima vlasti 621300 Krediti domaćim javnim finansijskim institucijama 4.210.000 621400 Krediti domaćim poslovnim bankama 1.563.390 500.000 621500 Krediti domaćim nefinansijskim javnim institucijama 5.126.262 6.024.415 621600 Krediti fizičkim licima i domaćinstvima u zemlji 4.627.754 4.645.337 621700 Krediti nevladinim organizacijama u zemlji 621800 Krediti domaćim nefinansijskim privatnim preduzećima 2.064.400 1.290.711 621900 Nabavka domaćih akcija i ostalog kapitala 11.970.030 11.619.355 622000 NABAVKA STRANE FINANSIJSKE IMOVINE (od 3150 do 3157) 150.600 132.253 622100 Nabavka stranih hartija od vrednosti, izuzev akcija 622200 Krediti stranim vladama 622300 Krediti međunarodnim organizacijama 622400 Krediti stranim poslovnim bankama 622500 Krediti stranim nefinansijskim institucijama 622600 Krediti stranim nevladinim organizacijama 622700 Nabavka stranih akcija i ostalog kapitala 150.600 132.253 622800 Kupovina strane valute 623000 NABAVKA FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE FINANSIRA IZ SREDSTAVA ZA REALIZACIJU NACIONALNOG INVESTICIONOG PLANA (3159) 623100 Nabavka finansijske imovine koja se finansira iz sredstava za realizaciju nacionalnog investicionog plana VIŠAK PRIMANjA (3001 – 3067) 36.131.909 121.130.261 MANjAK PRIMANjA (3067 – 3001)

Datum , 14.6.2012. godine Lice odgovorno za Naredbodavac

popunjavanje obrasca

Ostavite komentar