Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2011. godinu

Obrazac 4

POPUNjAVA UPRAVA ZA TREZOR – FILIJALA Prethodna godina Tekuća godina 1 2 3 4 5 N O V Č A N I P R I L I V I (4002 + 4104 + 4129) 1.099.911.933 1.275.777.029 700000 TEKUĆI PRIHODI (4003 + 4047 + 4057 + 4067 + 4092 + 4097 + 4101) 759.418.942 801.896.643 710000 POREZI (4004 + 4008 + 4010 + 4017 + 4023+ 4030+4033 + 4040) 625.489.656 654.320.829 711000 POREZ NA DOHODAK, DOBIT I KAPITALNE DOBITKE (od 4005 do 4007) 105.081.523 104.506.963 711100 Porezi na dohodak i kapitalne dobitke koje plaćaju fizička lica 75.180.694 70.297.854 711200 Porezi na dobit i kapitalne dobitke koje plaćaju preduzeća i druga pravna lica 29.900.829 34.208.459 711300 Porezi na dohodak, dobit i kapitalne dobitke koji se ne mogu razvrstati između fizičkih i pravnih lica 650 712000 POREZ NA FOND ZARADA (4009) 1 712100 Porez na fond zarada 1 713000 POREZ NA IMOVINU (od 4011 do 4016) 24.083 22.029 713100 Periodični porezi na nepokretnosti 1.681 1.612 713200 Periodični porezi na neto imovinu 713300 Porezi na zaostavštinu, nasleđe i poklon 4.656 48 713400 Porezi na finansijske i kapitalne transakcije 17.746 20.369 713500 Drugi jednokratni porezi na imovinu 713600 Drugi periodični porezi na imovinu 714000 POREZ NA DOBRA I USLUGE (od 4018 do 4022) 340.373.151 358.065.666 714100 Opšti porezi na dobra i usluge 319.369.365 342.445.710 714300 Dobit fiskalnih monopola 714400 Porezi na pojedinačne usluge 493.319 714500 Porezi, takse i naknade na upotrebu dobara, na dozvolu da se dobra upotrebljavaju ili delatnosti obavljaju 21.003.786 15.126.637 714600 Drugi porezi na dobra i usluge 715000 POREZ NA MEĐUNARODNU TRGOVINU I TRANSAKCIJE (od 4024 do 4029) 44.328.359 38.810.768 715100 Carine i druge uvozne dažbine 44.285.458 38.804.739 715200 Porezi na izvoz 715300 Dobit izvoznih ili uvoznih monopola 715400 Dobit po osnovu razlike između kupovnog i prodajnog deviznog kursa 42.901 6.029 715500 Porezi na prodaju ili kupovinu deviza 715600 Drugi porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije 716000 DRUGI POREZI (4031 + 4032) 97.962 115.630 716100 Drugi porezi koje isključivo plaćaju preduzeća, odnosno preduzetnici -15 16 716200 Drugi porezi koje plaćaju ostala lica ili koji se ne mogu identifikovati 97.977 115.614 717000 AKCIZE (od 4034 do 4039) 135.588.910 152.424.874 717100 Akcize na derivate nafte 63.798.172 70.524.259 717200 Akcize na duvanske prerađevine 60.770.618 69.185.818 717300 Akcize na alkoholna pića 8.883.216 10.093.151 717400 Akcize na osvežavajuća bezalkoholna pića 766 1.034 717500 Akcize na kafu 2.136.138 2.620.612 717600 Druge akcize 719000 JEDNOKRATNI POREZ NA EKSTRA PROFIT I EKSTRA IMOVINU STEČENU KORIŠĆENjEM POSEBNIH POGODNOSTI (od 4041 do 4046) -4.333 374.898 719100 Porez na dohodak, dobit i kapitalnu dobit na teret fizičkih lica 719200 Porez na dohodak, dobit i kapitalnu dobit na teret preduzeća i ostalih pravnih lica -4.333 380.557 719300 Porez na dohodak, dobit i kapitalnu dobit nerasporediv između fizičkih i pravnih lica -1 719400 Ostali jednokratni porezi na imovinu -5.658 719500 Ostali porezi koje plaćaju isključivo preduzeća i preduzetnici 719600 Ostali porezi koje plaćaju druga ili neidentifikovana lica 720000 SOCIJALNI DOPRINOSI (4048 + 4053) 482.731 16.461 721000 DOPRINOSI ZA SOCIJALNO OSIGURANjE (od 4049 do 4052) 6.198 192 721100 Doprinosi za socijalno osiguranje na teret zaposlenih 2 721200 Doprinosi za socijalno osiguranje na teret poslodavca 6.175 721300 Doprinosi za socijalno osiguranje lica koja obavljaju samostalnu delatnost i nezaposlenih lica 721400 Doprinosi za socijalno osiguranje koji se ne mogu razvrstati 21 192 722000 OSTALI SOCIJALNI DOPRINOSI (od 4054 do 4056) 476.533 16.269 722100 Socijalni doprinosi na teret osiguranika 470.891 13.063 722200 Socijalni doprinosi na teret poslodavaca 66 722300 Imputirani socijalni doprinosi 5.576 3.206 730000 DONACIJE I TRANSFERI (4058 + 4061 + 4064) 15.035.950 14.944.883 731000 DONACIJE OD INOSTRANIH DRŽAVA (od 4059 + 4060) 1.029.444 612.686 731100 Tekuće donacije od inostranih država 1.025.782 594.189 731200 Kapitalne donacije od inostranih država 3.662 18.497 732000 DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA (4062 + 4063) 7.282.789 2.747.630 732100 Tekuće donacije od međunarodnih organizacija 7.232.215 2.648.164 732200 Kapitalne donacije od međunarodnih organizacija 50.574 99.466 733000 TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI (4065 + 4066) 6.723.717 11.584.567 733100 Tekući transferi od drugih nivoa vlasti 6.482.758 11.318.987 733200 Kapitalni transferi od drugih nivoa vlasti 240.959 265.580 740000 DRUGI PRIHODI (4068 + 4075 + 4080 + 4087 + 4090) 104.728.953 115.705.468 741000 PRIHODI OD IMOVINE (od 4069 do 4074) 9.796.096 15.326.347 741100 Kamate 1.461.295 1.824.155 741200 Dividende 4.243.830 6.983.353 741300 Povlačenje prihoda od kvazi korporacija 6.864 9.391 741400 Prihod od imovine koji pripada imaocima polisa osiguranja 27.047 30.740 741500 Zakup neproizvedene imovine 4.057.035 6.477.698 741600 Finansijske promene na finansijskim lizinzima 25 1.010 742000 PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA (od 4076 do 4079) 69.496.812 70.628.164 742100 Prihodi od prodaje dobara i usluga ili zakupa od strane tržišnih organizacija 8.092.859 8.687.378 742200 Takse i naknade 25.786.683 32.027.446 742300 Sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice 35.444.651 29.812.293 742400 Imputirane prodaje dobara i usluga 172.619 101.047 743000 NOVČANE KAZNE I ODUZETA IMOVINSKA KORIST (od 4081 do 4086) 4.429.633 6.004.305 743100 Prihodi od novčanih kazni za krivična dela 322.360 409.434 743200 Prihodi od novčanih kazni za privredne prestupe 125.428 469.965 743300 Prihodi od novčanih kazni za prekršaje 3.280.552 3.287.828 743400 Prihodi od penala 76.891 591.799 743500 Prihodi od oduzete imovinske koristi 425.093 1.006.421 743900 Ostale novčane kazne, penali i prihodi od oduzete imovinske koristi 199.309 238.858 744000 DOBROVOLjNI TRANSFERI OD FIZIČKIH I PRAVNIH LICA (4088 + 4089) 611.413 1.219.237 744100 Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica 560.946 1.091.482 744200 Kapitalni dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica 50.467 127.755 745000 MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI (4091) 20.394.999 22.527.415 745100 Mešoviti i neodređeni prihodi 20.394.999 22.527.415 770000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA (4093 + 4095) 1.274.482 2.008.492 771000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA (4094) 1.180.743 1.868.090 771100 Memorandumske stavke za refundaciju rashoda 1.180.743 1.868.090 772000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA IZ PRETHODNE GODINE (4096) 93.739 140.402 772100 Memorandumske stavke za refundaciju rashoda iz prethodne godine 93.739 140.402 780000 TRANSFERI IZMEĐU BUDžETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU (4098) 1.183.545 1.533.860 781000 TRANSFERI IZMEĐU BUDžETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU (4099 + 4100) 1.183.545 1.533.860 781100 Transferi između budzetskih korisnika na istom nivou 1.141.578 1.328.661 781300 Transferi između organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 41.967 205.199 790000 PRIHODI IZ BUDžETA (4102) 11.223.625 13.366.650 791000 PRIHODI IZ BUDžETA (4103) 11.223.625 13.366.650 791100 Prihodi iz budzeta 11.223.625 13.366.650 800000 PRIMANjA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE (4105 + 4112 + 4119 + 4122) 2.954.217 3.121.863 810000 PRIMANjA OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTAVA (4106 + 4108 + 4110) 1.917.067 1.819.321 811000 PRIMANjA OD PRODAJE NEPOKRETNOSTI (4107) 1.046.117 1.135.773 811100 Primanja od prodaje nepokretnosti 1.046.117 1.135.773 812000 PRIMANjA OD PRODAJE POKRETNE IMOVINE (4109) 862.459 666.405 812100 Primanja od prodaje pokretne imovine 862.459 666.405 813000 PRIMANjA OD PRODAJE OSTALIH OSNOVNIH SREDSTAVA (4111) 8.491 17.143 813100 Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava 8.491 17.143 820000 PRIMANjA OD PRODAJE ZALIHA (4113 + 4115 + 4117) 1.019.692 1.246.703 821000 PRIMANjA OD PRODAJE ROBNIH REZERVI (4114) 23.033 14.167 821100 Primanja od prodaje robnih rezervi 23.033 14.167 822000 PRIMANjA OD PRODAJE ZALIHA PROIZVODNjE (4116) 493.163 516.651 822100 Primanja od prodaje zaliha proizvodnje 493.163 516.651 823000 PRIMANjA OD PRODAJE ROBE ZA DALjU PRODAJU (4118) 503.496 715.885 823100 Primanja od prodaje robe za dalju prodaju 503.496 715.885 830000 PRIMANjA OD PRODAJE DRAGOCENOSTI (4120) 28.132 831000 PRIMANjA OD PRODAJE DRAGOCENOSTI (4121) 28.132 831100 Primanja od prodaje dragocenosti 28.132 840000 PRIMANjA OD PRODAJE PRIRODNE IMOVINE (4123 + 4125 + 4127) 17.458 27.707 841000 PRIMANjA OD PRODAJE ZEMLjIŠTA (4124) 17.350 27.707 841100 Primanja od prodaje zemljišta 17.350 27.707 842000 PRIMANjA OD PRODAJE PODZEMNIH BLAGA (4126) 842100 Primanja od prodaje podzemnih blaga 843000 PRIMANjA OD PRODAJE ŠUMA I VODA (4128) 108 843100 Primanja od prodaje šuma i voda 108 900000 PRIMANjA OD ZADUŽIVANjA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE (4130 + 4149) 337.538.774 470.758.523 910000 PRIMANjA OD ZADUŽIVANjA (4131+4141) 332.656.907 466.497.260 911000 PRIMANjA OD DOMAĆIH ZADUŽIVANjA (od 4132 do 4140) 290.734.328 331.513.402 911100 Primanja od emitovanja domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija 254.779.434 331.512.386 911200 Primanja od zaduživanja od ostalih nivoa vlasti 911300 Primanja od zaduživanja od javnih finansijskih institucija u zemlji 911400 Primanja od zaduživanja od poslovnih banaka u zemlji 35.954.894 1.016 911500 Primanja od zaduživanja kod ostalih poverilaca u zemlji 911600 Primanja od zaduživanja od domaćinstava u zemlji 911700 Primanja od domaćih finansijskih derivata 911800 Primanja od domaćih menica 911900 Ispravka unutrašnjeg duga 912000 PRIMANjA OD INOSTRANOG ZADUŽIVANjA (od 4142 do 4148) 41.922.579 134.983.858 912100 Primanja od emitovanja inostranih hartija od vrednosti, izuzev akcija 77.855.225 912200 Primanja od zaduživanja od inostranih država 16.571.100 345.300 912300 Primanja od zaduživanja od multilateralnih institucija 17.141.739 27.095.929 912400 Primanja od zaduživanja od inostranih poslovnih banaka 8.209.740 29.683.922 912500 Primanja od zaduživanja od ostalih inostranih poverilaca 912600 Primanja od inostranih finansijskih derivata 3.482 912900 Ispravka spoljnog duga 920000 PRIMANjA OD PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE (4150 + 4160) 4.881.867 4.261.263 921000 PRIMANjA OD PRODAJE DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE (od 4151 do 4159) 4.881.867 4.260.942 921100 Primanja od prodaje domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija 921200 Primanja od otplate kredita datih ostalim nivoima vlasti 921300 Primanja od otplate kredita datih domaćim javnim finansijskim institucijama 9.000 921400 Primanja od otplate kredita datih domaćim poslovnim bankama 921500 Primanja od otplate kredita datih domaćim javnim nefinansijskim institucijama 803.126 921600 Primanja od otplate kredita datih fizičkim licima i domaćinstvima u zemlji 1.100.734 318.450 921700 Primanja od otplate kredita datih udruženjima građana u zemlji 95 921800 Primanja od otplate kredita datih nefinansijskim privatnim preduzećima u zemlji 36.735 921900 Primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala 3.781.133 3.093.536 922000 PRIMANjA OD PRODAJE STRANE FINANSIJSKE IMOVINE (od 4161 do 4168) 321 922100 Primanja od prodaje stranih hartija od vrednosti, izuzev akcija 922200 Primanja od otplate kredita datih stranim vladama 922300 Primanja od otplate kredita datih međunarodnim organizacijama 922400 Primanja od otplate kredita datih stranim poslovnim bankama 922500 Primanja od otplate kredita datih stranim nefinansijskim institucijama 922600 Primanja od otplate kredita datih stranim nevladinim organizacijama 321 922700 Primanja od prodaje stranih akcija i ostalog kapitala 922800 Primanja od prodaje strane valute NOVČANI ODLIVI (4170 + 4338 + 4384) 1.108.078.839 1.235.052.486 400000 TEKUĆI RASHODI (4171 + 4193 + 4238 + 4253 + 4277 + 4290 + 4306+ 4321) 803.717.757 882.302.361 410000 RASHODI ZA ZAPOSLENE (4172 + 4174 + 4178 + 4180 + 4185 + 4187 + 4189+4191) 206.866.503 236.506.667 411000 PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) (4173) 160.264.752 176.731.718 411100 Plate, dodaci i naknade zaposlenih 160.264.752 176.731.718 412000 SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA (4175 do 4177) 31.482.494 34.823.129 412100 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje 20.549.918 22.726.775 412200 Doprinos za zdravstveno osiguranje 9.744.474 10.781.343 412300 Doprinos za nezaposlenost 1.188.102 1.315.011 413000 NAKNADE U NATURI (4179) 1.417.492 2.049.514 413100 Naknade u naturi 1.417.492 2.049.514 414000 SOCIJALNA DAVANjA ZAPOSLENIMA(od 4181 do 4184) 5.072.464 3.865.163 414100 Isplata naknada za vreme odsustvovanja s posla na teret fondova 2.106.369 1.712.715 414200 Rashodi za obrazovanje dece zaposlenih 67.948 238.563 414300 Otpremnine i pomoći 1.697.121 1.561.363 414400 Pomoć u medicinskom lečenju zaposlenog ili članova uže porodice i druge pomoći zaposlenom 1.201.026 352.522 415000 NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE (4186) 7.329.278 9.538.236 415100 Naknade troškova za zaposlene 7.329.278 9.538.236 416000 NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI (4188) 1.163.571 9.362.476 416100 Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi 1.163.571 9.362.476 417000 POSLANIČKI DODATAK (4190) 136.452 136.431 417100 Poslanički dodatak 136.452 136.431 418000 SUDIJSKI DODATAK (4192) 418100 Sudijski dodatak 420000 KORIŠĆENjE USLUGA I ROBA (4194 + 4202 + 4208 + 4217 + 4225+ 4228) 90.319.323 97.750.711 421000 STALNI TROŠKOVI (od 4195 do 4201) 22.338.088 22.085.367 421100 Troškovi platnog prometa i bankarskih usluga 811.955 1.270.499 421200 Energetske usluge 10.239.117 10.654.880 421300 Komunalne usluge 5.655.211 4.402.100 421400 Usluge komunikacija 3.228.913 2.934.832 421500 Troškovi osiguranja 951.503 1.161.424 421600 Zakup imovine i opreme 1.368.775 1.621.118 421900 Ostali troškovi 82.614 40.513 422000 TROŠKOVI PUTOVANjA (od 4203 do 4207) 6.142.346 6.788.708 422100 Troškovi službenih putovanja u zemlji 2.925.618 2.838.077 422200 Troškovi službenih putovanja u inostranstvo 1.331.918 1.344.973 422300 Troškovi putovanja u okviru redovnog rada 890.549 1.207.280 422400 Troškovi putovanja učenika 812.881 1.250.535 422900 Ostali troškovi transporta 181.380 147.843 423000 USLUGE PO UGOVORU (od 4209 do 4216) 18.632.220 19.441.370 423100 Administrativne usluge 1.437.266 987.776 423200 Kompjuterske usluge 674.877 949.789 423300 Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih 1.006.724 1.535.946 423400 Usluge informisanja 947.317 1.139.672 423500 Stručne usluge 7.312.921 10.304.975 423600 Usluge za domaćinstvo i ugostiteljstvo 186.296 396.023 423700 Reprezentacija 566.101 788.837 423900 Ostale opšte usluge 6.500.718 3.338.352 424000 SPECIJALIZOVANE USLUGE (od 4218 do 4224) 22.131.675 25.254.292 424100 Poljoprivredne usluge 39.811 38.792 424200 Usluge obrazovanja, kulture i sporta 3.543.822 3.353.995 424300 Medicinske usluge 235.821 288.223 424400 Usluge održavanja autoputeva 9.399 514 424500 Usluge održavanja nacionalnih parkova i prirodnih površina 19.921 7.832 424600 Usluge očuvanja životne sredine, nauke i geodetske usluge 11.113.708 11.918.597 424900 Ostale specijalizovane usluge 7.169.193 9.646.339 425000 TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANjE (USLUGE I MATERIJALI) (4226 + 4227) 7.956.377 7.724.979 425100 Tekuće popravke i odražavanje zgrada i objekata 3.547.780 3.656.087 425200 Tekuće popravke i održavanje opreme 4.408.597 4.068.892 426000 MATERIJAL (od 4229 do 4237) 13.118.617 16.455.995 426100 Administrativni materijal 2.718.429 3.593.408 426200 Materijali za poljoprivredu 82.769 60.422 426300 Materijali za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih 520.873 862.800 426400 Materijali za saobraćaj 3.241.948 3.615.138 426500 Materijali za očuvanje životne sredine i nauku 468.528 529.723 426600 Materijali za obrazovanje, kulturu i sport 1.001.579 2.176.493 426700 Medicinski i laboratorijski materijali 897.951 761.536 426800 Materijali za održavanje higijene i ugostiteljstvo 3.053.689 3.711.986 426900 Materijali za posebne namene 1.132.851 1.144.489 430000 AMORTIZACIJA I UPOTREBA SREDSTAVA ZA RAD (4239 + 4243 + 4245+4247+4251) 501.198 527.243 431000 AMORTIZACIJA NEKRETNINA I OPREME (od 4240 do 4242) 493.567 525.236 431100 Amortizacija zgrada i građevinskih objekata 182.820 520.945 431200 Amortizacija opreme 289.913 4.276 431300 Amortizacija ostalih nekretnina i opreme 20.834 15 432000 AMORTIZACIJA KULTIVISANE IMOVINE (4244) 6 432100 Amortizacija kultivisane imovine 6 433000 UPOTREBA DRAGOCENOSTI (4246) 433100 Upotreba dragocenosti 434000 UPOTREBA PRIRODNE IMOVINE (od 4248 do 4250) 434100 Upotreba zemljišta 434200 Upotreba podzemnog blaga 434300 Upotreba šuma i voda 435000 AMORTIZACIJA NEMATERIJALNE IMOVINE (4252) 7.631 2.001 435100 Amortizacija nematerijalne imovine 7.631 2.001 440000 OTPLATA KAMATA I PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANjA (4254 + 4264 + 4271 + 4273) 30.150.519 40.389.365 441000 OTPLATA DOMAĆIH KAMATA (od 4255 do 4263) 11.025.349 18.726.064 441100 Otplata kamata na domaće hartije od vrednosti 10.170.185 16.370.055 441200 Otplata kamata ostalim nivoima vlasti 391 474 441300 Otplata kamata domaćim javnim finansijskim institucijama 442 485 441400 Otplata kamata domaćim poslovnim bankama 852.729 2.354.377 441500 Otplata kamata ostalim domaćim kreditorima 871 26 441600 Otplata kamata domaćinstvima u zemlji 441700 Otplata kamata na domaće finansijske derivate 47 3 441800 Otplata kamata na domaće menice 60 441900 Finansijske promene na finansijskim lizinzima 684 584 442000 OTPLATA STRANIH KAMATA (od 4265 do 4270) 16.479.668 18.739.607 442100 Otplata kamata na strane hartije od vrednosti 442200 Otplata kamata stranim vladama 6.498.629 6.884.060 442300 Otplata kamata multilateralnim institucijama 4.000.594 5.563.669 442400 Otplata kamata stranim poslovnim bankama 5.452.778 5.729.354 442500 Otplata kamata ostalim stranim kreditorima 527.667 562.524 442600 Otplata kamata na strane finansijske derivate 443000 OTPLATA KAMATA PO GARANCIJAMA (4272) 2.291.328 2.582.648 443100 Otplata kamata po garancijama 2.291.328 2.582.648 444000 PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANjA (od 4274 do 4276) 354.174 341.046 444100 Negativne kursne razlike 17.810 46.223 444200 Kazne za kašnjenje 1.891 35.828 444300 Takse koje proističu iz zaduživanja 334.473 258.995 450000 SUBVENCIJE (4278+ 4281 + 4284 + 4287) 49.478.654 56.277.177 451000 SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA (4279 + 4280) 47.266.890 48.573.179 451100 Tekuće subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama 47.265.140 46.282.439 451200 Kapitalne subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama 1.750 2.290.740 452000 SUBVENCIJE PRIVATNIM FINANSIJSKIM INSTITUCIJAMA (4282 + 4283) 452100 Tekuće subvencije privatnim finansijskim institucijama 452200 Kapitalne subvencije privatnim finansijskim institucijama 453000 SUBVENCIJE JAVNIM FINANSIJSKIM INSTITUCIJAMA (4285 + 4286) 453100 Tekuće subvencije javnim finansijskim institucijama 453200 Kapitalne subvencije javnim finansijskim institucijama 454000 SUBVENCIJE PRIVATNIM PREDUZEĆIMA (4288 + 4289) 2.211.764 7.703.998 454100 Tekuće subvencije privatnim preduzećima 2.211.764 7.703.998 454200 Kapitalne subvencije privatnim preduzećima 460000 DONACIJE, DOTACIJE I TRANSFERI (4291 + 4294 + 4297 + 4300+4303) 329.638.849 347.744.592 461000 DONACIJE STRANIM VLADAMA (4292 + 4293) 461100 Tekuće donacije stranim vladama 461200 Kapitalne donacije stranim vladama 462000 DONACIJE I DOTACIJE MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA (4295 + 4296) 596.862 649.773 462100 Tekuće donacije i dotacije međunarodnim organizacijama 596.862 649.773 462200 Kapitalne donacije i dotacije međunarodnim organizacijama 463000 TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI (4298 + 4299) 60.797.498 67.443.549 463100 Tekući transferi ostalim nivoima vlasti 59.437.760 63.297.794 463200 Kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti 1.359.738 4.145.755 464000 DOTACIJE ORGANIZACIJAMA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA (4301 + 4302) 266.703.579 277.965.314 464100 Tekuće dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja 265.538.962 276.413.875 464200 Kapitalne dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja 1.164.617 1.551.439 465000 OSTALE DONACIJE, DOTACIJE I TRANSFERI (4304+4305) 1.540.910 1.685.956 465100 Ostale tekuće donacije, dotacije i transferi 1.484.393 1.409.938 465200 Ostale kapitalne donacije, dotacije i transferi 56.517 276.018 470000 SOCIJALNO OSIGURANjE I SOCIJALNA ZAŠTITA (4307 + 4311) 87.423.739 88..278.176 471000 PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANjA (ORGANIZACIJE OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA) (od 4308 do 4310) 471100 Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno domaćinstvima 471200 Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno pružaocima usluga 471900 Transferi drugim organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja za doprinose za osiguranje 472000 NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDžETA (od 4312 do 4320) 87.423.739 88.278.176 472100 Naknade iz budzeta u slučaju bolesti i invalidnosti 20.186.114 22.234.563 472200 Naknade iz budzeta za porodiljsko odsustvo 19.955.142 21.523.461 472300 Naknade iz budzeta za decu i porodicu 21.280.731 25.886.679 472400 Naknade iz budzeta za slučaj nezaposlenosti 102.417 292.436 472500 Starosne i porodične penzije iz budzeta 1.678 1.831 472600 Naknade iz budzeta u slučaju smrti 117.926 149.804 472700 Naknade iz budzeta za obrazovanje, kulturu, nauku i sport 7.736.542 7.623.373 472800 Naknade iz budzeta za stanovanje i život 2.905.208 3.192.276 472900 Ostale naknade iz budzeta 15.137.981 7.373.754 480000 OSTALI RASHODI (4322 + 4325 + 4329 + 4331 + 4334+4336) 9.338.972 14.828.430 481000 DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA (4323 + 4324) 4.767.780 4.950.323 481100 Dotacije neprofitnim organizacijama koje pružaju pomoć domaćinstvima 825.517 397.346 481900 Dotacije ostalim neprofitnim institucijama 3.942.263 4.552.977 482000 POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE (od 4326 do 4328) 292.079 348.215 482100 Ostali porezi 220.203 228.310 482200 Obavezne takse 63.986 89.060 482300 Novčane kazne 7.890 30.845 483000 NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENjU SUDOVA (4330) 1.864.981 6.392.461 483100 Novčane kazne i penali po rešenju sudova 1.864.981 6.392461 484000 NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NASTALU USLED ELEMENTARNIH NEPOGODA ILI DRUGIH PRIRODNIH UZROKA (4332 + 4333) 698.977 1.396.221 484100 Naknada štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda 698.381 1.395.601 484200 Naknada štete od divljači 596 620 485000 NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NANETU OD STRANE DRŽAVNIH ORGANA (4335) 1.631.360 1.731.494 485100 Naknada štete za povrede ili štetu nanete od strane državnih organa 1.631.360 1.731.494 489000 RASHODI KOJI SE FINANSIRAJU IZ SREDSTAVA ZA REALIZACIJU NACIONALNOG INVESTICIONOG PLANA (4337) 83.795 9.716 489100 Rashodi koji se finansiraju iz sredstava za realizaciju nacionalnog investicionog plana 83.795 9.716 500000 IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU (4339 + 4361 + 4370 + 4373+4381) 33.724.139 33.786.164 510000 OSNOVNA SREDSTVA (4340 + 4345 + 4355+4357+4359) 22.143.454 25.103.948 511000 ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI (od 4341 do 4344) 12.716.813 14.804.055 511100 Kupovina zgrada i objekata 43.195 167.978 511200 Izgradnja zgrada i objekata 6.011.513 6.913.987 511300 Kapitalno održavanje zgrada i objekata 5.784.024 7.032.721 511400 Projektno planiranje 878.081 689.368 512000 MAŠINE I OPREMA (od 4346 do 4354) 8.549.292 9.670.847 512100 Oprema za saobraćaj 1.402.885 1.696.970 512200 Administrativna oprema 2.619.192 3.413.338 512300 Oprema za poljoprivredu 170.357 156.617 512400 Oprema za zaštitu životne sredine 58.342 112.677 512500 Medicinska i laboratorijska oprema 309.844 260.492 512600 Oprema za obrazovanje, nauku, kulturu i sport 285.150 797.801 512700 Oprema za vojsku 3.312.769 2.704.419 512800 Oprema za javnu bezbednost 315.001 438.230 512900 Oprema za proizvodnju, motorna, nepokretna i nemotorna oprema 75.752 90.303 513000 OSTALE NEKRETNINE I OPREMA (4356) 46.791 157.064 513100 Ostale nekretnine i oprema 46.791 157.064 514000 KULTIVISANA IMOVINA (4358) 1.355 1.238 514100 Kultivisana imovina 1.355 1.238 515000 NEMATERIJALNA IMOVINA (4360) 829.203 470.744 515100 Nematerijalna imovina 829.203 470.744 520000 ZALIHE (4362 + 4364 + 4368) 1.464.398 1.153.957 521000 ROBNE REZERVE (4363) 1.320.495 919.032 521100 Robne rezerve 1.320.495 919.032 522000 ZALIHE PROIZVODNjE (od 4365 do 4367) 80.053 166.648 522100 Zalihe materijala 74.067 72.823 522200 Zalihe nedovršene proizvodnje 1.567 522300 Zalihe gotovih proizvoda 4.419 93.825 523000 ZALIHE ROBE ZA DALjU PRODAJU (4369) 63.850 68.277 523100 Zalihe robe za dalju prodaju 63.850 68.277 530000 DRAGOCENOSTI (4371) 531000 DRAGOCENOSTI (4372) 531100 Dragocenosti 540000 PRIRODNA IMOVINA (4374 + 4376 + 4378) 14.381 739.923 541000 ZEMLjIŠTE (4375) 14.381 739.923 541100 Zemljište 14.381 739.923 542000 RUDNA BOGATSTVA (4377) 542100 Kopovi 543000 ŠUME I VODE (4379 + 4380) 543100 Šume 543200 Vode 550000 NEFINANSIJSKA IMOVINA KOJA SE FINANSIRA IZ SREDSTAVA ZA REALIZACIJU NACIONALNOG INVESTICIONOG PLANA (4382) 10.101.906 6.788.336 551000 NEFINANSIJSKA IMOVINA KOJA SE FINANSIRA IZ SREDSTAVA ZA REALIZACIJU NACIONALNOG INVESTICIONOG PLANA (4383) 10.101.906 6.788.336 551100 Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za realizaciju nacionalnog investicionog plana 10.101.906 6.788.336 600000 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE I NABAVKU FINANSIJSKE IMOVINE (4385 + 4408) 270.636.943 318.963.961 610000 OTPLATA GLAVNICE (4386 + 4396 + 4404+4406) 245.134.507 290.541.890 611000 OTPLATA GLAVNICE DOMAĆIM KREDITORIMA (od 4387 do 4395) 219.802.187 264.553.907 611100 Otplata glavnice na domaće hartije od vrednosti, izuzev akcija 219.530.228 254.788.723 611200 Otplata glavnice ostalim nivoima vlasti 4.143 6.139.314 611300 Otplata glavnice domaćim javnim finansijskim institucijama 611400 Otplata glavnice domaćim poslovnim bankama 251.418 3.625.870 611500 Otplata glavnice ostalim domaćim kreditorima 16.398 611600 Otplata glavnice domaćinstvima u zemlji 611700 Otplata glavnice na domaće finansijske derivate 611800 Otplata domaćih menica 611900 Ispravka unutrašnjeg duga 612000 OTPLATA GLAVNICE STRANIM KREDITORIMA (od 4397 do 4403) 20.501.287 20.042.688 612100 Otplata glavnice na strane hartije od vrednosti, izuzev akcija 612200 Otplata glavnice stranim vladama 6.652.266 9.010.605 612300 Otplata glavnice multilateralnim institucijama 5.926.334 5.959.231 612400 Otplata glavnice stranim poslovnim bankama 7.550.275 5.035.066 612500 Otplata glavnice ostalim stranim kreditorima 372.412 37.786 612600 Otplata glavnice na strane finansijske derivate 612900 Ispravka spoljnog duga 613000 OTPLATA GLAVNICE PO GARANCIJAMA (4405) 4.831.033 5.945.295 613100 Otplata glavnice po garancijama 4.831.033 5.945.295 614000 OTPLATA GLAVNICE ZA FINANSIJSKI LIZING (4407) 614100 Otplata glavnice za finansijski lizing 620000 NABAVKA FINANSIJSKE IMOVINE (4409 + 4419+4428) 25.502.436 28.422.071 621000 NABAVKA DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE (od 4410 do 4418) 25.351.836 28.289.818 621100 Nabavka domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija 621200 Krediti ostalim nivoima vlasti 621300 Krediti domaćim javnim finansijskim institucijama 4.210.000 621400 Krediti domaćim poslovnim bankama 1.563.390 500.000 621500 Krediti domaćim nefinansijskim javnim institucijama 5.126.262 6.024.415 621600 Krediti fizičkim licima i domaćinstvima u zemlji 4.627.754 4.645.337 621700 Krediti nevladinim organizacijama u zemlji 621800 Krediti domaćim nefinansijskim privatnim preduzećima 2.064.400 1.290.711 621900 Nabavka domaćih akcija i ostalog kapitala 11.970.030 11.619.355 622000 NABAVKA STRANE FINANSIJSKE IMOVINE (od 4420 do 4427) 150.600 132.253 622100 Nabavka stranih hartija od vrednosti, izuzev akcija 622200 Krediti stranim vladama 622300 Krediti međunarodnim organizacijama 622400 Krediti stranim poslovnim bankama 622500 Krediti stranim nefinansijskim institucijama 622600 Krediti stranim nevladinim organizacijama 622700 Nabavka stranih akcija i ostalog kapitala 150.600 132.253 622800 Kupovina strane valute 623000 NABAVKA FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE FINANSIRA IZ SREDSTAVA ZA REALIZACIJU NACIONALNOG INVESTICIONOG PLANA (4429) 623100 Nabavka finansijske imovine koja se finansira iz sredstava za realizaciju nacionalnog investicionog plana VIŠAK NOVČANIH PRILIVA(4001 – 4169) 40.724.543 MANjAK NOVČANIH PRILIVA(4169 – 4001) 8.166.906 SALDO GOTOVINE NA POČETKU GODINE 31.461.990 16.152.436 KORIGOVANI PRILIVI ZA PRIMLjENA SREDSTVA U OBRAČUNU (4001 + 4434) 1.106.279.308 1.280.234.825 Korekcija novčanih priliva za naplaćena sredstva koja se ne evidentiraju preko klasa 700000, 800000 i 900000 6.367.375 4.457.796 KORIGOVANI ODLIVI ZA ISPLAĆENA SREDSTVA U OBRAČUNU (4169 – 4436 + 4437) 1.121.588.862 1.252.565.351 Korekcija novčanih odliva za iznos obračunate amortizacije knjižene na teret sopstvenih prihoda 527.243 Korekcija novčanih odliva za iznos plaćenih rashoda koji se ne evidentiraju preko klasa 400000, 500000 i 600000 13.510.023 18.040.108 SALDO GOTOVINE NA KRAJU GODINE (4432 + 4433 – 4435) 16.152.436 43.821.910

Datum , 14.6.2012. godina Lice odgovorno za Naredbodavac

popunjavanje obrasca

Ostavite komentar