Predlog zakona o Završnom računu budžeta Republike Srbije za 2010. godinu

Na osnovu člana 221. stav 1. tačka 3) Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službeni glasnik RS” broj 107/05 i 19/05-ispravka) i člana 78. stav 1. tačka 1) podtačka (3) Zakona o budzetskom sistemu („Službeni glasnik RS” br. 54/09,73/10 i 101/10)

Upravni odbor Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje, na sednici održanoj 28. aprila 2011. godine, donosi

O D L U K U

O ZAVRŠENOM RAČUNU REPUBLIČKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANjE ZA 2010. GODINU

Član 1.

Usvaja se završni račun Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2010. godinu, koga čine bilans stanja, bilans prihoda i rashoda, izveštaj o izdacima za nabavku nefinansijske imovine i primanjima od prodaje nefinansijske imovine, bilans finansiranja i izveštaj o izvršenju budzeta.

Republički zavod za zdravstveno osiguranje u 2010. godini ostvario je:

(u 000 dinara) – ukupni prihodi i primanja 182.491.261 – ukupni rashodi i izdaci 183.024.808 – deficit 533.547

Član 2.

Budzetski deficit iskazan u članu 1. ove odluke pokriven je ostvarenim suficitom iz ranijih godina, rezervisanim sredstvima iz obračunate amortizacije za 2009. godinu i prenetim neutrošenim sredstvima iz ranijih godina.

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Član 4.

Ovu odluku objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

UPRAVNI ODBOR

REPUBLIČKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANjE

01/2 broj: 400-16/11 PREDSEDNIK U Beogradu, 28. april 2011. godine dr Rajko Kosanović

Ostavite komentar