Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu

O B R A Z L O Ž E Nj E

FINANSIJSKOG PLANA REPUBLIČKOG FONDA ZA

Uvodne napomene

Pravni osnov za donošenje Finansijskog plana sadržan je u članu 160. stav 1. tačka 5) Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik RS“, br. 34/03, 64/04 – US, 84/04 – dr. zakon, 85/05, 101/05 – dr. zakon, 63/06 – US, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12 i 62/13; u daljem tekstu: Zakon), kojim je propisano da upravni odbor Fonda donosi finansijski plan, kao i u članu 6. stav 3. Zakona o budzetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13 i 63/13-ispr.), kojim je propisano da finansijski plan organizacije obaveznog socijalnog osiguranja donosi nadležni organ organizacije uz saglasnost Narodne skupštine.

Sadržaj Finansijskog plana Fonda za 2014. godinu i naredne dve godine rađen je prema Pravilniku o načinu utvrđivanja sadržaja finansijskog plana organizacija obaveznog socijalnog osiguranja („Službeni glasnik RS“, broj 81/2004). Finansijski plan sadrži opšti i poseban deo u kojem se iskazuju primanja po vrstama, izdaci po namenama u skladu sa ekonomskom klasifikacijom propisanom Pravilnikom o standardnom klasifikacionom okviru i kontnom planu za budzetski sistem („Službeni glasnik RS“, br. 103/11, … , 63/13-ispr.).

U pripremi Finansijskog plana Fonda za 2014. godinu, pošlo se od sledećih pretpostavki:

1. ostvarenih prihoda i primanja i izvršenih rashoda i izdataka u periodu januar – avgust 2013. godine i procene njihovog kretanja do kraja godine.

2. osnovnih makroekonomskih parametara i smernica Ministarstva finansija:

– projektovana inflacija, kraj perioda 5,5%;

– realni rast BDP 1,5%;

– BDP po tekućim tržišnim cenama 4.027,7 milijardi dinara;

– parametri za indeksaciju plata i penzija – april 0,5% i oktobar 1,0%.

3. uključivanje iznosa od 500,00 miliona dinara koji se odnosi na prinudnu naplatu po sudskim sporovima vojnih osiguranika u vezi duga koji je nastao zbog delimičnog usklađivanja penzija i novčanih naknada za period od 1. avgusta 2004. godine do 30. novembra 2007. godine Preostali iznos osnovnog duga na dan 30.09.2013. godine iznosi 1,6 milijardi dinara, a troškovi vezani za kamate, parnične, troškove prinudne naplate i sudske takse, procenjuju se u iznosu od oko 3,0 milijarde dinara. S obzirom na to da nemamo elemenata za predviđanje dinamike pristizanja sudskih rešenja na naplatu, ukupan opredeljen iznos sredstava za 2014. godinu utvrđen je na osnovu smernica Ministarstva finansija i podeljen je na delove koji se odnose na glavni dug, kamatu, parnične troškove i sudske takse na bazi strukture naplaćenih iznosa u periodu januar – jul 2013. godine.

2. Osnovni podaci o Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje

Po članu 63. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik RS”, broj 85/2005), Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih, Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje samostalnih delatnosti i Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje poljoprivrednika su 1. januara 2008. godine postali jedan fond – Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (u daljem tekstu: Fond), organizovan kao jedno pravno lice sa statusom organizacije za obavezno socijalno osiguranje u kome se ostvaruju prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja i obezbeđuju sredstva za ovo osiguranje. Odredbama navedenog člana je propisano da se finansijsko poslovanje Fonda obavlja preko tri podračuna: osiguranika zaposlenih, osiguranika samostalnih delatnosti i osiguranika poljoprivrednika do 1. januara 2011. godine, a od tog dana – preko jednog računa.

Od 1. januara 2012. godine Fond je preuzeo poslove obezbeđivanja i sprovođenja penzijskog i invalidskog osiguranja kao i poslova finansijskog poslovanja koji su bili u nadležnosti Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika (u daljem tekstu: FSOVO). Vojni osiguranici, odnosno profesionalna vojna lica prema propisima o Vojsci Srbije, uključeni su u kategoriju osiguranika zaposlenih (član 11. Zakona).

U Fondu upravne, analitičke, finansijske, administrativne, tehničke i druge poslove iz delokruga Fonda obavljaju zaposleni u sledećim organizacionim jedinicama utvrđenim Pravilnikom o organizaciji Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje („Službeni glasnik RS”, broj 29/2008):

– Direkcija Fonda sa sedištem u Beogradu i Službom Direkcije Fonda sa sedištem u Prištini;

– Direkcija Pokrajinskog fonda sa sedištem u Novom Sadu;

– Filijala za grad Beograd sa službama Filijale i ispostavama za opštine na teritoriji grada Beograda;

– filijale (23 na teritoriji Republike bez AP Vojvodine i 11 na teritoriji AP Vojvodine) sa službama filijala i ispostavama za teritoriju jedne ili više opština, odnosno gradova.

Prema podacima kadrovske evidencije, Fond je na dan 30.09.2013. godine na neodređeno vreme zapošljavao 3.285 radnika, od čega 1.405 (42,8%) zaposlenih ima visoku, 539 (16,4%) zaposlenih ima višu, 1.222 (37,2%) zaposlenih ima srednju i 119 (3,6%) zaposlenih ima nižu stručnu spremu. Tome treba dodati i 265 radnika na određeno vreme zbog povećanog obima posla, 55 radnika na zameni i 13 pripravnika tržišta rada.

3. Plan prihoda i primanja i rashoda i izdataka za 2014. godinu

3.1. Prihodi i primanja po Obrascu 1.

– opšti deo

Prihod i primanja Fonda prema članu 169. Zakona čine sredstva:

– od doprinosa za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje;

– za penzijsko i invalidsko osiguranje koje se u slučajevima i pod uslovima zakonom obezbeđuju u budzetu;

– od imovine kojom raspolaže Fond;

– od kamata ostvarenih plasmanom sopstvenih prihoda Fonda, u skladu sa zakonom, poslovnom bankarstvu, na tržištu novca ili kupovinom obveznica čiji emitent je država;

– subvencija i donacija;

– ostvarena prodajom društvenog kapitala, društvenih i javnih preduzeća ili njihovih delova, u skladu sa zakonom;

– dividende na akcije po osnovu ranijih ulaganja sredstava za penzijsko i invalidsko osiguranje, u skladu sa zakonom;

– budzeta za obaveze Republike Srbije utvrđene zakonom;

– iz drugih izvora.

Ukupni prihodi i primanja Fonda u 2014. godini planirani su u iznosu od 606,70 milijardi dinara i veći su za 2,41% u odnosu na rebalans plana za 2013. godinu.

700000 – TEKUĆI PRIHODI planirani su u ukupnom iznosu od 606,62 milijarde dinara i čine 99,99% ukupnih prihoda i primanja, a veći su za 2,47% u odnosu na rebalans plana za 2013. godinu, po sledećim pozicijama:

– 720000 – SOCIJALNI DOPRINOSI kao izvorni prihodi, planirani su u iznosu od 339,60 milijardi dinara, i to:

– za kategoriju osiguranika zaposlenih 311,33 milijarde dinara, od čega za kategoriju vojnih osiguranika 6,00 milijardi dinara,

– za kategoriju osiguranika samostalnih delatnosti 25,22 milijarde dinara i

– za kategoriju osiguranika poljoprivrednika 3,05 milijardi dinara.

Planiranim izvornim prihodom pokriva se 55,97% planiranih rashoda i izdataka u 2014. godini.

Pri planiranju prihoda od doprinosa pošlo se od ostvarenih prihoda u periodu januar – avgust 2013. godine sa procenom njihovog kretanja do kraja 2013. godine i u skladu sa smernicama Ministarstva finansija. Prihodi od doprinosa u 2014. godini viši su za 6,87% u odnosu na planirane prihode u 2013. godini.

Zakonom o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Službeni glasnik RS”, br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 7/12-uskl.din.izn., 8/13- uskl.din.izn. i 47/13), uređuju se doprinosi za obavezno socijalno osiguranje, obveznici doprinosa, osnovice doprinosa, stope doprinosa, način obračunavanja i plaćanja doprinosa, kao i druga pitanja od značaja za utvrđivanje i plaćanje doprinosa. Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Službeni glasnik RS”, broj 47/2013), izvršeno je povećanje stope doprinosa za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje sa 22% na 24%, i to povećanjem stope doprinosa na teret zaposlenih sa 11% na 13%, dok je stopa doprinosa na teret poslodavca ostala na 11%. Ove izmene stupile su na snagu od 30. maja 2013. godine.

– 730000 – DONACIJE I TRANSFERI iznose 256,10 milijardi dinara. Učešće transfera iz budzeta Republike u strukturi finansiranja Fonda smanjeno je sa 44,62% u 2013. godini na 42,21% u 2014. godini. Opredeljeni iznos transfera niži je za 3,12%, u odnosu na sredstva obezbeđena u 2013. godini.

Transferi koji se izvršavaju preko Ministarstva finansija regulisani su članom 173. Zakona kojim je predviđeno da je Republika garant za obaveze Fonda za ostvarivanje prava po osnovu obaveznog penzijskog i invalidskog osiguranja.

Planirani su u ukupnom iznosu od 229,30 milijardi dinara, i to:

– za kategoriju osiguranika zaposlenih planirana su sredstva u iznosu od 212,71 milijarde dinara, koja učestvuju sa 35,06% u planiranim ukupnim prihodima i primanjima za 2014. godinu. Od ovog iznosa, na ime dotacije isplate penzija vojnih osiguranika odnosi se 22,35 milijardi dinara.

– za kategoriju osiguranika poljoprivrednika planirana su sredstva u iznosu od 16,59 milijardi dinara koja učestvuju sa 2,73% u planiranim ukupnim prihodima i primanjima za 2014. godinu.

Transferima koji se izvršavaju sa razdela Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike u iznosu od 26,80 milijardi dinara, obezbeđuju se sredstva za isplatu ppava po posebnim propisima i to:

– po osnovu člana 235. Zakona regulisano je da Republika obezbeđuje sredstva za prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja koja su ostvarena pod povoljnijim uslovima u odnosu na uslove utvrđene ovim zakonom, i to za prava utvrđena republičkim i saveznim propisima.

– prema članu 207. stav 2. Zakona, Republika obezbeđuje sredstva za pokriće razlike između najnižeg iznosa penzije utvrđenog primenom člana 76. Zakona i iznosa penzije koja bi osiguraniku pripadala bez njegove primene.

Planirani transferi za 2014. godinu korigovani su razlikama po konačnim obračunima za prethodne godine.

Na ime transfera iz budzeta sa razdela Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike za kategoriju osiguranika zaposlenih planirano je 12,77 milijardi dinara:

– sredstva po osnovu obaveza Republike za prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja koja su ostvarena pod posebnim uslovima za prava utvrđena saveznim propisima (SMUP, SMIP, borci NOR-a 1941. godine, administrativne penzije u saveznim organima, učesnici rata od 1990. godine), u iznosu od 2,60 milijardi dinara, koja učestvuju u ukupnim prihodima i primanjima sa 0,43%.

– sredstva po osnovu obaveza Republike za prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja koja su ostvarena pod posebnim uslovima za prava utvrđena republičkim propisima (učesnici prvog svetskog rata, borci na odgovornim dužnostima, radnici RMUP-a, radnici u kazneno popravnim domovima, učesnici rata 1991. godine, izuzetne penzije, nosioci partizanske spomenice 1941. godine, poseban staž žena osiguranika), u iznosu od 5,27 milijardi dinara, koja učestvuju u ukupnim prihodima i primanjima sa 0,87%.

– sredstva u iznosu od 4,90 milijardi dinara koja služe za pokriće razlike između najnižeg iznosa penzije utvrđene primenom člana 76. Zakona i iznosa penzije koja bi osiguraniku pripadala bez njegove primene, koja učestvuju u ukupnim prihodima i primanjima sa 0,81%.

Na ime transfera iz budzeta za kategoriju osiguranika samostalnih delatnosti planirano je 730,00 miliona dinara:

– za staž osiguranja po posebnim propisima (penzije učesnika NOR-a, učesnika rata 1990. godine, poseban staž žena osiguranika) planiran je iznos od 155,00 miliona dinara koji učestvuje u ukupnim prihodima i primanjima sa 0,03%,

– za pokriće razlike između najnižeg iznosa penzije utvrđene primenom člana 76. Zakona i iznosa penzije koja bi osiguraniku pripadala bez njegove primene planiran je iznos od 575,00 miliona dinara koji učestvuje u ukupnim prihodima i primanjima sa 0,09%.

Na ime transfera iz budzeta za kategoriju osiguranika poljoprivrednika planirano je 13,30 milijardi dinara:

– sredstva u iznosu od 2,80 milijardi dinara po osnovu obaveza Republike za prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja koja su ostvarena pod posebnim uslovima (solidarni staž i penzije učesnika NOR-a), koja učestvuju sa 0,46% u planiranim ukupnim prihodima i primanjima za 2014. godinu,

– sredstava za pokriće razlike između najnižeg iznosa penzije utvrđene primenom člana 76. Zakona i iznosa penzije koja bi osiguraniku pripadala bez njegove primene, u iznosu od 10,50 milijardi dinara odnosno 1,73% u planiranim ukupnim prihodima i primanjima za 2014. godinu.

– 740000 – DRUGI PRIHODI planirani su u iznosu od 857,00 miliona dinara i učestvuju sa 0,14% u ukupnim prihodima i primanjima.

Planirana su sredstva:

– po osnovu kamata na sredstva Fonda u iznosu od 50,00 miliona dinara (Ko741100),

– po osnovu dividendi u iznosu od 50,00 miliona dinara (Ko741200),

– sredstva od zakupa od strane tržišnih organizacija u iznosu od 14,00 miliona dinara (Ko742000),

– prihodi od penala u iznosu od 3,00 miliona dinara i

– mešoviti i neodređeni prihodi u iznosu od 740,00 miliona dinara po osnovu pozitivnih kursnih razlika, izvršenih usluga, naknada i drugo (Ko745000).

Sopstveni prihodi Fonda, sadržani na ovoj poziciji ekonomske klasifikacije biće korišćeni u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.

– 770000 – MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODAu iznosu od 1,71 milijarde dinara učestvuju sa 0,28% u ukupnim prihodima i primanjima. Odnose se na vraćene neisplaćene penzije i naknade, uplate više primljenih penzija i novčanih naknada od strane korisnika, na ime odštetnih zahteva od inostranih organizacija penzijskih osiguranja i druge refundacije.

– 780000 – TRANSFERI IZMEĐU BUDžETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU planirani su u iznosu od 8,35 milijardi dinara učestvuju sa 1,38%. Transferi su planirani, odnosno usklađeni sa finansijskim planovima Nacionalne službe za zapošljavanje i Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.

Za kategoriju osiguranika zaposlenih planirana su sredstva u iznosu od 7,54 milijardi dinara, i to:

– sredstva u iznosu od 5,05 milijardi dinara koja se odnose na doprinos za PIO koji uplaćuje Nacionalna služba za zapošljavanje za zaposlene za čijim radom je prestala potreba, odnosno u svim drugim slučajevima prestanka rada poslodavca, dok ostvaruju novčanu naknadu prema propisima o zapošljavanju (Ko781321) i sredstva u iznosu od 236,60 miliona dinara koja uplaćuje Nacionalna služba za zapošljavanje prema članu 45. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (Ko781323),

– sredstva u iznosu od 2,25 milijardi dinara na ime doprinosa za PIO zaposlenih koji primaju naknadu za vreme privremene sprečenosti za rad (bolovanje) po propisima o zdravstvenom osiguranju, koje uplaćuje Republički fond za zdravstveno osiguranje (Ko781322).

Za kategoriju osiguranika samostalnih delatnosti planirana su sredstva u iznosu od 815,65 miliona dinara, i to:

– sredstva u iznosu od 500,75 miliona dinara od Nacionalne službe za zapošljavanje koja obračunava i plaća doprinos za PIO za osiguranike samostalnih delatnosti dok ostvaruju novčanu naknadu prema propisima o zapošljavanju (Ko781341),

– sredstva u iznosu od 314,90 miliona dinara od Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje koji obračunava i plaća doprinos za PIO za osiguranike koji primaju naknadu za vreme privremene sprečenosti za rad po propisima o zdravstvenom osiguranju ili dok su na porodiljskom odsustvu, odnosno za vreme odsustva sa rada ili rada sa skraćenim radnim vremenom zbog posebne nege deteta (Ko781342).

800000 – PRIMANjA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE planirana su u iznosu od 36,00 miliona dinara sa učešćem od 0,01% u ukupnim prihodima i primanjima, a odnose se na primanja od prodaje i otkupa nepokretnosti u iznosu od 35,00 miliona dinara (Ko811000) i prodaje pokretnih stvari u iznosu od milion dinara (Ko812000).

900000 – PRIMANjA OD ZADUŽIVANjA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE planirana su u iznosu od 49,00 miliona dinara sa učešćem od 0,01% u ukupnim prihodima i primanjima Fonda. Planirana sredstva odnose se na primanja od otplate kredita datih domaćim javnim nefinansijskim institucijama (po realizovanim zaključcima Vlade RS) u iznosu od 10,00 miliona dinara (Ko921500) i otplate kredita datih fizičkim licima i domaćinstvima u iznosu od 39,00 miliona dinara (Ko921600).

3.2. Rashodi i izdaci po Obrascu 2.

– opšti i poseban deo

Članom 171. Zakona propisano je da se sredstva Fonda koriste samo za namene određene zakonom, i to za:

isplatu penzija i novčanih naknada iz penzijskog i invalidskog osiguranja;

tekuće rashode, izdatke za nefinansijsku imovinu i otplatu glavnice i nabavku finansijske imovine;

druge obaveze utvrđene zakonom.

Sredstva Fonda mogu se, u skladu sa aktom Fonda, koristiti za društveni standard korisnika penzija, najviše do 0,10% ukupnih prihoda Fonda po osnovu doprinosa.

Ukupno planirani rashodi i izdaci Fonda za 2014. godinu iznose 606,70 milijardi dinara, što je više za 2,41% u odnosu na rebalans plana za 2013. godinu.

400000 – TEKUĆI RASHODI planirani su u ukupnom iznosu od 605,56 milijardi dinara i čine 99,81% ukupnih rashoda i izdataka, a veći su za 2,50% u odnosu na rebalans plana za 2013. godinu po sledećim pozicijama:

– 410000 – RASHODI ZA ZAPOSLENE – planirana su sredstva u iznosu od 4,50 milijardi dinara koja učestvuju sa 0,74% u ukupnim rashodima i izdacima.

Zarade zaposlenih planirane su u iznosu od 3,56 milijardi dinara (Ko411000) i doprinosi na teret poslodavca u iznosu od 637,90 miliona dinara (Ko412000). Odlukom o maksimalnom broju zaposlenih u organima državne uprave, javnim agencijama i organizacijama za obavezno socijalno osiguranje („Službeni glasnik RS”, br. 109/09, …, 55/12), za Fond je utvrđen broj od 3.318 zaposlenih na neodređeno vreme, a dozvoljen broj zaposlenih na određeno vreme (najviše 10% broja zaposlenih na neodređeno vreme), utvrđen je članom 3. Zakona o određivanju maksimalnog broja zaposlenih u republičkoj administraciji („Službeni glasnik RS”, broj 104/2009). Sredstva za povećanja zarada, planirana su u skladu sa smernicama Ministarstva finansija, odnosno prema članu 27e Zakona o budzetskom sistemu: za april 2014. godine u visini od 0,5%, a od oktobra u visini od 1,0%.

Naknade u naturi (Ko413000) planirane su u iznosu od 16,00 miliona dinara i obuhvataju markice za prevoz zaposlenih i novogodišnje poklone deci zaposlenih prema Uredbi o naknadama i drugim primanjima zaposlenih u organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja („Službeni glasnik RS”, broj 18/2013, u daljem tekstu: Uredba).

Socijalna davanja zaposlenima (Ko414000) na ime naknada za vreme odsustvovanja sa posla (porodiljsko bolovanje, bolovanje preko 30 dana, invalidi rada), kao i otpremnine i pomoć zaposlenima predviđene Uredbom, planirana su u iznosu od 118,00 miliona dinara.

Naknade troškova za zaposlene (Ko415000) planirane su u iznosu od 120,00 miliona dinara i obuhvataju, pored naknada za dolazak na rad i odlazak sa rada, i naknade troškova pogrebnih usluga u slučaju smrti člana uže porodice zaposlenog (što je poslodavac dužan da obezbedi navedenom Uredbom).

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi (Ko416000), odnosno nagrade, bonusi i jubilarne nagrade zaposlenima, planirani su u iznosu od 45,70 miliona dinara i obuhvataju naknade članovima stručnih komisija (radnici Fonda), i jubilarne nagrade zaposlenima sa navršenih 10, 20, 30 i 35 godina rada u Fondu (promenjen način obračuna nagrade i uvedena nagrada za 35 godina staža po Uredbi).

– 420000 – KORIŠĆENjE USLUGA I ROBA planirana su sredstva u iznosu od 2,92 milijarde dinara, koja učestvuju sa 0,48% u ukupnim rashodima i izdacima. Uštede su izvršene kod svih rashoda koji ne ugrožavaju bitno redovno funkcionisanje Fonda i nisu u direktnoj zavisnosti od ostvarivanja i isplate prava iz PIO.

Na ime stalnih troškova koje čine troškovi platnog prometa i bankarskih usluga, energetskih, komunalnih, usluga komunikacije, osiguranja i zakupa planirano je 775,42 miliona dinara (Ko421000). Kako se ne bi ugrozilo izvršavanje stalnih troškova, sredstva predviđena za 2013. godinu uvećana su za projektovanu inflaciju (usled najavljenih poskupljenja).

Troškovi putovanja koji obuhvataju troškove dnevnica, prevoza i smeštaja na službenim putovanjima u zemlji i inostranstvu, planirani su u iznosu od 65,33 miliona dinara (Ko422000), što predstavlja uštedu od 6% u odnosu na sredstva predviđena za 2013. godinu.

Najznačajniji u okviru rashoda za korišćenje usluga i roba su rashodi za usluge po ugovoru, a planirani su u iznosu od 1,62 milijarde dinara (Ko423000) i niži su za 1,06% u odnosu na sredstva izvdvojena za ove namene u 2013. godini. U okviru ove grupe najveći rashod koji predstavlja preko 82% troškova ove grupe rashoda, vezan je za gotovinsku isplatu penzija i naknada čija je visina direktno uslovljena planiranom visinom penzija i naknada. Uštede od 15% u odnosu na opredeljena sredstva u 2013. godini izvršena su u okviru administrativnih troškova, troškova obrazovanja zaposlenih, informisanja, ugostiteljskih usluga i reprezentacije i ostalih stručnih usluga. Troškovi na ime usluga mikrofilmovanja, indeksiranja, kompjuterskih usluga vezanih za održavanje informacionog sistema i slično zadržani su na nivou prethodne godine.

Specijalizovane usluge (Ko424000) planirane su u nepromenjenom iznosu od 22,80 miliona dinara u odnosu na prethodnu godinu, a najveći rashod odnosi se na usluge instituta zaštite na radu neophodnih za izradu stručne dokumentacije za reviziju i utvrđivanje radnih mesta na kojima se staž računa sa uvećanim trajanjem (beneficirani radni staž), u skladu sa članom 55. Zakona i prema Pravilniku o radnim mestima, odnosno poslovima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem („Službeni glasnik RS”, br. 105/03, …, 22/13).

Za tekuće popravke i održavanje imovine i opreme, planirana su sredstva u nepromenjenom iznosu u odnosu na prethodnu godinu od 225,34 miliona dinara (Ko425000).

Rashodi na ime materijala su planirani u nepromenjenom iznosu u odnosu na prethodnu godinu od 206,00 miliona dinara (Ko426000).

– 440000 – OTPLATA KAMATA – planirana su sredstva u iznosu od 50,00 miliona dinara koja učestvuju sa 0,01% u ukupnim rashodima i izdacima, na ime negativnih kursnih razlika (Ko444000) prilikom isplate penzija i naknada u inostranstvu i drugo.

– 460000 – DONACIJE, DOTACIJE I TRANSFERI – na osnovu Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom („Službeni glasnik RS“, br. 36/09 i 32/13), na ime učešća u finansiranju zarada osoba sa invaliditetom planirano je 10,50 miliona dinara.

– 470000 – PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANjA – planirana su sredstva u iznosu od 597,70 milijardi dinara sa učešćem od 98,52% u ukupnim rashodima i izdacima i povećanjem od 2,58% u odnosu na rebalans plana za 2013. godinu.

Pri planiranju rashoda za prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja za 2014. godinu, pošlo se od sledećih pretpostavki:

1) da se u 2014. godini isplati dvanaest penzija i novčanih naknada, i to:

– za korisnike iz kategorije osiguranika zaposlenih, uključujući vojne osiguranike, za decembar 2013. godine i jedanaest meseci 2014. godine;

– za korisnike iz kategorije osiguranika samostalnih delatnosti dvanaest meseci 2014. godine;

– za korisnike iz kategorije osiguranika poljoprivrednika za decembar 2013. godine i jedanaest meseci 2014. godine;

2) da se penzije i naknade usklade prema Zakonu o izmeni zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik RS“, broj 62/2013), kao i smernicama Ministarstva finansija:

– od 1. aprila 2014. godine u visini od 0,5% i

– od 1. oktobra 2014. godine u visini od 1,0%;

3) da prirast broja korisnika penzija iz kategorije osiguranika zaposlenih iznosi 1,20% na godišnjem nivou, korisnika samostalnih delatnosti 6,5%, a korisnika iz kategorije vojnih osiguranika i poljoprivrednika bez prirasta broja penzionera.

Na ime prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno domaćinstvima (Ko471100) planiran je iznos od 533,98 milijardi dinara, i to:

– za korisnike iz kategorije osiguranika zaposlenih 480,20 milijardi dinara, od čega je 25,30 milijardi dinara namenjeno vojnim osiguranicima,

– za korisnike iz kategorije osiguranika samostalnih delatnosti 24,15 milijardi dinara

– za korisnike iz kategorije osiguranika poljoprivrednika 29,62 milijarde dinara.

Od ovih rashoda najznačajniji su rashodi za penzije koji obuhvataju isplatu starosnih, invalidskih, porodičnih (član 18. Zakona) i penzija korisnicima u inostranstvu (član 124. Zakona), u iznosu od 512,64 milijardi dinara, što je 84,50% ukupnih rashoda i izdataka, a koji su za 2,63% viši u odnosu na rebalans plana za 2013. godinu (Ko471121-3).

Planirana sredstva za novčane naknade za pomoć i negu drugog lica korisnicima penzija iznose 14,52 milijardi dinara (Ko471124), a za novčane naknade za pomoć i negu drugog lica osiguranicima iznose 628,20 miliona dinara (Ko471137). Čl. 18, 41a, 75a i 81. Zakona regulišu ostvarivanje ovog prava, visinu i usklađivanje na način predviđen za usklađivanje penzija.

Sredstva za novčane naknade za telesno oštećenje korisnicima penzija planirana su u iznosu od 1,24 milijarde dinara (Ko 471125), a za novčanu naknadu za telesno oštećenje osiguranika u iznosu od 186,25 miliona dinara (Ko 471135). Čl. 17, 18, 37, 74. i 81. Zakona regulišu ostvarivanje navedenog prava, visinu novčane naknade i njeno usklađivanje.

Rashodi za naknade za skraćeno radno vreme za invalide II kategorije osiguranika zaposlenih, planirani su u iznosu od 170,00 miliona dinara (Ko471131), privremena naknada za rad od dana nastanka invalidnosti do zapošljavanja na drugo odgovarajuće mesto osiguranika zaposlenih i osiguranika samostalnih delatnosti u iznosu od 1,30 milijardi dinara (Ko471134), a naknade za invalide III kategorije osiguranika zaposlenih u iznosu od 290,00 miliona dinara (Ko471136). Član 224. Zakona reguliše visinu zatečenih prava i način njihovog usklađivanja.

Planirana sredstva za isplatu pogrebnih troškova iznose 2,82 milijarde dinara (Ko471193). Sredstva su planirana na osnovu procene visine 1,5 prosečne penzije u Fondu po kvartalima i procene broja podnetih zahteva. Čl. 18, 41. i 75. Zakona regulišu pravo i visinu ove naknade.

Na ime ostalih prava (Ko471199) planirano je 174,00 miliona dinara od čega je 172,00 miliona dinara po osnovu prinudnih naplata po sudskim sporovima vojnih osiguranika i to u delu koji se odnosi na prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja.

Sredstva za prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno pružaocima usluga planirana su u iznosu od 370,90 miliona dinara i učestvuju sa 0,06% u ukupnim rashodima i izdacima (Ko471200).

U okviru ovih rashoda planirana su sredstva za nabavku pomagala za slepa lica u iznosu od 27,30 miliona dinara, a po članu 245. Zakona (Ko471216). Ovim članom, kao prelazno rešenje do donošenja drugih propisa kojima će se to pravo konstituisati u drugom sistemu, slepa lica imaju pravo na naknadu za nabavku specijalnih pomagala za čitanje i pisanje. Ovaj član Zakona nije mogao biti sproveden imajući u vidu nova zakonska rešenja (Zakon o javnim nabavkama), o čemu je Fond obavestio nadležno ministarstvo i pokrenuo inicijativu za donošenje odgovarajućih propisa. Viši iznos sredstava opredeljen u planu za 2014. godinu je rezultat nemogućnosti Fonda, zbog neusaglašenosti propisa, da u prethodnom periodu realizuje doneta rešenja o pravu na nabavku specijalnih pomagala (oko 500 nerealizovanih rešenja).

Sredstva na ime učešća u troškovima smeštaja penzionera u domove za stare zatečenih korisnika planirana su u iznosu 4,00 miliona dinara (Ko471231).

Sredstva za društveni standard korisnika penzija planirana su u iznosu od 339,60 miliona dinara za banjski oporavak penzionera (Ko471292). Članom 171. stav 2 Zakona uređeno je da se sredstva Fonda mogu, u skladu sa aktom Fonda, koristiti za društveni standard korisnika penzija, najviše do 0,10% ukupnih prihoda Fonda po osnovu doprinosa. Aktom fonda – Pravilnikom o društvenom standardu korisnika penzija Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje („Službeni glasnik RS“, br. 29/08, 24/09, 10/12, 15/12 i 17/13), uređeni su način i uslovi korišćenja sredstava za usluge rehabilitacije i rekreacije i troškovi u vezi sa sprovođenjem postupka upućivanja korisnika penzija u ustanove (zdravstveno-stacionarne ustanove i banjsko-klimatska lečilišta).

Na ime transfera drugim organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja planirana su sredstva u iznosu od 63,35 milijardi dinara sa učešćem od 10,44% u ukupnim rashodima i izdacima (Ko471900).

Planirana sredstva za zdravstveno osiguranje penzionera (Ko471911), po članu 8. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, iznose 63,06 milijardi dinara. Doprinos za zdravstveno osiguranje penzionera se obračunava i plaća po stopi od 12,3% na isplaćene penzije. Od ovog iznosa, na ime zdravstvenog osiguranja vojnih osiguranika koji se transferišu FSOVO predviđeno je 3,04 milijarde dinara. Za zdravstveno osiguranje invalida II i III kategorije, iz kategorije osiguranika zaposlenih planirano je 56,58 miliona dinara (Ko471912). Na ime naknade zarade od dana invalidnosti do dana pravosnažnosti rešenja, po članu 94a Zakona, planiran je iznos od 240,00 miliona dinara (Ko471913).

– 480000 – OSTALI RASHODI na ime dotacija, poreza, obaveznih taksi i eventualnih kazni i naknada šteta planirani su u iznosu od 383,00 miliona dinara i čine 0,06% ukupnih rashoda i izdataka.

U okviru ove grupe rashoda, na poziciji poreza, obaveznih taksi i kazni (Ko482000), od ukupno planiranog iznosa od 53,00 miliona dinara, iznos od 21,00 miliona dinara odnosi se na evidentiranje sudskih taksi po ranije pomenutoj prinudnoj naplati po sporovima vojnih osiguranika. Na poziciji novčanih kazni i penala po rešenju sudova (Ko483000) od ukupno planiranog iznosa od 327,00 miliona dinara na evidentiranje kamate i parničnih troškova naplaćenih prinudnom naplatom po sudskim sporovima vojnih osiguranika odnosi se 307,00 miliona dinara.

500000 – IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU planirani su u iznosu od 801,82 miliona dinara i čine 0,13% od ukupnih rashoda i izdataka.

Planirana sredstva u iznosu od 331,20 miliona dinara (Ko511000) namenjena su za realizaciju projekata izgradnje, sanacije, rekonstrukcije, adaptacije i investicionog održavanja objekata Fonda, kao i za potrebe izrade investiciono-tehničke dokumentacije i stručnog praćenja realizacije pomenutih projekata (tehnička kontrola investiciono-tehničke dokumentacije, stručni nadzor nad izvođenjem radova, izrada plana preventivnih mera i praćenje radova od strane koordinatora za bezbednost i zdravlje na radu na gradilištima). Ova sredstva su namenjena za unapređenje uslova rada i bezbednosti u poslovnim objektima Fonda (direkcije, filijale, službe i ispostave) kao i za revitalizaciju objekata koje je Fond nakon dugogodišnjih sudskih procesa povratio u svoje vlasništvo (objekti RH centara).

Stanje u kome se nalaze objekti, kao i uslovi za bezbednost i rad zaposlenih i korisnika usluga Fonda, daleko su ispod propisanih uslova za normalno i nesmetano funkcionisanje. Naime, najveći broj ovih objekata je dotrajao, energetski su neefikasni, a stanje njihovih instalacija ne odgovara trenutnim ni budućim tehničko-tehnološkim zahtevima procesa rada. Kapaciteti instalacija, pogotovu elektroenergetskih, dovedeni su do maksimuma što predstavlja potencijalnu opasnost za nesmetano funkcionisanje i bezbednost zaposlenih i korisnika usluga Fonda. Kontinuirano i dugoročno ulaganje sredstava u obnavljanje objekta doprineće smanjivanju fiksnih troškova, troškova tekućeg održavanja, povećanju efikasnosti rada zaposlenih u Fondu kao i povećanju stvarne vrednosti ovih objekata. Tokom 2014. godine planira se nastavak realizacije započetih kao i početak novih projekata, odnosno realizacija projekata rekonstrukcije i adaptacije poslovnog objekta Filijale Subotica, Filijale Vrbas, Filijale Užice i Filijale Prokuplje, investicionog održavanja poslovnog objekta Filijale Niš, Filijale Čačak, Filijale Leskovac, Filijale Kruševac, Filijale Beograd i Direkcije Fonda, sanacija poslovnog objekta Filijale Novi Sad (Lončarska), dogradnja poslovnog objekta Filijale Sremska Mitrovica, poboljšanje preventivne zaštite od požara postavljanjem stabilnog sistema za dojavu požara u objektima Fonda (ukupno 21 objekat), uklanjanje prepreka za osobe sa invaliditetom u okviru poslovnog objekta Filijale Sremska Mitrovica, Direkcije Pokrajinskog Fonda i Direkcije Fonda. Projekat izgradnje poslovnog objekta Filijale Novi Sad planiran je za realizaciju tokom dve kalendarske godine, odnosno tokom 2014. i 2015. godine.

Sredstva za nabavku opreme planirana su u iznosu od 225,26 miliona dinara (Ko512000). Najveći deo sredstava odnosi se na nabavku računarske opreme, opreme za digitalizaciju i arhiviranje, komunikacione opreme, nabavka uređaja za neprekidno napajanje, kupovinu servera i storidz uređaja, opreme za video nadzor, nabavku štampača, telefonskih centrala i aparata, kancelarijskog i nameštaja za potrebe arhiviranja dokumentacije, stolica, kupovina medicinske opreme, sitnih uređaja za domaćinstvo, računske mašine, fotokopir aparati i multifunkcionalni aparati, split sistemi, serverske klime i centralni sistemi za rashlađivanje kao i druga oprema koja će biti ugrađena u postupku rekonstrukcije i adaptacije postojećih objekata filijala i novoizgrađenog objekta Filijale Novi Sad.

Za ostale nekretnine i opremu koja se nabavlja kroz radove kao što su protivpožarne centrale i ostala oprema (Ko513000) planirano je 72,00 miliona dinara.

Sredstva vezana za nabavku nematerijalne imovine (kompjuterski softveri i licence), planirana su u iznosu od 173,36 miliona dinara (Ko515000).

600000 – IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE I NABAVKU FINANSIJSKE IMOVINE planirani su u ukupnom iznosu 336,49 miliona dinara sa učešćem u ukupnim rashodima i izdacima od 0,06%.

Ostavite komentar