oktobar 2005.

Memorandum o budžetu i ekonomskoj i fiskalnoj politici za 2006. godinu, sa projekcijama za 2007. i 2008. godinu

Na osnovu člana 14. stav 1. tačka 1) Zakona o budžetskom sistemu (“Službeni glasnik RS“, br. 9/02, 87/02, 61/05 i 66/05), M E M O R A N D U M O BUDžETU I EKONOMSKOJ I FISKALNOJ POLITICI ZA 2006. GODINU, SA PROJEKCIJAMA ZA 2007. I 2008. GODINU I. MAKROEKONOMSKA KRETANjA U PERIODU OD 2001. …

Memorandum o budžetu i ekonomskoj i fiskalnoj politici za 2006. godinu, sa projekcijama za 2007. i 2008. godinu Pročitaj više »

Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2006. godinu

O BUDžETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2006. GODINU I. OPŠTI DEO Član 1. Primanja i izdaci budžeta Republike Srbije za 2006. godinu (u daljem tekstu: budžet), primanja i izdaci po osnovu prodaje, odnosno nabavke finansijske imovine i datih kredita i zaduživanje i otplata duga, utvrđeni su u sledećim iznosima, i to: A. Primanja i izdaci budžeta …

Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2006. godinu Pročitaj više »

d) Nacionalne službe za zapošljavanje

PREDLOG Na osnovu člana 25. stav 2. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS“, br. 9/02, 87/02, 61/05 i 66/05), Narodna skupština Republike Srbije donosi O D L U K U O DAVANjU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLjAVANjE ZA 2006. GODINU I Daje se saglasnost na Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje …

d) Nacionalne službe za zapošljavanje Pročitaj više »

g) Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje

PREDLOG Na osnovu člana 25. stav 2. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS“, br. 9/02, 87/02, 61/05 i 66/05), Narodna skupština Republike Srbije donosi O D L U K U O DAVANjU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN REPUBLIČKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANjE ZA 2006. GODINU I Daje se saglasnost na Finansijski plan Republičkog zavoda za …

g) Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje Pročitaj više »

v) Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje samostalnih delatnosti

PREDLOG Na osnovu člana 25. stav 2. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS“, br. 9/02, 87/02, 61/05 i 66/05), Narodna skupština Republike Srbije donosi O D L U K U O DAVANjU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANjE SAMOSTALNIH DELATNOSTI ZA 2006. GODINU I Daje se saglasnost na Finansijski …

v) Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje samostalnih delatnosti Pročitaj više »

b) Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje poljoprivrednika

PREDLOG Na osnovu člana 25. stav 2. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS“, br. 9/02, 87/02, 61/05 i 66/05), Narodna skupština Republike Srbije donosi O D L U K U O DAVANjU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANjE POLjOPRIVREDNIKA ZA 2006. GODINU I Daje se saglasnost na Finansijski plan …

b) Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje poljoprivrednika Pročitaj više »

Predlozi odluka o davanju saglasnosti na finansijske planove za 2006. godinu: a) Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih

PREDLOG Na osnovu člana 25. stav 2. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS“, br. 9/02 , 87/02, 61/05 i 66/05), Narodna skupština Republike Srbije donosi O D L U K U O DAVANjU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANjE ZAPOSLENIH ZA 2006. GODINU I Daje se saglasnost na Finansijski …

Predlozi odluka o davanju saglasnosti na finansijske planove za 2006. godinu:
a) Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih
Pročitaj više »

99. sednica Vlade Republike Srbije, 27. oktobar 2005. godine

Na osnovu člana 31. stav 3. i člana 88. stav 2. tačka 1) Zakona o državnoj upravi («Službeni glasnik RS», broj 79/05), Vlada donosi O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA TREZOR-MINISTARSTVO FINANSIJA I Postavlja se Mišela Nikolić za pomoćnika direktora Uprave za trezor – Direkcija za javna plaćanja i državnu pomoć, Ministarstvo finansija. II Ovo …

99. sednica Vlade Republike Srbije, 27. oktobar 2005. godine Pročitaj više »

Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 31. stav 3. i člana 88. stav 2. tačka 1) Zakona o državnoj upravi («Službeni glasnik RS», broj 79/05), Vlada donosi O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA TREZOR-MINISTARSTVO FINANSIJA I Postavlja se Mišela Nikolić za pomoćnika direktora Uprave za trezor – Direkcija za javna plaćanja i državnu pomoć, Ministarstvo finansija. II Ovo …

Kadrovska rešenja Pročitaj više »

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o načinu i postupku prodaje akcija banaka koje su u vlasništvu Republike Srbije ili u vlasništvu banaka u stečaju i likvidaciji u kojima funkciju stečajnog i likvidacionog upravnika vrši Agencija za osiguranje depozita, sanaciju, stečaj i likvidaciju banaka

Na osnovu člana 52a stav 2. i člana 262a stav 2. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata („Službeni list SRJ“, broj 65/02 i „Službeni glasnik RS“, br. 57/03, 55/04 i 45/05), Vlada donosi U R E D B U O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O NAČINU I POSTUPKU PRODAJE AKCIJA BANAKA …

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o načinu i postupku prodaje akcija banaka koje su u vlasništvu Republike Srbije ili u vlasništvu banaka u stečaju i likvidaciji u kojima funkciju stečajnog i likvidacionog upravnika vrši Agencija za osiguranje depozita, sanaciju, stečaj i likvidaciju banaka Pročitaj više »