g) Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje

PREDLOG

Na osnovu člana 25. stav 2. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS“, br. 9/02, 87/02, 61/05 i 66/05),

Narodna skupština Republike Srbije donosi

O D L U K U

O DAVANjU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN REPUBLIČKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANjE ZA 2006. GODINU

I

Daje se saglasnost na Finansijski plan Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2006. godinu, koji je Upravni odbor Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje doneo na sednici održanoj 24. oktobra 2005. godine.

II

Ovu odluku objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Broj:

U Beogradu, 2005. godine

NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRBIJE

PREDSEDNIK,

O B R A Z L O Ž E Nj E

Pravni osnov za donošenje ove odluke sadržan je u članu 25. stav 2. Zakona o budžetskom sistemu («Službeni glasnik RS», br. 9/02, 87/02, 61/05 i 66/05), kojim je utvrđeno da Narodna skupština daje saglasnost na finansijski plan organizacije obaveznog socijalnog osiguranja. U članu 1. stav 5. pomenutog zakona propisano je da je Republički zavod za zdrastveno osiguranje organizacija obaveznog socijalnog osiguranja, pa se u skladu sa navedenom odredbom predlaže donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog zavoda za zdrastveno osiguranje za 2006. godinu.

Finansijski planovi organizacija obaveznog socijalnog osiguranja, prema članu 14. pomenutog zakona, dostavljaju se zajedno sa predlogom budžeta Republike i Memorandumom o budžetu Narodnoj skupštini.

S obzirom na činjenicu da se predlaže razmatranje i donošenje zakona o budžetu Republike Srbije za 2006. godinu, ovu odluku je potrebno doneti radi obezbeđenja neophodnih materijalnih i drugih uslova za finansiranje rada ove organizacije obaveznog osiguranja i redovne isplate određenih prava.

Ostavite komentar