januar 2009.

55. sednica Vlade Republike Srbije, 29. januar 2009. godine

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka i 116/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08), Vlada donosi …

55. sednica Vlade Republike Srbije, 29. januar 2009. godine Pročitaj više »

Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka i 116/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08), Vlada donosi …

Kadrovska rešenja Pročitaj više »

Uredba o dodeli posebnih priznanja umetnicima za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi u Republici Srbiji

Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa članom 5. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2009. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 120/08), Vlada donosi U R E D B U O DODELI POSEBNIH PRIZNANjA UMETNICIMA ZA VRHUNSKI DOPRINOS NACIONALNOJ KULTURI U REPUBLICI SRBIJI Član 1. Ovom uredbom uređuje se …

Uredba o dodeli posebnih priznanja umetnicima za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi u Republici Srbiji Pročitaj više »

Uredba o izdavanju diplomatskih i službenih pasoša

Na osnovu člana 9. stav 5. i čl. 10. i 11. Zakona o putnim ispravama („Službeni glasnik RS” br. 90/07 i 116/08) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi (“Službeni glasnik RS” broj 55/05, 71/05- ispravka , 101/07 i 65/08), Vlada donosi U R E D B U O IZDAVANjU DIPLOMATSKIH I SLUŽBENIH PASOŠA …

Uredba o izdavanju diplomatskih i službenih pasoša Pročitaj više »

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU Član 1. U Zakonu o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS”, broj 135/04), u članu 2. tačka 3) posle reči: „okruženju” tačka i zapeta zamenjuju se zapetom i dodaju se reči: „odnosno lice koje planira da obavlja ili obavlja delatnost …

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu Pročitaj više »

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE Član 1. U Zakonu o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS”, broj 135/04), u članu 3. tač. 8), 18), 19) i 24) menjaju se i glase: „8) registar izvora zagađivanja životne sredine jeste skup sistematizovanih podataka i informacija o vrstama, količinama, načinu i mestu …

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine Pročitaj više »

Predlog zakona o zaštiti vazduha

PREDLOG ZAKONA O ZAŠTITI VAZDUHA I. OSNOVNE ODREDBE Predmet uređivanja Član 1. Ovim zakonom uređuje se upravljanje kvalitetom vazduha i određuju mere, način organizovanja i kontrola sprovođenja zaštite i poboljšanja kvaliteta vazduha kao prirodne vrednosti od opšteg interesa koja uživa posebnu zaštitu. Odredbe ovog zakona ne primenjuju se na zagađenja prouzrokovana radioaktivnim materijama, industrijskim udesima …

Predlog zakona o zaštiti vazduha Pročitaj više »

Predlog zakona o biocidnim proizvodima

PREDLOG ZAKONA O BIOCIDNIM PROIZVODIMA I. OSNOVNE ODREDBE Član 1. Ovim zakonom uređuju se: liste aktivnih supstanci; postupci donošenja akata na osnovu kojih se biocidni proizvodi stavljaju u promet; ograničenja i zabrane stavljanja u promet i korišćenja biocidnih proizvoda; istraživanje i razvoj biocidnih proizvoda; klasifikacija, pakovanje, obeležavanje, reklamiranje i bezbednosni list biocidnog proizvoda; registar biocidnih …

Predlog zakona o biocidnim proizvodima Pročitaj više »

Predlog zakona o hemikalijama

PREDLOG ZAKONA O HEMIKALIJAMA I. OSNOVNE ODREDBE Član 1. Ovim zakonom uređuje se integrisano upravljanje hemikalijama, klasifikacija, pakovanje i obeležavanje hemikalija, integralni registar hemikalija i registar hemikalija koje su stavljene u promet, ograničenja i zabrane proizvodnje, stavljanja u promet i korišćenja hemikalija, uvoz i izvoz određenih opasnih hemikalija, dozvole za obavljanje delatnosti prometa i dozvole …

Predlog zakona o hemikalijama Pročitaj više »

Predlog zakona o ambalaži i ambalažnom otpadu

Predmet zakona Član 1. Ovim zakonom uređuju se uslovi zaštite životne sredine koje ambalaža mora da ispunjava za stavljanje u promet, upravljanje ambalažom i ambalažnim otpadom, izveštavanje o ambalaži i ambalažnom otpadu, ekonomski instrumenti, kao i druga pitanja od značaja za upravljanje ambalažom i ambalažnim otpadom. Odredbe ovog zakona primenjuju se na uvezenu ambalažu, ambalažu …

Predlog zakona o ambalaži i ambalažnom otpadu Pročitaj više »