mart 2009.

77. sednica Vlade Republike Srbije, 26. mart 2009. godine

Na osnovu člana 4a stav 1. Uredbe o osnivanju Kancelarije za evropske integracije („Službeni glasnik RS”, br. 126/07 i 117/08), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka i 116/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i …

77. sednica Vlade Republike Srbije, 26. mart 2009. godine Pročitaj više »

Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 4a stav 1. Uredbe o osnivanju Kancelarije za evropske integracije („Službeni glasnik RS”, br. 126/07 i 117/08), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka i 116/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i …

Kadrovska rešenja Pročitaj više »

Uredba o zaštiti Parka prirode „Stara planina“

77. Na osnovu člana 43. stav 4. Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS”, br. 66/91, 83/92, 53/93-dr.zakon, 67/93-dr.zakon, 48/94-dr.zakon, 53/95 i 135/04) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08), Vlada donosi U R E D B U O ZAšTITI PARKA PRIRODE „STARA PLANINA” …

Uredba o zaštiti Parka prirode „Stara planina“ Pročitaj više »

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o utvrđivanju Programa mera za kreditiranje poljoprivredne proizvodnje u 2009. godini

Na osnovu člana 5. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2009. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 120/08) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka, 101/07 i 65/08), Vlada donosi U R E D B U O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O UTVRĐIVANjU PROGRAMA MERA ZA …

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o utvrđivanju Programa mera za kreditiranje poljoprivredne proizvodnje u 2009. godini Pročitaj više »

Uredba o dopuni Uredbe o Registru poljoprivrednih gazdinstava

Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa članom 5. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2009. godinu ( „Službeni glasnik RS”, broj 120/08), Vlada donosi UREDBU O DOPUNI UREDBE O REGISTRU POLjOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA Član 1. U Uredbi o Registru poljoprivrednih gazdinstava („Službeni glasnik RS”, broj 119/08), u članu 18. …

Uredba o dopuni Uredbe o Registru poljoprivrednih gazdinstava Pročitaj više »

Uredba o određivanju sredstava za posebne namene za potrebe Bezbednosno-informativne agencije

Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa članom 22. Zakona o osnovama uređenja službi bezbednosti Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 116/07) i članom 45. Zakona o službama bezbednosti Savezne Republike Jugoslavije („Službeni list SRJ”, broj 37/02 i „Službeni list SCG”, broj 17/04), Vlada donosi UREDBU O ODREĐIVANjU SREDSTAVA …

Uredba o određivanju sredstava za posebne namene za potrebe Bezbednosno-informativne agencije Pročitaj više »

Uredba o izdavanju doplatne poštanske marke „Borba protiv raka“

Na osnovu člana 2. stav 2. Zakona o izdavanju doplatne poštanske marke („Službeni glasnik RS”, broj 61/05) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08), Vlada donosi U R E D B U O IZDAVANjU DOPLATNE POŠTANSKE MARKE „BORBA PROTIV RAKA” Član 1. Na poštanske pošiljke …

Uredba o izdavanju doplatne poštanske marke „Borba protiv raka“ Pročitaj više »

Uredba o izmenama Uredbe o načinu i postupku utvrđivanja iznosa najpopularnijih cena cigareta, cigara, cigarilosa, duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina

Na osnovu člana 10. stav 8. Zakona o akcizama („Službeni glasnik RS”, br. 22/01, 73/01, 80/02, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05-dr. zakon, 61/07 i 5/09), Vlada donosi U R E D B U O IZMENAMA UREDBE O NAČINU I POSTUPKU UTVRĐIVANjA IZNOSA NAJPOPULARNIJIH CENA CIGARETA, CIGARA, CIGARILOSA, DUVANA ZA PUŠENjE I OSTALIH DUVANSKIH …

Uredba o izmenama Uredbe o načinu i postupku utvrđivanja iznosa najpopularnijih cena cigareta, cigara, cigarilosa, duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina Pročitaj više »

Uredba o izmenama Uredbe o korišćenju sredstava za subvencije proizvođačima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za 2009. godinu

Na osnovu člana 5. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2009. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 120/08) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07 i 65/08), Vlada donosi U R E D B U O IZMENAMA UREDBE O KORIŠĆENjU SREDSTAVA ZA SUBVENCIJE PROIZVOĐAČIMA POLjOPRIVREDNIH I …

Uredba o izmenama Uredbe o korišćenju sredstava za subvencije proizvođačima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za 2009. godinu Pročitaj više »

Uredba o premiji za mleko za 2009. godinu

Na osnovu člana 5. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2009. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 120/08) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08), Vlada donosi U R E D B U O PREMIJI ZA MLEKO ZA 2009. GODINU Ovom uredbom uređuju se uslovi i …

Uredba o premiji za mleko za 2009. godinu Pročitaj više »