septembar 2009.

149. sednica Vlade Republike Srbije, 24. septembar 2009. godine

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka i 116/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08), Vlada donosi …

149. sednica Vlade Republike Srbije, 24. septembar 2009. godine Pročitaj više »

Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka i 116/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08), Vlada donosi …

Kadrovska rešenja Pročitaj više »

Zaključak o usvajanju Akcionog plana za sprovođenje Nacionalne strategije za borbu protiv organizovanog kriminala

Na osnovu člana 43. stav 3. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08), Vlada donosi Z A K Lj U Č A K 1. Usvaja se Akcioni plan za sprovođenje Nacionalne strategije za borbu protiv organizovanog kriminala, koji je sastavni deo ovog zaključka. 2. Ovaj zaključak objaviti u „Službenom glasniku …

Zaključak o usvajanju Akcionog plana za sprovođenje Nacionalne strategije za borbu protiv organizovanog kriminala Pročitaj više »

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o zaštiti imovine delova preduzeća čije je sedište na teritoriji bivših republika SFRJ

Na osnovu člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08), a u vezi sa članom 3. stav 5. Zakona o privatizaciji („Službeni glasnik RS”, br. 38/01, 18/03, 45/05 i 123/07), Vlada donosi U R E D B U O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O ZAŠTITI IMOVINE DELOVA …

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o zaštiti imovine delova preduzeća čije je sedište na teritoriji bivših republika SFRJ Pročitaj više »

Uredba o uslovima za sticanje i gubitak diplomatskog zvanja

Na osnovu člana 37. stav 2. Zakona o spoljnim poslovima („Službeni glasnik RS”, br. 116/07, 126/07-ispravka i 41/09), Vlada donosi Glava prva OSNOVNE ODREDBE Član 1. Ovom uredbom uređuju se posebni uslovi za sticanje diplomatskog zvanja, kao i način njihovog sticanja i gubitka. Značenje pojedinih izraza u ovoj uredbi Član 2. (1) Pod diplomatskim zvanjem …

Uredba o uslovima za sticanje i gubitak diplomatskog zvanja Pročitaj više »

Predlog zakona o volontiranju

PREDLOG ZAKONA O VOLONTIRANjU I. Predmet Član Ovim zakonom uređuju se osnovni pojmovi u vezi sa volontiranjem, načela volontiranja, ugovor o volontiranju, prava i obaveze volontera i organizatora volontiranja i nadzor nad primenom ovog zakona. Svi pojmovi koji se koriste u ovom zakonu u muškom rodu obuhvataju iste pojmove i u ženskom rodu u skladu …

Predlog zakona o volontiranju Pročitaj više »

Predlog zakona o Vojnobezbednosnoj agenciji i Vojnoobaveštajnoj agenciji

PREDLOG ZAKONA Član Ovim zakonom uređuju se nadležnosti, poslovi, zadaci, ovlašćenja, nadzor i kontrola Vojnobezbednosne agencije (u daljem tekstu: VBA) i Vojnoobaveštajne agencije (u daljem tekstu: VOA), saradnja kao i druga pitanja od značaja za njihov rad. Član VBA i VOA su organi uprave u sastavu Ministarstva odbrane koji obavljaju bezbednosno- -obaveštajne poslove od značaja …

Predlog zakona o Vojnobezbednosnoj agenciji i Vojnoobaveštajnoj agenciji Pročitaj više »

148. sednica Vlade Republike Srbije, 22. septembar 2009. godine

Na osnovu člana 28. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 81/92, 49/93, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon i 101/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08), Vlada donosi R E Š E Nj E O RAZREŠENjU DIREKTORA DOMA UČENIKA …

148. sednica Vlade Republike Srbije, 22. septembar 2009. godine Pročitaj više »

Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 28. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 81/92, 49/93, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon i 101/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08), Vlada donosi R E Š E Nj E O RAZREŠENjU DIREKTORA DOMA UČENIKA …

Kadrovska rešenja Pročitaj više »

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o merama podrške građevinskoj industriji kroz subvencionisanje kamatne stope za stambene kredite i dugoročno stambeno kreditiranje u 2009. godini

Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa članom 5. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2009. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 120/08 i 31/09), Vlada donosi U R E D B U O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O MERAMA PODRŠKE GRAĐEVINSKOJ INDUSTRIJI KROZ SUBVENCIONISANjE KAMATNE STOPE ZA STAMBENE KREDITE …

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o merama podrške građevinskoj industriji kroz subvencionisanje kamatne stope za stambene kredite i dugoročno stambeno kreditiranje u 2009. godini Pročitaj više »