oktobar 2010.

349. sednica Vlade Republike Srbije, 28. oktobar 2010 godine

Na osnovu člana 56. stav 2. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, broj 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08), Vlada donosi R E Š E Nj E O PRESTANKU DUŽNOSTI DIREKTORA STUDENTSKOG CENTRA U NIŠU I Radetu Rajkoviću prestaje dužnost …

349. sednica Vlade Republike Srbije, 28. oktobar 2010 godine Pročitaj više »

Uredba o izmeni Uredbe o uslovima za subvencionisanje kamatnih stopa za kredite za održavanje likvidnosti i finansiranje trajnih obrtnih sredstava i za izvozne poslove u 2010. godini

Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2010. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 107/09), Vlada donosi U R E D B U O IZMENI UREDBE O USLOVIMA ZA SUBVENCIONISANjE KAMATNIH STOPA ZA KREDITE ZA ODRŽAVANjE LIKVIDNOSTI I FINANSIRANjE TRAJNIH OBRTNIH SREDSTAVA …

Uredba o izmeni Uredbe o uslovima za subvencionisanje kamatnih stopa za kredite za održavanje likvidnosti i finansiranje trajnih obrtnih sredstava i za izvozne poslove u 2010. godini Pročitaj više »

Uredba o korišćenju podsticajnih sredstava za podizanje matičnih zasada voćaka, vinove loze i hmelja za 2010. godinu

Na osnovu člana 13. Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, broj 41/09), a u vezi sa članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2010. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 107/09) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08), Vlada donosi U R …

Uredba o korišćenju podsticajnih sredstava za podizanje matičnih zasada
voćaka, vinove loze i hmelja za 2010. godinu
Pročitaj više »

Uredba o metodologiji prikupljanja podataka za Nacionalni inventar emisije gasova sa efektom staklene bašte

Na osnovu člana 50. stav 10. Zakona o zaštiti vazduha („Službeni glasnik RS”, broj 36/09) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08), Vlada donosi UREDBU O METODOLOGIJI PRIKUPLjANjA PODATAKA ZA NACIONALNI INVENTAR EMISIJE GASOVA SA EFEKTOM STAKLENE BAŠTE Član 1. Ovom uredbom propisuje se metodologija …

Uredba o metodologiji prikupljanja podataka za Nacionalni inventar emisije gasova sa efektom staklene bašte Pročitaj više »

Strategija uspostavljanja infrastrukture prostornih podataka u Republici Srbiji za period od 2010. do 2012. godine

Na osnovu člana 45. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08) i člana 167. stav 1. tačka 1) Zakona o državnom premeru i katastru („Službeni glasnik RS”, br. 72/09 i 18/10), Vlada donosi Savremeno društvo zahteva kvalitetne informacije o prostoru za optimalno upravljanje resursima, efikasno odlučivanje i neprekidan …

Strategija uspostavljanja infrastrukture prostornih podataka u Republici Srbiji za period od 2010. do 2012. godine Pročitaj više »

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Kazahstana o ukidanju viza za njihove državljane

PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANjU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE KAZAHSTANA O UKIDANjU VIZA ZA NjIHOVE DRŽAVLjANE Član 1. Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Kazahstana o ukidanju viza za njihove državljane, potpisan 7. oktobra 2010. godine u Astani, u originalu na srpskom, kazaškom, ruskom i engleskom jeziku. Član …

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Kazahstana o ukidanju viza za njihove državljane Pročitaj više »

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o saradnji u zaštiti od prirodnih i drugih katastrofa

PREDLOG ZAKONA OD PRIRODNIH I DRUGIH KATASTROFA Član 1. Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o saradnji u zaštiti od prirodnih i drugih katastrofa, koji je potpisan u Beogradu, 4. oktobra 2010. godine, u originalu na srpskom i crnogorskom jeziku. Član 2. Tekst Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade …

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o saradnji u zaštiti od prirodnih i drugih katastrofa Pročitaj više »

Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu za kredit za povlašćenog kupca za Projekat most Zemun – Borča sa pripadajućim saobraćajnicama, između Vlade Republike Srbije kao Zajmoprimca i kineske Export-Import banke kao Zajmodavca

PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANjU UGOVORA O ZAJMU ZA KREDIT ZA POVLAŠĆENOG KUPCA ZA PROJEKAT MOST ZEMUN – BORČA SA PRIPADAJUĆIM SAOBRAĆAJNICAMA, IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE KAO ZAJMOPRIMCA I KINESKE EXPORT-IMPORT BANKE KAO ZAJMODAVCA Član 1. Potvrđuje se Ugovor o zajmu za kredit za povlašćenog kupca za Projekat most Zemun – Borča sa pripadajućim saobraćajnicama, između …

Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu za kredit za povlašćenog kupca za Projekat most Zemun – Borča sa pripadajućim saobraćajnicama, između Vlade Republike Srbije kao Zajmoprimca i kineske Export-Import banke kao Zajmodavca Pročitaj više »

Uredba o izmeni Uredbe o merama podrške građevinskoj industriji kroz subvencionisanje kamate za stambene kredite i dugoročno stambeno kreditiranje u 2010. godini

Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2010. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 107/09), Vlada donosi UREDBU O IZMENI UREDBE O MERAMA PODRŠKE GRAĐEVINSKOJ INDUSTRIJI KROZ SUBVENCIONISANjE KAMATE ZA STAMBENE KREDITE I DUGOROČNO STAMBENO KREDITIRANjE U 2010. GODINI Član 1. U …

Uredba o izmeni Uredbe o merama podrške građevinskoj industriji kroz subvencionisanje kamate za stambene kredite i dugoročno stambeno kreditiranje u 2010. godini Pročitaj više »