decembar 2010.

385. sednica Vlade Republike Srbije, 31. decembar 2010. godine

Na osnovu člana 40. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08), …

385. sednica Vlade Republike Srbije, 31. decembar 2010. godine Pročitaj više »

Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 40. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08), …

Kadrovska rešenja Pročitaj više »

Predlog zakona o izvršenju i obezbeđenju

PREDLOG ZAKONA O IZVRŠENjU I OBEZBEĐENjU Deo prvi OSNOVNE ODREDBE Sadržina zakona Član . Ovim zakonom uređuje se postupak prinudnog ostvarivanja potraživanja (u daljem tekstu: postupak izvršenja) i obezbeđenja potraživanja (u daljem tekstu: postupak obezbeđenja), na osnovu domaće ili strane izvršne ili verodostojne isprave ako posebnim zakonom nije drugačije određeno. Ovim zakonom uređuje se i …

Predlog zakona o izvršenju i obezbeđenju Pročitaj više »

Uredba o izmeni Uredbe o visini naknada za usluge koje pruža Ministarstvo unutrašnjih poslova

Na osnovu člana 182. stav 3. Zakona o policiji („Službeni glasnik RS” br. 101/05 i 63/09 – US) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS” br. 55/05, 71/05-ispravka 101/07, 65/08) Vlada donosi U R E D B U O IZMENI UREDBE O VISINI NAKNADA ZA USLUGE KOJE PRUŽA MINISTARSTVO UNUTRAŠNjIH POSLOVA …

Uredba o izmeni Uredbe o visini naknada za usluge koje pruža Ministarstvo unutrašnjih poslova Pročitaj više »

380. sednica Vlade Republike Srbije, 29. decembar 2010. godine

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05 i 72/09-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08), Vlada donosi R E Š E Nj E O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANA NADZORNOG ODBORA INSTITUTA ZA TRANSFUZIJU KRVI SRBIJE …

380. sednica Vlade Republike Srbije, 29. decembar 2010. godine Pročitaj više »

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o vrstama zagađivanja, kriterijumima za obračun naknade za zagađivanje životne sredine i obveznicima, visini i načinu obračunavanja i plaćanja naknade

Na osnovu člana 85. stav 4. Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS”, br. 135/04, 36/09- dr.zakon i 72/09-dr.zakon) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08), Vlada donosi O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O VRSTAMA ZAGAĐIVANjA, KRITERIJUMIMA ZA OBRAČUN NAKNADE ZA ZAGAĐIVANjE ŽIVOTNE SREDINE …

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o vrstama zagađivanja, kriterijumima za obračun naknade za zagađivanje životne sredine i obveznicima, visini i načinu obračunavanja i plaćanja naknade Pročitaj više »

Uredba o rešavanju stambenih potreba izabranih, postavljenih i zaposlenih lica kod korisnika sredstava u državnoj svojini

Na osnovu čl. 9. i 29. Zakona o sredstvima u svojini Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 53/95, 3/96-ispravka, 54/96, 32/97 i 101/05-dr.zakon) i i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08), Vlada donosi UREDBU O REŠAVANjU STAMBENIH POTREBA IZABRANIH, POSTAVLjENIH I ZAPOSLENIH LICA KOD KORISNIKA …

Uredba o rešavanju stambenih potreba izabranih, postavljenih i zaposlenih lica kod korisnika sredstava u državnoj svojini Pročitaj više »

Uredba o prestanku važenja Uredbe o cenama derivata nafte

Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa članom 8a Zakona o uslovima za obavljanje prometa robe, vršenju usluga u prometu robe i inspekcijskom nadzoru („Službeni glasnik RS”, br. 39/96, 20/97, 46/98, 34/01-dr.zakon, 80/02-dr.zakon i 101/05-dr.zakon), Vlada donosi UREDBU O PRESTANKU VAŽENjA UREDBE O CENAMA DERIVATA NAFTE Član 1. Prestaje …

Uredba o prestanku važenja Uredbe o cenama derivata nafte Pročitaj više »

Uredba o izmenama i dopunama uredbe o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase

Na osnovu člana 3. stav 4. Zakona o fiskalnim kasama („Službeni glasnik RS”, broj 135/04) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08), Vlada donosi U R E D B U O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O ODREĐIVANjU DELATNOSTI KOD ČIJEG OBAVLjANjA NE POSTOJI OBAVEZA EVIDENTIRANjA …

Uredba o izmenama i dopunama uredbe o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase Pročitaj više »