Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o vrstama zagađivanja, kriterijumima za obračun naknade za zagađivanje životne sredine i obveznicima, visini i načinu obračunavanja i plaćanja naknade

Na osnovu člana 85. stav 4. Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS”, br. 135/04, 36/09- dr.zakon i 72/09-dr.zakon) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O VRSTAMA ZAGAĐIVANjA, KRITERIJUMIMA ZA OBRAČUN NAKNADE ZA ZAGAĐIVANjE ŽIVOTNE SREDINE I OBVEZNICIMA, VISINI I NAČINU OBRAČUNAVANjA I PLAĆANjA NAKNADE

Član 1.

U Uredbi o vrstama zagađivanja, kriterijumima za obračun naknade za zagađivanje životne sredine i obveznicima, visini i načinu obračunavanja i plaćanja naknade („Službeni glasnik RS”, br. 113/05, 6/07 i 8/10), u članu 4. posle stava 2. dodaje se novi stav 3, koji glasi:

„Izuzetno od stava 2. tačka 3) ovog člana, za asfaltne baze primenjuje se emisioni faktor, odnosno masa emitovanih zagađujućih materija određuje se prema masi proizvedenog produkta, tako da za asfaltne baze iznosi 0,01% praškastih materija u odnosu na ukupnu godišnju proizvodnju.”

Dosadašnji stav 3. postaje stav 4.

U dosadašnjem stavu 4. koji postaje stav 5. reči: „godinu dana” zamenjuju se rečima: „tri meseca.”

Dosadašnji st. 5. i 6. postaju st. 6. i 7.

Član 2.

U članu 5. posle tačke 1) dodaje se tačka 1a) koja glasi:

„1a) zagađivači praškastih materija iz asfaltnih baza;”.

Član 3.

U članu 7. posle stava 1. dodaje se novi stav 2, koji glasi:

„Izuzetno od stava 1. tačka 3) ovog člana visina godišnje naknade za jednu tonu praškastih materija iz asfaltnih baza iznosi 120 000 dinara/t.”

Dosadašnji stav 2. postaje stav 3.

Član 4.

U članu 8. posle stava 1. dodaje se novi stav 2, koji glasi:

„Na obračunavanje naknade za praškaste materije emitovane iz asfaltnih baza ne primenjuje se korektivni podsticajni koeficijent.”

Dosadašnji stav 2. postaje stav 3.

Član 5.

U članu 12. stav 1. reči: „Integralnog katastra zagađivača” zamenjuju se rečima: „Nacionalnog registra zagađivanja životne sredine.”

U stavu 2. reči: „Integralnog katastra zagađivača” zamenjuju se rečima: „Nacionalnog registra zagađivanja životne sredine.”

U stavu 3. reči: „Integralni katastar zagađivača” zamenjuju se rečima: „Nacionalni registar zagađivanja životne sredine.”

Član 6.

Naslov iznad člana 13. i član 13. menjaju se i glase:

„Visina naknade za supstance koje oštećuju ozonski omotač

Član13.

Visina naknade za supstance koje oštećuju ozonski omotač iznosi 45 dinara za jedan kilogram uvezene supstance.

Naknada iz stava 1. ovog člana obračunava se tromesečno, na osnovu izdate dozvole za uvoz i podataka iz jedinstvene carinske isprave.

Podatke o količini uvezenih supstanci koje oštećuju ozonski omotač ministarstvo nadležno za poslove životne sredine dostavlja Fondu najkasnije u roku od osam dana od dana prijema jedinstvenih carinskih isprava.”

Član 7.

U članu 17. stav 1. menja se i glasi:

„Naknada za emisije pojedinačnih izvora zagađivanja, proizvedeni ili odloženi otpad, supstance koje oštećuju ozonski omotač i za plastične kese utvrđuje se rešenjem Fonda.”

Član 8.

Član 18. menja se i glasi:

„Član 18.

„Rešenje za emisije pojedinačnih izvora zagađivanja i za proizvedeni ili odloženi otpad, Fond donosi najkasnije do 30. aprila tekuće godine.

Rešenje iz stava 1. ovog člana sadrži konačni obračun iznosa naknade za prethodni obračunski period i iznos akontacije za naredni obračunski period, kao i rokove plaćanja naknade.

Obračun iznosa naknade za prethodni obračunski period vrši se na osnovu podataka o godišnjim količinama otpada, emisija SO2 i/ili NO2 i/ili praškastih materija, u prethodnom obračunskom periodu i iznosa naknada za jednu tonu emisije i korektivnih podsticajnih koeficijenata.

Podaci iz stava 3. ovog člana sadržani su u izveštaju o merenju emisije za prethodni obračunski period koji obveznici dostavljaju Agenciji za zaštitu životne sredine do 31. januara tekuće godine.

Obračun akontacije za naredni obračunski period vrši se na osnovu obračuna iz stava 3. ovog člana.

Rešenje za supstance koje oštećuju ozonski omotač Fond donosi najkasnije u roku od 30 dana od dana dostavljanja podataka iz člana 13. stav 3. uredbe.

Rešenje za plastične kese Fond donosi na osnovu podataka iz godišnjeg izveštaja o plastičnim kesama koje su stavljene na tržište Republike Srbije.

Za obveznike plaćanja naknade za plastične kese koji nisu dostavili godišnji izveštaj iz člana 16a stav 4. uredbe, Fond će obračunati naknadu na osnovu izveštaja republičkog inspektora za zaštitu životne sredine, najkasnije do 30. aprila tekuće godine za prethodnu godinu.

Rešenjem iz st. 1. i 7. ovog člana može se odrediti plaćanje naknade, i to:    1) za naknadu čiji je ukupan iznos manji od 1.000.000 dinara odjednom;

2) za naknadu čiji je ukupan iznos veći od 1.000.000 dinara, a manji od 12.000.000 dinara u jednakim tromesečnim ratama;

3) za naknadu čiji je ukupan iznos veći od 12.000.000 dinara mesečno.”

Član 9.

U članu 19. stav 5. menja se i glasi:

„Ako je obveznik po osnovu akontacije uplatio veći iznos od iznosa koji se utvrdi konačnim obračunom naknade za period u kome je akontacija plaćena, Fond će za iznos te razlike umanjiti iznos akontacije za naredni obračunski period ili će izdati potvrdu obvezniku o više ili pogrešno uplaćenom iznosu, u skladu sa zakonom kojim se uređuje budžetski sistem.”

Član 10.

U članu 22. stav 2. reči: „Integralni katastar zagađivača” zamenjuju se rečima: „Nacionalni registar zagađivanja životne sredine.”

Član 11.

Visina godišnje naknade za jednu tonu praškastih materija iz asfaltnih baza iz člana 3. stav 1. ove uredbe i visina naknade za supstance koje oštećuju ozonski omotač iz člana 6. ove uredbe usklađuje se počev od 1. januara 2012. godine.

Član 12.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije.’’

Broj:

U Beogradu, ________2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ostavite komentar