Uredba o prestanku važenja Uredbe o cenama derivata nafte

Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa članom 8a Zakona o uslovima za obavljanje prometa robe, vršenju usluga u prometu robe i inspekcijskom nadzoru („Službeni glasnik RS”, br. 39/96, 20/97, 46/98, 34/01-dr.zakon, 80/02-dr.zakon i 101/05-dr.zakon),

Vlada donosi

UREDBU

O PRESTANKU VAŽENjA UREDBE O CENAMA DERIVATA NAFTE

Član 1.

Prestaje da važi Uredba o cenama derivata nafte („Službeni glasnik RS”, br. 42/05, 111/05, 77/06, 5/09, 84/09 i 24/10).

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu 1. januara 2011. godine.

05 broj,

U Beogradu

V L A D A

P R E D S E D N I K

Ostavite komentar