jun 2011.

466. sednica Vlade Republike Srbije, 30. jun 2011 godine

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, …

466. sednica Vlade Republike Srbije, 30. jun 2011 godine Pročitaj više »

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o uslovima za ulaganje u radno intenzivne grane prerađivačke industrije u nedovoljno razvijenim opštinama u 2011. godini

Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2011. godinu („Službeni galsnik RSˮ, broj 101/10) i Zakonom o fondu za razvoj Republike Srbije („Službeni glasnik RSˮ, br. 36/09 i 88/10), Vlada donosi UREDBU O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O USLOVIMA ZA ULAGANjE …

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o uslovima za ulaganje u radno intenzivne grane prerađivačke industrije u nedovoljno razvijenim opštinama u 2011. godini Pročitaj više »

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o uslovima za podsticaj i razvoj preduzeća i preduzetništva u nerazvijenim opštinama u 2011. godini

Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2011. godinu („Službeni galsnik RS”, broj 101/10) i Zakonom o fondu za razvoj Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 36/09 i 88/10), Vlada donosi UREDBU O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O USLOVIMA ZA PODSTICAJ …

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o uslovima za podsticaj i razvoj preduzeća i preduzetništva u nerazvijenim opštinama u 2011. godini Pročitaj više »

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o uslovima za podsticanje proizvodnje i zapošljavanja u devastiranim područjima u 2011. godini

Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2011. godinu („Službeni galsnik RS”, broj 101/10) i Zakonom o fondu za razvoj Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 36/09 i 88/10), Vlada donosi UREDBU O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O USLOVIMA ZA PODSTICANjE …

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o uslovima za podsticanje proizvodnje i zapošljavanja u devastiranim područjima u 2011. godini Pročitaj više »

Uredba o korišćenju podsticajnih sredstava za podršku razvoju organske proizvodnje za 2011. godinu

Na osnovu člana 13. Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, broj 41/09), a u vezi sa članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2011. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/10) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11), Vlada …

Uredba o korišćenju podsticajnih sredstava za podršku razvoju organske proizvodnje za 2011. godinu Pročitaj više »

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Republike Albanije o readmisiji lica koja nezakonito borave sa Protokolom između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Republike Albanije o sprovođenju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Republike Albanije o readmisiji lica koja nezakonito borave

Član 1. Član 2. Tekst Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta Ministara Republike Albanije o readmisiji lica koja nezakonito borave sa Protokolom između Vlade Republike Srbije i Saveta Ministara Republike Albanije o sprovođenju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta Ministara Republike Albanije o readmisiji lica koja nezakonito borave, u originalu na srpskom jeziku …

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Republike Albanije o readmisiji lica koja nezakonito borave sa Protokolom između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Republike Albanije o sprovođenju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Republike Albanije o readmisiji lica koja nezakonito borave Pročitaj više »

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANjE Član 1. U Zakonu o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Službeni glasnik RS”, br. 84/04, 61/05, 62/06 i 5/09), u članu 6. tačka 9) menja se i glasi: „9) Volonter je fizičko lice koje, u skladu sa zakonom koji uređuje volontiranje, obavlja …

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje Pročitaj više »

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANjA I VASPITANjA Član 1. U Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, broj 72/09), u članu 2. dodaje se novi stav 2. koji glasi: „Specifičnosti obavljanja delatnosti obrazovanja odraslih u sistemu obrazovanja i vaspitanja uređuju se posebnim zakonom.” Dosadašnji stav 2. …

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja Pročitaj više »

Predlog zakona o potvrđivanju Protokola o registrima ispuštanja i prenosa zagađujućih materija uz Konvenciju o dostupnosti informacija, učešću javnosti u donošenju odluka i pravu na pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine

PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANjU PROTOKOLA O REGISTRIMA ISPUŠTANjA I PRENOSA ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA UZ KONVENCIJU O DOSTUPNOSTI INFORMACIJA, UČEŠĆU JAVNOSTI U DONOŠENjU ODLUKA I PRAVU NA PRAVNU ZAŠTITU U PITANjIMA ŽIVOTNE SREDINE Član 1. Potvrđuje se Protokol o registrima ispuštanja i prenosa zagađujućih materija uz Konvenciju o dostupnosti informacija, učešću javnosti u donošenju odluka i pravu …

Predlog zakona o potvrđivanju Protokola o registrima ispuštanja i prenosa zagađujućih materija uz Konvenciju o dostupnosti informacija, učešću javnosti u donošenju odluka i pravu na pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine Pročitaj više »